Artikler om blære og tarm

Her kan du lese artikler om hvordan det er å leve med utfordringer med blære og tarm.

Pårørendes perspektiv ved kronisk sykdom

Pårørende ved kronisk sykdom Hva skjer når den pårørende blir avvist av sin partner og opplever å bli holdt utenfor sin partners tanker og følelser. Vi har snakket med sexolog Hege Blom Sørgjerd om temaet. Les mer...

Hege Blom SørgjerdMennesker som får en kronisk sykdom gjennomgår store omveltninger i livet sitt. Vi vet i dag mye om de utfordringer det medfører å bli syk med forandring, tap og krise. Slike livsomveltende endringer kan føre til frykt og angst hos den som rammes av sykdom. Samtidig er det et større fokus på rollen som pårørende til kronisk syke. Det som fremdeles er lite debattert er når den pårørende blir avvist av sin partner og opplever å bli holdt utenfor sin partners tanker og følelser.

TEKST: Hege Blom Sørgjerd
FOTO: Illustrasjonsbilder

Å bli avvist som pårørende må være vanskelig å oppleve, det kan føles ensomt og mange får tanker om skyldfølelse og skammer seg over situasjonen. Hva ligger bak en avvisning av partners tilnærming og forsøk på dialog? Hvordan kan vi forstå hva som ligger bak et handlingsmønster der den syke avviser sin nærmeste pårørende?

Det kan være mange årsaker til at kronisk syke får problemer med åpenhet ovenfor sin nærmeste pårørende, oftest en livspartner. En årsak kan være sinne over gamle konflikter med uforløst tematikk rundt tidligere svik og manglende tillit. Det kan også skyldes gamle mønstre der det å holde en følelsesmessig avstand til andre blir et uhensiktsmessig forsvar mot vonde følelser. Avstanden mot vonde følelser kommer da til syne som at den syke holder en avstand mot sin partner, sin kjæreste eller ektefelle.

Nærmeste pårørende er en person som er knyttet til den syke med sterke bånd, ofte et kjærlighetsforhold basert på nærhet og intimitet. Å være nærmeste pårørende til en som er syk er en krevende situasjon å befinne seg i, med store følelser som redsel og hjelpeløshet. Noen pårørende opplever å måtte holde egne følelser for seg selv da det ikke er de som er syke eller de kan ha tanker om at det ikke passer seg å snakke om egne behov når partneren er syk.

Å bli syk påvirker hele mennesket som person og opplevelsen av sykdom vil være individuell med ulikt reaksjonsmønster. For noen kan denne personlige opplevelsen utløse eller forsterke eksisterende følelsesmessige reaksjoner og reaktivere tidligere kriser.

Å oppleve krise og psykisk stress kan føre til forsvarsmekanismer der den syke holder avstand følelsesmessig, kanskje for å beholde en følelse av kontroll.

Kan den som er syk ha tanker om at vedkommende må beskytte sin partner mot uvissheten om fremtiden?

Sterke følelser kan påvirke hvordan vi forholder oss til vanskelige situasjoner. Psykisk stress kan påvirke kommunikasjonen mellom partene negativt.

Om den pårørende er i stand til å være en ressurs for den syke vil være avhengig av hvordan de selv mestrer situasjonen. I tilfeller der pårørende mestrer situasjonen uhensiktsmessig, kan dette komme til syne ved ikke klare å håndtere egne følelsesmessige behov. Noen får vanskeligheter med å akseptere eller takle å motta hjelp. Frykt for å oppleve store tap ved f.eks. å miste partneren sin kan være svært vanskelig å forholde seg til. Det kan dukke opp spørsmål om kronisk syke har plikt til å dele sine innerste tanker og følelser eller om vedkommende har rett til å holde disse tankene private? Hva med den pårørendes følelsesliv, har pårørende til en partner rettigheter når det gjelder å få innpass i personlige opplevelser som angår partneren sin? Ingen kan kreve hverken med lov eller andre virkemidler, å tvinge andre til å vise åpenhet. Åpenhet kan komme som er resultat av gjensidig respekt og gjerne etter år med tillitsskapende kommunikasjon. Det finnes ingen fasit, samtidig er åpenhet i et parforhold avgjørende for god kommunikasjon.

Likevel er det ingen god ide å møte sin partner med stillhet. Dette kan oppleves som en straff, noe som forsterker pårørendes tanker om at vedkommende er medskyldig i å bli holdt utenfor. Denne typen oppførsel kan karakteriseres som barnslig, en umoden måte å håndtere det som er vanskelig på. Å behandle sin partner på denne måten er risikoadferd som kan skape problemer på sikt dersom det ikke jobbes aktivt med å finne andre og mer hensiktsmessige måter å dele sårbarhet på. Resultatet kan bli samlivsbrudd eller at forholdet går i en destruktiv retning der «silent treatment» og det å holde hverandre på avstand blir normen.

Slike handlingsmønstre kan være resultat av at vi som barn er prisgitt våre nærmeste omsorgsgivere. Tilknytningen til omsorgsgivere er en primær funksjon som er en stor del av vår personlighetsutvikling. Kvaliteten på tilknytningen vi erfarer deles inn i trygg eller utrygg. Erfaringer fra tilknytning er knyttet til evne til trygghet, beskyttelse og trøst. Barnet søker nærhet for beskyttelse, det er en medfødt evne hos barnet. Voksne som har erfart trygg tilknytning til sine foreldre kjennetegnes ved evnen til positive følelser rundt romantisk tilknytning. De har erfart og lært positive følelser rundt nærhet og avhengighet til en partner.

Illustrasjonsbilde pårørendeRÅD FRA SEXOLOGEN:

Der det er samliv er det også konflikt. Det å leve sammen er noe av det vanskeligste vi gjør. Å oppleve problemer med kommunikasjon er vanlig og kan endres. Gjennom samtaler med NACS-autorisert sexolog kan du lære å bryte mønsteret med å bli emosjonelt handlingslammet. Å få hjelp av sexolog til å sette ord på det følelsesmessige ubehaget du opplever kan være hjelpsomt for å få innsikt i følelsenes betydning for et godt samliv.

Ved kommunikasjonsproblemer i parforholdet kan innsikt i å forstå de bakenforliggende årsakene til hvorfor slik dynamikk har oppstått være hjelpsomt. Det er likevel viktig å understreke at tidligere vonde erfaringer ikke er til hinder for å ta tak i egne handlingsmønstre som voksen. Å ikke gjøre det vil i så fall være en unnfallenhet som rettferdiggjør hvorfor man i voksen alder ikke tar ansvar for egne handlinger. All adferd er kommunikasjon. Kommunikasjon er både interpersonelle ferdigheter samt praktiske handlinger. Å øve på å snakke fortrolig sammen med partner kan bli en naturlig del av parforholdet. Intimitet og nærhet er ikke bare elementer som inngår i seksualiteten, det å snakke sammen og dele sine innerste tanker og følelser kan være vel så intimt. Å høre om hva partneren sin dagdrømmer om, hva vedkommende har av ønsker og mål er spennende å vite mer om og gir en større forståelse av hvem personen er som menneske.

Avbrudd eller mangel på seksuell kontakt i parforholdet kan føre til at parforholdet lider fordi det fører til en usikkerhet rundt hva man gjensidig betyr for hverandre. Dette kan føre til vanskeligheter med å tilpasse seg nødvendige forandringer for et mer tilfredsstillende sexliv ved sykdom.

På hvilken måte kan kommunikasjon mellom partene bidra til åpenhet i parforholdet? Inviter hverandre til samtale, gjerne på tidspunkt der det er god stemning for å forebygge konflikt. Ikke gå i dialog når dere er sinte på hverandre og unngå kommunikasjon med anklagende undertoner.

Det å vise sårbarhet ved sykdom kan bidra til at pårørende får en større forståelse for hvordan det er å være akkurat deg, i akkurat din situasjon. Inviter partner til samtale når du er klar for det.

Noen forhold er verdt å kjempe for. Andre kan det være riktig å avslutte. Å snakke om disse spørsmålene med sexolog kan være verdifullt og se på hvilke handlingsmuligheter dere har. Spørsmål som «hva er verdifull for deg i ditt nåværende forhold?» og«hva er du villig til å endre på for å beholde det?» kan være en god start.

Råd fra sexologenKONKLUSJON:

Det er også viktig å se den sykes perspektiv. Kunnskap om at mennesker som har det vondt kan miste troen på at de er verdt å hjelpe er avgjørende for vår forståelse av situasjonen. Vår egen evne til å se hendelser fra flere synspunkter kan gi større innsikt i en virkelighetsoppfatning som ofte preges av vår egen opplevelse, dette kan bidra til å demme opp for konflikt. Å snakke med partneren din kan gi deg en god følelse, en følelse av mening, tilhørighet og fortrolighet. Det er godt å kjenne på at man betyr noe forandre! Å være personlig ovenfor partneren sin er nettopp svært personlig og privat, samtidig som det ofte er spørsmål og erfaringer som er universelle: det er opplevelser som angår oss alle.

 


Assistanse nr 2 2022Denne artikkelen ble først publisert i Assistanse magasin

Assistanse er helt gratis for alle som vil motta magasinet. Det kommer to ganger i året og inneholder brukernes egne historier og nyttig informasjon, råd og nyheter. 

Bestill gratis abonnement på Assistanse Magasin

Lukk

Lærer fremdeles av andre, 50 år etter egen skade

Øystein ute på terrassen Øystein Nesse husker åpningen av Sotrabrua av andre grunner enn mange andre. Han var bare 6 år gammel, men dagen brua ble åpnet var også dagen han ble ryggmargsskadet. Les mer om Øystein
Lukk

Lærer fremdeles av andre, 50 år etter egen skade

Øystein Nesse husker åpningen av Sotrabrua av andre grunner enn mange andre. Han var bare 6 år gammel, men dagen brua ble åpnet var også dagen han ble ryggmargsskadet. Det har vært noen utfordringer underveis, men han sier at han har hatt en fin oppvekst til tross for at det var litt andre hjelpemidler da sammenlignet med i dag.

Tekst: Lena Lyseggen Brenden, Foto: Ørjan Dale Hiort

Skaden

Øystein er oppvokst på Sotra, i en familie med 3 søsken. Han bor fremdeles på Sotra, og sammen med kona Christel har han fått bygget et stort og godt tilrettelagt hus. Sotra er ei øy rett utenfor Bergen, og det ble i mange år jobbet for å få broforbindelse mellom øya og fastlandet for å gi kortere reisetid for innbyggerne. I desember 1971 ble brua åpnet, men den offisielle åpningen var 25. mai 1972.

Faren til Øystein jobbet på skolen som ligger sør på øya, og Øystein, som da var 6 år, fikk lov å ta bussen fra der de bodde for å møte faren ved skolen. Bussturen gikk fint, og han ventet i veikanten til bussen var kjørt. I forbindelse med åpning av broen var det kongelig besøk på Sotra, og følget kjørte rundt i Sund før det var snorklipping ved broen. Det kom en bil kjørende, men grunnet alt som skjedde var nok sjåføren litt uoppmerksom, han kom over i motsatt kjørefelt og traff Øystein. Øystein landet på nakken, i kaoset ble han flyttet, men nakke og rygg ble ikke stabilisert. Øystein ble kjørt i ambulanse til Haukeland sykehus, hvor det ble et langt opphold. 

Oppvekst i rullestol

Skaden førte til et langt rehabiliteringsopphold på Haukeland Sykehus, et helt år gikk før han kunne komme tilbake hjem til hverdagen. Det ble nok en litt annerledes oppvekst, for Øystein som da var blitt syv år og klar for skolen, var blitt avhengig av rullestol.

-Det var ikke like lette, fine og tilpassede stoler på den tiden, slik vi har i dag, sier Øystein.

Han husker tilbake til den store og tunge stolen, som slett ikke bidro til at han kunne komme seg frem på egen hånd. Øystein ble avhengig av hjelp fra familie og venner i hverdagen, men sier han kan se tilbake på det som en fin tid. Vennene kom innom han hjemme, og tok han også med på aktiviteter.

-Pappa stilte mye opp, og vi gjorde mange ting sammen. Moren var flink til å gjøre øvelser sammen med Øystein, blant annet ulike balanseøvelser, og dette tror de kan være noe av årsaken til at mange tror Øystein har en lavere skade enn han egentlig har. Kompisene var også flinke til å tilpasse slik at jeg kunne være med. Jeg ble ofte plassert i mål når vi spilte fotball, men det er klart det ble også mye tid alene hjemme, sier han.

Studier og jobb

Etter grunnskolen startet Øystein på yrkesfag ved Sotra Videregående skole, og det ble lange dager i rullestol. Dårlig tilpasset stol og lange dager førte til at han fikk utfordringer med sår. Det tok lang tid og det hele endte med at han mistet mye av skoleåret. Han gjennomførte fagskolen, det tok bare litt mer tid.  

Øystein søkte senere på automasjonslinjen på Krokeide Skole og fullførte utdannelsen der. Han søkte flere jobber, men det var ikke så enkelt å få jobb.

I dag jobber Øystein i NAV - hjelpemiddelsentralen i Bergen, hvor han blant annet jobber med datastyrte hjelpemidler. Egen erfaring og bakgrunn er til stor hjelp når han skal hjelpe andre å få tilpassede hjelpemidler for å forenkle hverdagen.

LARS er viktig

Øystein brenner for LARS, Landsforeningen for ryggmargsskadde, og hva de kan gjøre for andre som er ryggmargsskadet. Han startet i det som tidligere var Hordaland Tetralag, men som nå er blitt LARS, hvor han i dag er leder for avdelingen Vestland.

-Egen erfaring med at jeg var mye alene, og savnet etter å snakke med andre i samme situasjon har nok vært en viktig faktor for mitt engasjement. Tilgang til et miljø med fagpersoner og likepersoner er viktig, sier Øystein.

LARS Vestland har trening hver tirsdag på Spinalenheten på Haukeland, den er åpen for alle, også for de som er inne på avdelingen. Det er en fin arena for å treffe andre, både for å trene, men også for det sosiale.

Lærer fremdeles mye av andre

-Det å treffe andre og lære av deres erfaringer er viktig, selv etter så mange år i stol. Verden går jo videre, så det er fint å høre hvordan andre løser sin hverdag. Man får både gode vaner og noen uvaner, så det å snakke med andre er viktig, sier han.

Motivert til å prøve nye ting

Øystein er opptatt av å følge med på utviklingen av ulike hjelpemidler, og prøver gjerne nye ting for å få egne erfaringer.

-Selv etter mange år og gode rutiner er det fint å se om det er noe som kan fungere bedre enn det jeg bruker i dag. For meg har Coloplast alltid vært en god leverandør, og jeg har vært trygg på produktene deres. Det er fint at kateter et pakket diskré, og at de er enkle å ta med seg, så trenger man ikke vise alle at man bruker for eksempel kateter, sier han.

Øystein har testet de nye SpeediCath® Flex katetrene, både med og uten pose.

-De er mer skånsomme med den nye tuppen, noe som oppleves trygt etter mange års kateterbruk. Det at de er små og enkle å pakke sammen gjør de lite synlige, det setter jeg pris på, sier Øystein.


SpeediCath® Flex

SpeediCath Flex

 • Tørr innføringshylse
 • Fleksibel tupp
 • Med eller uten integrert urinpose

Bestill gratis vareprøver:

SpeediCath Flex og SpeediCath Flex Pocket

SpeediCath Flex Set med integrert urinpose

Lukk

MS undersøkelsen 2022

Våren 2022 gjennomførte vi en undersøkelse i samarbeid med MS-forbundet. Så mange som fire av fem oppgir at de har møtt på utfordringer med blæren og/eller tarmen. Les mer

Flere artikler fra: Mari Pedersen, Market Manager i Coloplast Norge AS

Våren 2022 gjennomførte Coloplast en spørreundersøkelse blant MS-forbundet sine medlemmer hvor nesten 1 000 personer svarte.Undersøkelsen handlet primært om utfordringer med å tisse og utfordringer med magen. Grunnen til dette er fordi MS kan påvirke nervesignalet som styrer blæren og tarmen, og derfor er det vanlig at personer med MS kan oppleve disse utfordringene. Her er en kort oppsummering av resultatene:

 

Hvem svarte på undersøkelsen?

ANTALL DELTAKERE:

 

KJØNN:

ALDER:

ANTALL ÅR SIDEN PÅVIST MS:

har hatt MS i mer enn 10 år

 

Av de som har snakket med helsepersonell om sine utfordringer så viser undersøkelsen at over halvparten måtte spørre eller ta det opp selv. Videre viste undersøkelsen at blant helsepersonell er det MS-sykepleier som hyppigst tar det opp.

Undersøkelsen viste at de vanligste utfordringene med blæren eller tissing var at det er vanskelig å holde seg og plutselig, kraftig trang til å tisse. I tillegg kom det frem at over halvparten må ofte på toalettet om dagen. Kvinner har oftere utfordringer med urinlekkasje og urinveisinfeksjon (UVI), mens menn opplever at urinstrålen er svak og at det er vanskelig å tisse.

Videre i undersøkelsen oppgir 73% av de som har utfordringer med blæren at de har vært i kontakt med helsepersonell om utfordringene, mens de resterende 27% har ikke det. Av de som oppgir at de har utfordringer med tarmen er det kun halvparten som har vært i kontakt med helsepersonell.

I undersøkelsen ble det spurt om når utfordringene med å tisse og utfordringene med magen oppstod. Resultatet viste at fire av ti hadde disse utfordringene allerede før man fikk påvist MS eller at det oppstod innen det første året etter man fikk diagnosen. For resten av de som svarte kan man se at utfordringene oppstod når som helst i sykdomsforløpet.

Forstoppelse og ekstra mye luft i magen kom frem som de vanligste utfordringene knyttet til mage og tarm. Heller ikke lekkasje (ufrivillig avføring) er uvanlig å oppleve. Halvparten av de som opplever utfordringer med mage og tarm oppgir at utfordringene er konstante, men den andre halvparten oppgir at det varierer.

Grunnen til at man ikke har snakket med helsepersonell om utfordringene sine er for to av tre at problemene ikke er større enn at man kan leve med det uten hjelp. På den andresiden så oppgir en av tre at de kvier seg for å ta det opp eller at de ikke har blitt spurt av helsepersonell om denne type utfordringer.

Så mange som fire av fem i undersøkelsen oppgir at de har møtt på utfordringer med blæren og/eller tarmen.Dette viser at man ikke er alene dersom man opplever utfordringer med tissing og utfordringer med magen.

 


 

MS temamagasinArtikkelen er publisert i Assistanse temamagasin om Multippel Sklerose.

Du kan bestille magasinet gratis her... 

Lukk

PROSTATAKREFT

En av ti menn får prostatakreft i løpet av livet. Hvorfor er fortsatt uklart. Hva kan du gjøre for å være blant de heldige ni? Les mer...

En av ti menn får prostatakreft i løpet av livet. Hvorfor er fortsatt uklart. Hva kan du gjøre for å være blant de heldige ni?

Tekst: Hilde Christie Wright. Foto: iStock

Prostata ligger som en tykk ring rundt den første delen av urinrøret, rett under blæren, og utskiller noen av stoffene som inngår i sædvæsken. Prostata er på størrelse med en kastanje når du er ung, og vokser naturlig med alder.

ProstataEldre menn

I Norge er prostatakreft den nest hyppigste dødsårsaken hos menn. Nesten 5000 menn får påvist prostatakreft hvert år. 90 prosent av dem lever fem år etter diagnosetidspunktet. Hyppigheten stiger med alderen og forekommer sjelden blant menn under 50 år.

Arv og miljø

Hvorfor utvikler så mange denne typen kreft? Forskning viser at alder og arv har en sikker betydning. Det er påvist at menn fra familier der tre eller flere nære slektninger har hatt sykdommen, eller to har fått prostatakreft før fylte 60, har økt ri­siko for prostatakreft. Hormoner, miljø, kost, livsstil og yrke ser også ut til å være av betydning for utvikling av sykdommen.

Symptomer

Prostatakreft i tidlig stadium gir normalt ingen symptomer. Opplever du hyppig vannlating, tynn og svak urinstråle og vanskeligheter med å tømme blæren, kan det være godartet forstørret prostata. Men det kan også være tegn på prostatakreft. Blod i urinen, tretthet, vekttap og smerter i rygg og skjelett kan være ulike symptomer på kreft i prostata. I mange tilfeller begynner det med ryggsmerter. Smertene kan ligne lumbago, som er en samlebetegnelse på uspesifiserte ryggsmerter i korsryggen. Langtkommen prostatakreft kan i mange tilfeller kjennes som smerter i nedre del av ryggen. Får du uforklarlige ryggsmerter som varer en stund, så oppsøk lege.

PSA-testBa om PSA-prøve

Remco Andersson fra Sverige gikk til legen da han fikk store ryggsmerter. Han ønsket å sjekke seg for infeksjoner, og ba samtidig om å få tatt en blodprøve, en såkalt PSA-prøve, som kan påvise kreft i prostata. Ettersom han var fylt 60 år, var det naturlig å sjekke seg, tenkte Remco. Det reddet livet hans - for prøven viste prostatakreft med alvorlig spredning. Hør historien til Remco her, om veien fra kreftpasient til å bli symptomfri i dag: https://www.youtube.com/watch?v=_KAdFQinerY

Legesjekk

Hvis du mistenker at noe er galt, kan du gjøre som Remco og be fastlegen om en PSA-blodprøve. For å stadfeste om du har prostatakreft og i hvilket stadium sykdommen er, hører det også med en «fingerprøve» i rektum, biopsi av prostatakjertelen og ultralyd av prostata og andre organer.

Ulike stadier

Prostatakreft utvikler seg ulikt fra pasient til pasient, men den kan deles inn i tre stadier; i starten, første stadium, vokser svulsten bare innenfor selve prostata. I andre stadium vokser den inn i nærliggende organer som blære, sædleder, urinrør og endetarm, eller svulsten sprer seg til lymfeknutene i bekkenet. I tredje stadium har kreften spredt seg til andre steder i kroppen, for eksempel til skjelettet.

Behandling 

Med prostatakreft i første stadium kan kirurgi være aktuelt. Vanligvis fjernes hele prostatakjertelen sammen med omkringliggende vev som sædblæren. Kirurgi kan også være aktuelt for å lindre smerter, blant annet i de tilfeller hvor svulsten gjør det vanskelig å tømme urinblæren. Strålebehandling kan gis både for å helbrede og lindre, og er avhengig av om kreften har spredt seg til andre steder i kroppen eller ikke. Selve strålingen skjer som oftest ved hjelp av en utvendig strålekilde.

Testosteron

De fleste typer prostatakreft er avhengig av det mannlige kjønnshormonet testosteron for å utvikle seg. Det er mulig å holde sykdomsutviklingen i sjakk ved å stoppe kroppens produksjon av testosteron, eller ved å blokkere testosteronet så det ikke påvirker kreftcellene. Cellegift, eller kjemoterapi, er sjelden aktuelt. Denne behandlingen brukes kun for yngre pasienter, fordi de cellegifter som finnes i dag ofte har liten effekt på prostatakreft. Hvis cellegift brukes, er det først og fremst for å lindre plager.

Vent og se

 Det hender at leger unngår behandling av prostatakreften. Når svulsten er liten kan bivirkningene av behandlingen ofte være mer ubehagelige enn kreftsymptomene. Hvis du er rundt sytti år eller eldre er det ikke sikkert at sykdommen gir deg alvorlige plager innenfor din levetid. Det beste kan da være å unngå behandling, men det er viktig å holde nøye oppsikt med sykdommen ved regelmessige kontroller hos legen.

Hva kan du selv gjøre?

 Foruten genetisk disposisjon, er det noen livsstilsfaktorer du har kontroll over for å minimere risikoen for prostatakreft. Du kan spise sunt og variert. Det innebærer et kosthold rikt på frukt og grønnsaker, spise mye fisk og omega-3 fettsyrer, og unngå høyt kjøttinntak som kan gi en økt risiko for prostatakreft. Du kan begrense alkoholforbruket til maks to glass om dagen, og holde vekta i sjakk. Det er kjent at overvekt øker risikoen for kreft generelt. Det er sunt å få opp pulsen og svette litt, så trening er absolutt anbefalt. Menn som er fysisk aktive, får sjeldnere konstatert prostatakreft med spredning enn de som ikke er det. Og det er best å stumpe røyken. Det finnes gode holdepunkter for at dødeligheten av prostatakreft er høyere, og faren for tilbakefall etter behandling er høyere hos røykere.

Gå til legenKroppen på service

 Hvis du er over 50 år eller i risikogruppen, bør du ta en full prostatasjekk hvert år. Er du av dem som leverer bilen inn til årlig service, kan det være lurt å booke et legebesøk samtidig som du bestiller tid på verkstedet. På den måten glemmer du ikke å sjekke deg. Husk at hvis prostatakreften oppdages i tidlig fase, har du mange behandlingsalternativer og kan bli helt symptomfri eller leve et godt liv med sykdommen under kontroll.

 

Kilde: Kreftforeningen, nhi.no, forskning.no, Kreftregisteret, Kreftlex.no

Lukk

Movember: Skaff deg bart – for helsens skyld

Movember Tenker du å, nei, movember igjen, og avfeier kjapt tanken på å gro bart fordi du ikke kler det? Enten du ender opp med spredte fjon på overleppa, eller sprader rundt med en fyldig snurrebart - barten din kan gjøre en forskjell for menns liv og helse. Les mer...
Movember

Tenker du å, nei, movember igjen, og avfeier kjapt tanken på å gro bart fordi du ikke kler det? Enten du ender opp med spredte fjon på overleppa, eller sprader rundt med en fyldig snurrebart - barten din kan gjøre en forskjell for menns liv og helse.

Tekst:Hilde Christie Wright, bilder: iStock

For mange menn dør unge. Prostatakreft og testikkelkreft er de vanligste kreftformene for menn. Testikkelkreft rammer først og fremst unge menn, mens en av ti menn vil få prostatakreft etter fylte 50 år. Psykiske problemer tar også mange liv når de ender i selvmord.

Lider i stillhet

Det er dyster lesing at det på verdensbasis dør en mann hvert minutt av selvmord. Menn i alle aldre forteller sjelden at de har psykiske problemer og synes det er vanskelig å be om hjelp. Hvordan kan hår i ansiktet ditt bidra til å gjøre noe med denne realiteten?

Global suksess

Movember Foundation

Tall fra Movember Foundation viser at fem millioner barter i årenes løp har gjort en stor forskjell. Bartene har inspirert folk over hele verden til å gi milliardstore donasjoner til forskning innen prostata- og testikkelkreft, psykisk helse og forebygging av selvmord. 1250 ulike forskningsprosjekter er finansiert i mange land, og Movember Foundation har satt seg et hårete mål om å redusere menns dødelighet med 25 prosent innen 2030. I Norge har Movember blant annet partnerskap med Kreftregisteret, og har finansiert 4,5 millioner kroner til Norges første nasjonale register for prostatakreftpasienter. Takket være søkelyset på menns helse har måten helsetjenester støtter og når ut til menn på endret seg.

Begynte over en øl

Du har kanskje gjettet at navnet Movember er en sammenslåing av ordene «november» og «moustache»? Det startet med to kamerater som satt på en bar i Australia og lurte på hvordan de kunne få barten på moten igjen. De endte med å utfordre tretti venner til å droppe å barbere overleppen i november 2003, og den første bartegjengen fikk mye oppmerksomhet. Raskt bestemte de seg for å gjøre det til en årlig tradisjon og bruke oppmerksomheten til å samle inn penger til forskning på prostatakreft. Senere har de inkludert testikkelkreft, psykisk helse og forebygging av selvmord.

Bli med?

Hva gjør du hvis du har lyst til å låne bort ansiktet ditt til å spre helsebevissthet? Hvorfor ikke utfordre vennegjengen, treningskompiser eller arbeidskolleger til å bli med og ha det gøy mens dere gjør gode gjerninger? Enten du har bart fra før, eller ikke – 1. november barberer du bort barten din og begynner å gro en ny, eller legger bort barbermaskinen i 30 dager og følger spent med på hva som spirer og gror rett under nesen din. Lag din egen profil på movember.com og ta bilder underveis av bartegroingen som du deler på nettet.

Levende samtalestarter

Uansett hvordan barten din ser ut – du kan jo velge å anlegge melkebart, eller løsbart om du vil – så vil bartens strategiske plassering lett bli et samtaleemne. Det som kanskje begynner med fleip og latter over lunsjbordet i kantina, eller i fotballgarderoben, kan fort utvikle seg til en viktig samtale om liv og helse. Når du registrerer deg blir du en Mo Bros og fungerer altså som en pratende informasjonsplakat. En del av kampanjen er å oppfordre venner, bekjente, kollegaer, familie etc. til å støtte Movember-finansierte helseprogrammer ved å gi en donasjon på movember.com. Kvinner kan registrere seg og bli Mo Sistas, og være med å skape bevissthet – uten bart.

Samtale mellom mennAlle kan gjøre litt

Det er en kjensgjerning at mange menn holder problemer for seg selv. En undersøkelse utført av Movember, viser at 70 prosent menn sier de vil stille opp for venner, mens bare 48 prosent stoler på at vennene vil stille opp for dem. Det viser at en stor andel menn kvier seg for å spørre om hjelp, selv om de lett stiller opp for andre. Denne novembermåneden – med eller uten hår i ansiktet - kan du utfordre deg selv til å be om hjelp hvis du har det tøft, eller strekke ut en hånd til en venn som sliter psykisk?

Til stede for andre

Du trenger ikke å være noen ekspert, og du trenger ikke å være den eneste løsningen, men det å være der for noen, lytte og stille opp kan redde liv. Det er viktig å snakke om hvordan du har det, og tilbringe tid med folk som får deg til å føle deg vel. Ikke gi deg hvis det første svaret du får er «bra», når du vet at en venn sliter. Har du merket at noe er annerledes kan du for eksempel undre deg over at han ikke har svart på smsene dine, for det ligner ikke ham?

Brorskap

Prostata- og testikkelkreft er skummelt. Hvis du, eller en kompis, har en far eller en bror som har prostatakreft er det lurt å be om en PSA-test hos legen når du er 45 år. Etter fylte 50 år bør alle menn ta denne testen for å sjekke seg for prostatakreft. Føler du at du trenger et ekstra sett baller for å oppsøke legen når du kjenner en forandring i kroppen? Benytt sjansen i november til å ta vare på de ballene du allerede har, og åpne deg for en bartevenn hvis du er bekymret, eller gå direkte til legen. Hvis du trenger litt hjelp og støtte til å gro din første bart, får du (forhåpentligvis) litt hjelp her fra en kjendis-Mo Bros med glimt i øyet: https://www.youtube.com/watch?v=CNdONfz-V5k  

Bartekampen - THE HEAT IS ONBartekampen

Prostatakreftforeningen (PROFO) er en landsomfattende organisasjon for personer som har eller har hatt prostatakreft, deres pårørende og andre interesserte. I 2021 lanserte de Bartekampen - en nasjonal kampanje som blander humor med alvor for å sette fokus på prostatakreft. Bartekampen sprer kunnskap både blant befolkningen og hos helsepersonell, og samler inn midler til forskning slik at flere menn overlever og flere får best mulig livskvalitet etter behandling.

Ha en fin og bevissthetsskapende Movember!

 

Kilder: movember.com, kreftregistret.no, prostatakreft.no

Lukk

Hvordan forebygge urinveisinfeksjon?

Illustrasjonsbilde - kvinne med smerter i magen Urinveisinfeksjon (UVI) er for mange et gjentakende problem, og det er ikke alltid like lett å finne årsaken. Vi har snakket med uroterapeut Marit Hilmarsen på UNN Tromsø, for å få noen tips til forebygging og behandling. Les mer
Lukk

Hvordan forebygge urinveisinfeksjon?

Marit, uroterapeut ved UNNUrinveisinfeksjon (UVI) er for mange et gjentakende problem, og det er ikke alltid like lett å finne årsaken. Vi har snakket med uroterapeut Marit Hilmarsen på UNN Tromsø, for å få noen tips til forebygging og behandling.

TEKST: Lena Lyseggen Brenden FOTO: Marit Hilmarsen og illustrasjonsbilder

Vanlige årsaker til urinveisinfeksjon (UVI)

– En urinveisinfeksjon (UVI) vil være forårsaket av bakterier, vanligvis tarmbakterier der den vanligste er E.coli. Andre bakterier kan også skape infeksjon. Ved urinveisinfeksjoner er det viktig å dyrke urinprøven, dette for å sikre at man får rett behandling med tanke på hvilke bakterier som forårsaker infeksjonen.

Urinveisinfeksjoner kan forekomme ved utilstrekkelig blæretømming/restruin. Det er derfor viktig å tømme blæren regelmessig slik at eventuelle bakterier blir skylt ut.

Andre årsaker er seksuell aktivitet, diabetes, nyrestein, overgangsalder hos kvinner på grunn av tørre slimhinner, inneliggende kateter, infeksjon i prostata/bitestikler og andre sykdommer i urinveiene.

Forskjell på kvinner og menn

Kvinner har et kortere urinrør enn menn, og vil derfor være mer utsatt for urinveisinfeksjoner.

Hos kvinner kan det skyldes at slimhinner blir tynnere og mer skjøre i forbindelse med overgangsalder. Da kan det være til god hjelp å bruke østrogen lokalt for å styrke slimhinnene.

Menn har sjeldnere urinveisinfeksjoner, og da skyldes de gjerne at blæren ikke blir fullstendig tømt, og at resturin ligger igjen mellom hver tømming.

Stein i urinveiene kan også forårsake urinveisinfeksjon hos både menn og kvinner.

Gode toalettrutiner

Forebyggende tiltak mot UVI kan være å lage seg gode toalettrutiner. Sikre at man later vannet regelmessig gjennom dagen, ca hver 3.-4. time slik at ikke eventuelle bakterier får tid til å formere seg og dermed forårsake infeksjon.

– Ta deg tid når du tisser, slik at blæren tømmes helt. Ofte snakker man også om å dobbelt-tisse, det vil si at man reiser seg opp etter å ha tisset én gang, deretter setter seg ned igjen for så å se om man klarer å tisse litt til. Noen synes også det hjelper å skifte litt stilling på toalettet. Man skal ikke bruke bukpress ved vannlating, da er det bedre å fokusere på å slappe godt av.

Bruker man kateter for å tømme blæren, og ikke tisser noe selv, bør man bruke kateter med samme frekvens, altså hver 3.-4. time. Kateterbrukere har ofte bakterier i urinen, men har man ikke symptomer skal ikke dette behandles. Ved lette symptomer kan man øke væskeinntak og kateteriseringsfrekvens for å prøve å få skylt ut bakteriene.

Av og til må infeksjonen behandles med antibiotika, men som regel går urinveisinfeksjonen over av seg selv. Kontakt lege ved feber, nedsatt allmenntilstand og smerter. Det bør da leveres inn en urinprøve til dyrkning for å se hvilken antibiotika som passer best.

Bruk av kateter (RIK)

SpeediCath Compact Set

– Dersom man bruker kateter for å oppnå bedre tømming av blæren er det viktig å finne det kateteret som passer best til den enkelte. Opplæring sikrer rett bruk, det er viktig å sette kateteret langt nok inn og holde det der til blæren har tømt seg. Kateteret trekkes sakte ut igjen, for å sikre at man får med urinen som ligger nederst i blæren.

Spør din uroterapeut/sykepleier/opplæringsansvarlig dersom du er usikker. Du kan også kontakte sykepleiere i Coloplast for råd og veiledning.

Drikk nok gjennom dagen

Det er viktig å drikke nok for å få en god gjennomskylling av urinveiene. Drikk jevnt gjennom hele dagen. Er du plaget med at du må opp flere ganger om natten for å tisse, kan det være lurt å ikke drikke for mye på kvelden.

Hold tarmen frisk

Blære og tarm henger sammen, det er derfor viktig å ta godt vare på tarmen om man er mye plaget med urinveisinfeksjoner.

Dersom man opplever avføringslekkasjer kan dette også gi urinveisinfeksjoner, da bakterier lett kan spre seg til urinrøret. God daglig hygiene er viktig, og tørk deg alltid forfra og bakover når du er på toalettet.

Er du plaget med avføringslekkasje eller kronisk forstoppelse kan du lese mer om transanal irrigasjon og bestille informasjon for å finne ut om det kan være en løsning for deg.

Uroterapeutens rolle?

En uroterapeut er en spesialsykepleier med høy kompetanse og faglig innsikt når det gjelder funksjonsforstyrrelser i nedre urinveier. Uroterapeuter jobber i Norge på ulike avdelinger på sykehusene. De jobber med utredning og behandlingsalternativer i samarbeid med leger og annet helsepersonell på avdelingene. Forstyrrelser i blærefunksjonen rammer mennesker i alle aldre og av begge kjønn.

For å bli henvist til en uroterapeut må du snakke med fastlege, urolog eller andre avdelinger på sykehuset hvor du er til utredning eller behandling.

Bli sjef over egen blære

For å få en best mulig hverdag er det også viktig å få kunnskap og kontroll over blæreutfordringer, det er ulike behandlingsformer som kan vurderes, en av de er bruk av kateter (RIK).

Det å bruke kateter for å få tømme blæren fullstendig kan ofte være en god løsning for å gi deg kontroll. Mange opplever at de kan sove hele natten uten å måtte opp på toalettet én eller flere ganger. Det kan også gi deg en trygghet dersom du hele tiden opplever å måtte se etter toalett når du er ute og er usikker på om du skal rekke frem i tide. Da kan det å tømme blæren med kateter før du går ut bidra til at du ikke må på toalettet så ofte.

Gode tips for å forebygge urinveisinfeksjon

 • Tøm blæren regelmessig i løpet av dagen
 • Bruk god tid ved blæretømming
 • Drikk rikelig gjennom hele dagen, ca. 2 liter per døgn (gjerne vann) - OBS ved væskerestriksjoner, som ved nyre-hjertesvikt
 • God daglig hygiene, men ikke overdrevent slik at slimhinnene tørker
 • Etter dobesøk, tørk framfra og bakover
 • Tøm blæren senest 15 minutter etter samleie

Bestill Assistanse temamagasin - Urinveisinfeksjon

Assistanse Urinveisinfeksjon

Assistanse Magasin - tema: Urinveisinfeksjon inneholder tips og råd for å forebygge tilfeller av UVI. Her kan du lese mer om hva urinveisinfeksjon er, hvordan det oppstår, og hva du kan gjøre for å forebygge.

Bestill gratis Assistanse Magasin - tema Urinveisinfeksjon

Lukk

I dag tenker jeg ikke over det

Hans Rytter Det ble en stor omveltning for 77-årige Hans Jørn Rytter da han ble lagt inn på sykehuset med vannlatingsproblemer for så å bli sendt hjem med kateter. I dag er kateter en del av hans daglige rutine. Han deler gjerne sin erfaring med andre menn. Les mer

Hans Jørn Rytter står i inngangsdøren, hjemme i Hørsholm i  Danmark og tar imot oss. Håndtrykket er fast og hans stemme er dyp. I dag er han pensjonist, men i 42 år før sin pensjonisttilværelse, var han håndverksmester med eget skiltfirma og 20 ansatte. Hans er direkte i sin tale og liker å kalle «en pensel for en pensel» – og et «kateter for et kateter.»

For vel seks år siden ble kateter en del av hverdagen til Hans. Da fikk han problemer med å late vannet.
– Magen vokste, og jeg tenkte; «Er det slik det er å bli pensjonist». Men, det viste seg at jeg ikke kunne tømme blæren fullstendig. Det kunne være nesten 3,5 liter i blæren min. Legen på Rikshospitalet sa at han aldri hadde sett en så stor blære før, forteller Hans.
Han ble fortalt at han skulle begynne med kateter. Så spurte han hvor lenge han skulle bruke det, og da lød svaret fra legen; «resten av livet.»
– Der lå jeg med et permanent kateter og en stor urinpose som hang på sengekanten. Gud a meg, tenkte jeg. Det blir ikke enkelt å gå rundt med et kateter med slange og en slags trillebår med en urinpose oppi.»

PINLIG SITUASJON OG MANGE SPØRSMÅL

Det ble heldigvis ikke så ille. Før Hans ble utskrevet av sykehuset, fikk han opplæring i ren intermitterende kateterisering og bruk av engangskateter, hos en uroterapeut.
Hun var veldig søt og profesjonell, men vi menn passer jo godt på våre edlere deler. Når det plutselig står en fremmed kvinne foran deg som holder tak i din penis for å stikke en lang gjenstand opp i urinrøret, blir situasjonen litt pinlig, forteller Hans.

Hva er dette egentlig? Klarer jeg meg selv? Gjør det vondt? Er jeg den eneste i verden med dette problemet?

Da Hans dro fra sykehuset hadde han flere spørsmål enn svar.
– Hva er dette egentlig? Klarer jeg meg selv? Gjør det vondt? Er jeg den eneste i verden med dette problemet? Hvordan har andre menn som bruker kateter det? Hva koster det? Får jeg dekket det? Påvirker det min potens? Jeg hadde mange spørsmål. Ja, faktisk var jeg litt nede rent psykisk,» husker Hans. Han tok kontakt med kundeservice hos Coloplast for å få svar på noen av sine spørsmål. Sykepleieren hos Coloplast var flink til å svare på spørsmålene mine, men hvis jeg skal være helt ærlig, så skulle jeg ønske at det hadde vært mulig å snakke med en mann. Det hadde vært fint om det fantes en slags «Hans Rytter» mann som satte seg foran meg og forklarte meg alt.
– Det hadde vært mye tryggere i starten om noen hadde fulgt meg opp og stilt meg et enkelt spørsmål «Hvordan går det med deg, Hans?»

FØLTE SEG HANDIKAPPET

Hans har et aktivt liv med landeveissykling, kor og er med på mange vennelag. Han er støttekontakt for Kurt, en rullestolavhengig som har mistet taleevnen etter en hjerneblødning. I en så aktiv hverdag er det viktig at kateteret er en medspiller og ikke en motspiller.
– Og jeg følte ikke at det var et problem med kateteret, fordi jeg har akseptert at jeg må bruke det. Jeg har ikke noe problem med å fortelle andre at jeg bruker et kateter. De lange katetrene jeg hadde tidligere var ikke særlig diskré. Spesielt når jeg for eksempel skulle på toalettet og var i et middagsselskap hos andre. Jeg følte meg handikappet, selv om du ikke er det fordi du bruker et kateter, sier Hans og fortsetter. Det som ikke var så bra,var at jeg ikke brukte kateteret så ofte som anbefalt, også selv om jeg var hjemme. Det var fordi det gjorde litt vondt. Jeg så på klokken og den var fire, og så tenkte jeg at jeg venter til klokken fem – og så gikk tiden og plutselig var den blitt seks før jeg kateteriserte meg igjen.

En naturlig del av HansEN NATURLIG DEL AV HANS

Etter et års tid var Hans på kontroll på sykehuset og han fortalte hvordan det var å bruke kateter. Han ble vist et nytt alternativ til det lange kateteret, et SpeediCath® Compact kateter fra Coloplast.
– Da jeg så det første gangen ble jeg tvilsom på om jeg ville føre det inn i urinrøret. Den ene delen på kateteret er tynn og den andre delen er tykkere. Jeg erfarte fort at jeg ikke merket noen forskjell. Det er fordi slimhinnen er fleksibel.

– Det fungerer bra, og det er enklere å kontrollere ved innføring og det er ikke så ubehagelig,»forteller Hans.
– Og fordi det er så lite, oppbevarer jeg det i hanskerommet på bilen, i jakkelommen når jeg synger i kor, og i sykkeltrøya når jeg sykler. Det har der forblitt en naturlig del av meg. Han ønsker at kvinner og menn skal føle det samme, men især menn.
– Det er fordi vi har så mange følelser for alt nedentil. Det er et større tabu for menn enn kvinner. Etter at jeg selv ikke klarte å late vannet, har jeg oppdaget at det er mange menn i samme situasjon. Når vi snakker om det, noe som jeg gjerne tar initiativet til, hører jeg ofte at de sier de har problemer med å late vannet. For en kort stund siden møtte jeg en gutt som tisset åtte til ti ganger om dagen. Jeg forklarte han litt om katetre og ga han informasjonsmateriale. Han ble veldig fornøyd og kontaktet sin lege for råd.

Det var en stor forandring i livet mitt da jeg måtte starte med kateter. I dag tenker jeg ikke over det. Faktisk så er det jo mer helsebringende å tømme blæren med jevne mellomrom i stedet for å gå rundt med urin i blæren. Og det er viktig for meg at andre menn blir informert om det.»

 


SpeediCath Compact MannUNIKT KATETERDESIGN

Kombinasjonen av at kateteret er i to deler, en fastere del innerst ved konnektoren og en mer fleksibel del ytterst, gjør det enklere å kontrollere ved innføring. Det kan også føres inn uten å berøre den belagte kateterdelen.

SIKKER LUKKING: Etter bruk kan kateteret legges tilbake i hylsen og lukkes. Du kan kaste kateteret når det passer deg i vanlig restavfall.

OPTIMAL SIKKERHET: Kateteret ligger godt beskyttet i en hylse som sikrer at det ikke knekker før bruk når du har det med deg i lommen eller vesken. Det har en teleskopløsning og hylse måler 19 cm.

INNEBYGD KONNEKTOR: SpeediCath Compact Mann har en konnektor som sikrer at du enkelt kan koble en urinpose til kateteret om du har behov for det.

KLART TIL BRUK: Kateteret ligger klart til bruk i sterilt saltvann. Det har finpolerte kateterøyne for å skåne slimhinnene og er helt klart til å bruke når du tar det ut av hylsen.

UTEN PVC OG FTALATER: SpeediCath Compact katetre er 100% PVC- og ftalatfritt. Det er en helsemessig fordel for deg og er i tillegg mer miljøvennlig.


FINN KATETERET SOM PASSER FOR DEG

SpeediCath Compavt RangeKateter for menn kommer i mange fasonger og størrelser. Hva som er rett for deg vil være avhengig av hva du kjenner deg komfortabel med, samt hvilken livsstil du har. Mange velger også å bruke forskjellige kateter tilpasset ulike situasjoner. Selv om kateterene finnes i ulike design og utforminger, har de samme funksjon - å hjelpe deg å tømme blæren.

Bestill gratis vareprøver...

Lukk

Urinveisinfeksjon - forebygging og behandling

Kvinne med smerter Urinveisinfeksjon (UVI) er vanlig, spesielt hos kvinner, fordi kvinner har kortere urinrør enn menn. Det er ulike grunner til at man får en UVI, og noen ganger kan det også være vanskelig å finne årsaken til infeksjonen. Les mer

Cathrine MichealsenUroterapeut Cathrine Michaelsen, gir deg gode tips og råd til forebygging og behandling av UVI.

TEKST: Cathrine Michaelsen, Uroterapeut Rikshospitalet.
FOTO: Privat bilde og illustrasjonsbilder.

HVA ER URINVEISINFEKSJON

UVI er en mye brukt forkortelse for urinveisinfeksjon. Tilstanden kalles også for blærekatarr eller cystitt. UVI er en betennelsesprosess i urinveiene forårsaket av spesielle mikroorganismer. Vanligvis skyldes det tarmbakterier, den vanligste er E.coli. Andre bakterier kan også forårsake infeksjon. Urinveisinfeksjon er vanlig, spesielt hos kvinner, da kvinner har kortere urinrør enn menn. Det er ulike grunner til at man får en UVI, og noen ganger kan det også være vanskelig å finne årsaken til infeksjonen. Man skiller mellom akutt eller kronisk, og ukompliserte og kompliserte urinveisinfeksjoner. Infeksjoner i urinveiene deles også inn i øvre og nedre urinveisinfeksjoner. Øvre infeksjoner involverer nyrebekkenet og ofte også selve nyrevevet, mens såkalte nedre infeksjoner omfatter blære og urinrør.

Vanligvis vil urinen ikke inneholde bakterier, men ved en UVI har en fått bakterier i urinblæren som gir infeksjon i blærens og urinrørets slimhinner. Urinveisinfeksjon kan gå over av seg selv etter noen dager, men noen ganger vil man trenge behandling.

DE VANLIGSTE SYMPTOMENE PÅ UVI

 • en sviende smerte ved vannlating
 • trang til å tisse oftere enn vanlig, og da bare litt av gangen
 • illeluktende urin og/eller blod i urinen
 • smerter i mageregionen

Dersom symptomene forverres, bør en ta kontakt med sin fastlege og levere en urinprøve. Prøveglass får man kjøpt på apotek. Ta prøven helst fra morgenurin, men hvis ikke dette lar seg gjøre bør det ha gått minst 2-3 timer siden forrige vannlating, da det er nødvendig at den har stått lengst mulig i blæren for å få dyrket frem de riktige bakteriene.

ØVRE URINVEISINFEKSJON ELLER NYREBEKKETENNELSE

Noen ganger kan en UVI spre seg til nyrene. Dette kalles for en øvre urinveisinfeksjon, nyrebekkenbetennelse eller pyelonefritt. Dette kan være alvorlig, og skal behandles med antibiotika. Symptomene kan være som beskrevet tidligere, men ofte har man i tillegg:

 • feber/nedsatt allmenntilstand
 • smerter i flanken/ryggen
 • kvalme og oppkast

ÅRSAKENE TIL UVI KAN VÆRE MANGE

 • utilstrekkelig blæretømning/resturin
 • seksuell aktivitet og bruk av sæddrepende krem/gel hos kvinner
 • diabetes
 • nyrestein
 • graviditet
 • overgangsalder (hos kvinner) tørre slimhinner
 • infeksjon i prostata eller bitestiklene
 • inneliggende kateter
 • feilbruk  ved engangskateterisering eller ufullstendig bruk
 • andre sykdommer i urinveiene

BEHANDLING AV UVI

Ukompliserte urinveisinfeksjoner går som regel over av seg selv i løpet av noen dager. Dette gjelder de som ikke er gravide, eller kvinner som ikke er spesielt utsatt for infeksjoner. Hvis man bruker engangskateter for å tømme blæren, så vil man alltid ha bakterier i urinen, og da skal man ikke behandle dette hvis man ikke har symptomer. Ved lette symptomer, så kan man øke væskeinntaket og kateteriseringsfrekvensen for å få «skylt» ut bakteriene. Man skal absolutt ikke slutte å kateterisere seg. Noen ganger kan det allikevel være nødvendig med en antibiotikakur over noen dager. Ved ukompliserte urinveisinfeksjoner, er behandlingsmålet som regel å forkorte det plagsomme sykdomsforløpet. Ved kompliserte urinveisinfeksjoner slik som hos menn eller barn, ved graviditet, eller andre sykdommer, er behandlingsmålet å forhindre komplikasjoner.

ANTIBIOTIKABEHANDLING OG ANTIBIOTIKARESISTENS

I noen tilfeller vil lege foreskrive en antibiotikakur. Varigheten av denne vil bestemmes etter symptomer og eventuell bakteriebestemmelse. Det er flere typer antibiotika som benyttes i behandling av urinveisinfeksjon. En ukomplisert UVI behandles med en 3-dagers kur, mens kur for en komplisert UVI ofte går over 5-7 dager.

Ved gjentatte UVI'er, kan det være nødvendig å variere typen antibiotikum og behandlingslengde. Bakgrunnen for dette er at bakteriefloraen kan utvikle motstandsdyktighet for en type som benyttes gjentatte ganger. Antibiotikaresistens betyr at bakterier kan leve videre og formere seg selv om de utsettes for antibiotika. Infeksjonen blir da vanskeligere å behandle, den kan vare lenger, og i verste fall kan den ikke behandles og være livstruende. Antibiotikaresistens er i dag en av de største utfordringene innen moderne medisin. Det viktigste vi kan gjøre for å bremse utviklingen av antibiotikaresistente bakterier, er å begrense bruken av antibiotika. Hvis man er plaget med gjentatte urinveisinfeksjoner, er det viktig at urinprøven alltid sendes til laboratorium for resistensbestemmelse og følsomhet for antibiotikum (ikke bare urinstix), slik at man får riktig type behandling.

Du som pasient kan bidra ved å lytte til legen din og bare bruke antibiotika når det trengs, samt følge legens anvisninger nøye hvis du må ta antibiotika.

Ved kompliserte UVI'er med feber og forhøyede infeksjonsverdier, er det noen ganger nødvendig med antibiotika direkte i blodåren (intravenøst). Da må man legges inn på sykehus.

Urinveisinfeksjoner er svært vanlig, og alle kan få det selv om det er mest vanlig hos kvinner.

Drikk nok vannNOEN GODE RÅD PÅ VEIEN

Dersom man er plaget av hyppige urinveisinfeksjoner, finnes det tiltak som kan være forebyggende.

 • Drikk rikelig med væske (helst vann) ca 2 liter i døgnet. Fordel væskemengden jevnt gjennom døgnet. På denne måten holder du urinproduksjonen jevn. Urinen skal ikke være konsentrert, det vil si at den er lysegul ved blæretømming. Obs – ved hjerte- eller nyresykdom kan en ha restriksjoner i væskeinntak.
 • Man bør sørge for å tømme blæren helt når man tisser, også hvis man bruker engangskateter. Hos kvinnelige kateterbrukere bør man være sikker på at man bruker et langt nok kateter. De minste katetrene kan være for korte hos kvinner som er overvektige.
 • Gå regelmessig på toalettet, unngå å holde deg for lenge slik at bakteriene får mindre tid til å utvikle seg i urinen.
 • Kvinner bør tørke seg forfra og bakover slik at bakterier ikke føres fra tarmåpning mot urinrøret.
 • Tøm blæren senest 15 minutter etter samleie.
 • Østriol (lokalvirkende vagitorer) hos kvinner i overgangsalder, som øker blodgjennomstrømningen i slimhinnene.
 • Noen kan ha nytte av å stå på Hiprex (urinveisantiseptikum) tabletter for å forebygge gjentatte ukompliserte infeksjoner.

HVORDAN TA URINPRØVE?

 • Vask hendene med såpe og vann.

 • Kvinner bør skille kjønnsleppene og menn trekke forhuden tilbake.
 • Ta en midtstrømsprøve, det vil si at man tømmer litt urin i toalettet først, før man fører prøveglasset inn i strålen og samler urinen.
 • Fyll prøveglasset med minst10 ml urin.
 • Vask hendene med såpe og vann igjen.
 • Prøveglasset settes i kjøleskap til det skal tas med til behandler.

Dette gjelder også de som engangskateteriserer seg.


Bli medlem i Coloplast Assistanse

Coloplast AssistanseColoplast Assistanse er et serviceprogram for deg som bruker kateter, hvor du får tilgang til informasjon, råd og brukerhistorier gjennom e-poster og nettside. Du vil også få personlig oppfølging og veiledning fra våre dyktige sykepleiere.

Les mer og meld deg inn i Coloplast Assistanse

Lukk

Tenk positivt

Kvinne som ser ut av vindu Hvordan håndterer du nyhetene om å måtte bruke et kateter? Føles det overveldende? Det er ikke uvanlig å oppleve en bølge av frykt, frustrasjon, sinne eller tristhet. Da skal du huske at dette er normalt - men ikke la bekymringene få bestemme over deg. Les mer
Lukk

Tenk positivt

Hvordan håndterer du nyhetene om å måtte bruke et kateter?

Føles det overveldende?

Det er ikke uvanlig å oppleve en bølge av frykt, frustrasjon, sinne eller tristhet. Da skal du huske at dette er normalt - men ikke la bekymringene få bestemme over deg. Selv om ingen kan unngå negative følelser helt, en enkel endring i egne tanker og følelser om kateterisering kan føre til store følelsesmessige fordeler.

TEKST: COLOPLAST FOTO:ILLUSTRASJONSBILDE

POSITIVITETENS KRAFT

Å starte en hverdag med kateterisering kan være utfordrende, og endringene du opplever er ikke bare fysiske, men også emosjonelle. Å opprettholde en positiv holdning er sannsynligvis det siste du tenker på. Tross alt, hvordan klarer du å fokusere på positivitet når så mange ting ser ut til å gå galt?

Men ved å skifte til et positivt tankesett og utvikle en mer positiv holdning kan det hjelpe deg å forbedre opplevelsen. Ved å se den lyse siden av en situasjon vil det kunne hjelpe deg å mestre bedre og redusere potensielle nedturer, snarere enn å bukke under for følelser av tristhet, bekymring og angst.

TIPS OG STRATEGIER

Her er noen enkle, men gode tips til hvordan du kan komme i gang.

TA TILBAKE KONTROLLEN OVER HOLDNINGEN DIN

Selv om du ikke kan endre omstendighetene i livet, kan du endre holdningen din. Hver gang en negativ tanke kommer krypende, kan du erstatte den meden positiv tanke:

 • Hva er du takknemlig for?
 • Hva er noen av de gode tingene i livet ditt?

TILLAT DEG SELV MENTALE PAUSER

Prøv å ikke legge press på deg selv for å føle på en viss måte eller forvente å føle deg som deg selv igjen innenfor en bestemt tidsramme. Når du føler deg stresset over din nye situasjon, tillat deg selv å ta et skritt tilbake.

PASS PÅ AT DU HOLDER DEG TIL RUTINEN DIN

Selv om det kan virke overveldende, er det viktig å opprettholde en god rutine. Når du holder deg til en daglig rutine med når, hvor og hvordan med kateteriseringen blir det mindre bekymringsfullt, og du får friheten til å gjøre de aktivitetene som er viktige for deg.

GJØR NOE FINT FOR DEG SELV HVER DAG

Sørg for at du tar deg tid til egenomsorg hver dag. Det kan være så enkelt som å bruke fem minutter sittende ute i solskinnet, skrive en dagbok, lese en bok. Det viktigste er at du gjør noe som får deg til å føle deg bra.

FEIR SMÅ SEIERE

Jo mer du fokuser på dine "gevinster", jo bedre vil du føle deg. Det er lett å bli frustrert og fokusere på det du ikke kan gjøre når du har en kronisk sykdom. I stedet for å dvele ved disse tingene, kan du prøve å snu på det, og heller tenke på alle tingene du allerede har fått til. Det er ingen seier som er for liten til å feire.

TA KONTROLL OVER SITUASJONEN DIN

Ta en aktiv del i enhver beslutning om kateterisering, fra valg av produkter til å sette grensene for hva du er og ikke er klar for. Dette vil gi deg en større følelse av kontroll – og få deg til å føle deg tryggere.

Tankene våre påvirker oss. Du er (eller vil bli) det du tror du er. Øvelse gjør mester. Det er ikke så vanskelig som det kan virke som, og du hvis du fortsatt føler deg overveldet, bare prøv ett tips om gangen. Fortsett å jobbe, til slutt vil tankene dine endres mer fra de negative og du kan ønske de positive tankene velkommen.


Bli medlem i Coloplast Assistanse

Coloplast AssistanseColoplast Assistanse er et serviceprogram for deg som bruker kateter, hvor du får tilgang til informasjon, råd og brukerhistorier gjennom e-poster og nettside. Du vil også få personlig oppfølging og veiledning fra våre dyktige sykepleiere.

Les mer og meld deg inn i Coloplast Assistanse

Lukk

Tips for å spare energi

illustrasjonsbilde, ukesplanlegging Det er viktig å holde orden på økonomien, også energi-økonomien. Noen ganger må man nemlig spare litt for å ha energi til det man virkelig vil. Her har vi samlet noen tips for å spare på energien. Les tips
Lukk

Tips for å spare energi

Det er viktig å holde orden på økonomien, også energi-økonomien. Noen ganger må man nemlig spare litt for å ha energi til det man virkelig vil.

Kartlegg uken

Kartlegg uken din slik den ser ut nå, og skriv ned hva du vil gjøre i løpet av uken.

Aktiviteter som "gir og tar" energi

Vurder ulike aktiviteter som tapper energien din, og hvilke aktiviteter som gir deg energi. Ut fra kartleggingen kan du lage en slags aktivitetsplan hvor du kan fordele aktivitetene utover uken – med planlagte hvilepauser imellom. Man bør hvile selv om man ikke er sliten!

Flere korte hvilepauser

Erfaringsmessig er det mer nyttig å legge inn flere korte hvilepauser i løpet av dagen, heller enn en lang pause midt på dagen. Det kan gjøre at kreftene holder lenger, samt at man bruker kortere tid på å hente seg inn igjen.

Tilpass hvilepausene

En hvilepause trenger ikke bety at du må legge deg ned og sove. Det kan være andre aktiviteter som ikke er fullt så energikrevende som du kan bruke som hvilepause, for eksempel meditasjon, gå en tur, høre på musikk og pusteteknikker. Det handler rett og slett om å trekke seg ut av de aktivitetene og unngå stimuli som tapper energien din. Varigheten av pausene vil være individuelt. Prøv deg frem for å finne ut hva som passer for deg.

Lukk

Nevrogene lidelser og seksualitet

Illustrasjonsbilde, par sitter på seng Mange mennesker opplever i løpet av livet faser der seksualfunksjonen påvirkes negativt, særlig ved sykdom. Ved nevrologiske sykdommer er det høy forekomst av seksuelle dysfunksjoner som utgjør et vesentlig problem for pasientene. Les mer
Lukk

Nevrologiske lidelser og seksualitet

Mange mennesker opplever i løpet av livet faser der seksualfunksjonen påvirkes negativt, særlig ved sykdom. Ved nevrologiske sykdommer er det høy forekomst av seksuelle dysfunksjoner som utgjør et vesentlig problem for pasientene.

TEKST: HEGE BLOM SØRGJERD

På hvilken måte seksualfunksjonen påvirkes varierer med hvor i hjernen eller sentralnervesystemet skaden eller sykdommen har oppstått. Det finnes mange ulike sykdommer innenfor nevrologien, som for eksempel epilepsi, ryggmargsskade og multippel sklerose.

Hvordan oppleves det å leve med varige endringer av seksualfunksjonen, og på hvilken måte kan den seksuelle helsa ivaretas ved kronisk sykdom?

Ved nevrologiske sykdommer eller skader kan seksualfunksjonen rammes ved at det sentrale nervesystemets regulering av hormoner gir symptomer som forstyrrelser i pubertetsutvikling, unormal utvikling av kjønnsorganer og infertilitet. Dette kan medføre en manglende interesse for sex, og hos noen mangler evnen til å kjenne seksuelle stimuli og orgasme.

UTFORDRINGER HOS BÅDE KVINNER OG MENN

Ved sykdom i hjernestammen, ryggmargen eller de perifere nervene kan ereksjonsevne, fukting av underliv, eller ejakulasjon fungere dårligere eller utebli, og evnen til å oppleve seksuell stimulering mangler.

Fra en kjønnsmessig ståsted er det noen felles utfordringer for kvinner og menn. Både kvinner og menn opplever nedsatt lyst til sex og kan erfare urinlekkasje og problemer med tarmfunksjon.

Kvinner opplever nedsatt sensibilitet og nedsatt evne til å få orgasme. Nedsatt mulighet til fukting av underlivet kan føre til smerter under samleie, noe som igjen kan føre til liten eller manglende seksuell aktivitet.

Menn opplever manglende ereksjonsevne og vanskeligheter med å få utløsning og orgasme.

Vonde og vanskelige følelser hos de som rammes kan oppstå.

FORRÅDT AV EGEN KROPP

I forbindelse med sexologisk rådgivning møter jeg mange mennesker som har tanker om at de er forrådt av egen kropp. Noen opplever psykiske endringer med spørsmål rundt sin egen rolle, som «er jeg handikappet?», eller usikkerhet knyttet til prognose og frykt for å bli hjelpetrengende. Andre psykiske utfordringer som kan komme er lav selvfølelse og endrede roller i arbeidsliv, parforhold og kjønn.

Noen har tanker rundt bekymringer for lekkasje under seksuell aktivitet. Andre har fatigue og ser ikke hvordan de kan tilrettelegge for sex når lysten er fraværende. Smertefulle spasmer skaper en uforutsigbar hverdag. Hvordan kan du finne tid og overskudd til nærhet, intimitet og sex med disse utfordringene?

ÅPENHET OG KOMMUNIKASJON

Noen får tanker om at de må være takknemlige for at de er så heldige å ha en partner som vil være sammen med en som dem. Det kan være hjelpsomt å få paret til å se at siden de er følelsesmessig involvert sammen er sykdom i parforholdet et felles problem, et felles anliggende. Gjennom økt innsikt i egne måter å håndtere og regulere følelser på kan par få hjelp til å forbedre kommunikasjonen seg imellom.

Mange mennesker skammer seg over egne følelser. Gjennom å ta kontroll over eget handlingsrom for å skape endring i livet ditt kan du påvirke din egen historie. Åpenhet og kommunikasjon med partner kan føre til at for eksempel følelsen av skam blir mindre, og ikke tar like stor plass som tidligere. Åpenheten kan føre til støtte når andre deler innsikten som ligger bak din opplevelse.

Å FORHOLDE SEG TIL FØLELSER

Nevrologisk kunnskap handler også om kunnskap om følelser. Fra et psykologisk perspektiv er det slik at følelsene kommer først, de drar i gang kroppen. Det er naturlig, og normale reaksjoner. Følelser er grunnleggende på den måten at de har fortrinn foran både språk, kognisjon og refleksjon. Ofte bagatelliseres følelsenes påvirkning hos oss mennesker, men vi vet nå at det er svært viktig å anerkjenne disse for å bearbeide vanskelige hendelser og øke evnen til å tåle følelsesmessige reaksjoner også ved senere anledninger. Det er viktig å korrigere misforståelser om følelser, som for eksempel at man ikke må la seg påvirke av de. Mennesker blir påvirket av følelser, det er ikke til å unngå: valget står ikke mellom å ha en følelse eller ikke. Det handler om hvordan en velger å forholde seg til følelsen og hva en velger å gjøre når følelsen kommer.

For å mestre livets motgang må vi gradvis lære å forstå, håndtere og akseptere følelser. På hvilken måte velger du å forholde deg til egne følelser? Dersom du har et ønske om å utforske følelser, så kan nye erfaringer endre på tidligere negative opplevelser og muligheten for ny læring og utvikling er tilstede.

KONKLUSJON

Det er ingen tvil om at nevrologiske sykdommer påvirker seksualfunksjonen negativt. Felles for mange mennesker som får disse sykdommene er mangel på lyst til sex.

Å ikke snakke om seksualitet på grunn av funksjonshinder medfører også at vi overser å snakke om hvilke seksuelle muligheter som finnes.

Forson deg med at du kan utvikle sexlivet på tross av sykdom, og at det finnes seksualtekniske hjelpemidler.

Det å leve med et handikap eller sykdom er ikke et hinder for å ha et sexliv.

RÅD FRA SEXOLOGEN:

Nedsatt seksualfunksjon ved nevrologiske sykdommer skyldes ikke personlige egenskaper, men er forårsaket av sykdom eller skade. Innsikt, kunnskap og kommunikasjon om dette kan bidra til å oppklare misforståelser som kan forsterke tanker om skyld og skam.

Det å sette av tid til intimitet kan være hjelpsomt, tenk over hvilke tidspunkter du har overskudd og planlegg ut i fra det. Å planlegge gir forutsigbarhet og medfører større sjanse for å oppleve et vellykket seksuelt møte. Konkrete seksualtekniske hjelpemidler kan være vibrator for å øke blodsirkulasjon til genitalias erektile vev, og ereksjonspumpe for å holde ereksjonen ved like. Alt etter hvilke problemer som oppstår.

I et parforhold kan det være hjelpsomt å se nærmere på hvilke følelser som kommer når du opplever vonde og konfliktfylte følelser. «Hvorfor det?» spør mange meg om i terapirommet. Jo, fordi hvis du unngår det som er vanskelig kan det stå i veien for forholdet til dine nærmeste.

Råd i denne forbindelse kan være å snakke sammen om hva du kan gjøre annerledes, og hva du kan gjøre noe med?Ved opplevelse av håpløshet, kan du se situasjonen på ny? Eller kan det være lettere å se nye muligheter i et langtidsperspektiv? Vit at du i samarbeid med sexolog kan få hjelp til å kommunisere hensiktsmessig med din partner og få innsikt i muligheten for å selv påvirke egne reaksjoner rundt følelser.

Gi deg selv tillatelse til å «mislykkes» i sexlivet, prestasjonsangst er vanlig.

Det kan bli spennende å se på nye muligheter sammen med partner eller på egen hånd. Vær nysgjerrig på din seksualitet. Utfold deg innenfor rammer som gjør deg trygg.


Denne artikkelen ble først publisert i Assistanse magasin

Assistanse 1-2022Assistanse er helt gratis for alle som vil motta magasinet. Det kommer to ganger i året og inneholder brukernes egne historier og nyttig informasjon, råd og nyheter. 

Bestill gratis abonnement på Assistanse Magasin

Lukk

- Du er aldri for frisk for rehabilitering

MS-senteret i Hakadal - Hva er frisk og hva er syk når du har en kronisk sykdom som MS? Alle har sin egen sykdomshistorie og livssituasjon. Hos oss får du støtte der du trenger det, sier Anne Kristin Posti ved MS-Senteret Hakadal. Les mer
Lukk

- Du er aldri for frisk for rehabilitering

- Hva er frisk og hva er syk når du har en kronisk sykdom som MS? Alle har sin egen sykdomshistorie og livssituasjon. Hos oss får du støtte der du trenger det, sier Anne Kristin Posti ved MS-Senteret Hakadal.

TEKST: HILDE CHRISTIE WRIGHT FOTO: MS-SENTERET HAKADAL

- Jeg har til gode å møte to mennesker med MS som er like. MS er en sekkediagnose, sier Posti. Hun er psykiatrisk sykepleier og kognitiv terapeut, og har jobbet med MS-pasienter ved senteret i 17 år.

FLERE SIDER

-De fleste tenker at MS handler om motoriske utfordringer som dårlig gripefunksjon og ustø gange, handicap og rullestol. Men det finnes både synlige og usynlige sider ved sykdommen, og vi jobber mer med de usynlige symptomene, supplerer sykepleierkollega og familieterapeut, Hilde Tretterud Næss.

ENESTE I SITT SLAG

Jeg møter de to sykepleierne på Zoom. Selv om vi ikke sitter i samme rom, er det lett å merke gjennom skjermen at begge brenner for jobben sin og er genuint interessert i å hjelpe andre. MS-Senteret Hakadal ligger rundt tre mil fra Oslo, i Nittedal kommune – der hvor, ifølge den kjente barnesangen, kjærringa med staven kommer fra. Senteret ligger i naturskjønne omgivelser, og er det eneste landsdekkende rehabiliteringssenteret som har spesialisert seg på kun én diagnose - multippel sklerose (MS). Hit kommer rundt 400 mennesker årlig til rehabilitering.

FLEST KVINNER

MS er en autoimmun, kronisk nevrologisk sykdom, hvor kroppens egne celler angriper seg selv. Kroppen mottar ikke lenger hjernens nerveimpulser på normal måte, og i ytterste konsekvens stopper signalene helt. Det er flest kvinner som får MS, gjerne i tidlig alder mellom 20-40 år. – Når du er en ung kvinne i etableringsfasen og har fått en utfordring som du ikke har bedt om, er det viktig å få mye informasjon, sier Anne Kristin. Senteret tilbyr et 2 ukers intensivkurs hvor de gir mye fakta og informasjon til de som nylig har fått diagnosen. Det er mulig å gå mer i dybden under 3- og 4 ukers opphold.

Anne Kristin, MS-senteret Hakadal

Anne Kristin Posti, Psykiatrisk sykepleier og kognitiv terapeut ved MS-Senteret Hakadal.

SAMTALE PÅ FORHÅND

- Vi har spisskompetanse både på sykdommen og på rehabiliteringsprosesser. Før noen kommer hit har vi en 30 minutters samtale med hver enkelt - for å snakke om hva vi skal samarbeide om, hva som er deres del og hva som er vår rolle. Da hører vi hva de gleder og gruer seg til, og får vite hvor skoen trykker. Dette gir trygghet, og er godt for begge parter, sier Hilde.

- Hva er de usynlige sidene ved MS?

- Fatigue er ganske vanlig, kognitive utfordringer, nevrogene smerter, og blære-, mage- og tarm-problematikk. Å ha en kronisk sykdom er krevende, ikke bare fysisk og biologisk, men også psykisk. Det er lett å være sårbar for negative tanker. Derfor er en viktig del av jobben vår å snakke om holdninger, tanker, forventninger og mestring. Noen tenker fortsatt at de skal vinne over sykdommen, eller at det skal gå over. Det er helt naturlig å kjenne på motstand når man har en sykdom som er kronisk, sier Hilde.

SORG

Det er ikke uvanlig at enkelte velger å fortrenge det som skjer i kroppen og har vanskelig for å ta sykdommen inn over seg. – Her leker vi ikke være-glad-leken, og skyver ting under teppet. Sorg er en naturlig del av prosessen. For å helbredes må vi innom sorg, man sørger over tap av arbeid, og føler på skam og skyld over å være en byrde og bli tatt hensyn til, sier Anne Kristin.

INDIVIDUELL FORDYPNING

De fleste som velger lengre opphold har gått intensivkurset først. Under det lengre oppholdet går man mer i dybden og kan velge ulikt hovedfokus som fatigue og arbeid, kognitive utfordringer og symptomer, herunder smerte, vannlating- og avføringsproblematikk, i tillegg til livsstil og fysisk funksjon. 

- Hvorfor er det viktig å prioritere tid til rehabilitering?

-Selv om det føles tungt å skulle reise fra små barn og familie i flere uker, har det god verdi. Vi får mange tilbakemeldinger på at det er vel verdt å bruke barnepass og komme hit. Oppholdet handler ikke bare om fysisk trening. Du får hjelp på ulike områder, og får støtte og oppbakking på den du er. Mange sier at de plutselig ser noen løsninger og muligheter som de ikke har sett før. De blir flinkere til å finne glede i å mestre noe, selv om de ikke kan gå på de store fjelltoppene. Har du vondt i beina, så kan du jo fortsatt trene overkroppen. Vi hjelper pasientene til å bli tryggere på å utfordre kroppen, sier Anne Kristin.

SAMME BÅT

Noen er redde for å komme til MS-Senteret og se andre som er sykere enn dem selv og sitter i rullestol. Men det å møte likesinnede i samme båt er faktisk en av de største gevinstene ved oppholdet. - Vi som fagpersoner kan snakke av erfaring, men effekten av å se andre i samme situasjon har stor overføringsverdi. Det er det mange som forteller oss, sier Hilde. De fleste pasientene kjenner ikke andre med MS, og føler for første gang et fellesskap når de kommer hit. Det blir ofte mye latter, glede og galgenhumor i løpet av dagene. - Under hvert kurs opprettes det facebookgrupper som fortsetter å være aktive etter oppholdet. Vi hører stadig vekk at dere har vel ikke hatt finere grupper enn oss? ler Hilde.

Hilde, MS-Senteret Hakadal

Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut ved MS-Senteret Hakadal.

POPULÆRT

Hvis du tenker at dette er noe du har lyst til, lønner det seg å søke plass så raskt som mulig. Vent ikke til du føler at tiden er inne, for ventetiden fra du søker til du pakker kofferten kan fort bli på rundt 29 uker. Vi har mange som søker, og vi prioriterer de som ikke har vært her før og de som ikke har hatt sykdommen så lenge. De fire helseregionene i landet har litt forskjellige avtaler, så ventetiden kan variere, sier hun. Du søker om opphold sammen med fastlege eller nevrolog.

PÅRØRENDEKURS

– Det påvirker omgivelsen å leve med en som er kronisk syk. Vi tilbyr også samtaler og kurs for pårørende som ønsker informasjon og som vil lære om hvordan de kan bidra og støtte i hverdagen. De får også avkreftet noen myter og avmystifisert sykdommen, for det er ikke alle med MS som havner i rullestol, sier Hilde. Etter 3,5 år i jobben forteller hun at ingen dag er lik. – Det kommer hele tiden nye folk med to og tre ukers sykluser. Det er like spennende å se hvordan det går hver gang, og det føles som en belønning at mange har en annen ro og trivsel når de drar, forteller hun. 

EGET TEMPO

- Det er ikke lett å sette ord på det, men det skjer noe spesielt når man får støtte, vi ser hvordan det påvirker pasientene positivt, legger Anne Kristin til. – Hos oss er du selv aktivt med på å bestemme oppholdet, og du er med på å styre tempoet. Vår rolle er å være medvandrere i din prosess. Her har du noen ved din side som ikke forventer at du skal oppdage det helt store, men at du kan ta noen små steg som gjør livet ditt bedre. Det synes mange er veldig godt, avslutter hun.


Bestill Assistanse temamagasin - Multippel Sklerose

Assistanse Urinveisinfeksjon

Assistanse Magasin - tema:  Multippel sklerose. Mange med MS vil oppleve utfordringer med blære og tarm. I dette temabladet har vi derfor fokusert på de ulike utfordringene som kan oppstå. I samråd helsepersonell gir vi tips og råd for hvordan du best kan ta vare på blære og urinveiene.

Bestill gratis Assistanse Magasin - tema Multippel Sklerose

Lukk

Viktig å prioritere seg selv

Nina Karin på tur i fjellet Skal du bli bedre til å håndtere hverdagen og ta godt vare på familien, må du også prioritere deg selv. Nina Karin som har MS påpeker at det er viktig å finne tid til å dra på rehabiliteringsopphold, selv om det kan føles vanskelig der og da. Les mer om Nina Karin
Lukk

Viktig å prioritere seg selv

Skal du bli bedre til å håndtere hverdagen og ta godt vare på familien, må du også prioritere deg selv. Nina Karin som har MS påpeker at det er viktig å finne tid til å dra på rehabiliteringsopphold, selv om det kan føles vanskelig der og da.

TEKST: LENA LYSEGGEN BRENDEN FOTO: PRIVATE BILDER

Nina Karin Laakso Søreng treffer jeg første gang på MS-konferansen i Drammen, hvor hun snakker om egne erfaringer knyttet til det å ha MS, og om betydningen av å prioritere rehabilitering i en travel hverdag. Hun har et viktig budskap, og deler gjerne sine erfaringer med dere som leser Assistanse, erfaringer som også kan være fine å ta med selv om du ikke har MS.

Jeg har invitert meg selv hjem til Nina Karin på gården Søreng i Fåvang, en gård som ligger vakkert til oppe i lia med flott utsikt over Gudbrandsdalen, for å høre mer om Nina Karin og hennes hverdag.

TRODDE JEG BARE VAR SLITEN

Nina Karin var 32 år da hun fikk diagnosen MS. De drev da gårdsdrift med melkekuer og sau. Nina Karin var ute i arbeid som vikar på en barneskole, og mannen Svein drev gården. Ungene, to gutter og en jente, var små og krevde også mye oppfølging på denne tiden.

- Det var om våren jeg ble syk, jeg var utrolig sliten, noe jeg tenkte var helt normalt. Det var i den tiden vi får lam på gården, og det ble mye nattevåk og krevende dager. Om kvelden da jeg la meg kom svimmelheten, og det kjentes ut som om senga gikk rundt i rommet, likevel tenkte jeg at jeg bare trengte å sove, og at alt ville være bra neste morgen, sier Nina Karin.

Neste morgen var det slett ikke bra, hun slet med balansen og gikk i ring. Kroppen ville ikke lystre, og hun falt til slutt om. Nina Karin ble innlagt på sykehuset på Lillehammer, hvor legen raskt fikk mistanke til hva det kunne være.

- Neste dag ble jeg sendt med taxi til Oslo for å ta MR, og det er den lengste Osloturen jeg har vært med på. Underveis til Oslo ble jeg bare dårligere og dårligere. Svaret på MR-undersøkelsen var tydelig, jeg fikk vite at jeg hadde fått MS. Det kom som et sjokk og verden raste sammen, forteller hun.

HVERDAGEN - VIKTIG Å BE OM HJELP

- Tiden på sykehuset ble krevende på mange måter, jeg følte meg veldig alene. Svein hadde jo mer enn nok med å håndtere hverdagen med gårdsdrift og ikke minst ungene som skulle være med på sine aktiviteter, sier Nina Karin.

De hadde mange venner som stilte opp og bidro til at hverdagen skulle gå rundt. Likevel ble det til tider krevende når mye falt på mannen til Nina Karin. De valgte derfor å være åpne om situasjonen, for å få forståelse for at ungene av og til kom litt forsinket til trening eller aktiviteter.

Sykdommen ga utslag i gangfunksjon, og i perioder trengte hun rullestol. Huset på gården var ikke tilrettelagt for dette, og med to etasjer ble det noen utfordringer som måtte mestres.

- Vi søkte om hjelp og hadde hjemmehjelp en periode, det var spesielt for at jeg ikke skulle blir for sliten, men også for at ungene ikke skulle måtte ta for mye av ansvaret hjemme. Det er viktig å se hele familien i en slik situasjon, sier hun. For Nina Karin var det viktig at ungene skulle få være unger, og ikke ha mer ansvar hjemme enn andre barn, til tross for at hun hadde fått MS.

JOBB

For Nina Karin ble det syv tøffe år i starten etter at diagnosen ble stilt. Hun hadde flere attakk og slet mye med gangfunksjon. Denne perioden var ikke Nina Karin i jobb, både fordi sykdommen krevde sitt, men også fordi ungene var små.

- Etter hvert fikk jeg medisinering som hjalp meg, og jeg begynte å kjede meg litt hjemme. Ungene ble større og klarte seg mer selv, og jeg ønsket litt utfordringer. Så en dag så jeg et oppslag om at de trengte ekstrahjelp på Vinmonopolet i Ringebu. Jeg tok kontakt, og fikk tilbud om å starte der. Jeg valgte tidlig å være ærlig om min sykdom og hva det innebærer. Føler at jeg har vært heldig som har fått være en ressurs der i 12 år, men det er en fysisk krevende jobb med mange tunge løft, så jeg måtte slutte, sier hun.

Nina Karin er dame som liker å ha noe å gjøre og ta ansvar. Til tross for at hun sliter med fatigue og må styre energiforbruket for å kunne leve godt med MS'en, og at hun har en del smerter som påvirker hverdagen gir hun ikke opp. Nå har hun fått seg deltidsjobb på barneskolen på Fåvang, og i fjor utdannet hun seg også til barne- og ungdomsarbeider.

- Det var tøft å studere igjen. Konsentrasjonen er ikke som den var, det tar lengre tid å lære nye ting. Jeg har hatt et rehabiliteringsopphold på MS-senteret med fokus på kognitive vansker og fikk der kunnskap og «redskaper» til å mestre hverdagen med mine kognitive utfordringer. Det er viktig å be om hjelp og finne metoder for å mestre, notater er blitt veldig viktig for meg i hverdagen, forteller Nina Karin.

REHABILITERING ER VIKTIG

- Rehabilitering er viktig for meg som har MS, men også for familien rundt meg. Selv om det er tøft å reise fra familien i 4 uker om gangen, er det noe man bør prioritere. Jeg har vært på mange opphold på blant annet MS-senteret i Hakadal og Beitostølen Helsesportsenter. Oppholdene er viktige når det skjer endringer i sykdommen, det er ulike ting man trenger å sette fokus på. Noen ganger trenger du kanskje hjelp til å mestre fysiske endringer, eller det kan være det kognitive som gir utfordringer i hverdagen. Det fine er at du treffer andre som har MS og deler. Det er også viktig at familien kan få komme og lære mer om det å leve med sykdommen, sien hun.

- Du får mulighet til å prate om ting som du synes er vanskelig, og får mer kunnskap. Det er viktig at man også involverer partner, og snakker om det som også kan oppleves som tabubelagt.

Du skal ikke være redd for å søke om et opphold på rehabiliteringssenter dersom du har utfordringer eller endringer i din situasjon. Det er viktig å be om hjelp. Rehabiliteringssentrene har en sammensatt gruppe av fagpersoner, de kan hjelpe deg med ulike utfordringer.

SYKDOMMEN TRENGER IKKE Å FÅ FOR STOR PLASS

For Nina Karin har det vært viktig at sykdommen ikke skal ta all plass, hun sier hun har en «skuff» i bakhodet som rommer MS'en. Hun har valgt å ikke snakke så mye om sykdommen, slik at folk bli lei av det, men heller svare på spørsmål hun får. - Den «skuffen i hodet» åpner seg av og til, og da må jeg jobbe med å få lukket den igjen. Den åpner seg på vidt gap ved et attakk. Da må jeg jobbe meg gjennom det attakket og få lukket skuffen igjen.

Andre ganger åpner den seg litt på gløtt, og slipper ut litt tunge tanker om diagnosen. Da gir jeg meg lov til å kjenne litt på det. Kjenne litt på sorg, frustrasjon og sinne over diagnosen. Det er lov å kjenne litt på frustrasjon og bli lei seg av og til, men det kan ikke få overta helt, så det er om å gjøre å få lukke skuffen igjen, sier Nina Karin.

Hun har jobbet mye for å ikke «bli sykdommen», men at det er mennesket Nina Karin som er viktig. Nina Karin er så mye mer en MS'en.

FINN DIN EGEN FJELLTOPP

- Selv om du har en sykdom som gir deg begrensninger er det viktig å ikke pålegge de rundt deg å begrense sin aktivitet. Du må godta at du ikke kan være med på alt, men finne dine egne «fjelltopper» å gå på. Kanskje kommer du ikke like langt på tur som du gjorde tidligere, men vær fornøyd med det du får til, sier hun fornøyd.

KUNNSKAP GIR MESTRING

- Kunnskap om sykdommen gir mestring, og mestring gir bedre hverdager, sier Nina Karin.

Hun er opptatt av å informere om at sykdommen er noe du kan leve fint med, men at både du og de rundt deg trenger kunnskap. Nina Karin har vært aktiv i MS-foreningen lokalt, men også hatt verv sentralt, så engasjementet er det ikke noe å si på.


Denne artikkelen ble først publisert i Assistanse magasin

Assistanse 1-2022Assistanse er helt gratis for alle som vil motta magasinet. Det kommer to ganger i året og inneholder brukernes egne historier og nyttig informasjon, råd og nyheter. 

Bestill gratis abonnement på Assistanse Magasin

Lukk

Moden seksualitet

Illustrasjonsbilde, moden seksualitet Seksualiteten er en viktig del av livet vårt og endres gjennom ulike faser. Voksne mennesker har seksuelle behov, i likhet med den yngre befolkningen. Med økende alder møter vi naturlige endringer i kroppen. Noen opplever endringene som en konsekvens av alvorlig sykdom, som f.eks. kreft i livmor, prostata eller tarm. Les mer
Lukk

Moden seksualitet

Seksualiteten er en viktig del av livet vårt og endres gjennom ulike faser. Voksne mennesker har seksuelle behov, i likhet med den yngre befolkningen. Med økende alder møter vi naturlige endringer i kroppen. Noen opplever endringene som en konsekvens av alvorlig sykdom, som f.eks. kreft i livmor, prostata eller tarm.

TEKST: HEGE BLOM SØRGJERD, SEKSOLOGISK RÅDGIVER, SKIPAKROK

Er temaet moden seksualitet et tabu i en allerede tabubelagt seksualitet? Er moden seksualitet hos voksne en glemt gruppe?

Det er viktig å forberede voksne mennesker på hvilke naturlige endringer som kan oppstå, hvordan man kan leve med de og ikke minst, på hvilken måte de påvirker seksualiteten. Individer som har forståelse for at spesifikke endringer i seksualfunksjonen er normale, er mindre redde for å gå gjennom denne delen av livet.

Godt voksne mennesker har også sex, nyter den og har glede av den. Hva vet vi om aldringens effekt og dens påvirkning hos menn og kvinner? Endringene som kommer er fysiologiske, psykososiale og relasjonelle. For kvinner oppstår endringer i aldersgruppen 40- 65 år. Voksne kvinners seksualitet er formet av psykologiske og fysiologiske forandringer som inntreffer med overgangsalderen. Dette innebærer forandringer i anatomi og funksjon, noe som fører til nedgang i vaginal fuktighet og nedsatt sensitivitet i klitoris og vulva. Disse endringene skyldes nedsatt østrogenproduksjon i kombinasjon med nedgang i testosteronproduksjonen, noe som kan føre til mangel på lyst til sex.

Hos menn kommer nedgangen i seksualfunksjonen gradvis. Det varierer hvilken effekt dette har på seksuell aktivitet. Når det gjelder seksuell lyst er den relativt stabil hos de fleste menn. Den viktigste endringen er at ereksjonsevnen kan bli mer uforutsigbar og ikke like langvarig sammenlignet med tidligere. Problemene med ereksjonssvikt kan oppstå fra 40 års alder, ikke minst kan menn med depresjon erfare dette. Trolig får for få menn med ereksjonssvikt behandling. Derfor er det viktig med åpenhet fra helsepersonell om at denne tilstanden er noe flere menn opplever og at den kan behandles.

Følelsesmessige reaksjoner på dette kan for menn handle om at erektil dysfunksjon blir en trussel mot maskulinitet. Det kan igjen føre til bekymring og depresjon. Kvinners reaksjoner kan handle om sorg over at muligheten for å bli mor er over for godt. Reaksjoner hos ufrivillige barnløse kvinner kan bli sterkere enn for kvinner som fikk barn.

Det er viktig å øke kunnskapen rundt hva slike reaksjoner kan føre til. Stereotypiske holdninger om at moden seksualitet er upassende eller ekkelt, må korrigeres. Det kan føre til at voksne som opplever slike fordommer påvirkes negativt, slik at de har sex sjeldnere og at de opplever mindre glede knyttet til seksuell aktivitet.

Hva er positivt med økende alder og seksualitet? Voksne har en økt emosjonell modenhet. De har økt kapasitet for intimitet, noe som kan forsterke relasjonen i parforholdet. De har større grad av frihet og privatliv på hjemmebane, og de har mer tid til hverandre.

Par som har god kommunikasjon kan tilpasse sin seksuelle praksis gjennom å vedlikeholde eller forbedre sitt tidligere nivå av nytelse. En etablert relasjon tyder på trygghet i forholdet, der partene er trygge på hverandre og i sin egen seksualitet.

Det er viktig å bidra med kunnskap som normaliserer at voksne mennesker med vanlige kropper også har et aktivt seksualliv, som en motpol til et samfunn som ofte setter seksualitet i en kontekst som gir inntrykk av at sex tilhører unge mennesker. Videre er det viktig å ha kunnskap om i hvilken grad menn og kvinner eldes forskjellig i sin seksualitet. Her er det viktig å se på muligheten for at seksualfunksjonen kan fortsette å bidra til god livskvalitet gjennom et langt liv. Det kan realiseres gjennom evne til å tilpasse seg endringene som oppstår. Det er viktig å være klar over at selv om aldring er assosiert med nedgang i hyppighet i forhold til seksuell aktivitet og nedgang i seksuell funksjon, er den seksuelle nytelsen fremdeles høy.

RÅD FRA SEXOLOGEN

Oppsøk fastlege eller sexolog ved behov og ved endringer som kan bety sykdom. Lev livet samtidig som du tar forhåndsregler med tanke på et helsemessig aspekt. Et sunt kosthold og fysisk aktivitet bidrar til å opprettholde kroppens fysiske normaltilstand. Forebygg livsstilssykdommer også gjennom et moderat alkoholforbruk og ingen bruk av tobakk. Denne egenomsorgen bidrar til å ivareta din seksuelle helse. Ved å holde blodtrykket nede, forebygge overvekt og hjerte- karsykdommer kan diabetes med påfølgende ereksjonssvikt forebygges. Det finnes medikamenter for å behandle endringer med tilskudd av for eksempel østrogen og bruk av glidemiddel ivaretar tynne slimhinner. For å behandle ereksjonssvikt fins det sexologisk rådgivning og tabletter som Viagra til å begynne med.

Vær stolt over seksualiteten din og nytelsen kroppen din kan gi deg, enten på egenhånd eller sammen med partner! Er det et ønske om å ta ansvar for sexlivet fremover til tross for økende alder, er det fullt mulig. Ta initiativ til å være sammen med partneren din, ikke bare på et seksuelt nivå, men også på måter som skaper minner som bekrefter at dere er viktige for hverandre.

KONKLUSJON

Med økende alder oppstår naturlige endringer som påvirker seksualfunksjonen. Samtidig fortsetter seksualitet å spille en viktig rolle i livene våre mens vi eldes. Vi blir ikke for gamle for å ha sex!

Følelser eldes ikke. Behovet for nærhet og bekreftelse er ikke borte med økende alder. Både i etablerte langvarige parforhold eller med nye partnere vil sex fortsatt ha en betydning. Seksualiteten har lang levetid, gjerne livet ut, dersom den pleies og tas vare på.


Denne artikkelen ble først publisert i Assistanse magasin

Assistanse 2-2021Assistanse er helt gratis for alle som vil motta magasinet. Det kommer to ganger i året og inneholder brukernes egne historier og nyttig informasjon, råd og nyheter. 

Bestill gratis abonnement på Assistanse Magasin

Lukk

Kateter var egentlig ikke så skummelt

Portrettbilde av Kristoffer som bruker kateter Kristoffer synes det var skummelt med kateter og ville slett ikke prøve det. I ettertid ser han at dette ble en utrolig god løsning som kun har påvirket hverdagen positivt. Les mer om Kristoffer
Lukk

Kateter var egentlig ikke så skummelt

Kristoffer synes det var skummelt med kateter og ville slett ikke prøve det. I ettertid ser han at dette ble en utrolig god løsning som kun har påvirket hverdagen positivt.

TEKST: LENA LYSEGGEN BRENDEN

FOTO: ØRJAN DALE HIORTH OG KRISTOFFER SOLØ

Kristoffer Solø er 34 år og han fikk MS for 11 år siden. Da var har 23 år, og det kom som et sjokk at det var MS han hadde. Det hele startet med at han fikk mye hodesmerter og følte seg sliten. Legene fant ikke ut av hva det var, og tenkte det måtte være spenningshodepine. Da det ikke ble noe bedre med fysioterapi eller avspenningsøvelser, begynte de å se om det kunne være noe på arbeidsplassen han reagerte på. Kristoffer jobbet på den tiden som bilmekaniker, og det er jo ulike kjemikalier de er i kontakt med der.

En dag kom han til fastlegen sin, men ble møtt av en vikar. Hun likte ikke at han var så plaget med hodepine, så hun valgte å følge det opp med videre og han ble sendt til MR. Den dagen han fikk svaret på MR-undersøkelsen av legen sin husker han ikke så mye av.

- Det er flere i familien som har MS, så jeg visste jo litt om sykdommen. Jeg følte at nå raste verden litt sammen rundt meg, sier Kristoffer.

VIKTIG MED GOD STØTTE

I tiden etter diagnosen fikk jeg god støtte av familien og de hjalp meg til å tenke positivt. Det var særlig tøft i den perioden hvor jeg ikke lenger kunne fortsette i jobben som bilmekaniker, sier Kristoffer.

Han får fast behandling med bremsemedisiner, det har han fått i flere år nå. Han har ikke hatt nye attakk på 9 år, så han sier selv at medisinene må ha god effekt. Likevel er frykten for fremtiden der, om hvordan sykdommen vil utvikle seg fremover. Kristoffer forteller at gangfunksjonen tidlig ble svekket, for dette bruker han «gangpiller» som han opplever gir god effekt.

Jeg føler meg heldig til tross for diagnosen. Den største utfordringen i hverdagen er fatigue, og det å balansere energiforbruket. Jeg har også en veldig bra fastlege, som forstår meg og kan mye om MS, sier han.

INTRODUKSJON TIL KATETER (RIK)

Kristoffer har hele tiden fått god hjelp på Kompetansesenteret for MS som er knyttet til Haukeland Sykehus. Et par år etter diagnosen fikk han komme på rehabilitering på Nordås. Han skulle være der i 5 uker, for å lære seg bedre å håndtere den nye situasjonen.

- Her lærte jeg om hva jeg skulle fokusere på. Hva som kunne gjøre min hverdag bedre, og det var her jeg virkelig fikk troen tilbake på at dette kunne gå fint, sier han.

- Det var også her jeg ble introdusert for bruk av kateter. Jeg syntes det var skikkelig skummelt i starten, og hadde heller ikke så lyst til å få hjelp av sykepleierne. Det er klart at når du er 25, som jeg var, og får beskjed om at du skal bruke kateter så føltes det litt feil. De skannet blæren min, som viste seg å være overfylt. Da kom beskjeden om at han bare måtte starte med kateter, men jeg forsøkte å utsette det et par dager. Det hele endte med at jeg fikk en introduksjon, så prøvde jeg selv. Det gikk fint, men føltes rart i starten, sier Kristoffer.

- Det beste var egentlig hvor godt det føltes etterpå, plutselig kjente jeg at kroppen ble helt annerledes. Så etter at jeg begynte med kateter trenger jeg ikke lenger å lete etter toaletter eller avbryte det jeg gjør hver halvtime for å gå på do. Dette er noe flere bør tenke på som en god løsning. Selv bruker jeg kateteret SpeediCath Compact Mann, de er så enkle å bruke og ingen ser at det er kateter jeg har med meg. Det er klart det føles litt rart i starten, men det er ikke vondt. For meg er det en stor frihet i det å kunne gå 3-4 timer uten å måtte løpe på do, forteller han med stor entusiasme.

VIKTIG Å DELE ERFARINGEN MED ANDRE

Kristoffer sier det er viktig at vi snakker om blæreproblemer som ofte knyttes til det å ha MS. Han har selv erfart hvor viktig det var for han å finne en løsning. Selv sier han at nå tenker han at han burde tatt imot hjelp tidligere.

Det å dele sin erfaring er noe Kristoffer gjerne gjør, han underviser for helsefagelever og sykepleierstudenter. Han mener det er viktig at de forstår hvordan sykdommen er å leve med, og at det er store forskjeller på hvordan folk har det.

Kristoffer jobber litt for FFO Vestland i Bergen, og er engasjert i MS-foreningen i Bergen. Han har mye engasjement og er en ivrig fotograf.

FOTO - EN VIKTIG DEL AV HVERDAGEN

Bilde tatt av Kristoffer Solø

Etter diagnosen, og den mentale nedturen da han ikke lenger kunne jobbe trengte han noe å bruke tiden på. Foto ble en viktig del av hverdagen.

- Det er en fin måte å komme seg ut på, og hjalp meg mye. Det ble mye bilder av blomster, natur og bygninger i starten. Nå tar jeg også mye portrettbilder og andre bilder til nettsidene til MS-foreningen og FFO her i Bergen, sier han.

KRISTOFFER GIR DEG NOEN TIPS

Vi spurte om han hadde noen tips på slutten av vår samtale.

 • Be om hjelp om du har utfordringer av ulike typer. Ikke bare godta at det er slik.
 • Ikke være redd for å snakke om problemer med blæren til helsepersonell. De bør også bli flinkere til å stille spørsmål om disse utfordringene. Det er ikke tabu å snakke om blæreproblemer.
 • Kateter finnes i mange varianter, og ingen trenger å vite at det er det du har med deg.

Denne artikkelen ble først publisert i Assistanse magasin

Assistanse 1-2022Assistanse er helt gratis for alle som vil motta magasinet. Det kommer to ganger i året og inneholder brukernes egne historier og nyttig informasjon, råd og nyheter. 

Bestill gratis abonnement på Assistanse Magasin

Lukk

Bekkenbunnstrening

illustrasjonsbilde bekkenbunnstrening Opptrening og kontroll på bekkenbunnsmuskulaturen er et grunnleggende tiltak som bør iverksettes. Det er som en del av konservativ behandling av urinlekkasje. Les mer om bekkenbunnstrening
Lukk

Bekkenbunnstrening

Referanser

[i] Nettsiden til Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom. Konservativ behandling | HJEM (helsekompetanse.no) Hentet 21.02.2022.

Opptrening og kontroll på bekkenbunnsmuskulaturen er et grunnleggende tiltak som bør iverksettes. Det er som en del av konservativ behandling av urinlekkasje. Behandlingen har ofte et lengre perspektiv, og behandlingen gjennomføres av sykepleier med spesialkompetanse – uroterapeut eller av fysioterapeut.  Effekten av bekkenbunnstrening er god, men det forutsetter at det gjøres riktig og regelmessig. Individuell veiledning eller gruppetrening kan være nyttig dersom det er usikkerhet på om øvelsene gjøres riktig eller at effekten uteblir.[i]

Prøv selv:

 1. Knip (lukk) igjen rundt urinrør, skjede- og endetarmsåpning. 
  Kvinner: Kjenn at området mellom skjede og endetarm trekker seg litt opp og inn i kroppen. Du kan også legge et par fingre på det samme stedet (mellomkjøttet/perineum) og kjenne at det løftes litt vekk fra fingrene dine når du bruker bekkenbunnen riktig. 
  Menn: Kjenn at området mellom pungen og endetarmen (mellomkjøttet/perineum) trekker seg litt opp og inn i kroppen. Penis vil gjøre en "vippe-bevegelse" som følge av muskeldraget rundt urinrøret. 
  Tips: Forestill deg at du skal holde igjen for luft eller stoppe urinstrålen. Det er disse musklene du skal trene.
 2. Mage-, lår- og setemusklene skal være avslappet. Fokuser på å bruke riktig muskulatur og unngå å spenne annen muskulatur.
 3. Begynn med å holde i 2-3 sekunder, slipp like lenge. Det er like viktig å hvile helt mellom hvert knip, som det er å knipe, ellers vil man ikke få riktig tak.
 4. Gjenta 15 ganger morgen og kveld. For noen kan 15 knip være mye i starten. Det er viktigere og få til gode og korrekte knip, enn flest mulig. Antall knip kan økes etter hvert. 
 5. Øk knipetiden litt etter litt. For eksempel kan du øke med 1-2 sekunder hver uke, til du er oppe i 10-12 sekunder. Knipene skal være kontrollerte. Dersom taket ”slipper” er det bedre å redusere knipetiden slik at det blir et sterkt og godt knip.

Her kan du se en instruksjonsfilm om hvordan man trener bekkenbunnen:

Konservativ behandling | HJEM (helsekompetanse.no)

Det er utviklet applikasjoner til smarttelefoner for hjelp ved bekkenbunnstrening som appene Tät®.  Appene er svensk, men er tilgjengelig på flere språk kostnadsfritt. Les mer om disse programmene på tät.nu

Lukk

Fatigue og MS

Kvinne med lavt batteri, illustrasjonsbilde på fatigue Fatigue er en vedvarende tilstand av utmattelse hvor man ikke blir bedre av hvile. Fatigue er et vanlig symptom ved Multippel Sklerose (MS). Les mer om MS og fatigue
Lukk

Fatigue

Referanser

[i] Store Medisinske Leksikon. Fatigue. Koht, Jeanette; Sulheim, Dag. Oppdatert 7. november 2019. fatigue – Store medisinske leksikon (snl.no) (hentet 18.02.2022)

[ii] Gyldendal Norsk Forlag AS 2013. 1 utg, 3.opplag 2018. Frank, Kari; Hansen, Kjersti Træland ISBN 978-82-05-44533-8

[iii] Korsvoll, Caroline; Skaugerum, Martine. Mann med MS, Sanofy Gensyme

Fatigue er en vedvarende tilstand av utmattelse hvor man ikke blir bedre av hvile. Fatigue er et vanlig symptom ved Multippel Sklerose (MS). En stor andel av dem som henvender seg til fastlege, kommer på grunn av slitenhet og utmattelse. [i] Fatigue dreier seg ikke om at det å bli normalt sliten eller utmattet i forbindelse med fysisk aktivitet.

Mange med kronisk sykdom forteller at fatigue er symptomet som er mest funksjonsbegrensende. Fatigue har stor innvirkning på arbeidskapasitet, sosialt liv, sykdomshåndtering og daglige aktiviteter. Symptomet kan være det første, og i noen tilfeller den eneste plagen ved MS. Fatigue er uavhengig av alder, og av MS-sykdommens varighet.

Fatigue kan oversettes med økt trøtthet, utmattelse eller ikke å orke. Man definerer fatigue som en reversibel fysisk og kognitiv utmattelse. Med reversibel menes at situasjonen kan snus, den kan gå begge veier. Utmattelsen ved fatigue kan oppstå spontant på grunn av mental eller fysisk aktivitet, luftfuktighet, akutte infeksjoner eller inntak av mat. Dette vil som regel bedres ved søvn eller hvile. Tilstanden kan oppstå når som helst på døgnet, men viser seg oftest om ettermiddagen.[ii]

Fatiguen opptrer ulikt

Kvalitet, intensitet, variasjon og ubehag er fire sentrale egenskaper ved fatigue. Det kan dreie seg om mental og/eller fysisk utmattelse. Kvalitet i denne forbindelsen beskriver en utmattelse som oppleves annerledes enn det å være sliten etter krevende arbeid, intens trening eller lignende. Noen beskriver det som å ha bomull i hodet og føle at man «fader» bort fra omgivelsene. Intensitet er vanskeligere å måle, men kan ses i sammenheng med hvilke forventninger vi har til oss selv og hva vi tenker at det er realistisk at vi skal klare.

Variasjon i fatigue gjør at det kan være vanskelig både for oss selv, men også for omgivelsene å forholde seg til. Ofte oppleves symptomene på fatigue mer om ettermiddagen og kvelden. Det kan variere mye fra dag til dag eller fra periode til periode. Det er utfordrende for den enkelte med tanke på planlegging av aktiviteter og sosial omgang med andre.

Symptomer på fatigue

Symptomene på fatigue kan i noen grad forveksles med de man ser ved depresjon, søvnighet eller muskeltretthet. Ved fatigue kan alt dette opptre samtidig. Det er forståelig at når man stadig opplever at kreftene ikke strekker til for dagligdagse gjøremål som var en selvfølge tidligere, kan det utfordre den psykiske helsen.

Fatigue kan minne om de vi ser ved kronisk utmattelsessyndrom. Plagene er forskjellige ved at

fatigue er relatert til kroniske sykdommer uten at utmattelsen er selve sykdommen.

Psykologiske og sosiale aspekter ved fatigue

Når sykdom rammer kroppen, er også selvfølelsen truet. Dette kan gjøre at vi blir mer i tvil om vår egen verdi. Signalene som kroppen sender er negative, og vi mister en kanal for positiv bekreftelse på oss selv. Annerkjennelse og positive tilbakemeldinger fra andre kan bli viktige for oss.

Noen kan oppleve at det føles godt å høre at man ser godt ut, mens andre kan oppleve det som negativt. Det kan oppleves som et press at du må stille opp, du ser jo frisk ut. Ved fatigue kan en fortolkning være at det er latskap som gjør at man ikke bidrar. Det er en type tilbakemeldinger det er lett å bli sårbar for. Det er vanskeligere å ta hensyn til fatigue som er usynlig enn et brukket ben, som alle kan se.

Fatigue er et av de usynlige symptomene, det kan gi endret mulighet for fysisk utfoldelse eller muligheten til å delta i det sosiale livet.  Det å finne balansen er vanskelig for den som befinner seg i situasjonen, men også for de som står rundt.

Det er viktig å finne en balanse på aktiviteter, energiforbruk og hvile. Ved fatigue er det vanlig å føle en forpliktelse til å gjennomføre alle må-oppgavene først. For så å vurdere lystoppgavene om det er noe energi igjen. Det kan resultere i at det blir lite rom for positive aktiviteter, som igjen kan påvirke energinivået.

Strategier for mestring

Fatigue kan behandles på ulike måter, ofte inkluderer behandlingen medikamenter, fysioterapi, akupunktur og egen trening. Effekten av ulik behandling kan variere, så det viktigste er å utvikle strategier for mestring av symptomet.

Kondisjons- og utholdenhetstrening gir økt psykisk velvære, bedre søvn, økt fysisk funksjonsnivå med bedret utholdenhet, styrke og kroppsbevissthet. Utfordringen er ofte å holde intensiteten høy nok til å oppnå effekt, og samtidig lav nok til å hindre utmattelse.

Det å finne sin strategi for å mestre er viktig, og vi er forskjellige og trenger strategier som er tilpasset den enkelte.


Energisparetips

planlegge, illustrasjonsbilde

Det er viktig å holde orden på økonomien, også energi-økonomien. Noen ganger må man nemlig spare litt for å ha energi til det man virkelig vil[iii].

 • Kartlegg uken din slik den ser ut nå, og skriv ned hva du vil gjøre i løpet av uken.
 • Vurder ulike aktiviteter som tapper energien din, og hvilke aktiviteter som gir deg energi. Ut fra kartleggingen kan du lage en slags aktivitetsplan hvor du kan fordele aktivitetene utover uken – med planlagte hvilepauser imellom. Man bør hvile selv om man ikke er sliten!
 • Erfaringsmessig er det mer nyttig å legge inn flere korte hvilepauser i løpet av dagen enn en lang pause midt på dagen. Det kan gjøre at kreftene holder lenger, samt at man bruker kortere tid på å hente seg inn igjen.
 • En hvilepause trenger ikke bety at du må legge deg ned og sove. Det kan være andre aktiviteter som ikke er fullt så energikrevende som du kan bruke som hvilepause, for eksempel meditasjon, gå en tur, høre på musikk og pusteteknikker. Det handler rett og slett om å trekke seg ut av de aktivitetene og unngå stimuli som tapper energien din. Varigheten av pausene vil være individuelt. Prøv deg frem for å finne ut hva som passer for deg.
Lukk

Reisebrev fra Servicehundforbundet

Servicehundforbundet samling Eidene Medlemmene av Servicehundforbundet ønsket så inderlig å ha treff og bli kjent med hverandre. Med hard jobbing og støtte fra Coloplast realiserte vi drømmen om samling. Les mer
Lukk

Sammen er et godt sted å være

Medlemmene av Servicehundforbundet ønsket så inderlig å ha treff og bli kjent med hverandre. Med hard jobbing og støtte fra Coloplast realiserte vi drømmen om samling. Det var en spent gjeng som reiste på Teambuildingtreff på Eidene fra 2. til 6. august 2021.

KAN VI FÅ DET TIL

Servicehundforbundet ble dannet 17. juli 2020. På vårt første styremøte ble det bestemt at vi skulle jobbe for årlig treff for alle våre medlemmer, uansett geografisk tilhørighet i Norge. Men kunne vi klare det økonomisk? Vi brettet opp armene og begynte å jobbe for å få inn penger både på loddsalg og salg av egenproduserte kalendere. Ikke minst var det veldig hyggelig og kjærkomment å få støtte fra Coloplast med 20 000 kroner. Vi så da at vi kunne klare å nå våre mål.

EIDENE LEIRSKOLE

Vi var 14 påmeldte deltakere med servicehund. To måtte dessverre melde frafall rett før leiren startet. Vi kom fra Vadsø i nord til Kristiansand i sør. Spente møtte vi hverandre på Eidene den første mandagen i august. Deltakere, servicehunder, noen familiemedlemmer, et barn og mange assistenter – vi var totalt 28 som deltok på leiren denne uken. Stemningen var god og latteren satt løst fra vi kom til vi dro. For de fleste av oss var denne uka på Eidene vår eneste sommerferie og noe vi hadde sett frem til mens Norge var stengt i pandemi.

Lokalene på Eidene er supre. Her stiller de opp med hev- og senkbar seng til de som trenger det, dusjstol fikset de til alle som hadde behov, og ekstra stor søppelbøtte for stomi- og inkontinensutstyr var heller ikke et problem. Det er godt å kunne være et sted hvor det er åpenhet for tilrettelegging.

SERVICEHUND PÅ PROGRAMMET

Det er litt obligatorisk å kunne trene med servicehund når vi møtes. For å kunne få innvilget servicehund er det et krav om at man må ha en funksjonsnedsettelse og kunne nyttiggjøre seg en servicehund. Uteblir assistenten så kan for eksempel Heidi få på seg klærne med litt strev ved hjelp av servicehund. Liv Tone sin hund henter armprotesen hver morgen og da er hun i stand til å komme seg ut av senga selv. Det å ha en så godt fungerende servicehund som mulig gir oss frihet og rom for utvikling og deltakelse i samfunnet.

To formiddager med trening av hund sto på programmet. De som ikke ønsket å delta hadde mulighet for strandliv på egen strand tilhørende Eidene, men alle deltok og de fleste dro fra leir med noe nytt som hunden kunne bidra med. Det er en god følelse!

Vi gikk turer sammen og koste oss med flott vær i vakre omgivelser. Vi fikk til to dager med grilling nede på stranda. Dette fikset vi selv ved hjelp av to ektefeller som grillet og ordnet all den gode maten som Eidene hadde ordnet. At mat kan smake så godt ute - vi storkoste oss. Vi hadde ordnet med quiz en kveld. Det viktigste var faktisk å vinne, måtte vi innrømme. Slik blir det god stemning og latter av.

BPA-PRAT

servicehundforbundet

Torstein Lerholt fra Medvind kom og holdt et flott foredrag om Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) for oss. Vi hadde rom for diskusjon og refleksjon. Det er rart hva slags følelser et tema som BPA bringer med seg. Det tar på å søke assistanse for de fleste av oss og flere i gruppa vår hadde fått avslag på tjenesten eller fått avslag på flere timer. Skal vi tillate oss å drømme om hva vi virkelig vil med livene våre, og kan det gjennomføres med eller uten BPA? Det var så godt å kjenne på tilhørigheten vi allerede hadde fått de to dagene vi hadde vært på leir. Vi var en åpen gjeng som turte å prate ut om det å ha en funksjonsnedsettelse og hva som definerer et godt liv.

INTIMSNAKK

Vi hadde vår egen sexolog blant deltagerne. Peggy Rognan ledet an en bolk med intimsnakk den andre kvelden på sommerleir. Hvordan er det å date når man har en synlig funksjonsnedsettelse? Hva når man har stomi eller bruker kateter? Vil dette skremme bort en eventuelt partner? Hva er god seksuell helse? Vi fikk også snakket om dette med å sette grenser for egen kropp ovenfor andre. Flere av oss hadde opplevd det å bli invadert kroppslig med undersøkelser, operasjoner og annet fra vi var nyfødte. Temaene var mange, og vi tok opp ethvert tema med respekt. Så godt det er å kunne få lov og anledning til å møtes på denne måten og snakke ut om dette.

OPPVISNING PÅ VERDENS ENDE

Onsdag hadde vi tur til Verdens Ende hvor vi hadde historisk omvisning av en kjentmann. Deltakerne hadde oppvisning og snakket om det å ha servicehund for turistene på Eidene den dagen. Deltakere kunne selv få lov til å vise frem den øvelsen de ønsket og jammen tok alle utfordringen. Bare det å informere om at hundene våre ikke skal klappes eller snakkes til av andre når de har vest på, er viktig informasjon å gi videre. En lang dag på Verdens Ende med tilhørende lunsj på restauranten ble til en superfin dag. Noen av oss hadde glemt å smøre oss og vi var lyserosa på kvelden etter en lang dag i solen på Verdens Ende.

SISTE KVELDEN

konsert servicehundforbundet

Den siste kvelden kom altfor fort. Vi hadde grillet nede på stranden og vi skulle ha allsang og konsert med Linda Kvam, som er en kjent artist i Norge. Vi benket oss ute på ytterste brygge i stor ring. Noen assistenter valgte å sitte på det varme berget rett bak oss. Mens vi satt der og sang, hadde vi utsikt utover hav og solnedgang. Aldri har vel en konsert hatt så vakre rammer. Vi fikk utdelt sanghefter og alle sang vi med den stemmen vi har, i et blandet allsidig kor. Hundene lå helt rolig ved siden av oss og det så ut som de nøt stemningen like mye som vi gjorde.

Sammen har virkelig vært et godt sted å være. Det var vemodig å pakke sammen og dra videre. Uka hadde gått så altfor fort, mente de fleste. Vi som hadde jobbet så hardt for å få til leir. Glemt var alle timene med dugnadsjobb for å få penger inn. Vi hadde hatt en fantastisk uke i naturskjønne omgivelser. Vi hadde vært sammen med andre med funksjonsnedsettelser og servicehund. Dette med å leve med en funksjonsnedsettelse er et tema vi kan snakke sammen om på tross av ulike diagnoser. Det er ikke så ofte vi får anledning til å møte andre med funksjonsnedsettelser, og det føles befriende å kunne snakke om utfordringer uten å måtte forklare alt så godt. Vi forstår hverandre, er følelsen. Det å styrke hverandre, være en gruppe som sammen går videre og jobber for å ha liv hvor man får brukt seg selv og sine ressurser – det er oppskriften på trivsel og måloppnåelse.

Og Eidene Røde Kors senter, takk for oss og sees igjen nesten sommer. Opphold er booket!

Med hilsen Servicehundforbundet ved styreleder 

Heidi A. Rahm


Søk Coloplast Aktivitetsstipend

Assistanse 1-2020Coloplast Norge AS har et stipend som skal bidra til at brukere av stomi- eller kontinenshjelpemidler får leve det livet de ønsker. Coloplast ønsker å bidra slik at du kan oppleve best mulig livskvalitet i hverdagen. 

Les mer, og søk om aktivitetsstipendet

Lukk

12 spørsmål om prostata

Illustrasjonsbilde - mann hos helsepersonell Hva er prostata, hvorfor vokser den, er det farlig? Få svar på ting du kan lure på om prostata. Se spørsmål og svar
Lukk

12 spørsmål om prostata

1. Hva er prostata?

Prostataen (blærehalskjertelen) er en samling av kjertler som bare menn har.

2. Hva gjør en prostata?

Den produserer et sekret som er en del av mannens sæd.

3. Hvor sitter prostata?

Under blæren, hvor den omkranser urinrøret.

4. Hvor stor er en prostata?

Hos et nyfødt guttebarn er prostataen på størrelse med en klinkekule og veier 1 g. Hos en voksen mann har den form og størrelse som en kastanje og veier ca. 25 g. Hos en mann på 70 år veier den 30-60 g.

5. Hvorfor vokser en prostata?

På grunn av påvirkningen fra det mannlige kjønnshormonet testosteron.

6. Hva er konsekvensen?

Det kan gi problemer med vannlatingen, fordi prostataen klemmer av urinrøret når den vokser.

7. Er det farlig?

I seg selv er en godartet forstørrelse av prostata ikke farlig, men det kan komplikasjonene være. Blærebetennelse og blærestein ses ofte i forbindelse med forstørret prostata, fordi blæren ikke blir ordentlig tømt. I verste fall kan avklemmingen av urinrøret skape et overtrykk, som forplanter seg høyere opp i urinveiene og gir nyresvikt. Forstørret prostata oppstår også ved prostatakreft, som kan være dødelig.

8. Hva gjør man med en forstørret prostata?

I flere og flere tilfeller gjør man ingenting, fordi man har oppdaget at symptomene kan avta og stabilisere seg på et nivå hvor man kan leve med det. Det er alltid en lege som skal følge med på utviklingen - og til sist ta beslutningen om behandling.

9. Kan en forstørret prostata behandles medisinsk?

Det finnes to former for medisinsk behandling av forstørret prostata. Den ene får den forstørrede prostataen til å skrumpe, mens den andre påvirker muskelspenninger i prostata og blærehals, slik at det blir enklere å late vannet.

10. Kan forstørret prostata opereres?

Det finnes en rekke metoder, men de mest brukte er: TransUrethral Resection av Prostata (TUR-P), som er en kikkertoperasjon gjennom urinrøret. En del av prostataen skrelles vekk ved hjelp av en oppvarmet metallslynge. Laservaporisation, hvor en del av prostata fjernes ved hjelp av laserenergi. Elektrovaporisation, hvor en del av prostata fjernes ved hjelp av en spesiell elektrode. Hvis prostataen ikke er altfor stor, kan det noen ganger være nok å legge et snitt gjennom den uten å fjerne vev og dermed skape bedre plass rundt urinrøret.

11. Er det komplikasjoner ved operasjonen?

Nesten alle menn som får skrellet vev av prostataen, får retrograd sædavgang. Det skyldes at ringmuskulaturen i prostataen, som trekker seg sammen ved orgasme og lukker for adgangen til blæren, blir skadet. Dermed skytes sæden opp i urinblæren i stedet for ut gjennom urinrøret. Det er ikke farlig, men påvirker evnen til å få barn. Et mindre antall menn får også forbigående, og i noen tilfeller permanente problemer med å få reisning. Etter operasjonen kan urinrøret også bli forsnevret på grunn av arrvev, det ses hos ca 10 %. Ca 1 % blir varig inkontinente, fordi lukkemuskelen er ødelagt, mens opptil 20 % opplever inkontinens i varierende grad, fordi urinblæren har blitt slapp etter å ha vært konstant fylt med urin.

12. Hvordan behandler man med kateter?

Kateterisering er en av de eldste metoder for å behandle vannlatingsproblemer ved forstørret prostata. Det er den beste løsningen for menn, som ikke kan tømme blæren på naturlig måte. Ikke minst fordi blæren blir tømt fullstendig, så det ikke oppstår blærebetennelse.


Vi er her for å hjelpe!

Assistanse sykepleiereVåre erfarne sykepleiere hjelper deg gjerne med spørsmål angående produktbruk eller våre tjenester.

Du kan ringe oss på 22575020 alle hverdager mellom klokken 09 og 16. 

Dersom du ønsker å bli oppringt kan du bruke vårt kontaktskjema.

Lukk

Bedre livskvalitet med kateter

Lotte, uroterapeut – Går du mye på do, uten å få ut mer enn noen dråper av gangen? Det er mange årsaker til at urinblæra ikke tømmer seg normalt, men det er hjelp å få, sier Lotte Reggestad, spesialsykepleier og uroterapeut. Les mer
Lukk

Bedre livskvalitet med kateter

Uroterapeut Lotte Reggestad– Går du mye på do, uten å få ut mer enn noen dråper av gangen? Det er mange årsaker til at urinblæra ikke tømmer seg normalt, men det er hjelp å få, sier Lotte Reggestad, spesialsykepleier og uroterapeut.

Tekst: Hilde Christie Wright Foto: Jesper Olsen

En uroterapeut er en spesialutdannet sykepleier som utreder og behandler kvinner og menn som lekker urin, eller som har problemer med å tømme blæra. – Vannlating kan være vanskelig av mange grunner. En årsak kan være nerveskade i hjerne eller ryggmarg. Ved MS, eller skader som går ut fra ryggmargen - som isjas - kan urinblæra bli påvirket. Og ikke minst ved forstørret prostata, sier Reggestad.

OFTEST UFARLIG

Hos mange menn vokser prostatakjertelen når man blir eldre. Det viktigste å vite om forstørret prostata er at det som oftest er ufarlig, men at det er ubehagelig. Når denne kjertelen blir forstørret presser den på urinrøret og gjør vannlating vanskelig. – Mange menn frykter prostatakreft og kvier seg derfor for å undersøke årsaken nærmere. Den som kommer til konsultasjon har ofte gått mange runder med seg selv før de kontakter fastlegen. Det er ikke uvanlig at mange lider i stillhet i mange år før de endelig tar mot til seg, sier Reggestad.

REGELMESSIG

Men det finnes en løsning som på enkelt vis kan hjelpe, og det er engangskateter. Når urinblæra har et lagrings- eller tømmingsproblem, kan bruk av kateter føre til at du unngår lekkasje og sørge for at tømming skjer regelmessig. – Regelmessig tømming er viktig for å beskytte mot infeksjon og skader, samtidig som det reduserer risiko for at urinblæren overstrekkes, sier Reggestad. Hun sammenligner blæra med en ballong. Hvis den ofte blåses opp, blir den utvidet og slapp. Skjer det med blæra, kan det skade tømmemekanismen og det blir vanskelig å tisse på naturlig vis. I motsetning til en ballong, er blæra heldigvis så elastisk at den ikke sprekker, selv om den er veldig full. En normal blære holder på maksimalt 4 dl urin før den signaliserer at den må tømmes. Reggestad har opplevd å se blærer som rommer opp mot 2 liter.

Hvem er det som kommer til deg som uroterapeut?

Det er folk som av ulike årsaker har dysfunksjon i nedre urinveier. Det kan være alt fra de som har innsnevringer i urinrøret som følge av skade, til pasienter med urinveisinfeksjon. Dersom du har en tilbakevendende urinveisinfeksjon kan kateter være et godt hjelpemiddel for å få bedre livskvalitet og forhindre infeksjoner, sier Reggestad.

TRYGGHET

Når en pasient trenger kateter, er det viktig for Reggestad å gjøre vedkommende trygg på bruken av utstyret. Tappekateter bruker du hjemme selv, såkalt selvkateterisering. Mange menn synes det er skummelt å føre et langt, tynt plastrør inn i penis. – Jeg forstår at det er skummelt, men jeg forteller at det går bra, og at det er vanskelig å gjøre feil fordi urinrøret er veldig elastisk og tilpasser seg. Jeg bruker god tid på opplæring og gir mye informasjon for å gjøre pasienten trygg på teknikken og utstyret, sier hun. Reggestad lærer bort gode avslappningsteknikker, og sier at det er lurt å ta pause og prøve igjen hvis det ikke går første gang.

BEDRE LIVSKVALITET

– Det er slitsomt å fly på do hele tiden og skvette litt av gangen. Det er smertefullt når blæra er full og har høyt trykk – og det likevel kommer lite ut. Gevinsten er stor ved å lykkes med engangskateter. Du blir kvitt urin og forebygger betennelse, og det er ikke minst deilig å korte ned tiden som brukes på do. Å bruke kateter gir mer forutsigbarhet og mindre dotid, sier uroterapeuten. For å finne ut hvor stort problemet er for pasienten, spør Reggestad om hvordan nattesøvnen er. Hvis han svarer at han er oppe 3-4 ganger i løpet av natten, kan livskvaliteten bli betraktelig bedre med kateter. – En hel natt med uavbrutt søvn er forlokkende for mange, smiler hun. Hennes viktigste oppgave er å hjelpe pasienten med å mestre kateteret og komme med råd og tips til hvordan de får det til.

RIKTIG UTSTYR

Diskresjon har mye å si for at pasienten føler seg komfortabel med å bruke kateter utenfor hjemmet. I snitt er det vanlig å selvkateterisere 4-6 ganger daglig. – Førstevalget er gjerne et kompakt kateter som er lite og diskré. Det er lett å ta med, lett å bruke, og lett å kvitte seg med. Mange er begeistret for SpeediCath fra Coloplast, som er på størrelse med en kulepenn. Det er mange produkter på markedet, det viktigste er at pasienten blir trygg på det produktet han velger og unngår feilbruk, sier Reggestad.

DRIKK MYE VANN

Av erfaring forteller uroterapeuten at menn ofte drikker mindre for å kateterisere sjeldnere. Da er det større sjanse for infeksjoner. – Regelen er å drikke 1,5-2 liter vann daglig. Det er viktig å tømme blæra regelmessig, og viktig at den er tom. Når det drypper sakte under kateterisering er det et tegn på at det snart er tomt. Trekk kateteret sakte ut, så får du med alle de siste dråpene, råder hun.

Hvorfor er det viktig å følge rådene for en god blærehelse?

– Fordi du forebygger infeksjoner, kan unngå å overstrekke blæra og reduserer risikoen for nyreskade, sier Reggestad. Når RIK, eller engangskateter ikke fungerer, er det mulig å få permanent kateter. Det kan enten gå gjennom urinrøret eller legges suprapubisk. Et suprapubisk kateter er en tynn slange som blir ført inn i blæra via et lite snitt i huden like ovenfor forkant av bekkenbenet. I begge tilfeller renner urinen ut i en pose på magen.

GOD OPPFØLGING

Reggestad brenner for faget urologi og er med i det første kullet i Norge som kan ta en master i klinisk spesialitet. – Jeg ønsker å drive faget videre, og fordype meg i problemstillinger innen urologi. Jeg ser på kateter som redningen for mange. Det er så mange gode helsefordeler med kateter for den som sliter med tømming av blæra. Du kan ikke gjøre mye feil, og du får god opplæring i bruk av utstyret, sier hun. – Mitt råd er at hvis du har utfordringer med utstyret, så ta kontakt med helsepersonell så fort som mulig. Når du er trygg og kan bruke utstyret, vil du oppleve økt livskvalitet, avslutter hun.


Bli medlem i Coloplast Assistanse

Coloplast AssistanseColoplast Assistanse er et serviceprogram for deg som bruker kateter, hvor du får tilgang til informasjon, råd og brukerhistorier gjennom e-poster og nettside. Du vil også få personlig oppfølging og veiledning fra våre dyktige sykepleiere.

Les mer og meld deg inn i Coloplast Assistanse

Lukk

Hardangervidda med håndsykkel

Hein med familie og venner på Hein Drømmer kan oppfylles, særlig når man har gode venner som ønsker å dele opplevelser og bidra til at ting blir mulig. I sommer fikk Hein muligheten til å ta turen innover Hardangervidda til Heinseter. Les mer om turen til Hein
Lukk

Hardangervidda med håndsykkel

Drømmer kan oppfylles, særlig når man har gode venner som ønsker å dele opplevelser og bidra til at ting blir mulig. I sommer fikk Hein muligheten til å ta turen innover Hardangervidda til Heinseter.

Tekst og foto: Lena Lyseggen Brenden

Hein hadde selv planlagt og lagt til rette for turen innover Hardangervidda en helg i juli. Målet var Heinseter, og det var knyttet litt spenning til om det var mulig å komme seg dit med håndsykkel. Hein har vært mye i området som ung, men hadde aldri kommet seg inn til Heinseter.

Turen startet på Halne Fjellstugu, hvor alle ankom fredag kveld til felles middag. Gruppen bestod av 27 glade turmennesker, barndomsvenner, familie og kollegaer, samt meg som jobber i Coloplast.

Lørdag morgen våknet vi til sol og noe vind, men humøret var på topp. Matpakker ble smurt, og vi gikk ned til brygga hvor Halnekongen lå. Det er båten som skulle transportere oss over Halnefjorden til turens utgangspunkt. Vi hadde en flott båttur på rundt førti minutter i frisk fjelluft.

STI, STEIN OG STIGNINGER

Det hadde vært mange tanker siste dagene for Hein, ville dette gå bra? Hvordan var stien, og hvor tungt ville det bli også for gjengen som skulle bidra underveis? Ville vi rekke båten tilbake? Dette var spørsmål som ble stilt.

Den første kilometeren ble tung, stien var full av stein og bratte partier. Det ble noen tunge løft og de som trakk i tauet fikk kjent litt på hva som ventet. Det så litt tøft ut, om dette var det som skulle vente oss så det spennende ut med tanke på tidsplanen.

Heldigvis åpnet landskapet seg opp, stien ble enklere og terrenget ved siden av gjorde det langt mer fremkommelig for alle. Farten økte og alle så positivt på resten av turen. En liten pause med sjokolade ble det også tid til. Hein hadde ofte en kommentar og et smil på lur, noe som smittet over på resten av gjengen.

LUNSJ PÅ HEINSETER

Etter litt over to timers marsj var vi vel fremme, godt innenfor tidsskjemaet. Det ble en lang og deilig lunsj ute i solen, og smilene satt løst. Matpakkene smakte ekstra godt etter at vi hadde brukt litt krefter underveis, og når betjeningen lokket med nybakt krydderkake var vi ikke vanskelige å be.

Hjemturen gikk også veldig fint, alle hadde fått påfyll av energi og det gikk raskt over vidda. På siste toppen før brygga oppdaget vi båten, som da kom inn til brygga litt tidligere enn planlagt og vi fikk komme ombord. Det tror jeg de fleste satte pris på, for nå kom vinden og regnet. Noen ble litt våte og kalde på turen tilbake til Halne, men med en varm dusj i vente tok alle det med godt humør.

MIDDAG I BÅTHUSET

Turen ble avsluttet med middag i båthuset, hvor Halnekongen står i vinteropplag. Det ble servert en nydelig reinsdyrgryte med tilbehør. Jeg tror alle kjente at de var litt slitne, men også veldig fornøyde med turen. Så ruslet vi opp til peisestua på Halne Fjellstugu, her satt latteren løst da gamle kjente vister ble gjenfortalt.

FJELLTURER MED GODE VENNER

Fjellturene startet med at gode venner av Hein inviterte han med seg på tur til Løvstakken i Bergen. Det ble en test på hva som krevdes, og turen ga tydeligvis mersmak. Året etter ble det tur «over vidden» i Bergen, også en utfordrende tur, uten at det skremte dem.

Hein innser at uten god hjelp fra venner og familie ville ikke denne turen på Hardangervidda vært mulig. Han setter stor pris på de som stiller opp og bidrar til at han fortsatt kan oppleve slike turer.

Som alle skolestiler avsluttes velger jeg også å avslutte denne med «Alle var enige om at det hadde vært en fin tur».


Søk Coloplast Aktivitetsstipend

Assistanse 1-2020Coloplast Norge AS har et stipend som skal bidra til at brukere av stomi- eller kontinenshjelpemidler får leve det livet de ønsker. Coloplast ønsker å bidra slik at du kan oppleve best mulig livskvalitet i hverdagen.

Les mer, og søk om aktivitetsstipendet

Lukk

Ikke vær redd, hopp i det!

Eva og sønnen på restaurant Eva er 33 år og bor i Paris-området sammen med sønnen sin. Hun ble diagnostisert med Multippel Sklerose (MS) for 5 år siden. Les mer

Eva er 33 år og bor i Paris-området sammen med sønnen sin. Hun ble diagnostisert med Multippel Sklerose (MS) for 5 år siden.

En ny start

“Det tok lang tid å komme frem til diagnosen”, forklarer hun. “Og da det ble klart hva som feilet meg, tok jeg det ganske hardt.”

Da Eva ble fortalt at hun måtte begynne med selvkateterisering, var hun motvillig i begynnelsen.

“Jeg vet at dette kan høres rart ut, men selvkateterisering slo meg hardere enn det å måtte begynne med rullestol,” husker Eva. “Jeg assosierte selvkateterisering med mennesker som var sengeliggende. Jeg tenkte for meg selv ‘å nei, ikke det’. For meg representerte det et betydelig tap av frihet til å gjøre hva jeg vil. Jeg tenkte at dette var slutten.”

Evas fysioterapeut, som hadde fulgt henne gjennom rehabilitering og som kjente henne godt, kunne heldigvis berolige henne.

“Han vet hvordan han skal snakke med meg. Han vet at jeg må stilles ovenfor en slags kjensgjerning,” sier Eva og ler. “Han gjorde det ganske klart at intermitterende kateterisering (RIK) var til mitt eget beste. Jeg måtte prøve det.” Eva bestemte seg for å gjøre det. Sykepleieren på rehabiliteringssenteret ga henne opplæring i selvkateterisering (RIK), og Eva innså raskt at det ikke gjorde vondt i det hele tatt og at det var veldig enkelt å gjøre. “Jeg oppdaget at fysioterapeuten min hadde rett,” sier hun.

”RIK var løsningen for meg. Det var faktisk helt magisk. Det ga meg ny livskvalitet.”

Å finne rett løsning

Etter å ha prøvd ulike kateter-merker, fant Eva et kateter som passet for henne. “Da jeg ble introdusert for SpeediCath® Compact Eve, ble jeg forelsket med en gang. Kateteret ser ut som en leppestift. Jeg elsker sminke, så den første tanken min var at ‘denne passer fint inn i vesken min’.” I tillegg til et feminint design, oppfylte SpeediCath® Compact Eve også andre funksjonelle kriterier for Eva.

"Dette kateteret hadde virkelig alle egenskapene jeg ser etter i et kateter"

“For det første så har kateteret en glatt og hydrofil overflate, så du må ikke tilsette vann for å smøre det. Fra det øyeblikket du innfører kateteret kjenner du overhodet ingenting - den glatte overflaten er perfekt. Når det gjelder størrelsen, så er det ikke for langt og ikke for fleksibelt, noe som passer bra for min anatomi. Og til sist, den trekantede formen gir meg et godt grep og gjør at kateteret er lett å bruke. Dette er praktisk, siden jeg har noe begrenset motorikk i hånden. ”

Økt livskvalitet

Selv om selvkateterisering nå har blitt helt naturlig for Eva, så setter hun pris på hvordan det har påvirket livskvaliteten hennes.

“RIK gjør at jeg kan leve et normalt liv,” sier hun. “Jeg kan gå ut når jeg vil, jeg kan reise uten å være redd for at det skal skje en ulykke eller lekkasje. Det har hjulpet meg med å gjenvinne selvtilliten.”


SpeediCath® Compact Eve

SpeediCath Compact Eve

 • Glatt og hydrofil overflate
 • Skånsomt å innføre
 • Ergonomisk og enkelt å håndtere

 

Lukk

Uroterapeuten hjelper deg

Uroterapeut Kirsti og sykepleier Linn foran sykehuset Uroterapeut Kirsti Gytre Lund hadde i fjor 25-årsjubileum som sykepleier ved nevrologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus. Kirsti var med på oppstarten av Spinalenheten der i 1998 og jobber der fortsatt. Les mer
Lukk

Uroterapeuten hjelper deg

Uroterapeut Kirsti Gytre Lund hadde i fjor 25-årsjubileum som sykepleier ved nevrologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus. Kirsti var med på oppstarten av Spinalenheten der i 1998 og jobber der fortsatt.

Tekst: Malene Krokeide Foto: Coloplast

Hun tok uroterapiutdanningen i 2004 og har også en master i kunnskapsbasert praksis fra 2017. Hun har jobbet i Spinalenheten, hvor hun har satt av tid til å følge opp inneliggende pasienter med tanke på naturlige funksjoner (blære og tarm). Nå jobber hun også ved uroterapipoliklinikk i nevrologisk avdeling tilknyttet nevrologisk dagpost.

Kan du fortelle litt om uroterapipoliklinikken?

Jeg begynte på poliklinikken i januar 2020 og samarbeidet og fikk opplæring av uroterapeut Hildegunn Gjerald som var med å starte uroterapipoliklinikken sammen med daværende leder av Nasjonalt Kompetansesenter for MS, professor Kjell Morten Myhr.

Jeg har i dag egne konsultasjoner med pasientene og jobber nå sammen med sykepleier Linn Elin Rødal. Linn Elin jobber som sykepleier på Nevrologisk dagpost når hun ikke har poliklinikk, og håper å starte på uroterapeut-utdanningen til høsten. Uroterapipoliklinikken er åpen tirsdag og torsdag, men de håper å kunne utvide dette da behovet er stort.

Hvilke pasienter kommer til deg på poliklinikken?

Jeg ser flest pasienter med MS. Jeg ser også mange med Parkinson sykdom. Ellers er det mye forskjellig, som for eksempel pasienter med muskelsykdom, myelitt, hjerneslag og noen som har hatt prolaps med påvirkning av nervesystemet. Jeg har også mulighet til å henvise ryggmargsskadde fra Spinalenheten som trenger ekstra oppfølging. En del pasienter henvises fra nevrologisk dagpost eller nevrologisk poliklinikk, for der er de blitt veldig flinke til å spørre pasientene om vannlating og tarmfunksjon. Mange inneliggende pasienter henvises også fra nevrologisk akuttpost, for eksempel grunnet urinlekkasje eller vansker med å tømme blæren.

Hvilke oppgaver har du som uroterapeut?

Vi administrerer uroterapipoliklinikken selv, og det innebærer mye administrasjon i tillegg til direkte pasientbehandling. Jeg behandler henvisninger, setter opp timer og sender ut innkallingsbrev. Jeg synes det fungerer bra for da kan jeg også prioritere pasientene ut fra deres behov og alvorlighetsgrad av plagene.

Vi setter som regel av 1 time til hver pasient. Vi oppdager ofte ting underveis og da kan pasienten komme tilbake dersom det er behov for mer tid. Jeg bruker mye tid på kartlegging og det er viktig for meg at pasienten føler seg trygg og at samtalen er på deres premisser. Tema som blære, tarm og seksualitet er følsomme temaer, og pasientene bestemmer selv hva de ønsker å dele og hva de ikke ønsker å snakke om, sier Kirsti.

Det hender at jeg avdekker tarmproblemer selv om pasienten egentlig kom til poliklinikken på grunn av utfordringer med blæren. Jeg tilbyr dem også å snakke om seksualfunksjon, der sier mange at det er det ingen som har snakket med dem om.

Det å gjøre en god kartlegging av problemet sammen med pasienten er viktig. Dersom pasienten for eksempel har problemer med vannlatingen, får de tilsendt drikke og vannlatingsliste i forkant av konsultasjonen. Her registrerer de hvor mye de drikker og hvor ofte og hvor mye de tisser. I tillegg fyller de ut et spørreskjema med blant annet noen livskvalitetsspørsmål. Jeg synes det er nyttig å vite hvor vanskelig problemet er for pasienten, og her er det viktig at de er ærlige.

Ved vannlatingsproblem gjør vi en uroflow som måler kraften på urinstrålen og viser hvordan vannlatingen arter seg. Rett etterpå måler vi om blæren er tom ved hjelp av et ultralyd-apparat

Jeg bruker mye tid på å veilede pasientene i ulike typer tiltak og behandlinger, som for eksempel opplæring i selvkateterisering, RIK.

Vi har veldig stor pågang på uroterapipoliklinikken og det medfører nok at det blir mindre tid til oppfølging av pasienter som er inneliggende på sengepostene enn jeg skulle ønske. Å tilby undervisning til personalet i nevrologisk avdeling var også en oppgave jeg skulle ønske det var mer tid til. Vi kunne nok fint hatt åpen uroterapipoliklinikk hver dag dersom det var mulighet for det, sier Kirsti med et smil.

Hva er de vanligste blære- og tarmutfordringene personer med MS og Parkinson opplever?

Urge, at pasienten har det travelt med å rekke toalettet, er det vanligste utgangspunktet i henvisningen fra legen. Urinlekkasjer og gjentatte urinveisinfeksjoner er også vanlige årsaker til at pasientene henvises til meg. Hos oss starter arbeidet med å finne en forklaring på problemet. For pasienter med Parkinson er nocturi, det at de ofte må opp om natten for å late vannet et vanlig problem, forteller Kirsti.

Når det gjelder tarmen beskriver pasientene ofte problemer med treg mage, forstoppelse, eller at de bruker lang tid på toalettet. Noen beskriver at de ikke kjenner trang, og noen som plages med løs avføring. En del pasienter sliter kanskje også med fatigue, utmattelse, og da kan det å lage seg gode måltider være utfordrende. Heldigvis kan enkle tiltak ofte hjelpe, beroliger Kirsti.

Hvor mange vil du anslå har denne type utfordringer med blære og tarm blant personer med MS?

Etter ti år har de fleste med MS opplevd problemer med blæren. Litteraturen beskriver mellom 70-90 %. Det er litt færre som har utfordringer med tarm, men mange har kombinasjon av begge deler.

Hvilke behandlingsalternativer finnes det i dag?

Det å justere på drikkemengde kan mange ganger være nok hvis pasienten tisser ofte. Jeg hadde en dame inne på poliklinikken som tisset veldig ofte. Ved kartlegging kom det frem at hun drakk 4 liter for dagen. Vi anbefaler vanligvis 1,5-2 liter. Det var nyttig for henne å få se tallene for da kunne hun selv se sammenhengen. Det er imidlertid ikke alltid løsningen er så enkel, påpeker Kirsti.

Når det gjelder behandling av blæren, så kommer det helt an på problemet. Ved lagringsproblem som hastverk eller lekkasjer, kan problemet være en overaktiv blære. Når det er mulig så starter vi med de enkleste tiltakene. Jeg må hele tiden vurdere pasientens motivasjon, og hvor inngripende de synes problemet er i hverdagen. Første tiltak kan være blæretrening, å lære seg å ta kontroll over blæren.

Tibialis-stimulering med elektrostimuleringsapparat er en metode som mange har nytte av. Blæredempende medisin kan også være en mulighet. Hvis man ikke kommer i mål med dette, og har forsøkt flere medikamenter, kan pasienten henvises til urolog og vurdering for Botox.

Hyppig vannlating kan også skyldes at blæren ikke tømmer seg så godt. Da må pasienten lære seg selvkateterisering, RIK.

En sterk bekkenbunn kan hjelpe både for hastverkslekkasje og for lekkasje når de hoster eller nyser, og ved fysisk aktivitet. Svak bekkenbunn trenger man ikke ha MS for å oppleve, det kan for eksempel også være på grunn av fødsler. Bekkenbunnstrening anbefaler vi for alle.

Pasienter som strever med å tømme blæren har ofte resturin. Noen av de kan ha nytte av å «dobbeltisse». Det betyr at når de føler seg ferdig, så kan de gå noen steg, sette seg ned igjen og prøve litt til. Jeg hadde en pasient som før måtte opp flere ganger før hun sovnet om kvelden. Så prøvde hun å «trippeltisse» og da fikk hun sovet godt gjennom hele natten. Dette kan være verdt et forsøk, mener Kirsti.

Jeg har ganske mange RIK-opplæringer, pasienter som må lære å tømme blæren ved hjelp av et kateter. Noen tisser litt først og tømmer resten med kateter, mens noen tømmer så og si hele porsjoner.

Jeg husker en dame som var så plaget at hun nesten ikke kom seg ut av huset fordi hun måtte så ofte på toalettet. Det viste seg at hun hadde mye resturin igjen i blæren. Så lærte hun seg RIK, og fikk det mye bedre. Når man opplever at behandlingen har noe for seg, virker det positivt for motivasjonen og man får lyst til å fortsette. Noe av det viktigste jeg jobber med er forbedringer som kan gjøre livet lettere og gi pasientene mine bedre livskvalitet. Det å få bedre kontroll på vannlatingen og tarmen er viktig for tryggheten, sier Kirsti.

Dersom en pasient på poliklinikken her hos meg har behov for elektrostimulering for styrking av bekkenbunnen, blir vedkommende henvist til en fysioterapeut. Jeg har et håp om å kunne tilby det i fremtiden, men slik det er nå har jeg ikke kapasitet til det. Elektrostimulering er vanskelig å komme i gang med på egen hånd. Enkle knipeøvelser får de derimot opplæring i og informasjon om her hos meg.

Menn kan også ha utfordringer med å tømme blæren på grunn av en stor prostata, det er ikke nødvendigvis MS som er årsaken. Jeg anbefaler da å kontakte fastlegen, sjekke prostata og eventuelt henvises videre.

Når det gjelder behandling av tarmproblemer, kan noen ha litt å hente på å endre kosthold. Jeg sjekker hvor mye de drikker og bruker gjerne et kartleggingsverktøy, NBD-skår, som også sier noe om hvor stort problem pasienten selv opplever at dette er. Jeg kartlegger også toalettrutiner. Veldig mange har nytte av fibertilskudd, det er ikke alltid så mye som skal til. Noen kan ha god nytte av irrigasjon, å skylle tarmen med vann. Da sender vi pasienten til røntgen, først og fremst for å se funksjonen i nedre del av tarmen, og anatomien, at det ikke er noe som hindrer at vi kan sette inn vann. Noen kvier seg litt for å tømme tarmen på denne måten. Her trenger mange pasienter litt tid for å bestemme seg. Noen har god nytte av irrigasjon, uten det hadde livskvaliteten vært veldig mye dårligere. Selv om enkelte synes det er litt mye styr med prosedyren, er alternativet ofte mye verre. Målsettingen er alltid å oppnå kontroll, sier Kirsti.

Hva er den vanligste årsaken til at MS-pasienter henvises til deg, og hvem henviser?

Den vanligste årsaken er vannlatingsproblem. Henvisningene kommer ofte fra nevrologene her, eller fra MS-sykepleier eller sykepleier på dagposten. Det kommer også henvisning fra fastleger, og til og med en kiropraktor, smiler Kirsti. Noen blir henvist med et rent seksualproblem, redusert ereksjon, manglende sensibilitet, smerter ved samleie og lignende. Det hender at pasientene også tar direkte kontakt.

Hvordan kan de få en henvisning dersom de opplever utfordringer?

Da Hildegunn Gjerald startet uroterapipoliklinikken var en av målsetningene at det skulle være enkelt å få time uten å måtte gå igjennom et voldsomt byråkrati. Pasientene kan derfor ta kontakt med dagposten og be om en time, selv om de ikke har en henvisning. Poenget er at det skal være enkelt å ta kontakt og få hjelp, så det er bare å kontakte oss oppfordrer Kirsti.

Det kan være litt ventetid på grunn av stor pågang. Når folk blir kjent med tilbudet benytter flere seg av det. Nevrologene er blitt veldig flinke til å henvise spesielt pasienter med MS, men også de som har Parkinson sykdom. Sykepleierne har nå større fokus på å ta opp problemstilling rundt blære- og tarmfunksjon med pasientene.

Hvilken oppfølging får pasientene når de har vært hos deg?

Oppfølgingen er individuell og kommer helt an på problemstillingen. Noen ganger kommer vi i mål med en konsultasjon, andre ganger følger jeg opp på telefon, eller pasientene kommer tilbake på poliklinikken. Ved opplæring i selvkateterisering, ringer jeg de uken etter for å høre hvordan det går.

MS svinger gjerne i forløpet, dersom de får en dårlig periode får de ofte problemer med tissingen igjen.

Ingen pasienter er like, noen ganger må de henvises videre og sjekkes nøyere, men ofte er det enkle tiltak som kan hjelpe. Noen ganger krever behandlingen også mye motivasjon. Målet er at de har det bedre og opplever kontroll. At ikke vannlatingen og tarmen skal styre livet deres.

Hva kan blære- eller tarmutfordringer gjøre for personer med MS?

I verste fall kan det påvirke arbeidsliv, sosial isolasjon eller problemer i samliv. En lekkasje kan være nok til at de blir engstelige resten av livet. Det viktigste er å vite at det finnes hjelp å få. Gi beskjed til legen. Vi prøver å ikke være så skumle, smiler Kirsti.

Er det noen faktorer som indikerer at det kan være blære- og tarmutfordringer?

Gjentatte urinveisinfeksjoner, at man er ofte oppe om natten og tisser, hyppig vannlating generelt. Et konkret eksempel kan være urinveisinfeksjoner hvis man tømmer blæren dårlig, ofte stemmer det. Noen kan også være mer utsatt for infeksjoner da behandlingen de står på nedsetter immunforsvaret. Noen har fått gjentatte antibiotikabehandlinger ved urinveisinfeksjoner, uten at de er utredet videre. Symptomene kan variere fra nesten ingen symptomer hos enkelte, mens andre blir veldig påvirket. Noen tror de har en infeksjon, men har det ikke. Ved resturin er selvkateterisering, RIK, hovedbehandling.

Har du noen gode eksempler på noen som har fått en bedre hverdag etter at de har fått hjelp hos deg?

Damen jeg fortalte om tidligere, hun som gikk så ofte på toalettet, hun slapp stresset med alltid å vite hvor toalettet er etter hun startet med RIK. En gang opplevde hun å gå tom for kateter, og da ble det helt krise. Da merket hun virkelig hvor stor forskjell det var. Til og med mannen hennes la merke til at hun gikk svært ofte på do de dagene hun gikk tom, minnes Kirsti.

En annen dame var hos meg på grunn av avføringslekkasjer. Hun var så fortvilet at hun holdt seg nesten bare hjemme. Så startet hun med fibertilskudd, og etter 3 dager var damen en helt ny! Det å få nok fiber gjorde at avføringen ble fastere og hun fikk tilbake kontrollen. Det er veldig kjekt å se alle man kan hjelpe med enkle midler, påpeker Kirsti.

Hva er ditt beste råd dersom noen leser artikkelen og lurer på om de kanskje har noen av disse utfordringene?

Det viktigste er å søke hjelp, enten hos fastlege, MS-sykepleier eller din nevrolog. Det finnes hjelp å få, og tiltakene kan ofte være ganske enkle for å få det bedre.


Bli medlem i Coloplast Assistanse

Coloplast AssistanseColoplast Assistanse er et serviceprogram for deg som bruker kateter, hvor du får tilgang til informasjon, råd og brukerhistorier gjennom e-poster og nettside. Du vil også få personlig oppfølging og veiledning fra våre dyktige sykepleiere.

Les mer og meld deg inn i Coloplast Assistanse

Lukk

I stallen får jeg energi

Lene sammen med hesten sin Lene fikk MS tidlig i 20-årene, og i mange år levde hun stort sett som før. Etter hvert tok sykdommen mer plass, men tiden i stallen gir energi og overskudd til å håndtere hverdagen. Les mer

TEKST OG FOTO: Lena Lyseggen Brenden

– Jeg var jo ganske ung da jeg merket de første tegnene. Det var i påsken 2001, og jeg var hjemme på påskeferie. På den tiden studerte jeg økonomi i Bodø, og merket at jeg fikk problemer med synet, det var vanskelig å lese fordi ting ble uklart, forteller Lene.

Det startet som en betennelse på synsnerven, noe som kan være starten på MS, eller et tidlig tegn på sykdommen. Det ble satt i gang videre utredning for MS. Lene var gjennom ulike undersøkelser, en av undersøkelsene husker hun som litt ubehagelig. Hun måtte ta en spinalpunksjon, da går de inn mellom to ryggvirvler med kanyle og henter ut spinalvæske. Spinalvæsken omgir hjernen og ryggmargen, og noen sykdommer kan gi forandringer i denne væsken, men hun fikk ikke noe endelig svar da.

Så reiste hun tilbake til Bodø for å fullføre studiet, og det gikk fint. Den sommeren flyttet hun hjem til Østfold og startet i ny og spennende jobb på Brynild i Fredrikstad. Livet var bra, og hun følte seg klar for et spennende liv med jobb og mye aktiviteter.

– Jeg tenkte egentlig ikke så mye over de undersøkelsene, og følte vel at ting var bra. Så kom høsten og jeg skulle på jobb en morgen, plutselig fikk jeg problemer med å se, det er jo ikke så bra når du kjører bil, sier Lene. Da ble det en tur på sykehuset, hvor de behandlet nok en betennelse på synsnerven med kortison.

– Det var på sykehuset i forbindelse med denne behandlingen at de nærmest i en bisetning fortalte meg at du har jo MS, så det er derfor du får disse betennelsene. Da ble jeg skikkelig sinna, forteller Lene med et smil.

LIVET STOPPET LITT OPP

– Etter at det første sjokket og sinnet hadde roet seg fikk jeg veldig god hjelp. Jeg fikk god kontakt med MS-sykepleiere på sykehuset i Fredrikstad på nevrologisk dagavdeling, sier Lene.

Lene fikk da bremsemedisiner som holdt sykdommen under kontroll. Hun har en type MS som er attakkvis, det vil si at sykdommen opptrer som ulike typer anfall eller attakk, og at symptomene gradvis går tilbake igjen. For hvert attakk vil likevel sykdommen gradvis kunne forverre seg.

– Det føltes som om livet stoppet litt opp når jeg fikk diagnosen. Det er mange tanker som kommer, hvorfor akkurat meg, og ikke minst hvordan vil dette utvikle seg. Den eneste jeg visste om som hadde MS på den tiden var en slektning som var veldig dårlig og satt i rullestol. Da er det ekstra skremmende for en på 23 år, skal jeg også bli like dårlig, sier Lene. Det er klart det er mye mentalt rundt en diagnose som MS.

Heldigvis kom jeg raskt tilbake til en god hverdag med jobb og full fart på fritiden, jeg var jo ung og ville leve livet, forteller hun.

SYKDOMMEN ENDRER SEG OVER TID

Sykdommen ble håndtert fint i hverdagen, Lena hadde på den tiden shub, eller anfall, en gang i året, men det ble helt fint behandlet med Solu-Medrol kortison.

Lene møtte på den tiden også Marius, som hun etter hvert ble samboer med. Marius fikk tidlig vite at Lene hadde MS, men det håndterte de fint sammen. De kjøpte seg hus, og i 2011 fikk de barn. Lene hadde da vært uten bremsemedisiner i tre år, og opplevde tiden som gravid som veldig bra, og hun følte seg i god form.

– Bare noen uker etter fødselen kom et nytt anfall. Da ble det en ny Solu-Medrolkur og tilbake på bremsemedisiner. Det skulle dessverre snart vise seg at de ikke lenger hadde like god effekt, sier Lene.

– På den tiden merket jeg en endring i sykdomsbildet, jeg fikk endringer i følesansen, men har aldri mistet følsomheten helt. De tre neste årene ble sykdommen generelt mer aktiv og krevende, sier Lene.

SYKDOMMEN STYRTE LIVET

En periode var det selve sykdommen som styrte livet til Lene. – Det var en tøff periode frem til 2015, da var det faktisk sykdommen som styrte livet mitt. Jeg var plaget av fatigue og lite energi. Smerter tiltok og følsomheten endret seg, jeg slet med synsforstyrrelser og merket utfordringer med blære og tarm, så jeg buret meg selv inne, forteller Lene.

– De nye bremsemedisinene tok også helt knekken på immunforsvaret mitt, så jeg fikk infeksjoner hele tiden. Det kunne være urinveisinfeksjoner og luftveisinfeksjoner, og det ble mange antibiotikakurer. En av bivirkningene var også at jeg opplevde angst og depresjoner. Etter åtte måneder fikk jeg nok og sluttet, det var noe jeg selv kunne bestemme. Da ble det ti uker uten medisiner, så fikk jeg prøve en ny type som fungerte bedre. Samtidig tok jeg selv tak i dette med den psykiske delen og fikk god hjelp fra «rask psykisk helsehjelp» i kommunen jeg bor i, det ble viktig for meg, sier hun.

NÅR AVLØPSSYSTEMET IKKE FUNGERER

– Dette er kanskje ikke noe som er hyggelig å snakke om, men samtidig mener jeg det er viktig å dele erfaringer da det betyr mye i hverdagen at dette fungerer godt. Selv opplevde jeg at ting ikke fungerte så bra, jeg fikk «urge-inkontinens» og en overaktiv blære, og da ble det vanskelig å kontrollere det med tissing. Jeg måtte alltid ha kontroll på hvor det var toaletter, og det hendte jeg ikke rakk frem. Jeg fikk muligheten til å prøve ut botox-injeksjoner i blæren, men før jeg kunne få det måtte jeg lære meg å bruke kateter selv. Det synes jeg hørtes litt skummelt ut, men da jeg fikk se hvor små katetrene var, og fikk prøvd gikk det over all forventning. Det er viktig å kunne tømme blæren for resturin, da botox lammer blæren. Nå bruker jeg SpeediCath Compact Eve kateter, de er enkle å ha med seg uten at noen tenker over hva det er. Jeg har noen liggende overalt, både i bilen og i stallen, jeg tenker ikke på at det flaut å bruke det engang. Og så har jeg kontroll, det er nesten det beste, sier Lene.

– Det kan også være vanskelig med god tarmfunksjon når man har MS, og for meg ble det også her litt utfordrende med dårlig kontroll. Jeg har prøvd litt ulike ting, og har fått god hjelp av stomisykepleier med opplæring i bruk av irrigasjonsutstyr. Stomi kan også være en løsning, dersom man ikke finner andre gode løsninger.

SMÅBARNSTID OG FATIGUE

– Jeg opplevde småbarnsperioden som krevende, både fordi det kan være krevende i seg selv, men også fordi sykdommen var mer aktiv på den tiden. Fatigue ble også noe jeg måtte forholde meg til, det å hele tiden føle seg utslitt og tom for energi. Det er ikke uvanlig å oppleve dette ved kronisk sykdom, samtidig er det ikke alltid så lett for andre å forstå hvordan det er. Det hjelper ikke alltid å hvile heller, for du er fortsatt like sliten, forteller Lene.

– Det kan også oppleves tøft å ha det på denne måten, du ser jo så frisk ut, men samtidig er du ikke det. Mange lurer derfor på om du faktisk er syk. Sannheten er jo at på de dårlige dagene er du hjemme for deg selv, og det er ingen som ser deg, fortsetter hun.

AVLYSTE AVTALER MED VENNER

– Det har vært godt å ha støtte i samboeren min, han har alltid stilt opp. Noen ganger kan det likevel være vanskelig, særlig når du må avlyse avtaler med venner fordi kroppen ikke fungerer. Selskaper og hyggelige ting, som du egentlig har gledet deg til, men så kjenner du bare at energien ikke er der. Når slikt skjer er det godt å ha gode venner som kjenner til situasjonen og godtar at det er slik det er, sier Lene. 

OPPHOLD PÅ MS-SENTERET I HAKADAL

– Legen søkte om et opphold på MS-senteret i Hakadal for meg, og dette opplevde jeg som veldig positivt. Under dette oppholdet fikk jeg også veldig god hjelp til å håndtere sykdommen og de utfordringene som følger med. Det var også veldig positivt at samboeren min fikk komme på besøk, og ha samtaler med de som jobber der og kunne spørre om det han lurte på. Et opphold der er noe jeg kan anbefale andre også, der kommer du i grupper med andre som også kan hjelpe deg videre i prosessen, sier hun

Lene og hest

HEST ER DEN BESTE BEHANDLING

– For meg ble det viktig å komme meg mer ut, men jeg må bare innrømme at jeg ikke er så glad i å trene. Jeg fikk en henvisning til rideterapi i en periode hvor balansen var blitt en utfordring. Da startet jeg med terapiridning på Hjørgunn Gård og Behandlingssenter, og dette har hjulpet meg mye i hverdagen. Jeg er jo hestejente fra tidligere, og trivdes godt i stallen. Etter hvert fikk jeg lov til å ri og mosjonere en av hestene der, og dette ga meg mye motivasjon. Jeg opplevde at kroppen fungerte bedre, og jeg har fått mye bedre balanse og koordinasjon. Det er god trening å jobbe i stallen, og du kjenner at du får brukt kroppen godt. Det ble egen hest også, sier hun stolt.

– Jeg stortrives i stallen, og det er motiverende å komme seg ut når det er noe du vil, og ikke bare noe du må. Jeg har deltatt på dressurstevner, og det krever mye også med tanke på det kognitive, du må huske programmet og lære deg det utenat. Så her trenes både hode og kropp når man er i stallen.


Søk Coloplast Aktivitetsstipend

Assistanse 1-2020Coloplast Norge AS har et stipend som skal bidra til at brukere av stomi- eller kontinenshjelpemidler får leve det livet de ønsker. Coloplast ønsker å bidra slik at du kan oppleve best mulig livskvalitet i hverdagen. Søkere av stipendet kan være individuelle eller et lag/gruppe.

Les mer, og søk om aktivitetsstipendet

Lukk

Gullborg har hatt MS i over 25 år: "Humøret er viktig"

Gullborg Brandvik har MS Humor, selvironi og trening er viktig, da er det enklere å håndtere ulike utfordringer med den kroniske sykdommen Multippel Sklerose (MS). En av de som vil dele sin historie med oss er Gullborg fra Stord. Les mer

Gullborg Brandvik, 65 år. Bor på Stord. Har to barn, tre barnebarn og to bonusbarnebarn.

Tekst: Lena Lyseggen Brenden. Foto: Privat

Vi er så heldige at Gullborg vil dele sin historie med oss, om hvordan hennes hverdag med MS er.

Planen var at jeg skulle reise til Stord for å treffe Gullborg i hennes egne omgivelser, men så ble hele verden snudd på hodet, og korona satte en stopper for våre planer. 

Da ble løsningen at vi tok en prat på  telefon, det ble en fin samtale ble det, og jeg fikk «møte» en dame med mye energi og humør.

Gullborg er 65 år, har to barn, tre barnebarn og to bonusbarnebarn. Hun bor på Stord, men kommer opprinnelig fra Haugesund. Begge barna med familier bor i nærheten på Stord, og det setter hun stor pris på. Hun er en aktiv dame som liker trening, og utover det er hun glad i håndarbeid og leser mye. 

DIAGNOSEN

– Det er noen år siden jeg fikk diagnosen nå, det var vel midt på 90-tallet. Jeg var i slutten av tredveårene, og merket det først ved at kroppen ble mer «var». Det var noe som ikke fungerte, det var som om hender og føtter ikke ville gjøre det hjernen ba de om. Jeg tenkte selv at det kunne være MS eller til og med en hjernesvulst, sier hun.

Legen hun oppsøkte anbefalte henne først å være ute og gå mer, men da hun etter hvert fikk et brudd i foten og havnet på legevakten ble det tatt på alvor at det var noe mer som lå bak. 

– Legen som tok imot meg på legevakten ved Bergen Medisinske senter (i dag Volvat), den dagen forsto at dette handlet om noe mer, og jeg ble raskt henvist videre til Haukeland Sykehus og nevrologisk avdeling for videre utredning. Det var godt å få en diagnose, sier Gullborg.

På den tiden jobbet hun som sekretær, hos Sorenskriveren i Sundhordland. – Jeg valgte å være ærlig med de om situasjonen og diagnosen min, og de tilrettela så godt som mulig. Etter noen år forsto jeg likevel at det å jobbe ikke fungerte så godt. I starten av førtiårene ble jeg ufør og gikk ut av arbeidslivet, det var litt rart å tenke på at jeg ikke skulle fortsette å jobbe, sier hun. 

UTFORDRINGER

Det er viktig å finne gode løsninger når ting ikke fungerer optimalt, og det bestemte Gullborg seg tidlig for. – Det var viktig for meg å «bli venn med» MS’en og gjøre det beste ut av situasjonen, sier hun. 

Med en diagnose som MS følger ulike symptomer, og sykdommen er ikke lik for noen. Det er likevel sikkert at man vil  oppleve ulike utfordringer knyttet til en slik diagnose, noe også Gullborg har erfart.

– Det gjelder å håndtere de ulike tingene som dukker opp. For meg var det en utfordring med gjentatte urinveisinfeksjoner (UVI), dette skyltes at jeg ikke fikk tømt blæren helt og hadde mye resturin. På Haukeland, hvor jeg har fått god hjelp, lærte jeg meg å bruke engangskateter (RIK). Det var en barriere å starte med dette selvfølgelig, men med god opplæring har det gått helt fint, sier  Gullborg. Nå bruker jeg SpeediCath Compact Eve kateter, de er så fine for de er trekantet og det gjør det enklere å holde de når håndfunksjonen ikke er optimal. Det er jo også en fordel at de  er laget slik at det ikke er så lett å se at det er et kateter, fortsetter hun. 

– Etter hvert ble det også mer utfordringer med tarmen, jeg opplevde ofte forstoppelser. I perioder føltes det som om kroppen nesten var forgiftet av at det var så mye som ble liggende i tarmen. Under et opphold på MS senteret i Hakadal fikk jeg høre om Peristeen® transanal irrigasjonssystem, dette var allerede i 2013. Det ble ikke noe mer med det da, men så ble utfordringene større og jeg fikk i 2015 skikkelig opplæring i bruken av Peristeen. Jeg forsto nesten ikke selv hvor stort problemet med tarmen var før jeg fikk orden på det, jeg brukte over en time hver dag på toalettet og fortsatt var den ikke skikkelig tømt, sier hun.

Gullborg har fortalt at hun er veldig sosial, og sammen med noen venninner har hun en vinklubb. De drar også på hytteturer sammen, så jeg spør hvordan hun gjør det med irrigasjon og bruken av kateter når hun er på tur med andre. 

– Nå har jeg fått gode rutiner på dette og setter av en halvtime hver dag, den halvtimen bruker jeg gjerne til å lære meg spansk. Så pleier jeg å spøke litt, og da er det litt enklere. Jeg pleier å si at nå trenger jeg en halvtime på badet, så dere må gjøre dere ferdige nå først, for jeg trenger god tid med «skyllebøtten» min, sier hun lurt.

DET ER HJELP Å FÅ

Gullborg har valgt å be om hjelp med sine utfordringer, og har ifølge henne selv fått en bedre hverdag etter det. Selv har hun vært på flere opphold på MS Senteret i Hakadal, også er hun til kontroll hvert år på nevrologisk avdeling på Haukeland Sykehus. Selv om ting fungerer godt føles det trygt for henne å komme til kontroll, og ha muligheten for å ta kontakt om det skulle være noe hun lurer på. – For meg har det vært fint å få så god støtte, både på sykehuset, hos Boots, som jeg får varer  levert fra, men også fra sykepleierne i Coloplast, sier Gullborg.

TRENING ER VIKTIG

Gullborg fortalte tidlig i samtalen at det er viktig for henne å trene regelmessig. – Jeg trener vanligvis på treningssenter, men ettersom det er stengt akkurat nå får jeg lov til å trene på treningsrommet hjemme hos datteren og svigersønnen min, sier hun. Det å holde kroppen sterk har vært en viktig del av hverdagen min, og jeg er blitt veldig glad i yoga. Det er særlig kundalini yoga som fascinerer meg, her får jeg trent både det fysiske og det mentale. Treningen har bidratt til sterk kjernemuskulatur og bedre mobilitet. I 2019 tok jeg selv utdanning som instruktør, sier hun fornøyd.

EN NY OG ANNERLEDES HVERDAG 

– Jeg skulle egentlig dratt til Spania 14. mars, og være i huset til datteren og svigersønnen min, men det ble ikke slik denne gangen. Der har jeg vært mye og det gir meg stor glede og dra dit, sier hun. – Nå lærer jeg meg også språket, og det synes jeg er en fordel, så er det enklere å snakke med de fastboende der også, fortsetter hun. – På grunn av at jeg er i risikogruppen for å bli syk, har jeg valgt en frivillig karantene om dagen. Jeg kan jo fortsatt ha god kontakt med familie og venner via telefon og Skype, avslutter hun.


Vi er her for å hjelpe!

Assistanse sykepleiereVåre erfarne sykepleiere hjelper deg gjerne med spørsmål angående produktbruk eller våre tjenester.

Du kan ringe oss på 22575020 alle hverdager mellom klokken 09 og 16. 

Dersom du ønsker å bli oppringt kan du bruke vårt kontaktskjema.

Lukk

Gjentagende urinveisinfeksjoner (UVI): Risikofaktorer?

Risikofaktorer for UVI Studier viser at det er noen risikofaktorer som kan knyttes til gjentagende urinveisinfeksjoner (UVI). Det er utviklet en modell som forklarer disse faktorene - UVI risikofaktormodellen. Les mer

Referanse

Stensballe J, Looms D, Nielsen PN, et al. Hydrophilic-coated catheters for intermittent catheterisation reduce urethral micro trauma: a prospective, randomised, participant-blinded, crossover study of three different types of catheters. Eur Urol 2005;48(6):978–83. 2 Chartier-Kastler E et al. Journal of Urology, Vol. 190, 942 – 947, September 2013. 3 Biering-Sørensen F, Hansen HV, Nielsen PN, et al. Residual urine after intermittent catheterization in females using two different catheters. Scand J Urol Nephrol 2007;41(4): 341–5

Studier viser at det er noen risikofaktorer som kan knyttes til gjentagende urinveisinfeksjoner (UVI). Det er utviklet en modell som forklarer disse faktorene - UVI risikofaktormodellen. Modellen er utviklet for å se på risikoen for urinveisinfeksjoner hos voksne med nevrogen blæredysfunksjon som bruker engangskateter (RIK), men den er også gjeldende for andre kateterbrukere som får gjentagende urinveisinfeksjon.

Modellen ser på faktorer som legen eller uroterapeuten din kan hjelpe deg å finne en løsning for, slik at antall infeksjoner kan reduseres.

Modellen deler opp risikofaktorene i fire kategorier, noen av de kan du selv påvirke.

BRUK AV KATETER, OGSÅ OMTALT SOM REN INTERMITTERENDE KATETERISERING (RIK)

 • Bakterier kan komme inn i urinblæren via kateter. Urinveiene er i utgangspunktet selvrensende og urinrøret «skylles» ved normal vannlating. Ved bruk av engangskateter er det økt risiko for å tilføre bakterier. Derfor er det viktig med god håndhygiene når du kateteriserer, og at du unngår å ta på selve kateteret før innføring. Engangskateter er til engangsbruk og skal aldri gjenbrukes. Dersom du ikke treffer urinveisåpningen ved første forsøk (f.eks. fører kateteret inn i skjeden) må du benytte et nytt kateter.
 • Det er viktig å ta seg god tid og gjennomføre selvkateterisering skånsomt. Skader på urinrøret eller blæren som er forårsaket av kateter, kan gjøre at bakterier lettere fester seg i slimhinnen. Engangskateter har en overflatebehandling som gjør det glatt og lettere å føre inn. Kateter som ligger i væske er klare til bruk og er enkelt å bruke.
 • Dersom urin stadig blir liggende igjen i urinblæren etter kateterisering, opplever man å ha det som kalles resturin i blæra. I resturin utvikles bakterier som kan gi urinveisinfeksjon. Det er derfor viktig at du bruker et kateter hvor du får tømt blæren helt. Det finnes ulike typer kateter, slik at du kan finne det som passer best til deg.

ETTERLEVELSE AV ANBEFALINGER

 • Det er viktig å tømme blæren så ofte som du er blitt anbefalt. Dersom du ikke tømmer blæren ofte nok, kan den bli overstrukket og miste sin elastisitet. En blære med dårlig elastisitet er mer utsatt for resturin og oppsamling av bakterier.
 • Drikker du tilstrekkelig gjennom døgnet? Dersom du opplever gjentagende urinveisinfeksjoner, er det anbefalt å øke inntaket av væske, helst i form av vann. Det hjelper med å skylle ut bakterier fra blæren og tynner ut urinen din.
 • Bakterier fra hendene, eller bakterier i nærheten av urinrørsåpningen, kan overføres til urinveiene når du bruker et kateter. God hygiene er viktig, men det skal ikke overdrives. Hyppig intimvask kan tørke ut slimhinner, noe som igjen kan gi rifter og muligheter for bakterier å feste seg.
 • For å lykkes med kateterisering er det viktig med god opplæring ved oppstart og oppfølging i etterkant. Det er også viktig at du fullt ut forstår hvorfor du trenger å bruke kateter, og at du er motivert for å overholde rutinen for kateteriseringen. Be gjerne uroterapeuten din om å gjenta opplæringen dersom du føler behov for det. Still spørsmål - ingen spørsmål er dumme.
 • Resturin kan oppstå på grunn av feil teknikk ved kateterisering. Sett kateteret forsiktig inn i urinrøret til det begynner å strømme urin. Begynn å dra kateteret sakte ut, mens du roterer det lett når urinen slutter å strømme. Stopp litt hver gang urinen renner ut. Flytt litt på deg og strekk på deg for å forsikre at blæren er helt tom. Det er viktig å finne et kateter som bidrar til at du opplever at du får tømt blæren helt.
 • I Norge har vi for det meste god tilgang på helsepersonell og en blåreseptordning som gjør at alle får tilgang på det medisinske forbruksmateriellet de trenger. Allikevel er intime helseutfordringer lite belyst og kanskje tabubelagt i vårt ellers opplyste samfunn. Snakk med helsepersonell eller noen du stoler på dersom du har bekymringer relatert til dine blæreutfordringer
Lukk

Tarmen - en utfordring i hverdagen?

Illustrasjonsbilde - kvinne Når man har en sykdom som påvirker nervesystemet, som for eksempel multippel sklerose (MS) eller Parkinsons sykdom, er det ikke uvanlig at man får utfordringer med tarmen. Les mer
Lukk

Tarmen - en utfordring i hverdagen?

TEKST: Mari Pedersen FOTO: Illustrasjonsbilde

Når man har en sykdom som påvirker nervesystemet, som for eksempel multippel sklerose (MS) eller Parkinsons sykdom, er det ikke uvanlig at man får utfordringer med tarmen. Omtrent halvparten av personer med MS vil oppleve utfordringer med tarmen, og plager i forbindelse med mage-tarm systemet er vanlig for personer med Parkinsons sykdom.

Hvorfor får man utfordringer med tarmen?

Årsaken til tarmutfordringer kan selvfølgelig være mange, men for personer som har en sykdom som påvirker nervesystemet kan signalene mellom tarmen og hjernen bli forstyrret eller avbrutt. Det vil da kunne resultere i at hjernen ikke får beskjed om at det er på tide å tømme tarmen og dermed blir avføringen liggende i tarmen lengre enn nødvendig. Eller så kan hjernen misforstå signalene fra tarmen og sette i gang tømming av tarmen før man rekker å komme seg på toalettet.

Vanlige tarmutfordringer

Når det kommer til utfordringer med tarmen så dreier det seg i hovedsak om enten forstoppelse eller avføringslekkasje, og det er heller ikke uvanlig at man opplever begge deler. Dersom maten bruker lengre tid enn normalt gjennom tykktarmen kan avføringen bli hard og/eller tørr. Dette øker risikoen for forstoppelse. Ved forstoppelse blir avføringen igjen i tykktarmen over lengre tid, som igjen betyr at antall tarmtømminger blir færre. Symptomene er individuelle og kan gi problemer med å tømme tarmen. Det kan føre til at man bruker lengre tid på toalettet og gi smertefull tømming når hard, tørr eller stor avføring passerer. Avføringslekkasje oppstår når endetarmen åpner seg ukontrollert. Det kjennetegnes ved en plutselig trang til å gå på toalettet, eller at det ikke kommer et signal på at endetarmen er full. Da er det vanskelig å unngå avføringslekkasje. Avføringslekkasje kan som nevnt også oppstå ved forstoppelse. Da lekker mykere avføring forbi hard, tørr avføring i endetarmen.

Det finnes gode løsninger

Det er viktig at du oppsøker hjelp hos lege eller annet helsepersonell dersom du har utfordringer med tarmen. Du vil da bli utredet for dine tarmforstyrrelser slik at det kan settes i gang riktig behandling for deg. Aktuell behandling kan være regulering av kostholdet, riktig væskeinntak eller eventuelt bruk av avføringsmidler hos de med forstoppelse. Ved avføringslekkasje er regulering av kostholdet, riktig væskeinntak, bekkenbunnstrening og medikamentell behandling en mulig løsning. Tarmskylling ved hjelp av Peristeen® transanal irrigasjon kan bidra til en forbedret livskvalitet for mennesker med forstoppelse og avføringslekkasje. Utfordringer med tarmen er ikke noe som trenger å definere hverdagen din, eller stå i veien for at du skal kunne leve det livet du ønsker. Det finnes god hjelp og gode løsninger å få dersom du bare våger å snakke om det.


Vi er her for å hjelpe!

Assistanse sykepleiereVåre erfarne sykepleiere hjelper deg gjerne med spørsmål angående produktbruk eller våre tjenester.

Du kan ringe oss på 22575020 alle hverdager mellom klokken 09 og 16. 

Dersom du ønsker å bli oppringt kan du bruke vårt kontaktskjema.

Lukk

Engangskateter til enhver situasjon

SpeediCath Sortiment Erfaring viser at brukere av engangskateter lykkes bedre med å tømme blæren regelmessig, dersom de har rett kateter til enhver situasjon. Les mer om ulike typer kateter
Lukk

Engangskateter til enhver situasjon

Erfaring viser at brukere av engangskateter lykkes bedre med å tømme blæren regelmessig, dersom de har rett kateter til enhver situasjon.

For noen kateterbrukere betyr det at de bruker det samme kateteret hver dag. For andre er løsningen å bruke et standard kateter når de er hjemme, og et kompakt kateter, som er mer diskré når de er ute. Kanskje bruker de også et alt-i-ett kateter med integrert urinpose når de er på steder hvor det er dårlige toalettfasiliteter.

Her har du en oversikt over alle våre SpeediCath® kateter, som alle har en glatt overfalte, er klare til bruk og enkle å bruke. Ønsker du mer informasjon eller gratis vareprøver på kateter, bestill i produktkatalogen vår, eller ring oss på 22 57 50 20.

TRE FORSKJELLIGETYPER KATETER

STANDARD: Kateter i full lengde, i hvit emballasje.
KOMPAKTE: Kortere, diskré kateter, som du kan ha i lommen eller vesken.
ALT-I-ETT: Kateter med integrert urinpose, når du ikke er i nærheten av et toalett.

KATETER FOR KVINNER

SpeediCath Compact Kvinne

 

SpeediCath Compact Kvinne

Er vårt minste kateter til kvinner. Det er 7 cm og på størrelse med en leppestift. Det er lite og diskré.

SpeediCath Compact Plus Kvinne

 

SpeediCath Compact Plus Kvinne

Er 9 cm langt, og er velegnet for de som trenger et litt lengre kompakt kateter.

SpeediCath Compact Eve

 

SpeediCath Compact Eve

Er vårt stiligste og mest diskré kateter. Det er praktisk og enkelt i bruk, i tillegg til et moderne design. Triangelformet for bedre grep og enklere kateterisering. Kan lukkes etter bruk. Det er 9 cm langt.

SpeediCath Compact Set Kvinne

 

SpeediCath Compact Set Kvinne

Er vårt alt-i-ett kateter på 9 cm med integrert urinpose. Du kan bruke SpeediCath Compact Set når du ikke har tilgang til toalett, da urinen renner ned i posen. Det gir deg en mulighet til å kateterisere deg i sengen, i bilen, eller der hvor toalettforholdene er dårlige.

SpeediCath Standard Kvinne

 

SpeediCath Standard Kvinne

Var det første hydrofile kateteret som ble levert klart til bruk. Det har vært på markedet i mer enn 20 år. SpeediCath Standard for kvinner er 20 cm langt.

 

KATETER FOR MENN


SpeediCath Flex

 

SpeediCath Flex

Er et hygienisk kateter med en tørr innføringshylse. Innføringshylsen sørger for en ren og hygienisk kateterisering. Kateteret har en fleksibel tupp for enklere innføring. Etter bruk kan gripehåndtakene skrus sammen igjen, og rester av urin blokkeres inne i kateterhylsen. Produktet kan legges tilbake i pakningen og kastes i vanlig restavfall.

SpeediCath Compact Mann

 

SpeediCath Compact Mann

Er 30 cm langt, men pakningen er kun 19 cm. Teleskopløsningen gjør kateteret enkelt å føre inn og gir god kontroll. Kan legges tilbake i emballasjen og lukkes helt etter bruk, slik at du kan ta det med deg og kaste det når det passer.

SpeediCath Compact Set Mann

 

SpeediCath Compact Set Mann

Er vårt alt-i-ett kateter på 30 cm med integrert urinpose. Du kan bruke SpeediCath Compact Set når du ikke har tilgang til toalett, da urinen renner ned i posen. Det gir deg en mulighet til å kateterisere deg i sengen, i bilen, eller der hvor toalettforholdene er dårlige.

SpeediCath Flex Set

SpeediCath Flex Set

Dette er et skånsomt og hygienisk kateter med en integrert urinpose. Den fleksible katetertuppen og den tørre innføringshylsen gjør innføringen skånsom og hygienisk. Urinposen er enkel å åpne og tømme.

SpeediCath Standard Mann

 

SpeediCath Standard Mann

Var det første hydrofile kateteret som ble levert klart til bruk. Det har vært på markedet i mer enn 20 år. Tilgjengelig i alle størrelser, inklusive barn. Finnes i både nelaton og tiemann. Tiemannkateter har en bøy på tuppen, og skal kun brukes etter god opplæring hos helsepersonell.

SpeediCath Control Mann

 

SpeediCath Control Mann

Har en fastere del ved konnektoren og gir bedre kontroll ved innføring.

 


Vi er her for å hjelpe!

Assistanse sykepleiereVåre erfarne sykepleiere hjelper deg gjerne med spørsmål angående produktbruk eller våre tjenester.

Du kan ringe oss på 22575020 alle hverdager mellom klokken 09 og 16. 

Dersom du ønsker å bli oppringt kan du bruke vårt kontaktskjema.

Lukk

Fra Colombia til paralangrenn

Indira på langrennsløp i Lillehammer Indira Milena er ei målbevisst jente, som først i voksen alder oppdaget hvor viktig idretten er for henne. Hun trener hardt for å få en plass på landslaget i Paralangrenn. Les mer om Indira Milena

Tekst: Lena Lyseggen Brenden, Foto: Private bilder

Indira Milena, ei målbevisst jente, som først i voksen alder oppdaget hvor viktig idretten er for henne. Hun  trener hardt for å få en plass på landslaget i Paralangrenn.

Indira Milena er født i Colombia, og ble adoptert 6 år gammel, hun kom til et lite sted på Vestlandet.. -Men det var uvant å komme til Norge, klimaet var helt annerledes enn det jeg var vant til. Kulturen og ikke minst språket var vanskelig i starten, forteller Indira. -Jeg var mye frustrert og sinna, det var jo ingen som forsto meg, og jeg forsto heller i hva de sa, fortsetter hun. Det var i det hele tatt mye som var annerledes, jeg var ikke vant til å spise mer enn én gang om dagen, og vi spiste alt vi fikk i usikkerhet for når vi fikk neste måltid, jeg brukte tid til å venne meg til at jeg ikke trengte å stjele mat for å sikre meg selv, sier hun.

-Jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk vokse opp i Norge, jeg ser jo nå hvor bra det er i forhold til helsevesenet og all hjelp jeg har fått. Da jeg kom til Norge krabbet jeg bare, og det var først etter at jeg kom til Norge de fant ut at jeg er født med ryggmargsbrokk. Brokket er ikke så tydelig og jeg lærte meg å gå når jeg var åtte år, jeg brukte skinner på beinet til jeg ble tyve år. Jeg brukte også krykker lenge, men nå bruker jeg rullestolen mer, mange år med stahet har gitt meg litt vonde skuldre og slitasjer, forteller hun.

Aktivitetsstipend

Indira søkte i desember om Coloplast Aktivitetsstipend. Søknaden fortalte oss i Coloplast om ei jente med mye pågangsmot og viljestyrke. Hun vil satse på Paralangrenn i form av pigging, og ønsket hjelp for å kunne delta på samlinger som kunne styrke hennes muligheter for en plass på rekruttlaget. Vedlagt var det også et bilde hvor Indira smiler om kapp med solen, så søknaden sammen med bildet gjorde at valget ble lett for juryen. Vi gleder oss til følge Indira videre fremover også.

Målbevisst

Indira er målbevisst og ved siden av jobben som støttekontakt er hun engasjert som frivillig på Haukeland Sykehus.

Indira legger ned mye tid på trening, selv om hun ikke var så aktiv i oppveksten. Det var ikke så mange tilbud innen idrett for de med funksjonsnedsettelse der hun bodde, og hun følte ofte at de var redde for å skade henne i gymtimene på skolen, så da ble hun ikke så aktiv der heller.

Som ung voksen prøvde hun ulike idretter, blant annet paraishockey og pigging. Etter at hun for to år siden deltok på Ridderrennet på Beitostølen ble målene raskt satt. Hun ville satse på langrenn, for hun er glad i å stake og bruke kroppen på den måten.

Indira etter målgang

Drømmer satt på vent

Denne vinteren var målene tydelige, hun ville kvalifisere seg gjennom deltagelse på WorldCup renn og i NM til å bli med på rekruttlaget. Det ble deltagelse i WorldCup og NM, men ridderuka og WorldCup runden i Østersund i mars ble avlyst. Den nye situasjonen med Covid-19, satte en stopper for en fin avslutning på sesongen.

-Målet er nå å satse fullt mot vintersesongen 2020/21, også er det et håp om en gang å kunne delta i Paralympics, sier hun forsiktig. -Det er lov å drømme, fortsetter hun.

NM i paralangrenn 2020

Trening i en annerledes tid

Selv om vinteren ikke ble som planlagt, har hun ikke gitt opp treningen. -Det er klart det er litt vanskeligere å holde motivasjonen oppe hver dag, og litt vanskelig å omstille seg. Vi er vant til å trene sammen og ha andre rundt oss, men vi har fått mange fine øvelser fra Olympiatoppen og har felles treninger via Skype, så det er mulig, sier hun.

Jeg avslutter samtalen med å spørre, «Hvem er Indira?» - Jeg ser på meg selv om ei jente med godt humør og mye pågangsmot, sier hun forsiktig.  -Det har vært tøffe dager og jeg har i perioder slitt mentalt med å finne meg selv, men da er treningen utrolig viktig. Den gjør noe med deg, sier hun som en avslutning.

Jeg ser i hvert fall frem til å følge Indira videre i hennes trening, og ser frem til at vi kan treffes når situasjonen i Norge er litt mer normal igjen.


Indira mottok Coloplast Aktivitetsstipend i 2020, søk du også!

Assistanse 1-2020Coloplast Norge AS har et stipend som skal bidra til at brukere av stomi- eller kontinenshjelpemidler får leve det livet de ønsker. Coloplast ønsker å bidra slik at du kan oppleve best mulig livskvalitet i hverdagen. Søkere av stipendet kan være individuelle eller et lag/gruppe.

Les mer, og søk om aktivitetsstipendet

Lukk

10 gode råd for en sunn blære

Råd for en sunn blære Med en sunn blære kan du redusere risikoen for ubehag, smerter og urinveisinfeksjoner. Vi vil derfor gi deg 10 gode råd for å opprettholde en sunn blære, slik at du kan få en bedre hverdag med engangskateter. Les mer

Tekst: Din Viden 1-2020, Coloplast Danmark A/S, Oversatt: Lena Lyseggen Brenden

Som bruker av engangskateter er det viktig å ha fokus på en sunn blære. Med en sunn blære kan du redusere risikoen for ubehag, smerter og urinveisinfeksjoner. Vi vil derfor gi deg 10 gode råd for å opprettholde en sunn blære, slik at du kan få en bedre hverdag med engangskateter.

Alle rådene er basert på bred erfaring og sykepleiefaglig kunnskap om blæren og urinveiene, i kombinasjon med erfaring fra personlig rådgivning i bruk av engangskateter. Rådene er generelle og relevante for de fleste som tømmer blæren ved hjelp av engangskateter.

Alle situasjoner er likevel individuelle, og ønsker du personlig rådgivning i bruk av kateter fra en våre sykepleiere, er du velkommen til å ringe oss på 22 57 50 20 alle hverdager mellom 09:00 – 16:00. Vår veiledning på telefonen er en tilleggstjeneste til informasjon og råd du får på sykehuset eller fra annet helsepersonell. Opplever du akutte problemer er det viktig at du tar kontakt med din lege eller uroterapeut.

1. TØM BLÆREN HVER 3.-4. TIME

Det første skrittet på veien til en sunn blære er få en god rutine, hvor du tømmer blæren hver 3.-4. time, og evt. om natten dersom du har behov for det.

HVORFOR?

Fordi det ikke må ligge urin i blæren for lenge. Jo lengre urinen er i blæren, jo større blir konsentrasjonen av avfallsprodukter/bakterier som kan føre til urinveisinfeksjon.

2. TØM BLÆREN HELT

For å sikre at det ikke er rester av urin igjen i blæren, anbefaler vi at du trekker kateteret langsomt og forsiktig ut. Har du en nedsunket blære eller hard mage/forstoppelse, kan det være en fordel å skifte stilling mens du kateteriserer. Dette for å sikre at det ikke er urin igjen i blæren, som «gjemmer» seg i lommer i blæren.

HVORFOR?

Hver gang blæren tømmes helt, tømmes den for avfallsstoffer og bakterier. Hvis det ligger urin igjen i blæren, vil det fortsatt være avfallsstoffer/bakterier der, som kan forårsake urinveisinfeksjon om de får ligge der lenge.

3. MAKSIMUM 400 ML PER VANNLATING

Som en tommelfingerregel skal det ikke være mer enn 400 ml urin per vannlating/blæretømming, ellers vil blæren bli overfylt. Er du i tvil om hvor mange ml du tømmer fra blæren, er det en god ide å måle mengden i et målebeger og notere mengden i vannlatingsskjema. Målebeger og vannlatingsskjema kan du få gratis ved å henvende deg til Coloplast.

HVORFOR?

Venner du deg til å ha store mengder urin i blæren, blir blæren stor og slapp, på samme måte som en strikk som blir strekt for mye. Dersom blæren din blir stor og slapp, kan det bli vanskelig å kjenne når du må tømme den. Det kan føre til at du blir inkontinent og får problemer med å tømme blæren helt, selv med engangskateter. Derfor kan det være en god idé å måle urinmengden en gang imellom, da mengden urin kan endre seg over tid og du må justere dine rutiner for hvor ofte du tømmer blæren.

målebeger_Coloplast

4. DRIKK 1,5-2 LITER HVER DAG

Vi anbefaler at du drikker 1,5-2 liter væske om dagen. Vann er det beste for blæren, så drikk rikelig med vann. Kaffe, te, alkohol, brus og drikkevarer med sukker eller søtningsmidler kan irritere blæren, så innta begrensede mengder med dette.

HVORFOR?

Ved å drikke 1,5-2 liter daglig skyller du gjennom nyrer, urinleder og blære godt, og sikrer at avfallsstoffene kommer ut når blæren tømmes.

5. DRIKK MINDRE ETTER KLOKKEN 18.00

Vi råder alltid kateterbrukere til å drikke mest mulig tidlig på dagen, og drikke mindre etter klokken 18.00. Det er for å unngå det du drikker etter kl 18.00, skal ut igjen om natten.

HVORFOR?

Dersom du drikker mye om kvelden, kan det være at du må stå opp og gå på toalettet om natten, slik at blæren din ikke skal bli overfylt. I tillegg vil en ekstra blæretømming om natten avbryte nattesøvnen din. Du bør om mulig unngå drikke store mengder kaffe, te eller alkohol som kan virke vanndrivende på kvelden.

6. PASS GODT PÅ TARMEN DIN

Som kateterbruker er det ekstra viktig å ha fokus på en god tarmfunksjon. Vi anbefaler derfor å følge Folkehelseinstituttets råd om minst en halv times fysisk aktivitet om dagen. Kosthold som inneholder fiber er også anbefalt. Er du plaget med hard mage/forstoppelse kan du i samråd med lege se om det er behov for behandling av det.

HVORFOR?

Er du forstoppet eller har hard mage, kan det påvirke din evne til å tømme blæren helt, da en overfylt tarm kan presse på blæren.

7. GOD HÅNDHYGIENE

Vask hendene grundig før og etter hver kateterisering, eller bruk håndsprit. Selv om du har vasket hendene grundig, er det fortsatt viktig at du ikke rører ved den sterile delen av kateteret, den du fører inn i urinrøret.

HVORFOR?

Selv om du har rengjort hendene med såpe eller håndsprit, har man fortsatt bakterier på huden. Hvis du ikke kan føre inn kateteret uten å røre ved den sterile delen, bør du vurdere å bruke et kateter som er enklere å føre inn. Det kan være et kompakt kateter eller et kateter med innføringshylse. Se vårt sortiment av kateter, og bestill gratis vareprøver.

vaske hender

8. GOD INTIMHYGIENE

God intimhygiene handler både om vask og tørking etter toalettbesøk. Når det gjelder vask av området rundt urinrørsåpningen, anbefaler vi én daglig vask med kun vann, og evt. intimsåpe. Vasker du oftere, risikerer du å fjerne de «gode» bakteriene, som beskytter deg. Etter toalettbesøk anbefaler vi utelukkende å tørke forfra og bakover, slik at du ikke risikerer å flytte bakterier fra endetarmen frem til urinrøret. Dette rådet gjelder både kvinner og menn.

HVORFOR?

Urinveisinfeksjoner kan oppstå ved at kolibakterier fra endetarmen kommer inn i urinrøret og infiserer urinveiene.

9. KATETER SOM PASSER TIL DIN HVERDAG

Vi snakker jevnlig med kateterbrukere, som velger å ikke tømme blæren mens de er på jobb eller utenfor hjemmet. Det kan føre til urinveisinfeksjoner, da urinen blir for lenge i blæren. Årsaken er for mange at de opplever at kateteret de bruke er lite diskré, og at de ikke ønsker at kolleger eller venner skal se at de bruker kateter. Det er mange som ikke ønsker å fortelle andre at de bruker kateter.

HVA KAN DU GJØRE?

Det finnes en rekke kompakte kateter, som kan legges i lommen. De kan også lukkes etter bruk og tas med slik at du kan kaste de senere. Bruker du et standardkateter, kan du rulle det sammen i lommen i inntil tre timer, og på den måten ta det med deg på toalettet uten at noen ser det. Er du i tvil om hvilket kateter som passer deg, vil vi gjerne hjelpe deg.

10. LAG EN GOD PLAN

Det viktigste for en sunn blære, er at du lager deg en god plan og finner motivasjonen til å holde den. Din plan skal hjelpe deg med å drikke 1,5-2 liter væske hver dag, og tømme blæren hver 3.-4. time. Slik kan du sikre at din blære ikke er grobunn for bakterier som kan føre til urinveisinfeksjoner. Det er individuelt hvordan man finner motivasjon for å holde planen, men mange opplever det å slippe ubehag med urinveisinfeksjoner som en god motivasjon. For å komme inn i rutinen kan du velge å bruke et skjema som minner om de gode rutinene. Alarm på telefonen kan også være et godt hjelpemiddel i starten, slik at du husker å tømme blæren ofte nok.

HVA KAN DU GJØRE?

Som kateterbruker skal du finne det systemet som passer best for deg. Ønsker du hjelp til å finne et godt system er du velkommen til å kontakte oss for råd.


Vi er her for å hjelpe!

Assistanse sykepleiereVåre erfarne sykepleiere hjelper deg gjerne med spørsmål angående produktbruk eller våre tjenester.

Du kan ringe oss på 22575020 alle hverdager mellom klokken 09 og 16. 

Dersom du ønsker å bli oppringt kan du bruke vårt kontaktskjema.

Lukk

Fødselen ble ikke helt som forventet

June Elisabeth på fjelltur Noen ganger blir ikke barseltiden så koselig og fin som de fleste snakker om. Fødselsskader oppleves som sterkt tabubelagt og vanskelig å prate om, for mange av de som rammes. Les mer om June Elisabeth

Tekst: Lena Lyseggen Brenden, Foto: Private bilder

Noen ganger blir ikke barseltiden så koselig og fin som de fleste snakker om. En fødsel kan gi svært store konsekvenser for de kvinnene som blir skadet, og mange blir ufør som følge av skadene de pådrar seg. Opplysningsarbeidet har i mange år vært mangelfullt og det har vært lite fokus på risiko i forbindelse med fødsel og fødselsskader. I tillegg til dette oppleves fødselsskader som sterkt tabubelagt og vanskelig å prate om for mange av de som rammes.

June Elisabeth Klevengen, en kvinne fra Levanger som i 2008 pådro seg store skader under fødsel, har i mange år arbeidet for et større fokus på fødselsskader. ”Det er et stort behov for mer informasjon, en større aksept, større forståelse, og ikke minst mere åpenhet rundt denne type skader.” Sier June Elisabeth. Arbeidet for at kvinner skal ha flere rettigheter i forbindelse med fødsel og fødselsskader ble med tiden en hjertesak, og hun vil fortsette å kjempe.

”-Vi blir stående på bar bakke og har ikke krav på oppreisning eller erstatning dersom det ikke kan bevises at fødselshjelperne og/eller fødselshjelpen i seg selv har hatt grunnleggende feil som har ført til skadene våre. Og uansett hva vi som er skadet mener, samt besitter av erfaringer, så blir det fort ord mot ord. Jeg har opplevd alt for mange fortvilte kvinner med fødselsskader og deres historie. Dessverre sitter vi på svært like erfaringer både i forbindelse med hvordan vi har blitt møtt av helsevesenet og velferdsetaten som ikke har hatt noen plass i sitt regelverk vi med fødselsskader har passet inn i. Alt blir en kamp - og de kampene skal kjempes på et allerede redusert nivå!

Også har vi Norsk Pasientskadeerstatning som mange av oss dessverre har henvendt oss til forgjeves. Når du blir sterkt skadet i tillegg til å skulle ta vare på et lite barn så har du ikke mye å gå på til overs for å kjøre en sak mot en statlig etat der spesialister som aldri før har møtt deg får lønn for å motarbeide deg. Jeg tapte to ganger mot NPE. Da orket jeg ikke kjempe mer. Jeg bestemte meg for å fokusere på helsen, framtiden og familien min i stedet. Jeg hadde rett og slett ikke mer å gå på. Det var helt klart den rette avgjørelsen å ta der og da. Men å beskrive med ord hvor urettferdig og diskriminerende systemet som skal ivareta og sikre oss kvinner etter en fødselsskade er, det evner jeg ikke etter alt jeg har vært igjennom”.

Fødselsskadene June Elisabeth pådro seg for godt over 12 år siden har ført til en hverdag med store smerter, nerveskader, skader på bekkenet og på halebeinet. Det har vært mange tøffe dager, men hun har stått i det, og valgte å kjempe for å bryte ned tabuer omkring skadene, og videre bidratt til at flere har fått hjelp. Skadene er på gode dager usynlige og ingen kan tenke seg at hun har et omfattende handikap som enkelte dager gir henne store gangvansker og sterke smerter.

June Elisabeth var 22 år, fulltidsstudent og frisk da hun var førstegangsfødende. Hun ser i dag tilbake på barseltiden med sorg, det ble ikke slik alle snakket om. Fødselen ble langvarig, tøff og traumatisk. Fødestua var full av folk; sykepleiere, jordmødre, leger, studenter, og en mann som skulle bli pappa for første gang – han hadde det også tøft. Fødselen tok lang tid, og datteren satt fast. Bekkenet til June Elisabeth var for lite. Det ble etter hvert gjort flere forsøk på vakuum for å få datteren ut, og det var kritisk en periode. Barnelegen sto klar og løp av gårde med datteren hennes da det omsider var over. Den nybakte pappaen fulgte livredd etter. Igjen lå June Elisabeth, sterkt skadet og traumatisert som følge av den lange og tøffe fødselen. Det tok også litt tid før hun selv fikk vite at det gikk bra med datteren. Det var ingen som hadde forberedt henne på at det var slik det skulle bli å få barn.

Barseltiden ble også svært krevende, datteren fikk en nakkeskade som følge av fødselen, hun hadde en medfødt sjelden diagnose, i tillegg til at hun slet med sugerefleksen og det ble vanskelig å amme. June Elisabeth slet selv med store smerter og fikk ingen smertelindring. Bare det å sitte var, og er enda, svært utfordrende på grunn av smertene. Etter noen måneder måtte samboeren ta over fødselspermisjonen og June Elisabeth ble sykemeldt. Hun klarte ikke å ta seg av datteren alene med de skadene hun hadde pådratt seg, og familien ble helt avhengig av å løse situasjonen på en litt utradisjonell måte. Da permisjonen ble endret til fordel for familien fikk June Elisabeth anledning til å ta tak i sin egen helse og situasjon.

June Elisabeth og datteren på fjelltur

LEKKASJER - EN DEL AV HVERDAGEN

Etter fødselen ble lekkasjer av både urin og avføring etter hvert noe som forekom omtrent daglig. Oppfølgingen etter fødselen var på mange måter mangelfull, og ingen fanget opp omfanget av skadene til June Elisabeth før det var gått lang tid. Hun ble henvist til UNN Tromsø, og etter hvert fikk hun regelmessig fysioterapi samt en operasjon hvor de satte inn en sacralnervemodulator som skulle gi elektriske impulser til de nervene som var blitt skadet. Dette skulle kunne gi nervene på nytt en funksjon, og forhåpentligvis hjelpe på lekkasjeproblematikken. Mot muskelsmertene fikk hun gjentatte botoxinjeksjoner i bekkenbunnsmuskulaturen. Legene nevnte mulighetene for stomi allerede på denne tiden, men dette var hun tydelig på at hun ikke var klar for enda. Det ble gjort flere forsøk med sacralnervemodulator og på det siste forsøket hvor det ble operert inn to batterier endte hun opp med en infeksjon rundt det ene batteriet som førte til en hasteoperasjon hvor elektrodene og begge batteriene ble fjernet. Det ble aldri aktuelt med et nytt forsøk og June Elisabeth gikk etter dette flere år uten annen hjelp enn fysioterapi i kommunen hun var bosatt.

I 2017 kom hun frem til at hun nå var klar for å prøve stomi, og tok kontakt med fastlegen som henviste henne til sykehuset i Levanger. Hun og samboeren hadde pratet en god del om alternativet og de var enige i at dette ville bli en god løsning. ”Lekkasjene og de fysiske utfordringene jeg hadde satte rett og slett alt for store begrensninger for livskvaliteten min, og tanken på en stomi på den tiden var ganske forlokkende”.

Gastrokirurgen på sykehuset i Levanger ønsket å vente, og heller se på en ny måte å behandle lekkasjeproblematikken, og den spastiske bekkenbunnen som førte til tømningsvanskene på. Hun ble henvist til Gastrosenteret på St. Olavs, og ble tatt inn til utredning etter noen måneder. I dag er det spesialist i fysioterapi og gastrokirurg inne i behandlingsopplegget fra sykehuset. Hun går til jevnlige kontroller og behandlinger hvor det blant annet fokuseres på å få bekkenbunnsmuskulaturen til å gi slipp for deretter å styrke den opp igjen. June Elisabeth får manuell behandling i tillegg til å bruke to ulike biofeedback-apparater som hun har fått utlevert.

Denne behandlingen i tillegg til flere kirurgiske inngrep har hjulpet June Elisabeth til en viss grad, og hun har i dag omtrent full kontroll over avføringen igjen. Nervene som ble skadet under fødselen har ført til en nedsatt følelse i tarmen som igjen gjør at hun får hastverk med å gå på do. I tillegg til dette er evnen til å holde seg blitt sterkt redusert.

Men June Elisabeth er takknemlig for at hun har fått bedre kontroll.

”Nesten, er nesten godt nok i dette tilfellet?” sier hun spørrende. ”Jeg har med tiden lært meg å akseptere situasjonen, og at kroppen min fungerer annerledes. Jeg har de siste to årene fått bedre kontroll over tarmen og det gir meg helt klart en mye større frihet”.

For urinlekkasjer og plager med overaktiv blære er botox en del av behandlingen. Botoxinjeksjonene får hun 2-3 ganger i året, og disse skal bidra med å lamme den glatte muskulaturen i blæra. Samtidig er engangskateter en viktig del av hverdagen, da tømmes blæren fullstendig når hun selv bestemmer det. Dette gir færre lekkasjer og en bedre kontroll.

”For meg var det en lettelse å begynne å kateterisere. Det gikk veldig greit med opplæringen, sykepleieren var svært dyktig og jeg fikk prøve flere modeller og fant etter kort tid min favoritt. Jeg foretrekker i dag SpeediCath Compact. Dette er et enkelt og komfortabelt kateter som i tillegg er lite og diskret. Jeg har i dag ved hjelp av kateter fått kontroll! Jeg har svært sjelden lekkasjer og jeg kan tømme blæren når jeg vil. For meg er dette livskvalitet."

SMERTER HVER DAG I ET HUS MED GOD TAKHØYDE

Hver dag er en kamp mot smertene. ”Jeg har så mye smerter hele tiden at det har blitt en naturlig del av meg”, sier hun. Smertene gjør det til tider vanskelig å fungere i hverdagen og man blir veldig sliten. Skadene hun fikk under fødselen har ført til at hun har feilbelastet kroppen gjennom flere år, noe som igjen har ført til slitasje, skivebukninger, og prolaps i ryggen og nye typer smerter. Ingen dager er smertefrie og hun kan ikke huske hvordan det er å leve uten.

Ukentlig går June Elisabeth til behandling hos fysioterapeut i hjemstedskommunen som har spesialisering innen nevrologi, nerveskader og nervesmerter. Behandlingene hun får der hjelper på å holde smertetrykket stabilt slik at det ikke skal eskalere. I tillegg får hun hjelp til å trene slik at muskulaturen som er rammet blir styrket på en skånsom måte.

Til tross for mye smerter og utfordringer prøver hun å ikke klage. ”Jeg prøver å ikke ha for stort fokus på smertene og skadene mine. Det får rett og slett ikke lov til å ta større plass enn hva det allerede gjør. Vi er en familie med masse humor, og latteren sitter løst både hos store og små. Dette i tillegg til høy trivselsfaktor bidrar til at jeg lettere kan håndtere tøffe dager og finne veien videre til ny motivasjon", forteller hun.

I Levanger er det rom for helse, som hun selv uttaler det. ”Har jeg dager med ekstra mye smerter så forstår alle hjemme at i dag er det litt ekstra mye for meg. Disse dagene har jeg en mann som virkelig er mester i det å stille opp. Plutselig kan jeg bli så utmattet av alt at jeg ikke vet hvor jeg skal gjøre av meg. Disse dagene er helt klart de verste og da er det godt jeg har noen som forstår og stiller opp”.

LIVET GÅR VIDERE MED FØDSELSSKADER

Det ble ingen enkel sak å være fulltidsstudent og samtidig bli hardt skadet under fødsel. June Elisabeth hadde behov for mye tilrettelegging, og ved hjelp av UiT og NAV fikk hun gjennomført psykologigraden sin.

”Det er ikke alle som er klar over hvor mye tilrettelegging man kan få fra utdanningsinstitusjoner og NAV. Jeg har erfart at alt kan søkes om, og ingen spørsmål er for dumme. I tillegg var jeg heldig å ha en ekstrajobb ved siden av studiene som i etterkant bidro til å sikre meg økonomisk utover det jeg fikk fra lånekassen da jeg hadde opparbeidet meg rettigheter som arbeidstaker hos NAV”.

June Elisabeth har alltid stått på hardt og nådd sine mål, hun har alltid vært sosial i tillegg til å ha hatt mange baller i luften. Hun var kjent for sitt engasjement innen frivillig arbeid og verv, hun har hatt ulike jobber og deltatt i forskjellige fritidsaktiviteter. Det å ikke kunne følge opp slik hun hadde planer om og var vant med ble derfor veldig tøft.

Livet tar ikke alltid den retningen vi har planlagt og June Elisabeth måtte finne seg en ny sti ut fra sine nyervervede begrensninger og forutsetninger. For June Elisabeth var det ikke et alternativ å gi seg. Hun måtte bare løse livet og hverdagen på en ny måte. Hun fortsatte å studere og fullførte flere utdanninger og kurs med tilrettelegging fra utdanningsinstitusjonene. Hun ble også valgt inn i programrådet for den ene graden hun studerte og jobbet hardt for inkludering og tilpasning der for nye studenter.

MESTRING

June Elisabeth har funnet flere ulike måter å mestre hverdagen og utfordringene på. "For meg har yinyoga og mediyoga blitt en viktig del av hverdagen. Interessen for yoga førte faktisk til at jeg tok kurs og ble yinyogalærer. Yoga er et helt fantastisk verktøy for avspenning av kroppen, det er i tillegg mye smertemestring og smertelindring i yinyoga. Yoga og fokus på pust er en fin måte å lande på når det står på som verst med smerter og utfordringer", forteller hun.

Karrieren hun i mange år hadde arbeidet så hardt for, og investert i fikk en brå stopp da hun ble utbrent og sengeliggende sommeren 2015. Det skulle ta henne flere år å komme seg på føttene igjen. Men tilbake til der hun var, har hun med tiden innsett at hun nok aldri igjen vil komme. June Elisabeth har gått mange runder med seg selv, og sorgen over å ikke ha helse til å jobbe med det hjertet hennes har brent for i så mange år har vært en prosess i seg selv å bearbeide.

I dag er June Elisabeth ansatt i et ansettelsesforhold tilpasset hennes behov og utfordringer. Det er stor takhøyde på arbeidsplassen og hun stortrives med det hun arbeider med. Lederen beskrives som et fantastisk menneske som ikke bare har gitt henne tilbake mestringsfølelse, men også ny selvtillit.

”Jeg er ikke skapt til å gå hjemme. Jeg tror heller ingen har godt av å være passive, isolert fra det sosiale og aldri oppleve mestring. Da blir det kanskje enda vanskeligere å akseptere livet og omstendighetene. Det er mulig jeg er ute på dypt vann nå, men jeg tror at de fleste har en form for restarbeidsevne. Veien dit kan være lang og tøff og man kan ikke tenke firkantet. Helse er unikt for hver og enkelt, det samme er personene som eier helsen. Jeg tok til slutt utgangspunktet i de sterkeste interessene og lidenskapene mine. Jeg har en sterk kreativ sans. Og i kreativt arbeid, der fant jeg meg" sier June Elisabeth. 

June Elisabeth forteller at hun de senere årene har lært seg å ”jekke ned” forventningene noen hakk. Hun har måtte slutte å stille krav til seg selv når det kommer til fysisk aktivitet, og lære seg å være fornøyd med det hun får til. Med et sterkt konkurranseinstinkt og et hode som vil, har ikke dette vært en enkel jobb. Men ingen dag er lik og hun har erfart at å mestre handler om mye mer enn å utfordre seg selv og nå nye mål. I dag er det stor mestring i å fullføre aktiviteter med familien og likevel fungere etterpå.

Turer i fjellet er noe av det som gir størst mestring og glede, dette er også en interesse som deles med samboer. "Lykkefølelsen jeg får av å være ute i naturen er ubeskrivelig. I fjor sommer gikk vi på Galdhøpiggen sammen med våre to eldste barn. Dette var virkelig en flott opplevelse. Den turen bidro til mye mestringsfølelse både for store og små", forteller June Elisabeth.

I mai i år toppet hun og samboeren Trollhetta på ski. June Elisabeth forteller om en samboer som er snill, tålmodig, omsorgsfull og morsom. Da vi var nesten på toppen og han så hvor mye jeg slet, motiverte han meg videre med ros og humor slik at jeg skulle klare den siste kneika. "Det var en lang og beinhard tur”, forteller hun. ”Men følelsen av å ha klart den turen, har gitt meg et minne for livet og en enorm følelse av mestring. Det er noe av det største jeg har gjort.”

June Elisabeth på ski på Trollhetta

TABU - MANGE LIDER I DET SKJULTE

Mange lever med fødselsskader i skjul, det kan være vanskelig å få forståelse for dette hos helsepersonell. Mange opplever at de ikke blir oppdaget eller tatt på alvor, og det er vanskelig å få god behandling. June Elisabeth startet derfor Landsforeningen for kvinner med fødselsskader sammen med to venninner for noen år siden, og har i mange år kjempet for rettigheter for de som har fått skader under fødselen.

Skam og tabuer forbundet med skader på kvinners underliv er noe av det som provoserer June Elisabeth. Hun har studert sexologi både på UiT og på HiNesna og for henne er temaer som; forhold til egen kropp, seksuell funksjon, identitet og selvfølelse hos kvinner med fødselsskader blitt noe hun har arbeidet hardt for å belyse etter at hun selv ble skadet. “Det er vanskelig å be om hjelp dersom ting ikke kan snakkes om av oss kvinner og av helsepersonell som skal hjelpe oss. Det finnes de som syntes at tematikken rett og slett blir for vanskelig og privat”, sier June Elisabeth.

”Det er viktig at man ikke sitter alene med dette, og at man ikke føler skam. Det er viktig å ikke isolere seg, men å be om hjelp. Det er også viktig at man vet at det er hjelp å få. Og sist men ikke minst - du er ikke alene med fødselsskadene dine”, sier June Elisabeth.

Artikkelen er lest igjennom og godkjent av June Elisabeth sin datter, hennes tidligere ektemann, samt hennes nåværende samboer. June Elisabeth har trukket seg fra sitt verv som leder fra Landsforeningen for kvinner med fødselsskader, og stiller i denne artikkelen som privatperson.


Denne artikkelen ble først publisert i Assistanse magasin

Assistanse 2-2020Assistanse er helt gratis for alle som vil motta magasinet. Det kommer to ganger i året og inneholder brukernes egne historier og nyttig informasjon, råd og nyheter. 

Bestill gratis abonnement på Assistanse Magasin

Lukk

Hjelp – den vokser!

Prostata som vokser Hos en nyfødt gutt er den på størrelse med en klinkekule. Hos en voksen mann har den form og størrelse som en kastanje. Prostata fortsetter å vokse hele livet. Den kan gjøre en stor forskjell i hverdagen for halvparten av alle menn over 50 år. Les og lær mer om mannens prostata

"Det kan ikke gå raskt nok å komme seg på toalettet. Og når man står der ved toalettet går det slett ikke fort."

Slik kan vannlatingsproblemene som forstørret prostata (prostatahyperplasi) gir best beskrives. Alle menn har en prostata, eller blærehalskjertel som den heter på norsk. Minst halvparten av dem kommer før eller senere til å stifte bekjentskap med symptomene på forstørret prostata.

Symptomene deles i to grupper: mellom vannlatingene og under vannlatingen. Mellom vannlatingene handler det om at man må tisse ofte -både dag og natt. Under vannlatingen handler det om at det er vanskelig å komme i gang med å tisse, man har lite trykk på strålen, man ”skvettetisser”. Blæren blir ikke ordentlig tømt, og man opplever ofte etterdrypp. I alvorlige tilfeller klarer man ikke å tisse overhodet, det kan utvikle seg til en svært alvorlig situasjon og nyresvikt hvis ikke blæren blir tømt ved hjelp av kateterisering. Den mest kjente anekdote om forstørret prostata er den om astronomen Tycho Brahe, som ikke kunne tisse etter å ha holdt seg under en lang middag. Og i følge historien døde han av det.

Selv om det er irriterende å ha problemer med selve vannlating, er det som regel den sterke trangen til å skulle late vannet som fyller det meste av hverdagen for menn med forstørret prostata. Det kan føre til ødelagt nattesøvn pga hyppige toalettbesøk. Mange opplever også at de vegrer seg for det sosiale liv, de er redde for å ikke rekke på toalettet raskt nok når vannlatingstrangen melder seg raskt.

Heldigvis behøver man ikke akseptere de ubehagelige konsekvensene. Det finnes ulike behandlingsmetoder som kan være til hjelp i hverdagen. 

Les mer om hvordan bruk av kateter kan være en løsning...


12 SPØRSMÅL OM PROSTATA

1 Hva er prostata?

 • Prostataen (blærehalskjertelen) er en samling av kjertler som bare menn har.

2 Hva gjør en prostata?

 • Den produserer et sekret som er en del av mannens sæd.

3 Hvor sitter prostata?

 • Under blæren, hvor den omkranser urinrøret

4 Hvor stor er en prostata?

 • Hos et nyfødt guttebarn er prostataen på størrelse med en klinkekule og veier 1 g. Hos en voksen mann har den form og størrelse som en kastanje og veier ca 25 g. Hos en mann på 70 år veier den 30-60 g.

5 Hvorfor vokser en prostata?

 • Pga påvirkningen fra det mannlige kjønnshormonet testosteron

6. Hva er konsekvensen?

 • Det kan gi problemer med vannlatingen, fordi prostataen klemmer av urinrøret når den vokser.

7. Er det farlig?

 • I seg selv er en godartet forstørrelse av prostata ikke farlig, men det kan komplikasjonene være. Blærebetennelse og blæresten ses ofte i forbindelse med forstørret prostata, fordi blæren ikke blir ordentlig tømt. I verste fall kan avklemmingen av urinrøret skape et overtrykk, som forplanter seg høyere opp i urinveiene og gir nyresvikt. Dessuten opptrer også forstørrelse av prostata ved en prostatakreft, som kan være dødelig.

8. Hva gjør man med en forstørret prostata?

 • I flere og flere tilfeller gjør man ingenting, fordi man har oppdaget at symptomene kan avta og stabilisere seg på et nivå hvor man kan leve med det. Det er alltid en lege som skal følge med på utviklingen - og til sist ta beslutningen om behandling.

9. Kan en forstørret prostata behandles medisinsk?

 • Det finnes to former for medisinsk behandling av forstørret prostata. Den ene får den forstørrede prostataen til å skrumpe, mens den andre påvirker muskelspenninger i prostata og blærehals, slik at det blir enklere å late vannet.

10. Kan forstørret prostata opereres?

 • Det finnes en rekke metoder, men de mest brukte er:
 • TransUrethral Resection av Prostata (TUR-P), som er en kikkertoperasjon gjennom urinrøret. En del av prostataen skrelles vekk ved hjelp av en oppvarmet metallslynge.
 • Laservaporisation, hvor en del av prostata fjernes ved hjelp av laserenergi.
 • Elektrovaporisation, hvor en del av prostata fjernes ved hjelp av en spesiell elektrode.
 • Hvis prostataen ikke er alt for stor, kan det noen ganger være nok å legge et snitt gjennom den uten å fjerne vev og dermed skape bedre plass rundt urinrøret.

11. Er det komplikasjoner ved operasjonen?

 • Nesten alle menn, som får skrellet vev av prostataen, får retrograd sædavgang. Det skyldes at, ringmuskulaturen i prostataen, som trekker seg sammen ved orgasme og lukker for adgangen til blæren blir skadet. Dermed skytes sæden opp i urinblæren i stedet for ut gjennom urinrøret. Det er ikke farlig, men påvirker evnen til å få barn. Et mindre antall menn får også forbigående, og i noen tilfeller permanente problemer med å få reisning. Etter operasjonen kan urinrøret også bli forsnevret pga arrvev, det ses hos ca 10%. Ca 1 % blir varig inkontinente, fordi lukkemuskelen er ødelagt, mens opptil 20 % opplever inkontinens i varierende grad, fordi urinblæren har blitt slapp etter å ha vært konstant fylt med urin.

12. Hvordan behandler man med et kateter?

 • Kateterisering er en av de eldste metoder for å behandle vannlatingsproblemer ved forstørret prostata. Det er den beste løsningen for menn, som ikke kan tømme blæren på naturlig måte. Ikke minst fordi blæren blir tømt fullstendig, så det ikke oppstår blærebetennelse. Du kan lese mer om Ren Intermitterende Kateterisering (RIK) på deb nese sidene.


PASS PÅ PROSTATAKREFT

Forstørret prostata og prostatakreft er ikke det samme. Ettersom menn med prostatakreft ofte også har forstørret prostata, og symptomene ligner hverandre, bør man søke lege om man har problemer med vannlatingen. Den primære måten å undersøke begge deler er ved en rektalundersøkelse, hvor legen fører en finger opp i endetarmen og bedømmer prostataens størrelse og konsistens. Hvis legen kan merke at det er knuter på prostataen, vil han henvise til videre undersøkelse. I halvparten av tilfellene er knutene ikke tegn på noe ondartet.

Prostatakreft er den mest utbredte kreftformen hos menn, og nest etter lungekreft er prostatakreft den hyppigste kreftårsak.

Les mer om prostatakreft på www.kreftforeningen.no

Lukk

Når et engangskateter kan være løsningen

Engangskateter Forstørret prostata kan behandles med medisin eller operasjon. Ofte kan et engangskateter være løsningen, både før og etter operasjonen. Alle kan lære seg å bruke engangskateter, selv om de fleste menn er litt skeptiske eller redde for det. Her forteller kontinenssykepleier Birgitte Tingsskov, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg om fordelene. Les mer...

”Menn kan gå veldig lenge med sine prostataproblemer. Nylig hadde jeg en pasient, som hadde hatt vannlatingsproblemer i 13 år. Konen hans sendte han til slutt til legen.” Eksempelet som Birgitte Tingskov her forteller, sier noe om hvordan menn ofte ser på problemer i ” de nedre regioner”. Tanken på å skulle føre inn et 40 cm langt kateter i urinrøret, er ikke fristende for noen dersom det ikke er helt nødvendig. Dette er også spesielt for de som venter på å få gjort noe med en forstørret prostata.

Urinblæren består av en muskel. Når den er konstant fylt, fordi den forstørrede prostataen klemmer urinrøret, er det vanskelig å late vannet. Muskulaturen blir med tiden slapp, og har den først blitt slapp, vil det være igjen urin i blæren, selv etter at man har forsøkt å late vannet. Det kan i seg selv gi blærebetennelse og blærestein, men gir også konstant trang til å late vannet. Det er det mange menn med prostataproblem som opplever. På dette tidspunktet i forløpet kan en operasjon være en god løsning.

Slik fungerer en normal blære...

Når vi får en pasient med vannlatingsproblemer, kontrollerer vi alltid at blæren tømmes ordentlig. Det er sjeldent tilfelle for denne pasientgruppen, og i noen tilfeller er mengden med urin som er igjen i blæren etter vannlatingen stor, og symptomene så sterke at blæren må avlastes. Det kan skje med et permanent kateter, eller ved at pasienten lærer seg å bruke et engangskateter, sier Birgitte Tingskov.

REDD FOR AT DET SKAL GJØRE VONDT

Et permanent kateter med en urinpose kan gi blærebetennelse på grunn av dannelsen av bakterier, men det kan også gi irritasjoner i urinrøret. Dette skjer dersom kateteret blir fiksert feil, slik at penis henger nedover i et par vide underbukser i stedet for å bli holdt fast oppover i stramme underbukser. Derfor kan et engangskateter være en god løsning, særlig om pasienten er velfungerende. Dersom man kan holde en kulepenn eller knappe sine knapper, har man motorikken som kreves for å sette et kateter. Og så skal man kunne forstå viktigheten av å tømme blæren. Selv om noe gir mening, er det ikke sikkert det gir glede, sier Birgitta Tingskov.

De fleste menn er skeptiske. De kan føle det som et overgrep at de skal sette et kateter inn i urinrøret, og de er redde for gjøre noe feil og at det skal gjøre vondt. Noen opplever det som en god løsning og fortsetter behandlingen fremfor å operere seg.

KATETER OG URIDOM ETTER PROSTATAOPERASJON

Prostataoperasjonen setter ikke alltid en stopper for kateterbruk. For noen blir det skapt passasje gjennom urinrøret, men det endrer ikke situasjonen med at blæremuskulaturen er blitt slapp. Det vil fortsatt være for mye urin igjen i blæren etter vannlatingen, og den konstante trangen til å gå på toaletter forsvinner ikke etter operasjonen. Noen prostataopererte kan ha nytte av å bruke engangskateter også etter operasjonen.

Operasjonen kan også medføre et nytt problem; inkontinens. Med prostataoperasjonen blir det åpnet igjen, men dersom det konstant står urin i blæren kan det sive med urin.

Det kan arte seg som etterdrypp etter vannlating eller konstant rennende urin, særlig om natten da man slapper av i musklene sier Birgitte Tingskov.

Kateteret kan hjelpe til med dette problemet, fordi det sikrer at blæren blir fullstendig tømt. Det finnes også en teknikk med dobbel vannlating, hvor man later vannet to ganger med 5 minutters mellomrom for å få blæren mest mulig tømt. Hvis det ikke er tilstrekkelig finnes det i dag en lang rekke produkter som kan være til hjelp ved inkontinens. Det kan være små innlegg som suger opp dråpene, til et ”skreddersydd” uridom med oppsamlingspose om det renner hele tiden.


SLIK LÆRER MAN RIK

Når man skal lære seg å bruke et engangskateter – Ren Intermitterende Kateterisering (RIK) – skjer det i flere omganger.

 • Opplæring og gjennomgang med uroterapeut.
 • Egen prøving med mulighet for hjelp og korrigering av uroterapeut.

Se våre veiledningsfilmer for bruk av engangskateter.

Lukk

En enklere hverdag med kateter

Tenker du noen ganger over hvordan kateteret skal passe inn i hverdagen din? Hvor du skal ha plass til å oppbevare de hjemme, hvor du skal legge det når du er ute, eller hvordan du skal kvitte deg med det etter bruk? Tips og triks for en enklere hverdag med kateter

Vi i Coloplast ønsker ikke at du som kateterbruker skal føle deg begrenset av kateteret ditt, og derfor jobber vi hele tiden med å tilpasse produktene våre slik at de skal passe best mulig inn i din hverdag. Vi ønsker at esken med kateter du har på badet tar minst mulig plass, at det er praktisk for deg å ha med deg  kateteret når du skal ut, og at det er enkelt å bruke, samt kvitte deg med det etterpå. 

FØR DU SKAL BRUKE KATETERET 

Det er flere ting som er viktig når det kommer til kateter, men det aller viktigste er at du synes håndteringen av det er enkelt. Det skal være lett for deg  å holde kateteret så du føler at du har kontroll, i tillegg skal det være enklest mulig å åpne kateteret. Ved å bruke et kateter som er helt klart til bruk og som krever få steg for å åpne det, blir det enklest mulig for deg i forkant av kateteriseringen. 

En annen ting som kan være verdt å tenke over er størrelsen til kateteret. Det er flere fordeler ved å bruke et kompakt kateter, som for eksempel at det er enkelt å ta med seg når du skal ut. En annen fordel med et kompakt kateter er at pappesken som kateteret kommer i ikke tar så mye plass, dette gjør det enkelt for deg å  oppbevare katetrene hjemme. 

Et kompakt kateter vil også være diskré i form av sin størrelse, i tillegg finnes det flere katetre som har et ikke-medisinsk utseende. Kanskje nettopp dette kan gjøre det litt enklere for deg å ha med kateter når du skal ut?

NÅR DU BRUKER KATETERET

Kateteriseringen skal være hygienisk, og ved å bruke et kateter som du ikke trenger å ta på og som i tillegg krever minimalt med forberedelser vil du på en enkel måte oppnå en hygienisk kateterisering. Det er viktig at du bruker et kateter hvor du får et godt grep på håndtaket og har god kontroll på kateteret, dette er for å ivareta god hygiene, men også for at du skal føle deg komfortabel. Et kateter med finpolerte kateterøyne og hydrofil coating som er skånsom mot urinrøret vil også kunne bidra til å gi en komfortabel opplevelse. 

For å sikre en fullstendig tømming av blæra må kateteret være tilpasset din anatomi, og ved at kateteret er enkelt i bruk vil du kunne gjennomføre kateteriseringen på en effektiv måte. Det kan også være nyttig at du finner steder utenfor hjemmet hvor du føler deg trygg når du skal kateterisere. Finn gjerne toaletter i nærheten av steder du besøker ofte hvor du føler deg trygg, slik at du på en enkel måte kan gjennomføre kateteriseringen. 

NÅR DU SKAL KVITTE  DEG MED KATETERET   

Etter kateteriseringen skal det være enkelt og hygienisk å kvitte seg med kateteret, uansett hvor du er. Når du er hjemme kan du kaste kateteret rett i restavfallet etter bruk, dette er som regel det enkleste. Det er også mulig å resirkulere deler av plasten fra noen av våre SpeediCath® katetre. Som for eksempel lokket på SpeediCath® Compact Mann og SpeediCath® Compact Set, eller hylsen til SpeediCath® Compact Eve og SpeediCath Compact Kvinne. En huskeregel her er at de delene av kateteret som har vært i kontakt med kroppsvæske, som for eksempel urin, ikke skal resirkuleres i plastavfallet, men skal kastes i restavfallet. 

Når du er utenfor hjemmet er det praktisk å kunne legge kateteret tilbake i hylsen eller pakningen etter bruk. På denne måten kan du kaste kateteret i en søppelkasse der du er uten at det tar for mye plass. Eller så kan du ta kateteret med deg i sekken, veska eller lommen, og deretter kaste det et sted du synes er passende. 

Det er en fordel om kateteret er designet på en måte som forhindrer søl når du legger det tilbake i hylsen eller pakningen, sånn at du får en hygienisk håndtering av kateteret etter bruk.

Et diskret kateter for din hverdagVELG KATETER SOM ER ENKELT I DIN HVERDAG

For at du som kateterbruker ikke skal føle deg begrenset av kateteret ditt så er det viktig at du velger et kateter som passer deg og din hverdag. Velg gjerne flere katetertyper som gjør det enkelt for deg å kateterisere i ulike situasjoner, både hjemme og ute. Husk at noen kateter er mer praktisk å ha med seg på farten, både i form av størrelse, egenskaper og utseende. Prøv også å tenke på miljøet når det kommer til valg av kateter ved å velge et kateter uten PVC og ftalater. I SpeediCath® serien finner du kateter for et hvert behov og enhver situasjon som nettopp er designet for å passe inn i din hverdag, og selvfølgelig helt uten PVC og ftalater.  

DEL DINE TIPS OG TRIKS MED OSS

Hvis du som kateterbruker har et tips eller triks som du bruker i din hverdag som gjør livet litt enklere, så er vi veldig interesserte i å høre om dette. Det kan være alt fra hvordan du oppbevarer kateter hjemme eller på reise, til hvordan du kvitter deg med kateter etter bruk når du er ute, eller noe helt annet. Send oss ditt tips eller triks på assistanse@coloplast.com.


VISSTE DU AT...

 • 3 av 10 kateterbrukere bruker 2 eller flere katetertyper? 48 % av disse sier at de bruker en annen katetertype når de er ute fordi de synes det er enklere(1). Har du vurderte å bruke flere katetertyper for å få en enklere hverdag?
 • Pappeskene som SpeediCath® katetrene ligger i er laget av 30-45 % resirkulert materiale? Disse skal kastes i papiravfallet sånn at de kan resirkuleres og dermed bli til nye produkter.

Kilde 1. Coloplast_Market_Study_IC_Re-search_2015_Data-on-file (VV-0206732)


 

Denne artikkelen er hentet fra Assistanse magasin nr 1/2020. Klikk her for å bli abonnent...

Assistanse Magasin er for alle som har stomi eller er brukere av produkter for kontinens, kateterisering og irrigasjon. Magasinet er helt gratis, utgis to ganger i året og inneholder brukernes egne historier og nyttig informasjon, råd og nyheter. 

Les tidligere nummer av Assistanse magasinet her...

Lukk

Opplæring i bruk av engangskateter

Uraterapeuter på AHUS "Trygghet er noe av det viktigste i en opplæringssituasjon, så det bruker vi gjerne litt tid på. Skape ro og tillit til at dette skal gå helt fint..." Møt uroterapeutene på AHUS
Lukk

OPPLÆRING I BRUK AV ENGANGSKATETER

Uroterapeuter på AHUS

TEKST OG BILDE: LENA LYSEGGEN BRENDEN

For å få en bedre forståelse av hvordan opplæringen foregår og hva som er viktig for å sikre motivasjon og riktig bruk av kateter, har vi snakket med to uroterapeuter på AHUS, Rigmor Løkken og Ole-Johnny Kornbak.

Opplæringen i bruk av engangskateter kan nok variere litt fra de ulike sykehusene, Rigmor og Ole-Johnny velger å fokusere på det viktigste. – Erfaringen vår viser at det er lurt å fokusere på det viktigste og repetere det flere ganger i løpet av opplæringen. Det er mye som skal huskes, og det er tross alt en ny og fremmed situasjon for de fleste som kommer til oss. For at de skal være litt mer forberedt på situasjonen, sender vi ut en informasjonsbrosjyre som de kan lese før de kommer, sier Ole Johnny.

Selv om vi er flere som jobber her, foregår opplæringen alltid én til én med pasienten. Vi bruker en kombinasjon av teori og praksis, og tilpasser til den enkeltes situasjon og behov. Deter viktig at vi bruker ord som er forståelige, det er lett å bruke faguttrykk som vi gjerne har på sykehuset.

Ved å vise frem ulike typer kateter lar vi den enkelte få muligheten til å velge selv hva de ønsker å bruke. I noen tilfeller foreslår vi kateter som vi mener er best, da vi ser at det kan være ulike utfordringer i forhold til håndfunksjon eller hva som kan passe inn i hverdagen. Vi går gjennom bruk av kateter og hvordan det skal gjøres. Vi kan bruke illustrasjoner for å forklare. Velger de å bruke et kateter fra Coloplast, har vi også en videobok som er en fin måte å vise bruken på, også som repetisjon etter at de har prøvd selv.

videobok

Se instruksjonsvideoer

Trygghet er noe av det viktigste i en opplæringssituasjon, så det bruker vi gjerne litt tid på. Skape ro og tillit til at dette skal gå helt fint, og at det vil bidra til en bedre hverdag. Vi setter av 1,5 time til opplæring, da vi mener det er viktig med god tid. Jeg pleier å si at jeg har gjort dette noen ganger før om de er utrygge, og at det pleier å gå bra, sier Rigmor med et smil.

– Alle må prøve selv her på poliklinikken, slik at vi ser at de får det til på en god måte, og for de aller fleste går det helt fint. Deretter går vi gjennom prosedyren og rutinene igjen. Vi fokuserer mye på hvor ofte de skal kateterisere seg i løpet av dagen, og hvorfor de skal gjøre det. Vi hører ofte «det var ikke så ille som jeg trodde», sier Rigmor.

OPPFØLGING DE FØRSTE DAGENE ETTER OPPLÆRING

Etter opplæring på poliklinikken pleier vi å følge opp på telefon etter et par dager, og de er selvfølgelig velkomne til å ringe oss om det er noe før det. Noen ganger tar vi oppfølging her på poliklinikken etter noe dager, men som oftest er det oppfølging her først etter noen måneder. 

HVORFOR FØLGE RÅDENE?

En av grunnene til at man ofte ikke følger rådene kan være at man ikke forstår helt hvorfor man skal bruke kateter. Derfor er det viktig å forklare nytteverdien, det kan være at man får sove hele natten uten å måtte løpe på toalettet flere ganger. Reduksjon i hyppigheten av urinveisinfeksjoner (UVI) kan også være en annen fordel ved å bruke kateter som anbefalt. Mange er redde for at de skal få UVI av å bruke kateter, men ved riktig bruk og god hygiene er ikke det noe problem. 

– Det handler mye om å få økt forståelse for at det å bruke kateter kan bidra til en en bedre hverdag og at man slipper å tenke så mye på hvor det er toaletter, og om man rekker dit i tide. De som opplever utfordringer og symptomer i hverdagen er ofte mer motiverte til å gjennomføre i henhold til planen, enn de som ikke merker noen forskjell om de bruker kateter eller ikke.

HVEM HAR NYTTE AV RIK (Ren Intermitterende Kateterisering)?

Det er flere årsaker til at RIK kan være en god løsning. Det kan være nevrologiske årsaker, som skader på ryggmargen, MS, Parkinson eller slag. Mange vil måtte bruke kateter i en periode etter en prostataoperasjon eller andre operasjoner. Kvinner kan også trenge det etter fødsel, da ser vi ofte at det kan være for en periode, men noen må fortsette å bruke kateter. 

De som er plaget med lekkasje kan ha stor nytte av kateter, da de får tømt blæren skikkelig og risikoen for lekkasjer reduseres. Har man retensjon, ikke får tømt blæren, er det viktig med kateter og at man gjør det ofte nok. Det skal ikke helst ikke være mer urin enn 300-400 ml i blæren ved tømming. 

Utfordringer med vannlating, som lekkasje eller retensjon, kan være de første symptomene på sykdommer, som for eksempel MS. Dette er en sykdom man kan oppdage som følge av at pasienten er til utredning for urologiske problemer.

VIKTIGE RUTINER

Det snakkes mye om gode rutiner i forhold til bruk av kateter, hva mener dere det er viktig å tenke på?

Det viktigste er at man gjør det ofte nok og sikrer at man tømmer blæren helt hver gang. For å sikre at blæren tømmes helt, skal man dra kateteret forsiktig ut for å få med urinen som også ligger nederst i blæren. Det å tømme på kvelden er spesielt viktig, da sikrer man god nattesøvn fordi man slipper å stå opp flere ganger i løpet av natten for å tisse. Det er også viktig med tanke på å forebygge urinveisinfeksjoner, da bakterier gjerne trives godt i urin som ligger lenge i blæren, sier Ole Johnny.

Når det gjelder hygiene er det selvfølgelig viktig med god hygiene, men ikke overdrevet heller. Det holder normalt å vaske seg nedentil en gang om dagen, så fremt  man ikke er plaget med urin- eller avføringslekkasjer. Du skal ikke bruke sprit for å vaske rundt urinrøret før kateterisering. For mye vask og bruk av sprit tørker ut huden og ødelegger den naturlige barrieren.

God håndhygiene er viktig, bruk såpe og vann, og vask hendene godt. Har du ikke tilgang til såpe og vann eller er på steder hvor du føler det er urent, kan håndsprit brukes i tillegg til vanlig håndvask.

VALG AV KATETER

Vi lar den enkelte i størst mulig grad få velge kateter selv, det er viktig at det er enkelt for de å bruke og at det passer i deres hverdag. Noen ganger må vi hjelpe til med å ta et valg, ut fra hvordan vi ser at de håndterer kateteret, dette er for å sikre at de skal klare å bruke det så ofte som de anbefales.

Sammen finner vi en løsning for hvor de kan hente kateter, dersom de ønsker bestiller vi første leveranse. De kan selv velge hvor de vil hente det, eller om de vil få det levert hjem på døren. Mange apotek og bandasjister tilbyr gratis levering hjem. Har vi opplæring på en fredag, og vi er usikre på om de får levert produkter samme dag, sender vi gjerne med litt ekstra fra poliklinikken slik at de har til over helgen. Det er viktig for oss at vi kan hjelpe folk, sier Rigmor.

Jeg må si at vi jobber med en fin pasientgruppe, de er takknemlige og jeg føler at jeg gjør noe godt for de, avslutter Rigmor.


Intervjuet med uroterapeutene på AHUS er hentet fra Assistanse magasin nr 1/2020. Klikk her for å bli abonnent...

Assistanse Magasin er for alle som har stomi eller er brukere av produkter for kontinens, kateterisering og irrigasjon. Magasinet er helt gratis, utgis to ganger i året og inneholder brukernes egne historier og nyttig informasjon, råd og nyheter. 

Les tidligere nummer av Assistanse magasinet her...

Lukk

Din guide til et bedre liv med Peristeen®

Coloplast® Assistanse er en kostnadsfri service til deg som har spørsmål om kontinens- og stomiprodukter. Peristeen transanal irrigasjon er et av produktene vi veileder i, etter at du har fått opplæring hos helsepersonell. Vi vet av erfaring at de fleste brukere av Peristeen har behov for hjelp og motivasjon i oppstartsfasen. Da er Coloplast Assistanse og deres sykepleiere en viktig samarbeidspartner for deg. Les mer

Coloplast service til deg

 • Vi har kliniske sykepleiere med god kunnskap om Peristeen transanal irrigasjon og tilbyr veiledning etter opplæring av kyndig helsepersonell.
 • Jevnlig oppfølging per telefon om du ønsker det. Vi opptrer konfidensielt og du får én person å forholde deg til.
 • Oppstartsmappe med informasjon om Peristeen, håndkle og håndsprit gratis til de som er med i Coloplast Assistanse
 • Ny toalettmappe med god plass til utstyret om du har behov for det.

Har du lyst til å lese mer om Peristeen transanal irrigasjon? Kjenner du noen som kan ha nytte av behandlingen? Last ned brosjyren «Din guide til et bedre liv med Peristeen» eller les mer på www.coloplast.no og få tilsendt et skriv som forklarer om behandlingen som du kan ta med til din fastlege.

TEKST: INGER STINE ANSETH, MARKEDSKOORDINATOR KONTINENS, COLOPLAST

DIN VEI MOT BEDRE TARMKONTROLL OG EN FORUTSIGBAR TARMTØMMING

Det å kunne ha kontroll over når og hvor du skal tømme tarmen, er viktig for å fungere i jobb, sosialt og under ulike aktiviteter som ved reise, i lek med barn og ved fysisk trening. Å snakke om forstoppelse og avføring er tabubelagt for mange. Du skal vite at du ikke er den eneste som har utfordringer, og at det er mange som lider. Vi erfarer at både barn og voksne har behov for hjelp etter å ha prøvd forskjellige medikamenter, som for eksempel laksativer. Kropper er forskjellige og det kan ta tid før tarmsystemet venner seg til en ny behandling med Peristeen transanal irrigasjon. Det er årsaken til at noen bruker lenger tid enn andre før de kommer i gang med Peristeen. Vi har intervjuet stomi- og kontinenssykepleier Ingunn Myren, som har lang og bred erfaring med å lære opp pasienter og helsepersonell i transanal irrigasjon.

MØTE MED STOMI- OG KONTINENSSYKEPLEIER INGUNN

Ingunn Myren

Ingunn Myren jobber i Coloplast og er stomi- og kontinenssykepleier og distriktssjef. Før hun startet i Coloplast, jobbet hun som stomisykepleier på Akershus Universitetssykehus. I tillegg til å jobbe med pasienter som fikk stomi, veiledet hun og lærte opp pasienter med ulike avføringsproblemer til å irrigere. Hun har et brennende engasjement for personer som lider av forstoppelse og/eller avføringslekkasje.

- Hvordan fikk pasientene kontakt med deg da du jobbet ved sykehuset?

«Pasientene fikk en henvisning fra sin fastlege, eller de ble henvist fra gastrokirurgene på sykehuset. Dessverre var det mange som ventet altfor lenge før de kom i kontakt med oss, og slik er jeg redd det kan være fortsatt. Noen fortalte at de satt på toalettet i flere timer om dagen fordi de var forstoppet eller ikke klarte å tømme seg adekvat. Det var vondt å høre om og burde være unødig bruk av tid og energi. Andre hadde konstant lekkasje og kunne ikke gå ut, i fare for at de skulle lekke avføring uten forvarsel. Det er en forferdelig situasjon å være i og bind og bleier hjelper ikke mot lukt av avføring og er heller ikke alltid nok til å unngå avføringssøl. Vi leser mye om urinlekkasjer eller inkontinens i media både hos kvinner og menn. Men, det er store mørketall når det kommer til avføringslekkasje og forstoppelse. Jeg er veldig engasjert i denne pasientgruppen, og jeg vet at når tarmen fungerer som den skal, utgjør det en enorm forskjell for brukeren og deres livskvalitet. Alle fortjener å leve et så godt liv som mulig.»

- Hva er prosedyren når en pasient har fått time hos en gastrokirurg?

«Kirurgen kartlegger og undersøker tarmen ut ifra symptombildet. Da kan også andre sykdommer utelukkes, noe som er svært viktig. Hvis man har endret avføringsmønster kan det være symptomer på alvorlig tarmsykdom og må avklares før eventuell oppstart med Peristeen. Hvis det ikke er funnet noe som kan «repareres» kirurgisk henviser gastrokirurgen ofte pasienten videre til en stomisykepleier, det er de som tar seg av videre behandling.

Stomisykepleiere setter i gang med det vi kaller «konservative tiltak», det innebærer kostråd, råd om fysisk aktivitet og tilstrekkelig med drikke. Bekkenbunnstrening med ulike hjelpemidler som f.eks. elektrostimulering kan være aktuell behandling og for noen er også tibialisstimulering aktuelt. Å skylle tarmen ved hjelp av vann (irrigering) er behandling som stomisykepleieren kan sette i gang, ofte i samråd med lege, hvis de andre konservative tiltakene ikke er tilstrekkelig.»

- Hva gjør en stomi- og kontinenssykepleier før og under oppstart av Peristeen transanal irrigasjon?

«Først og fremst setter vi av god tid til opplæring, vanligvis 1 til 1,5 timer alt etter hva pasientens behov er. Vi ønsker også å kartlegge symptomer. Vi bruker ulike typer skår som gir svar på hvordan tarmen din fungerer, og hvilke avføringsrutiner du har. Så gjennomfører vi en skylling på poliklinikken. Du får en grundig gjennomgang av utstyret, og vi sørger for at du forstår hvordan det fungerer før du prøver det selv hjemme. Du blir ikke helt utlært første gang, men det er viktig at du får en følelse av hvordan det fungerer sammen med helsepersonell. Når du kommer hjem må du selv tilpasse vannmengde og hvor ofte du skal skylle. Det er vanlig å bruke 8-10 dl vann og å skylle daglig i starten, og deretter kanskje skylle hver annen dag. Dette tilpasses individuelt. Det finnes fine veiledningsfilmer på Coloplast sine nettsider. Det er blant annet en steg-for-steg-film som viser fremgangsmåten ved irrigasjon veldig enkelt. Hvis man har hatt et langvarig problem med obstipasjon er det viktig å tømme tarmen med et sterkt tømningsmiddel som f.eks. Picoprep før oppstart av irrigering, men dette får du beskjed om av sykepleier. Når du har fått opplæring vil du også bli tilbudt oppfølging av sykepleier en tid etterpå.»

- Har du noen råd til de som mener Peristeen er løsningen på deres tarmproblem?

«Våg å ta kontakt med noen som kan hjelpe! Det å snakke om tarmproblemer er veldig tabubelagt. Husk at hos en stomisykepleier kan du snakke «drittprat» - vi orker å høre på deg og har spesialkompetanse, og vi er til for å utgjøre en forskjell i hverdagen for de som trenger hjelp. Ta kontakt med fastlege og be om henvisning til lege på ditt lokalsykehus slik at du kommer i gang med en utredning. Har du allerede gjort dette og har fått opplæring, og er klar til å starte irrigering, men ikke husker alt, kan du ringe sykepleierne i Coloplast. De hjelper deg gjerne og har god produktkunnskap. De treffes på telefonen alle hverdager fra kl 9-16.

- Hvor lang tid går det før Peristeen fungerer?

«Det jeg vil trekke frem først og fremst er at du må ha tålmodighet med i bagasjen! Det er viktig å forstå at tarmen din skal venne seg til en ny behandling og det skjer ikke over natta. Det er viktig å etablere gode rutiner. Vi kan si at tarmen er litt «vanedyr» og trives aller best med faste rutiner. Det kan faktisk ta 2-3 måneder å innarbeide en god rutine med Peristeen, men for mange går det langt fortere. Det er også viktig å huske på at mange må bruke laksativer samtidig med skyllingen. Selve skylleprosedyren tar ca. 20 -30 minutter når man har blitt trygg på å utføre den. I starten bør man beregne litt mere tid, fra 30-45 min.

- Hva kan Peristeen transanal irrigasjon forebygge, og er det enkelt å bruke?

«I og med at Peristeen kun tilsettes vann, er det enkelt å ha med seg rundt, både på reise og på jobb. Så lenge man kan drikke vannet fra springen kan man bruke det til å skylle tarmen. Hvis du er på reise, og ikke drikker vannet fra springen, må du enten koke vannet eller kjøpe flaskevann. Utstyret består av en vannpose, en pumpe og et engangskateter som er koblet til en slange. Det er også enkelt å bruke for de med nedsatt håndfunksjon. I tillegg til at det hjelper deg å tømme tarmen kan det også redusere hyppigheten av urinveisinfeksjoner, spesielt hos kvinner, fordi urinrøret og endetarmen ligger tett på hverandre rent anatomisk. Det er også viktig å huske på at problemer med å tømme tarmen kan føre til utfordringer med å tømme blæra. Dette skyldes at det anatomisk er kort avstand mellom blære og tarm. Så i ytterste konsekvens kan Peristeen være sunt også for blærehelsen.»

- Har du noen gode resultater å vise til hos personer og helsepersonell du har vært i kontakt i forbindelse med opplæring av Peristeen?

«Jeg opplever at helsepersonell på sykehusene rundt i Norge i dag, er svært takknemlige for at de kan gi et enkelt og trygt tilbud til pasienter som har store tarmutfordringer. Peristeen er en behandling man kan tilby, og for mange kan Peristeen forandre livet til det bedre! Jeg hadde en pasient en gang som fikk opplæring i irrigering på grunn av avføringslekkasje, og en dag ringte hun meg fra stranda og fortalte at hun endelig kunne gå med lys bikini uten å være redd for lekkasje! Det gjorde meg utrolig glad. En annen ung jente jeg var i kontakt med hadde vært forstoppet helt fra hun var veldig liten. Hun hadde vært sosialt isolert ganske lenge på grunn av det, og etter at hun begynte med irrigasjon opplevde hun en helt ny verden åpne seg for henne. Jeg har også eksempler på unge yrkesaktive som har gått fra redusert stilling til å være i fulltidsjobb etter å ha startet med Peristeen. Det er mange solskinnshistorier, og det er det som gjør jobben min så meningsfylt.

Til slutt vil jeg si til alle som trenger hjelp – ta tak i det, be om time for veiledning og hjelp. Du er IKKE alene om dette og det finnes hjelp å få!»

peristeen_transanal_irrigasjon

Lukk

Utprøving av uridomer

Problem med urinlekkasje hos menn er vanlig og påvirker mange. Det finnes heldigvis gode hjelpemidler som kan gjøre din hverdag enklere. Uansett om det bare er noen dråper eller om det handler om større lekkasjer, er det viktig å snakke med helsepersonell for å finne årsaken til lekkasjene og få en behandling som er riktig for deg. Les mer om våre løsninger for urinlekkasje

EN ENKEL OG SIKKER LØSNING FOR MENN MED URINLEKKASJE

Et uridom koblet til en urinpose er en smart og diskret løsning for deg med urinlekkasje, og et trygt alternativ til absorberende produkter. Huden din vil ikke komme i kontakt med urin, risikoen for hudirritasjon reduseres og du slipper lukt.

Løsningen gjør det mulig for deg å delta  i aktiviteter og du slipper å være urolig for lekkasje. Uridomet festes på penis og kobles til en pose som du fester på benet, kan brukes både om dagen og natten. 

Conveen urinbpser

Det finnes ulike urinposer å velge mellom. Les mer og bestill vareprøver her...

ER URIDOM NOE FOR DEG?

Tror du at uridom kan hjelpe deg er det viktig at du prøver ut hvilken størrelse  som passer deg best, dette for at uridomet skal ha den funksjonen det er tenkt å ha. Alle er ulike og derfor finnes det flere  størrelser på omkrets, samt to ulike lengder  å velge mellom. Start med å ta vår "Produktvelger", så vil våre sykepleiere veilede deg i forhold til hvilket produkt som passer best for deg. Du finner den på www.coloplast.no eller du kan ringe oss på telefon 22575000.

VANLIGE SPØRSMÅL SOM KOMMER TIL VÅR KUNDESERVICE

- Hvordan sitter uridomet fast?

De fleste er selvklebende. Når du har satt på uridomet, holder du hånden rundt  penisroten i noen sekunder og den sitter på plass. For sikker påsetting er det viktig at uridomet ikke er lengre enn penis.

- Hvor lenge kan jeg bruke et uridom?

Uridomet kan sitte på inntil 24 timer. Bytt deretter til en ny, evt bytt oftere om det er behov for det.

- Hvilken pose passer til uridomet?

Det finnes et bredt sortiment av urinposer, avhengig av slangelengde  og volumstørrelse. 

Se video om hvordan du bruker et urin oppsamlingssystem:

Har du spørsmål om uridom eller ønsker å prøve, kontakt kundeservice hos Coloplast på telefon 22 57 50 50, så hjelper vi deg.

Lukk

Når livet tar en vending du ikke har bedt om

Å få en kronisk sykdom vil ofte oppleves som et sjokk. Kanskje du hadde mistanke om at det var noe, og er «glad» for å ha fått en diagnose, og dermed mulighet til å få hjelp. Men uansett om man er litt forberedt eller ikke – det er vanskelig å takle at livet har tatt en vending som du ikke har bedt om. Les hele artikkelen her...

MS og blæreproblemer

Mer enn 50 % av personer med MS vil oppleve blæreproblemer. Symptomene kan variere fra person til person.
Les mer...

Astrid portrettTEKST: ASTRID MOE EIKREM
FOTO: ANNE ELISABETH NÆSS

Livet er ikke for nybegynnere og pyser sies det. Og det vil nok stemme for de aller fleste av oss at livet en gang eller flere gir oss en uventet «kilevink».

Å miste jobben, samlivsbrudd, dødsfall, egen eller andre næres sykdom og andre uventede endringer i omgivelser og rammebetingelser kommer vi alle oppleve på en eller annen måte, før eller siden.

Å FÅ EN DIAGNOSE OG EN KRONISK SYKDOM

For 12 år siden fikk jeg selv diagnosen MS. For meg kom det så og si ut av det blå, selv om jeg kanskje burde merket noen forvarsler. Jeg hadde en veldig stressende periode på jobben, og det hadde vært stress en god stund. På en jobbreise, midt i en viktig jobbmiddag, opplevde jeg å bli nummen og miste følelsen i hele venstre side av kroppen. Jeg ble veldig engstelig, og tenkte det kunne være en begynnende blodpropp eller slag. Jeg tok kontakt med legen da jeg kom hjem, og ble sendt rett på sykehuset. Dagen etter fikk jeg beskjed om at «du har jo MS, du» av en sykepleier som var innom rommet. MS? Hva er det tenkte jeg? Jeg visste nesten ingenting om den sykdommen, men det første jeg tenkte var «nå er det rullestol neste».

HANDLINGSLAMMET

Jeg husker den første tiden etter diagnosen som veldig tøff og bekymringsfylt. Jeg googlet og leste alt jeg kunne finne om sykdommen; prognoser, behandling og mangel på sådan. Hodet var fylt med spørsmål som kvernet uten stans: Hvordan vil sykdommen utvikle seg? Kan jeg fortsette å jobbe som før? Og i tilfelle ikke, hva skal jeg da gjøre? Blir jeg handicappet eller ufør? Hva med mannen min og barna våre – hvordan vil dette påvirke livet vårt?

Jeg følte meg helt handlingslammet. Fokuset var 100% av tiden på problemet og hvor håpløst dette var. Det var veldig vanskelig å tenke positivt og konstruktivt midt oppe i det hele. Jeg tror dette er en naturlig reaksjon på en sjokkerende endring. Jeg trengte litt tid til å fordøye min nye situasjon før jeg klarte å flytte fokus og prøve å bli konstruktiv. Det føltes som en sorg det at jeg ikke lenger var like frisk og rask som før, å måtte skrinlegge fremtidsplaner og ambisjoner, og å finne ut «hvem er jeg nå?» – når jeg hadde fått en uønsket sykdom ombord. 

Det første året med sykdom føltes som en nedadgående spiral. Jeg hadde flere attakker på rad, og måtte innse at jeg ikke fikk til det jeg pleide å gjøre. Jeg var delvis sykmeldt og måtte delegere mer og mer av arbeidsoppgavene mine. Men på et tidspunkt nådde jeg det punktet at jeg kjente at jeg måtte ta noen valg. Jeg innså at jeg ikke kunne fortsette i den samme stillingen som jeg hadde. 

Det å på en måte akseptere situasjonen, at rammebetingelsene var forandret – det snudde alt for meg. Jeg begynte å se på de tingene jeg kunne gjøre noe med, og litt etter litt kom jeg over i et mer konstruktivt spor. 

For meg ble modellen "Circle of Influence" av den amerikanske forfatteren Steven R. Covey et godt verktøy. Modellen er veldig bevisstgjørende og nyttig for å få oversikt over situasjonen og endre fokus. Dette var til stor hjelp for meg.

Å AKSEPTERE SITUASJONEN ER IKKE DET SAMME SOM Å LIKE DET

Du har kanskje fått høre at det er viktig at du aksepterer sykdommen din for å komme videre. Det høres veldig enkelt ut, men det kan føles helt feil! Hvordan og hvorfor skal jeg akseptere noe som gir meg smerter, dårligere livskvalitet og som stjeler muligheter fra meg? Men å akseptere vil i denne sammenhengen ikke være det samme som å like det, sette pris på det, godkjenne det. Det handler om å  akseptere rammebetingelsene for livet med kronisk sykdom, slik at du kan påvirke livet ditt og konsekvensene av sykdommen på best mulig måte. Og det handler om å akseptere deg selv som har en sykdom. 

Da jeg fikk MS føltes det som om min “circle of concern” var veldig stor – fylt opp av bekymring om sykdommen. Hvordan vil det gå med jobben min? Hvor dårlig blir jeg? 

Min “circle of influence” var tilsvarende liten. Jeg følte meg totalt handlingslammet av å ha fått en kronisk sykdom. Jeg hadde lagt MS'en inn i circle of influence og bekymret meg natt og dag over situasjonen min og hva jeg kunne gjøre – eller snarere – hva jeg ikke kunne gjøre med den. 

For meg ble det et personlig vendepunkt da jeg innså at jeg ikke kommer til å klare å fjerne eller kurere sykdommen – det lå utenfor mitt handlingsrom. 

Jeg tegnet opp skjemaet på nytt, og skrev MS utenfor påvirkningssirkelen. Dermed flyttet jeg fokus bort fra det jeg ikke kunne få gjort noe med; faktumet at jeg hadde fått en kronisk sykdom, over på hvordan jeg kunne gjøre livet mitt best mulig med denne rammebetingelsen. 

Jeg aksepterte at sykdommen er der, og la den på en måte utenfor meg selv og mitt ansvarsområde. Jeg kunne ta ansvaret for hvordan jeg håndterer konsekvensene av sykdommen, og dermed fokusere på hvordan jeg kunne leve best mulig med den. 

Hvilke ting kunne jeg gjøre noe med? Jeg kunne tak i jobbsituasjonen min. Jeg kunne begynne å ta mer hensyn til helsa med hensyn til kosthold, hvile og trening. Og jeg kunne jobbe med det mentale – altså hvordan jeg forholdt meg til min nye situasjon. 

JOBB:

Jeg avtalte møte med sjefen for å diskutere muligheter. Jeg ringte en advokat i fagforeningen min for å få vite mine rettigheter. Jeg avtalte et møte med NAV og arbeidsgiver for tilrettelegging og muligheter. Jeg begynte å orientere meg i forhold til videreutdanning. 

HELSE: 

Jeg var i dårlig form også før jeg fikk MS, og med legens sterke råd om å begynne å trene, fikk jeg et spark bak. Jeg begynte å jogge, gjorde avtaler med en treningsvenninne, meldte meg på den korteste distansen på Holmenkollstafetten.

Jeg lagde en handlingsplan med bittesmå mål og korte delmål som var lette å få til. For hvert lite steg jeg tok, hvert tiltak jeg fikk til, fikk jeg en god mestringsfølelse. “Jeg gjør noe bra for meg selv. Jeg har ikke kontroll over hvordan sykdommen utvikler seg, men jeg tar ansvar for hvordan jeg har det med sykdommen.

”Å flytte oppmerksomheten og fokus bort fra det jeg ikke kunne påvirke til det jeg hadde innflytelse på, gjorde at jeg følte at handlingsrommet mitt økte, og at min Circle of influence vokste.

GruppetreningJeg tok tak i situasjonen og la fokus på det jeg kunne påvirke. Jeg fikk mulighet til å videreutdanne meg til coach og personlig trener, og driver i dag mitt eget selskap hvor jeg jobber med å motivere andre til fysisk og mental trening. Og at jeg begynte å trene og ta vare på helsa mi gjør at jeg er i bedre form nå enn før jeg fikk MS. Så jeg opplever at uønskede endringer og kriser helt klart kan bringe nye og positive muligheter med seg. 

HVORDAN BRUKE KRISEMODELLEN I DAGENS KORONA-SITUASJON?

Korona-pandemien og alt det den fører med seg for oss, er en nesten uvirkelig situasjon. Alt er snudd på hodet, og det meste vi gjorde før av både jobb, i familien og sosialt er nå umulig – eller begrenset. 

De første dagene og ukene rullet nyhetene og informasjonen over oss, verre og verre dag for dag. Det er lett å kjenne seg overveldet og skrekkslagen av alt vi leser og hører i media. Gjøres det nok for å bekjempe viruspandemien? Eller er det altfor strenge begrensninger? Vil det gå tomt for matvarer? Blir det like ille her som i Italia? Hvor lenge kommer det til å vare? Når kan jeg jobbe som normalt igjen?

Dette er jo problemstillinger som er utenfor vår kontroll, men allikevel bruker nok mange med meg veldig mye energi på det. 

Hvilke bekymringer er utenfor min kontroll? Og hvilke kan jeg gjøre noe med? Det jeg ikke har styring over og ikke kan kontrollere, kan jeg legge utenfor påvirkningssirkelen min. Da kan jeg fokusere på hva jeg kan få gjort - og slippe å bruke opp energien på det jeg ikke kan påvirke. 

Er du interessert å komme i kontakt med Astrid for coaching, personlig trening eller for foredrag? Ta kontakt på tlf 93200172, e-post: astrid@heiledeg.no eller heiledeg.no


CIRCLE OF INFLUENCE

Circle of control

Tegn to sirkler inni hverandre. Den ytterste sirkelen er din «Circle of concern» - altså alt som omgir deg av bekymringer, og også hvilke rammebetingelser du har å forholde deg til i ditt liv. I denne sirkelen skal du bare legge bekymringer som du ikke kan påvirke på kort sikt, eller ikke kan påvirke i det hele tatt. Hva slags vær vi får i morgen kan man ikke påvirke. Det samme gjelder hvem som er foreldrene dine, genene dine, hvor høy du er f.eks. At vi stiller klokka ved overgang til sommertid. At man må bytte  dekk på bilen høst og vår. Også hva andre gjør  og andres forventninger er utenfor vår kontroll. I den innerste sirkelen som kalles «Circle of  Influence» legger du de tingene i livet ditt som du kan påvirke, som du kan gjøre noe med. 

Lukk

Kateter er ikke et hinder for meg, det er et hjelpemiddel

Dan Dan Jacobsson hadde akkurat fyllt 65 år, og så frem til å leve et godt liv som pensjonist – så tok livet en ny vending. Han ble diagnostisert med kreft i urinblæren og måtte gjennom en operasjon og påfølgende behandling. Det ble mange tanker i denne tiden, var dette slutten? Nå, fem år senere, er Dan kreftfri og nyter livet. Les hele historien...

Artikkelen er tidligere publisert i «Rikare vetande», Coloplast AB, Sverige
Oversatt av Lena Lyseggen Brenden

 

NÅR OPERASJON ER ENESTE ALTERNATIV

Da Dan fikk beskjeden om at han hadde fått kreft spurte han legen hvilke valg han hadde. «Det er ikke noen å velge mellom, det finnes bare et alternativ», svarte legen. I operasjonssalen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna ventet et team av leger, sykepleiere og en operasjonsrobot.

- Der står du med dine fem armer og venter på meg, sa jeg til operasjonsroboten. Da lo de av meg. Teamet gjorde en fantastisk god jobb, sier Dan.

Under operasjonen fjernet de urinblæren og erstattet den med en ny blære som ble laget av en del av tarmen. Etter operasjonen og cellegiftbehandlinger ventet et kreftfritt liv for Dan, men det innebærer nye rutiner for hvordan han tømmer urinblæren. Nerven fra urinblæren til hjernen fungerer ikke lenger.

ENGANGSKATETER ER EN DEL AV HVERDAGEN

- Fordelene med SpeediCath® Flex er at jeg ikke trenger å tenke på å fylle på vann, sammenlignet med andre kateter jeg har prøvd. Tuppen er fleksibel og kateteret er ferdig fuktet, noe som gjør det enkelt å føre inn. I begynnelsen synes jeg røret var litt mykt men det er en vanesak. Man må bare lære seg teknikken og ha en stødig hånd.

Dan har også utfordringer med urinlekkasje og bruker derfor Conveen® Optima uridomer på natten.

- Om natten merker du ikke lekkasjer, og ettersom du rører på deg uten å vite det er det viktig at uridomet fungerer bra. Jeg har prøvd en annen type tidligere, men Conveen Optima fungerer fint, det har en god passform og sitter godt.

LIVET ER NESTEN SOM FØR

Takket være kateter og uridomer lever Dan livet nesten som før kreftdiagnosen. Forskjellen ligger først og fremst i en endret prosedyre for toalettbesøk og mer planlegging. - Å gå på toalettet er annerledes i dag, men takket være at produktene er så enkle å bruke er ikke noe problem. Jeg må ha med meg noen ekstra kateter, og alltid ha kontroll på hvor det er toalett når jeg ikke er hjemme. Det venner man seg til, i dag tenker jeg ikke så mye på det. Mennesker er jo så flinke, vi aksepterer og godtar situasjonen raskere enn vi tror, mener Dan.

TANKENE GÅR OGSÅ TIL VERDENSROMMET AV OG TIL

- Jeg fasineres av det, planeten og solsystemet vårt. Jeg ser gjerne på program om det, og hver eneste gang slår det meg hvor små vi er i den store sammenhengen. Det er egentlig helt utrolig at vi kan få sykdommer som kreft, men fantastisk at vi kan kurere den i mange tilfeller. Det er en fantastisk planet vi har fått muligheten til å leve på. Jeg er takknemlig for den flaksen jeg har hatt, og at jeg fortsatt får være her. Jeg nyter hver eneste stund, ler han.

DU ER IKKE ALENE OM SYKDOMMEN

Dan opplever at jo oftere han snakker om sykdommen og sin nye livssituasjon, desto oftere møter han mennesker som har gått gjennom lignende opplevelser. Hans tidligere arbeidskamerat har fått stomi og bruker pose på magen. - Det er fint å kunne prate med andre som vet hvordan det er, men vi prater mest om hvor heldige vi er. Som min tidligere kollega sa, «tenk hvor mye verre det kunne blitt». Jeg tenker ofte på det. Kateter er ikke noe hinder for meg, det er et hjelpemiddel, konstaterer han.

FREMTIDEN SKAL NYTES

Fremover tenker Dan at han skal nyte livet som pensjonist, og ser ikke negativt på fremtiden. - Jeg ser frem til å fortsette å reise, slik jeg gjorde før kreftsykdommen. Solen er min venn og jeg elsker å bade. Derfor reiser jeg gjerne til varmere breddegrader nå som det er kjøligere i Sverige, avslutter Dan.

Lukk

Treningstips for deg med blære- og tarmproblem

Oppdag din favorittavtivitet Mange som har problem med blæren og tarmen unngår å delta i fysisk aktivitet ettersom de er redde for lekkasje eller for at de oftere må gå på toalettet. Uansett hva som er grunnen, burde ikke blære- og tarmproblemer føre til at man ikke deltar i fysisk aktivitet. Les mer

KILDE: RIKARE VETANDE, COLOPLAST AB SVERIGE

Når du har en medisinsk tilstand er det viktig å ha en sterk kropp og være i best mulig form. Om du er i dårlig fysisk form kan dine blære- og tarmproblem forverres – eller du kan oppleve dem som verre, ettersom allmenntilstanden er dårligere.

Mangel på mosjon eller fysisk aktivitet kan forårsake at man blir overvektig eller forstoppet. Begge deler kan ha negativ innvirkning på din blære- og tarmhelse.

SvømmingOPPDAG DIN FAVORITTAKTIVITET

Finn ut hva som passer dine interesser og fysiske tilstand. Det behøver ikke være noen ekstremsport dersom det ikke er noe for deg. Dans, golf, svømming eller yoga er gode alternativer. Det finnes mange gode grunner til å trene rent helsemessig. Å være fysisk aktiv kan få deg til å føle deg bra!

Tenk over hvorfor trening kan være bra for akkurat deg, spesielt om du har problem er med blæren eller tarmen. Å være fysisk aktiv kan få deg til å føle deg bedre og gi deg en sterkere kropp. Det kan også være morsomt og gi deg en fin mulighet til å omgås med andre mennesker. Når du har en sykdom eller skade kan mangel på fysisk aktivitet påvirke din kroppsfunksjon negativt.

Enkelte aktiviteter kan øke følelsen av man trenger å tømme blæren eller tarmen, eller til og med gi både urin- og avføringslekkasje. I stedet for å unngå aktiviteten, bruk beskyttelse eller tøm blæren rett før aktivitet.

Dersom du bruker TAI (Transanal irrigasjon) kan du ved regelmessig bruk få bedre kontroll på tarmtømminger. Har du stomi, anbefaler vi at du tømmer posen før aktivitet, da forebygger du lekkasjer eller uhell. Frykten for økt urin- og tarmproblem bør ikke hindre deg i å være fysisk aktiv. 

Gå en tur - det er god treningHVILKE SPORTSAKTIVITETER  PASSER BEST FOR DEG?

Den hoppende bevegelsen ved løping kan forårsake lekkasjer. Forsøk heller å ta rask gåtur.

Å løfte tunge vekter kan også trykke på blæren og tarmen. Bruk heller lettere vekter og gjør flere repetisjoner eller test hvordan det fungerer om du gjør bevegelsen raskere eller saktere.

Et tips; svømming er utmerket trening ettersom det kan gjøres av de fleste, uansett hvor veltrent eller bevegelig man er. Dersom du opplever avføringslekkasje, kan Peristeen® analpropp være et hjelpemiddel. Snakk med helsepersonell om dette er noe du kan bruke.

Oslo RullestolrugbyOM DU SITTER I RULLESTOL

Det finnes mange sportsaktiviteter som kan gjøres sittende i rullestol, også konkurransesport. Søk på nett og finn organisasjoner i nærheten av deg som tilbyr aktiviteter. 

ALT TELLER

I tillegg til planlagt trening, se om du kan finne en måte å være fysisk aktiv på hver dag. Du kan også gjøre enkle aktiviteter mens du gjør vanlige oppgaver i hjemmet. Tren armene ved hjelp av flasker som fylles med vann når du lager mat eller utfør bekkenbunnstrening samtidig som du ser på tv, jobber i hagen eller leker med  barn. Hvordan du kan lure inn litt trening  i hverdagen er selvfølgelig avhengig av din situasjon og helsetilstand. 

Dette er generelle råd for å hjelpe deg å komme i gang med fysisk aktivitet. Du bør uansett følge rådene som du har fått av din lege eller sykepleier. 


 

Denne artikkelen ble også publisert i Assistanse magasin utgave 2 - 2019

Assistanse er helt gratis for alle som vil motta magasinet. Det kommer to ganger i året og inneholder brukernes egne historier og nyttig informasjon, råd og nyheter. 

Klikk her for å bestille gratis abonnement på Assistanse magasin...

Lukk

Seksuallivet et viktig for vår helse og for opplevelsen av god livskvalitet

Snakk om seksulitet Møt sexolog Hege Blom Sørgjerd. Gjennom 16 års arbeid fra helsevesenet har hun erfart at spørsmål som omhandler seksualitet er undervurdert og underkommunisert. Les mer...

Hege Blom SørgjerdGjennom 16 års arbeid fra helsevesenet har jeg erfart at spørsmål som omhandler seksualitet er undervurdert og underkommunisert. Seksualitet som tema er fremdeles tabu, og kunnskapsnivået om seksualitet er begrenset blant helsepersonell. Jeg ønsket derfor å utdanne meg til sexolog for å bidra med kunnskap innenfor et viktig fagområde. Som sexolog ønsker jeg å ufarliggjøre samtaler om seksualitet. 

KRONISK SYKDOM OG SEKSUALITET

Mennesker som blir kronisk syke med mage-tarm-sykdommer, kan få et forandret forhold til egen kropp. Det er viktig å forberede kronisk syke på at det vil bli utfordringer knyttet til å tilpasse seg nødvendige forandringer for et nytt og tilfredsstillende seksualliv. 

Kombinasjonen av kronisk sykdom og smerter er komplekst og påvirker seksualfunksjonen negativt. Kronisk sykdom og smerter kan være distraherende eller føre til fatigue, som igjen kan føre til redusert seksuell lyst eller at seksualiteten fjernes helt.

Seksualitet og kronisk sykdom er fremdeles tabu for mange. I helsevesenet er det dessverre fremdeles et syn på at pasienter med kroniske sykdommer ikke er seksuelle vesener. For eksempel kan unge mennesker med stomi føle seg urene og mindre attraktive. Det er forstyrrende og påvirker seksualiteten negativt. 

FØLELSER

Hva er en følelse og hva forteller de oss? Vår seksualitet er nært og sterkt knyttet til følelsene våre. Vi bruker de blant annet når vi kommuniserer, noe som er avgjørende for samarbeid og overlevelse. For å regulere følelsene utvikles forsvarsmekanismer, og disse mekanismene beskytter oss, men de kan også bli uhensiktsmessige og skape problemer. Hvordan vi håndterer våre følelser knyttet til relasjoner kommer an på hvilke erfaringer vi har gjort oss gjennom livet, altså hva vi tidligere har erfart gjennom forhold til våre nærmeste.

Det er vanlig å befinne seg i en indre konflikt mellom motstridende følelser. Følelser drar i gang kroppen, det er fysiologisk naturlig. Intimitet og seksuelle handlinger med andre kan innebære vanskelige følelser for alle mennesker. Hos unge med kronisk sykdom fører det til enda større utfordringer. Hvilke følelser vekkes i unge mennesker når de får en kronisk sykdom? Mange kan ha et sinne over å ha blitt sviktet av kroppen sin, som ikke virker slik den skal lengre. Andre kjenner på sorgen over å oppleve tapet av en frisk kropp. Flere spørsmål som kan dukke opp er hvordan kan man bli venn med sin nye kropp? Og hvem er jeg nå, etter å ha fått utlagt tarm?

Skam og skyld er vanlige følelser knyttet til kronisk sykdom. Følelsen av skam gjør at du tar avstand fra deg selv, dine handlinger eller din kropp. Det kan oppstå når du har urealistiske forventninger til hva som er normalt eller hva du skal leve opp til. Opplevelsen av skyld kan føles som at du ikke har vært ditt ansvar bevisst gjennom å ikke ha levd opp til dine eller andres forventninger. Skam og skyld henger sammen og kan være vanskelige å skille da de føles likt. Det er viktig å ikke dømme egne følelser, men beskriv dem for deg selv og anerkjenn at det er slik du føler det nå. Dersom du ignorerer vonde følelser kan toleransen for sterke følelser bli nedsatt. Det vil si at neste gang du blir konfrontert med det som er vondt og vanskelig skal det mindre til før du blir påvirket av det. Dette kan bli en vond sirkel. Er du trist og har lite overskudd, blir tristheten sterkere og du får enda mindre overskudd. Noen isolerer seg for å unngå vonde følelser, men det gjør dem bare mer sårbare. 

Gjennom øvelse kan du lære å se hvordan du reagerer på dine egne følelser og deretter hvordan du kan regulere dem. Kjenner du på vonde følelser, trøst deg selv og gjør noe som beroliger deg. Hvor i kroppen kjenner du det? Hvordan reagerer du? Oppmuntre deg selv med at det skal nok gå bra! Tillat deg å merke følelsen som kommer. Anerkjenn deg selv og at det du gjør er godt nok!

Øv deg på følelserMange med kronisk sykdom holder en følelsesmessig avstand til andre som en beskyttelsesmekanisme. Dette er en barriere som kan brytes ned. Øv deg på å skape intime bånd til andre, gjennom å vise egen sårbarhet samtidig som du setter grenser for hva du finner deg i. Et annet problem kan være mangel på positive følelser knyttet til seksualitet. Du kan da arbeide med å definere dine positive følelser knyttet til intimitet og hva det betyr for deg.

KROPPSBILDE

Kroppsbilde er den selvoppfatningen vi har av egen kropp, og innebærer en selvevaluering av både utseende og kroppslige funksjoner. Noen opplever å bli engstelige for kroppens utseende under fysisk intimitet med partner, noe som igjen kan føre til utfordringer med seksuell funksjon. Mennesker med slike oppfatninger kan være i mindre stand til å uttrykke egen lyst og kan også ha vanskeligheter med å sette grenser.

Dårlig selvbilde er noe alle kan ha problemer med i større eller mindre grad. I vår tid er påvirkning fra sosiale medier nærmest uunngåelig. Det viser et retusjert og urealistisk bilde med standarder det nærmest er umulig å oppnå uten kirurgi og ekstreme tiltak. 

Individuelle faktorer kan være følelser knyttet til egen utvikling fra puberteten. De som har opplevd erting og kritikk på grunn av utseende, oppførsel eller kroppsfunksjon kan få et anstrengt forhold til eget kroppsbilde. Andre faktorer er knyttet til kjønn og de stereotypiske oppfatningene av kvinner som slanke, og menn som muskuløse. Kvinner bekymrer seg under sex for hvordan kroppen deres fremstår. Menn er opptatt av størrelse og form på penis.

For mennesker med kronisk sykdom er det ekstra utfordrende fordi selvbildet trues av sykdom med de forandringer som følger med. Å få stomi vil nødvendigvis påvirke hvordan du ser på deg selv, hva du føler om ditt endrede kroppslige utseende, og hva du tror andre tenker om deg. Dette er følelser som kan bli vanskelige hvis de ikke bearbeides. Det kan lede til uhensiktsmessige forsvar, og problemer knyttet til intimitet og seksualitet.

KONKLUSJON

Noen med kronisk sykdom vil kunne  bearbeide vanskelig følelser og utfordringer knyttet til kroppsbilde på egen hånd og bli venn med egen kropp. En del unge mennesker som får en kronisk sykdom kan oppleve ensomhet i egen situasjon og føle at de mangler en arena for å få hjelp. Da kan profesjonell hjelp være en mulighet.

Gjennom samtaler med sexolog kan det å arbeide systematisk med følelser føre til endret tankegang om eget kroppsbilde. På hvilken måte forstyrrer vonde følelser og tanker om egen kropp sexlivet ditt? Målet er å få økt innsikt i forbindelsen mellom vanskelige følelser og kroppens måte å reagere på. På denne måten kan kronisk syke få innsikt i egen følelsesmessig konflikt, og få hjelp til å se hvordan egne forsvarsmekanismer utløser engstelse og ikke virker hensiktsmessig. Dette kan føre til en mer avslappet væremåte i forhold til seksualitet. Gjennom samtaler kan man oppnå følelsen av økt eierskap til egen kropp, og økt oppmerksomhet til egen nytelse. Andre behandlingsmuligheter kan være parterapi. Ta med partneren til samtale og få muligheten til å snakke sammen om det som er vanskelig.

Ønsker du å snakke med Hege?  
Kontakt: E-post: bestilling@skipakrok.no, tlf: 90 98 19 11 eller se www.skipakrok.no


Denne artikkelen ble først publisert i Assistanse magasin

Assistanse 1-2020Assistanse er helt gratis for alle som vil motta magasinet. Det kommer to ganger i året og inneholder brukernes egne historier og nyttig informasjon, råd og nyheter. 

Bestill gratis abonnement på Assistanse Magasin

Lukk

Bekkenbunnstrening - hvordan gjør man det?

Bekkenbunnstrening for menn Å trene musklene i bekkenbunnen er en bivirkningsfri og effektiv behandling. Studier viser at to tredjedeler av kvinnene som søker hjelp for stressinkontinens blir helt bra eller bedre etter å ha trent bekkebunnsmuskulaturen. Også menn kan ha stor nytte av å trene bekkenbunnsmuskulaturen. Med riktig trening kan du både forebygge, lindre eller i mange tilfeller helbrede urinlekkasje og overaktiv blære. For menn som skal eller har gjennomgått prostataoperasjon, er treningen av bekkenbunnsmuskulatur spesielt viktig. Les mer

Kilde: nikola.nu

Det er viktig at du trener riktig muskulatur, derfor skal du begynne med å identifisere dine bekkenbunnsmuskler. Det gjør du enklest ved å ligge i en avslappende stilling, for eksempel på ryggen med beina trukket opp.

FINN RETT MUSKEL

Menn: Knip forsiktig sammen lukkemuskelen rundt endetarmen, fortsett å knipe oppover/fremover i retning mot urinrøret som om du kjenner trang til å tisse men, ikke kan gjøre det.

Kvinner: Knip forsiktig sammen lukkemuskelen rundt endetarmen, fortsett å knipe oppover/fremover rundt skjeden og urinrørsåpningen. Pust inn og løft opp hele bekkenbunnen. Det skal kjennes ut som et løft nedenfra og oppover mot navlen. Gjør denne bevegelsen med liten kraft og kun en kort stund. Knip og løft i to sekunder og slapp deretter av i to sekunder. Pust rolig og kjenn med hånden på magen at mage/bukmuskulaturen er avslappet. Du kan også trene dette sittende eller stående. Når du behersker disse «Finn rett muskel» øvelsene kan du gå videre til styrkeknip.

STYRKEKNIP

Det er nå tid for å legge maksimal kraft i knipingen og holde  den i 5-6 sekunder. Pust rolig hele tiden mens du kniper. Knip i 5-6 sekunder, slipp opp presset. Gjenta vekselvis knip og hvile. Forsøk å gjenta knipingen 10 ganger etter hverandre med så stor kraft som du orker uten å spenne bukmuskulaturen da det kan gi et unødvendig trykk. Gjenta med 10 knip tre ganger hver dag.

UTHOLDENHETSTRENING

Utføres som styrkeknipingen, men du skal forsøke å holde sammentrekningen i 30-60 sekunder. Styrken kommer til å avta litt etter en stund og ligger noe under maksimalknipet, det er også meningen. Avslutt alltid hver styrkeknipetrening med utholdenhetsøvelsen.

FUNKSJONSTRENING

Dette er den viktigste treningen. Nå skal du tenke over i hvilke situasjoner du vanligvis opplever lekkasje, lære deg å bli bevisst på det og raskt knipe med de musklene du har trent, akkurat før den forventede lekkasjen. For eksempel før du hoster, når du skal løfte tungt eller reiser deg fra sittende til stående.

Allerede etter et par måneder med trening merker du at musklene har blitt litt sterkere. Regn med at det tar ytterligere litt tid før du har trent opp musklene helt.

Bekkenbunnstrening for kvinnerPust rolig hele tiden mens du kniper. Knip 5-6 sekunder, slipp opp presset. Gjenta vekselvis knip og hvile.


Denne artikkelen ble også publisert i Assistanse magasin utgave 2 - 2019

Assistanse er helt gratis for alle som vil motta magasinet. Det kommer to ganger i året og inneholder brukernes egne historier og nyttig informasjon, råd og nyheter. 

Klikk her for å bestille gratis abonnement på Assistanse magasin...

Lukk

Hvorfor Coloplast Assistanse?

Coloplast Assistanse En større markedsundersøkelse viser at de som har vært i kontakt med oss er veldig godt fornøyd og anbefaler dette til andre i samme situasjon. Her får du svar på de 5 mest vanlige spørsmålene om Coloplast Assistanse. Gå til spørsmål og svar om Coloplast Assistanse
Lukk

SPØRSMÅL OG SVAR OM COLOPLAST ASSISTANSE

Hva er Coloplast Assistanse?

- Coloplast Assistanse er et uforpliktende tilbud til deg som bruker stomi- eller kontinensprodukter. Coloplast Assistanse er også for de som ikke bruker Coloplast-produkter.

Vi i Coloplast har i mange år hatt et servicetilbud til mennesker som bruker slike produkter, fordi vi erfarer at det er et stort behov for det. Det kan være ganske forvirrende å forsøke å få en oversikt innenfor alle disse produktene, bare vi i Coloplast har over 900 forskjellige produkter. Coloplast ønsker å bidra til å gjøre det enklere å finne den løsningen eller kombinasjonen som er best for deg.

Hvorfor registrere seg i Coloplast Assistanse?

- Når man starter å bruke stomiutstyr eller kateter så er det viktig å finne frem til de produktene som passer for deg. En annen ting som også kan være utfordrende er å skape gode vaner for stomistell eller kateterisering, og å få det inn i hverdagslivet på lik linje med det å ta en dusj for eksempel. Eller å bli mentalt vant til at man faktisk er nødt til å gjøre dette hver dag for at kroppen skal «virke» slik at livet kan gå videre.

Coloplast tilbyr informasjon slik at du enklere kan håndtere ulike utfordringer gjennom vårt Assistanse magasin, poster på Facebook eller på vår hjemmeside.

Kan jeg ringe og snakke med dere om jeg har spørsmål?

- Ja, du kan ringe oss dersom du har spørsmål eller utfordringer. Coloplast har 5 flinke sykepleiere som kan nås på telefon 22 57 50 20 alle hverdager mellom kl 9.00 – 16.00. De kan gi deg gode råd og veiledning slik at du finner det som er riktig for deg. Du kan også bruke vårt kontaktskjema hvis du vil bli oppringt. 

I tillegg til sykepleiere på telefon har vi ulike verktøy på vår nettside som også kan hjelpe deg å få oversikt over hva som kan passe for deg.

Dersom vi ikke kan hjelpe deg, eller mener at andre er mer skikket til å hjelpe deg med din utfordring, så vil vi veilede deg til å finne rett sted å søke hjelp.

Hvordan kan jeg få denne informasjonen og magasinene tilsendt?

- Du kan registrere deg på www.coloplast.no/assistanse, du er også velkommen til ringe oss på 22 57 50 20.

Hvordan vet jeg at jeg er registret hos dere?

- Dersom du allerede i dag mottar Assistanse magasinet i posten eller mottar nyhetsbrev på e-post, er du registrert hos oss og vil fortsatt motta relevant informasjon som er tilpasset din situasjon. Har du spørsmål om dette er det bare å ta kontakt.


Vi er her for å hjelpe!

Assistanse sykepleiereVåre erfarne sykepleiere hjelper deg gjerne med spørsmål angående produktbruk eller våre tjenester.

Du kan ringe oss på 22575020 alle hverdager mellom klokken 09 og 16. 

Dersom du ønsker å bli oppringt kan du bruke vårt kontaktskjema.

Lukk

På to hjul i svingene

Kenneth Jørgensen Sola luner godt på den åpne, romslige takterrassen. Fire steinkast unna strekker Eidangerfjorden seg dovent ut mot horisonten. Et par godt voksne damer nyter sola i hver sin fluktstol, myser og hilser blidt til rockeren som triller ut døra med fanget fullt av kaffekopper. Kenneth Jørgensen (47) ordner opp – slik han alltid gjør. Møt Kenneth Jørgensen
Kenneth med solbriller

Tekst: Einar B. Strømstad
Foto: Tor Lindseth og private bilder

– Det var ingen voldsom smell, jeg kjørte i 52 km/t. Kenneth forteller nøkternt om bilulykken den vinterdagen i 1998 som bråsnudde livet hans. Fra å frese rundt med tohjuling på motocrossbane og i trialløypa endte han opp med en annen «tohjuling» – rullestolen.

For mange er det naturlig å si «lenket til rullestolen». For Kenneth er det slett ingen sannhet.  – Har du en rullestol, har du alt du trenger! Kenneth Jørgensen (47) tar et godt drag av e-sigaretten. Energien stråler og det litt fandenivoldske blikket er direkte. 

Kenneth bruker energien aktivt, og tar den lidenskapelig ut et mangfold av interesser og ambisjoner. Musikken er til stede i hele hans liv. Rockabilly ligger hjertet nærmest, men lidenskapen for rock er gjennomgripende. – Mitt største idol er nok Joe Strummer, legendarisk frontmann i The Clash. 

Bandet var opprinnelig et punkband, men blandet etterhvert mange musikksjangre inn i rocken; alt fra reggae og ska til rockabilly. Strummer er ikke med oss lenger, men både musikken og sitatene hans lever til fulle, noe bildene på veggen i den hyggelige  ungkarsleiligheten til Kenneth vitner om.

Kenneth har bokstavelig talt streket opp linjene fra sin musikklidenskap til sin egen situasjon. På underarmen har han tatovert «CrippleBilly»: Et slags statement som effektivt kan «sette ut» folk. – Du kan kalle oss mye forskjellig, det er ikke så viktig. Funksjonshemmet, handicappet, nedsatt funksjonsevne..., det spiller ingen rolle. Men det er ikke lov å si at vi er krøplinger! 

Likevel har Kenneth et alter ego som heter «Cripplebilly»? – Det er rett og slett meg, flirer Kenneth og er ferdig med diskusjonen.

VEIEN VIDERE

Etter ulykken ville Kenneth så raskt som mulig tilbake til et aktivt liv. Han ville se framover, og han  ønsket å gjøre rullestolen til en ressurs.  – Jeg orienterte meg om hvor jeg kunne få inspirasjon til å komme videre. Jeg fant informasjon om en kar i Sverige, Åke Nordset, som rett og slett er en «rulle-stol-guru». Dette ble det store vendepunktet – eller startpunktet. Målet var å se mulighetene, og ikke fokusere på hindringene. Etter fem intense dager hadde jeg lært å gjøre alt som er mulig med rullestolen. Siste dagen av kurset tok Åke oss med på t-banen. Der gikk vi av på en stasjon hvor heisen opp til gateplan ikke  fungerte. – Det er bare 50 trappetrinn, vi går opp, sa Åke og sendte meg av gårde uten hjelp. Da jeg kom på toppen av trappen føltes det som om jeg hadde vunnet en olympisk seier. Etter Sverigeturen har Kenneth rundet alle livets svinger på to store hjul. 

Kenneth Jørgensen

– I Stockholm oppdaget jeg Camp Spinal-konseptet, som er blitt en viktig del av meg og mitt liv. På Camp Spinal møter nyskadde og skadde muligheten til å lære å leve et normalt liv. Treningen skjer gjennom likemann-prinsippet, det betyr at instruktørene også er funksjonshemmet. Jeg er med på campen som instruktør og mentor. Det gir meg mye å kunne inspirere andre gjennom å dele egne erfaringer som rullestolbruker. Her snakker vi åpent om utfordringer og muligheter, teamene spenner fra rullestolbruk, fritidsaktiviteter til sex og samliv. 

Hver sommer er det samling på Toppidrettssenteret i Oslo. Der trener deltakerne sammen med kremen av norske idrettsutøvere. – Det er utrolig inspirerende og nyttig, sier Kenneth, som blant andre trekker fram Aksel Lund Svindal som en inspirator og pådriver.

Kenneth har vært med på Camp Spinal i 20 år, som arrangeres både som sommer- og vintersamlinger. – Sunnaas-stiftelsen er dyktig, og utvikler gode mentorverktøy som gjør oss enda bedre i stand til å inspireres til at rullestolen er dét du trenger for å kunne leve som andre.

Kenneth JørgensenKenneth er selv et forbilde. Til daglig jobber han som grafisk designer i det internasjonale selskapet Bilfinger på Herøya. I tillegg driver han en egen designvirksomhet. Leiligheten vitner tydelig om en kar med mange interesser. Modellfly, droner, musikkanlegg, kunst og bilder av «fete» biler. Apropos gromme biler, ved inngangen til leilighetskomplekset på Heistad utenfor Porsgrunn, står Kenneths lekre råtass av en BMW parkert pent inntil inngangen. – Jeg liker designet, sier han og flirer.  

Kenneth er glødende samfunnsinteressert, og i 16 år har han engasjert seg i partiet Rødt. Nå er han vararepresentant til kommunestyret, og har et særlig hjerte for de som har ekstra utfordringer. Men hjertet banker ikke bare for lokale utfordringer, en av de  opplevelsene som har preget ham er året han jobbet i Kambodsja. 

Kenneth i KambodsjaNasjonen er en av de mest fattige og korrupte i verden, hvor landets rikdom i stor grad ligger i hendene på en elite. – Ca 10 prosent av landets innbyggere er steinrike, resten er fattige. Og aller minst har kanskje de som er funksjonshemmet, sier Kenneth mens han gestikulerer ivrig over kaffekoppen. – I 2016 fikk jeg i oppdrag å reise til en by som heter Battambang, som er Kambodsjas nest største by med om lag 600 000 innbyggere. Jeg ble sendt dit som brukerkonsulent av Sunnaas sykehus til et rehabiliteringssenter for funksjonshemmede. Mitt engasjement ble finansiert av Norec (tidligere Fredskorpset), og prosjektet drives av en fransk ideell organisasjon. I tillegg til meg var det et norsk helseteam. – Den viktigste ressursen jeg hadde med meg var min egen erfaring og engasjementet i Camp Spinal. Jeg måtte skape min egen plass.

Kenneth i tuk-tukUtfordringene sto i kø – hvilket de dessverre fortsatt gjør. Det var meningen at myndighetene skulle ta over senteret, men det finnes ikke penger. Det finnes heller ikke medisiner. Helsebudsjettet er det laveste av de nasjonale budsjettene, og det finnes nesten ikke hjelpemidler. Samtidig er det meget dyrt å kjøpe utstyr fra utlandet. Gode råd blir ofte billigere, og Kenneth er en praktisk, kreativ og handlekraftig kar. Han begynte å tegne og bygge hjelpemidler og utstyr med materialer som var tilgjengelig lokalt. Rullestoler, en motorisert tuk-tuk (motorsykkel med tre hjul som brukes som taxi) som hadde plass og tilgjengelighet til rullestolbrukere, traller hvor pasienten kan ligge på magen mens de bruker hendene til å trille seg fram. Sammen med lokale kolleger Kenneth klarte å få til mye som gjorde hverdagen lettere. – Det er viktig å tenke løsning og bruke kreativiteten ut fra de ressursene som er tilgjengelige.

I Kambodsja er det mange som bli kvestet i trafikken og på arbeidsplassen. Særlig er bygningsarbeidere utsatt. Tuberkulose og virus er andre grunner til at mange blir ryggmargsskadet. De fleste blir liggende hjemme, og er utsatt for trykksår og blodforgiftning. Urinveisinfeksjon er også et problem, noe som er enkelt å unngå ved tilgang til kateter og opplæring i hygiene. Dessverre er det et formidabelt uløst behov for livsviktig behandling og assistanse, særlig på landsbygda. Dessverre dør de fleste som får en nakkeskade etter kort tid på grunn av manglende behandling og bistand. Det samme er skjebnen for 75 prosent av de som har fått en ryggmargskade. Det er fryktelig, og samtidig er det ingen blant eliten i Kambodsja eller i Vesten som bryr seg, sier Kenneth innbitt.

Kambodsja har satt seg fast i Kenneth, og i fjor var han tilbake. Han er med og bygger en skole som er tilrettelagt for barn og unge med funksjonshemming. Rent vann er kritisk, og Kenneth og hans partnere har blant annet investert i et regnvannanlegg som forsyner skolen med friskt vann.

Camp Spinal er en rød tråd i Kenneths liv og engasjement. Og neste år begynner et nytt kapittel i historien om Kambodsja og Kenneth. Han skal starte prosjektet som skal ta Camp Spinal til Kambodsja i en light-versjon sammen med en kambodsjansk ressurs som heter Thona. Han har også en ryggmargsskade etter en bilulykke og har erfaring fra konseptet etter å ha vært deltaker på Camp Spinal i Norge. – Dette gleder jeg meg til, vi kjenner hverandre godt, og Thona er en dyktig og seriøs kar som er dedikert til oppgaven.

Kenneth Jørgensens liv er preget av mangfold og vidsyn, og av at ingenting er umulig. Livet byr på mange svinger, og CrippleBilly runder dem alle. 

Det er langt fra Kambodsjas hete til bobsleighbanens islagte kurver. Nå er det nye arenaer og svinger som blir erobret. Kenneth har alle år vært opptatt av sport, gjerne av det mer ekstreme slaget. Alpint, isbrekjøring, padlebrett, jetski, dykking og vannski er noen av aktivitetene som byr på det riktige adrenalinkicket. – Selv om du utsetter kroppen for over 4G i svingene, merker du ikke farten. Jeg kjører etter noter, akkurat som i rally. Jeg må på forhånd ha satt meg inn i hvordan jeg skal kjøre, det krever topp konsentrasjon. Å kjøre monobob er et drøyt minutts sammenhengende adrenalinkick, sier Kenneth, som er en av to utøvere på høyt nivå i Norge. Treningen skjer i OL-anlegget utenfor Lillehammer. – Jeg har blitt skikkelig hekta, gliser han.

Grenen er ny, Kenneth ble – naturlig nok – spurt om han ville være med å både delta og promotere sportsgrenen. Han ble aktiv utøver i 2015, og året etter deltok han i sitt første World Cup-renn. – Vi er flere som jobber for å få monobob inn som en gren i paralympics. Dette er en omstendelig jobb, og ting tar tid. Søknaden om å få monobob inn i lekene i Beijing i 2022 ble avslått, men vi gir oss ikke. Det er et lite håp om at vi kan få være med i Italia i 2026. I dag er vi 25-30 aktive kjørere, målet er å doble dette ganske raskt. Jenter og gutter kjører i samme klasse, og nivået begynner å bli høyt.

Kenneth JørgensenKenneth ser utover Eidangerfjorden. Tar ettertenksomt en slurk av kaffekoppen. Rockeren, politikeren, forkjemperen, designeren, ekstremsportutøveren, motorentusiasten, brukerkonsulenten, mentoren. CrippleBilly. Mannen som rappellerte 35 meter ned fra taket på Oslo rådhus – i rullestol – mens Bettan sto på taket og sang. En effektiv måte å markere åpningen av en rehabiliterings- kongress Typisk Kenneth. 

Foran 47-åringen ligger garantert nye utfordringer og muligheter. Han gleder seg allerede til det som kommer rundt neste sving.


 

Artikkelen er hentet fra Assistanse magasin utgave 2 - 2019

Assistanse er helt gratis for alle som vil motta magasinet. Det kommer to ganger i året og inneholder brukernes egne historier og nyttig informasjon, råd og nyheter. 

Du kan bestille gratis abonnement på Assistanse magasinet her...

Lukk

Når urinveisinfeksjonene hemmer hverdagen

Ragnhild Lundberg Nohr Gjentagende urinveisinfeksjoner og påfølgende antibiotikakurer påvirket hverdagen til Ragnhild i mange år. Hun har nå fått god hjelp og kan igjen leve et friere liv. Les mer

Ragnhild Lundberg NohrTekst og foto: Lena Lyseggen Brenden

Navn: Ragnhild Lundberg Nohr
Bosted: Trysil
Alder: 71 år (barn, barnebarn og oldebarn)
Interesser: Reiser,tur i fjellet, plukke bær om sommeren, håndarbeid, synger i kor

Gjennom mange år har Ragnhild slitt med gjentagende infeksjoner. Det har preget mye av hverdagen. Det å ha fokus på om det er toaletter i nærheten, da hyppig vannlating har vært et av symptomene, kan føre til at man ikke er så mye ute som ønskelig.
– Det med infeksjoner startet for over 20 år siden, så i 2003 ble jeg operert og de heiste opp blæra og la inn nett. Det førte til at jeg fikk tømt blæra bedre igjen og hadde mindre resturin. Dette virket bra lenge, og jeg opplevde en bedring. Etter noen år kom likevel plagene tilbake og de ville operere på nytt og se om nettet måtte forsterkes, det viste seg da at det også var et brokk som lå og presset på blæra. Dette ble fjernet og jeg ble igjen bedre, sier Ragnhild.
– Det ble vanskeligere å være så aktiv som jeg ønsket, da jeg hele tiden måtte vite at det var et toalett tilgjengelig. Jeg jobbet i hjemmesykepleien før jeg ble pensjonist, noe som innebar at jeg reiste rundt til brukere. Da var det ikke alltid like enkelt å skulle innom et toalett, sier Ragnhild.
– Jeg er glad i gå tur i fjellet om sommeren, og på ski om vinteren, dette ble også mer komplisert når man hele tiden skulle innom et toalett, sier Ragnhild.
– I tillegg til at man hele tiden føler trang til å tisse, medførte infeksjonene mye smerter og man blir sliten og føler seg i dårlig form, sier hun.

NOK EN ANTIBIOTIKAKUR

Det gikk fint noen år, så begynte det å bli mer infeksjoner og stadig nye antibiotikakurer. I tillegg til å bruke kateter for å hjelpe til med å tømme blæren helt, valgte legen i 2014 å starte med forebyggende behandling.
– Nå tar jeg en tablett om dagen forebyggende, samtidig som jeg passer på å drikke nok gjennom dagen, sier Ragnhild.
– Det har gitt en god kontroll på infeksjonene, og jeg kan igjen gjøre mer av det jeg ønsker, fortsetter hun.

DRIKKE NOK VANN ER VIKTIG

Et av rådene man ofte får er å drikke rikelig, er dette noe du har erfaring med, spør jeg.

– Ja, jeg har lært meg at det er viktig å drikke nok vann i løpet av dagen. Så når jeg gjør det merker jeg at det fungerer bedre i forhold til antall infeksjoner, sier Ragnhild.

TØMMER BLÆRA OFTE NOK

– Utover det å drikke nok er det også viktig for meg at jeg tømmer blæra ofte nok og fullstendig. Dette har for meg vært med å redusere antall infeksjoner. Så for å sikre at jeg får tømt blæra helt bruker jeg litt engangskateter. Dette var uvant i starten, men da jeg fikk et kateter som var både enkelt å bruke, og ta med seg ble det bedre, sier Ragnhild.

– For meg ble SpeediCath Compact Eve kateteret som fungerte best, fortsetter hun.

ENKLERE Å VÆRE AKTIV

For Ragnhild som ønsker å leve et aktivt liv har det betydd mye å få kontroll på antall infeksjoner.
– Det betyr mye for meg at jeg kan reise på ferietur med venninner til sol og varme, kunne være på stranda uten å tenke på om det er toaletter i nærheten. Det å fly er blitt mye enklere også, forteller Ragnhild.
– Alt er mye enklere når man har kontroll, nå kan jeg gå i fjellet og i skogen for å plukke bær som jeg ønsker. Tid med barnebarna er også viktig for meg, og det er enklere når man er frisk selv, sier Ragnhild.

GODE RÅD

Jeg spør om hun har noen gode råd å gi til andre, og til det svarer hun.
– Søk hjelp og få en god løsning. Og så er det viktig at du drikker nok vann gjennom dagen og sikrer at du tømmer blæra skikkelig, ikke vær redd for å bruke kateter. Det er enklere enn du tror, og man får alltid god opplæring, avslutter Ragnhild.


SpeediCath Compact Eve 5 årVi feirer SpeediCath® Compact Eve - 5 år med å hjelpe kvinner!

SpeediCath® Compact Eve er designet for enkel diskresjon og er enkelt å bruke. Siden vi lanserte kateteret for fem år siden har SpeediCath Compact Eve bidratt til økt aksept for bruk av kateter og tusenvis av kvinnelige kateterbrukere har blitt mer selvsikre.

Les mer og bestill vareprøve... 

Lukk

Trening med LARS Hordaland

Trening med LARS Hordaland Coloplast deler ut aktivitetsstipend hvert år, både til enkeltpersoner og grupper. LARS Hordaland fikk stipend for 2019. Vi ser at pengene har bidratt til at mange har fått glede av treningen og aktiviteten gjennom hele året. Det støtter opp om tanken bak stipendet, noe vi synes er fint å se. Les mer

Tekst; Lena Lyseggen Brenden
Foto: Ørjan Dale Hiorth

 TRENINGSPROSJEKT FOR MEDLEMMER

For tre år siden startet LARS Hordaland et eksperiment med gymnastikk for medlemmene: To timer ukentlig trening planlagt og ledet av en fysioterapeut som står for ett ansvarsfullt og tilrettelagt program. Vi leier treningssalen på nevrologen på Haukeland Universitetssykehus med godt tilrettelagt utstyr. Lokaliseringen på treningssalen på nevrologen gir en fin anledning for nyskadde og pasienter på treningsopphold på spinalavdelingen til å delta på treningen, noe som gir oss en enestående mulighet for likepersonsarbeid blant medlemmene i LARS. Slik innleder Marius Loftheim søknaden til Coloplast Aktivitetsstipend.
Vi tenkte dette er et spennende prosjekt, dette ville vi høre litt mer om, så det ble en telefon til Marius for å få litt mer informasjon utover det han forteller i søknaden.

Trening med LARS HordalandTRENINGEN ER VIKTIG FOR MANGE

Vi startet med 7-8 tilstede på treningene, tilbakemeldingene var positive. Dette har gjort at flere er med, og nå er vi gjerne over 25-30 deltakere. Treningen er viktig på mange måter, det fører til økt styrke og kondisjon, forebygger trykksår, og bidrar mye til det sosiale. Det er tilbud til alle medlemmer i LARS Hordaland, men det er også åpent for alle som vil være med. De som er på Spinalenheten på Haukeland får også vært med om de ønsker det.

At de som er relativt nylig skadet eller inne til opphold på sykehuset kan være med, er også en viktig del av likemannsarbeidet til LARS. Vi viser at det er fullt mulig å leve aktivt og ha et godt liv selv etter skaden.

FAGLIG TRYGGHET OG TILPASSET TRENING

Treningen gjennomføres med hjelp av fysioterapeut Clara Strømberg. Clara har vært med som trener for gruppen siden oppstarten for snart 4 år siden. På den tiden jobben hun på Spinalenheten på Haukeland. Det å ha god kunnskap om de ulike utfordringene og på den måten tilpasse treningen er viktig. Tanken her er at vi skal skape «bevegelsesglede» og at alle skal får utbytte av treningen. - Vi finner alternative øvelser slik at treningen skal fungere for flest mulig, sier Clara.

SOSIALT OG MYE LATTER

Coloplast inviterer seg selv på trening i Bergen en tirsdag i september, og vi er litt spente på hva som venter oss. Før treningen tar vi oss en tur inn på Spinalenheten hvor vi treffer flere som skal på trening. Stemningen er god og det er bare fine kommentarer i forhold til treningsopplegget. Her møter vi Kjell som er en pådriver for å få med mange på trening, han forteller ivrig;
- Treningen gjør godt. Det er viktig for alle, og litt trening er bedre enn ingen trening.
- Det sosiale er veldig viktig for oss, det er god stemning og morsomme kommentarer underveis. Bocciaspillingen på slutten av treningen er blitt et av høydepunktene, det må dere bare få med dere, fortsetter Kjell.

TRENINGEN STARTER

Vi går ned til fysiosalen hvor treningen foregår, her er det flere som venter. Praten går og latteren sitter løst, det er god stemning før trening.
Vi treffer på Clara som er trener for gruppen, hun også ønsker oss velkommen og synes det fint at vi engasjerer oss for gruppen. Vi får informasjon om hvordan treningskveldene er organisert og blir invitert til å være med å trene.
De starter med oppvarming, så går de over til styrketrening med manualer. Her blir det viktig å tilpasse slik at alle kan gjøre det de klarer i forhold til egen skade. Innsatsen er det ingen ting å si på. Etter vel gjennomført styrkeøkt, triller eller går de ut til kondisjonsrommet og finner apparater som de selv ønsker å bruke. Her er fokuset å øke pulsen og få trening av hjerte og lungekapasitet.
Øystein Nesse, leder i LARS Hordaland sier; -Dette er jo ikke trening på helsestudio eller toppidrett, men vi trener, har det sosialt og gøy. Vi tror det er viktig, fortsetter han.

Boccia med LARS HordalandKVELDENS HØYDEPUNKT - BOCCIA

Treningskveldene avsluttes alltid med en runde eller to med boccia, og det er viktig å vinne kveldens kamp. Vi ser at det er litt utfordringer med både bane og utstyr, gulvet er litt ujevnt og boccia-settet er en enklere utgave, så ballene lever litt sitt eget liv. Mange ville kanskje tenkt at dette ville påvirke spillet i negativ retning, men da vi får klar beskjed;
-Dette er litt av det som gjør det så gøy, det er litt uforutsett hva som skjer og vi gjør det jo for at det skal være sosialt og noe alle kan være med på, sier Kjell. -Nå er det blitt slik at folk spør om det er boccia, for da kommer de på trening, fortsetter Kjell.

LARS HORDALAND

Øystein Nesse er leder for LARS Hordaland. Øystein jobber tett sammen Marius Loftheim som har vært leder i LARS Hordaland i mange år, de utfyller hverandre godt- Øystein forteller oss at disse treningskveldene er viktige for gruppen.

Øystein Nesse - LARS Hordaland

Vi er heldige å få låne treningssalen på Spinalenheten ved Haukeland Universitets sykehus, og betaler selv for fysioterapeut som leder treningen. Da vet vi at det er faglig forsvarlig og at det tilrettelegges slik at alle får et tilbud.

LARS Hordaland logoDet er også en fin anledning for å presentere LARS til inneliggende pasienter, og vise frem mer av tilbudet vi har. Mange opplever at det er trygt miljø og at man lærer mye av hverandre. Treningskveldene blir på en måte en form for medlemsmøter for oss, men vi har også andre aktiviteter. Vi treffes i andre sammenhenger også og prøver å ha et allsidig tilbud til alle.


COLOPLAST AKTIVITETSSTIPEND

Trenger du økonomisk støtte til å gjennomføre en drøm eller hjelpemidler i hverdagen for å drive med de aktivitetene du elsker? Da kan du søke om aktivitetsstipend fra Coloplast. Søknadsfrist 1. januar 2020.

Les mer om Coloplast Aktivitetsstipend...

Lukk

Ryggmargsbrokk - en sjelden og vedvarende diagnose

Vibeke Høili Johansen I Norge betegnes ryggmargsbrokk som en sjelden diagnose. Forfatteren av denne artikkelen har selv ryggmargsbrokk og hydrocephalus – en tilleggsdiagnose mange med ryggmargsbrokk får. Men man kan også få hydrocephalus separat. Funksjonsnivå kan variere fra å være gående til å ha lammelser fra nakken og ned. Hydrocephalus gir ulike nivåer av smerte og kognitive utfordringer. Les mer
Lukk

Ryggmargbrokk - en sjelden og vedvarende diagnose

Ryggmargsbrokk

Ryggmargsbrokk er en medfødt sjelden utviklingsforstyrrelse av ryggraden og ryggmargen som oppstår i fosterlivet. Tilstanden innebærer at ryggmargshinner og nervevev fra ryggmargen buler ut gjennom en åpning i ryggraden og danner et brokk. Tilstanden fører som regel til lammelser nedenfor brokket, og gir ofte komplikasjoner i sentralnervesystemet (hjerne og ryggmarg).

Tekst: Vibeke Høili Johansen
Foto: Privat

Vibeke Høili JohansenVibeke Høili Johansen er 33 år, og eier en leilighet alene i Tønsberg. Hun har sertifikat, og egen bil med automatgir. Hun er utdannet journalist,og jobber hjemmefra i en 40% stilling som redaktør for Spina, medlemsbladet i Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen. Hun er også freelancer for Coloplast. Fire timer i uka får hun assistanse til store og små hverdagslige gjøremål, som handling og kjøring til og fra avtaler, i forbindelse med helsemessig oppfølging. En time annenhver uke har hun også vaskehjelp. Dette har hun for å holde orden og for å få avlastning, slik at hun kan bruke kreftene sine på annet i livet: Jobb, trening og sosiale aktiviteter.

Vibeke er veldig glad i tantebarna sine og tanterollen betyr mye for henne. Hun elsker å passe og besøke dem, og setter også stor pris på tid sammen med familie og venner. Hun har to yngre søstre. Den yngste, Merethe, er også født med ryggmargsbrokk. Det finnes noen få familier i landet der to familiemedlemmer har ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus.

Atle Kristian KolbeinsenSUNNAAS GIR GODT STØTTETILBUD

Atle Kristian Kolbeinsen er 34 år og singel, bor på Stabekk, og har ryggmargsbrokk og hydrocephalus. Han er rullestolbruker og opplever fysiske utfordringer i forbindelse med aktiviteter han ikke kan gjøre, men det hindrer ham ikke å nå de målene han vil. Dette er takket være BPA (brukerstyrt personlig assistanse) 20 timer i uka. Det kognitive og psykiske har endret seg etter at han fylte 30 år. Han har hatt to opphold på Sunnaas sykehus, og føler at han fikk god oppfølging.

– De ansatte på Sunnaas sykehus sa at det var helt normalt for de med ryggmargsbrokk og hydrocephalus å oppleve kognitive og psykiske endringer ettersom man blir eldre. Det er også vanlig at noen opplever å få dårligere korttidshukommelse og vanskeligheter med å følge med i en samtale med flere enn to personer. Slik jeg har begynt å merke, sier han.

Atle Kristian sitt andre opphold på Sunnas sykehus var for et par år siden, med fokus på det å klare seg hjemme og nevropsykologisk testing knyttet til å få beholde førerkortet. Oppholdet var mer psykisk stressende, fordi førerkortet på en måte «sto på spill». Den unge mannen er utdannet ungdomsarbeider, og kjører til jobb. Han har også en meningsfylt fritid.

– Det som er positivt i hverdagen min og som jeg føler jeg mestrer, er at jeg har en jobb jeg elsker. Jeg jobber 70% på SFO. Venner og familie er en viktig del av hverdagen min. Jeg liker å spille Fifa og bordtennis på fritiden. Svømming likte jeg før, men har ikke klart å dra i svømmehallen siden jeg tok stomioperasjon i august. Dette er noe jeg har tenkt å bare «hoppe ut i,» for jo lenger jeg venter med å dra i svømmehallen, jo vanskeligere blir det.

Christel HosøyELSKER VÆRE MAMMA

Christel Hosøy er 32 år, og har ryggmargsbrokk. Hun er gående, bruker skinner daglig, og elektrisk rullestol til avlastning av og til. 32-åringen bor på Osterøy (en øy utenfor Bergen) med samboer. Hun er også mor til Adelen på 2 år. Christel er utdannet helsesekretær, og har i flere år jobbet hundre prosent på et legekontor.

Hvilke utfordringer opplever du i hverdagen, knyttet til ryggmargsbrokk?

– Alt i alt syns jeg livet går veldig bra. Klart jeg merker på kroppen at jeg ikke har like mye energi og overskudd. Men så har vi også en datter som sjeldent sover natten gjennom, og det krever krefter. Jeg har vært delvis sykemeldt det siste året etter endt permisjon. Jeg skal opp igjen i 100% fra neste måned. Det er i grunnen for mye. En dag kaster jeg nok inn håndkledet, men ikke riktig ennå, forteller hun.

Hva er positivt i hverdagen din?

– Det er definitivt det å få lov å være mamma. Jeg er veldig glad i min lille familie. Det å også ha en jobb å gå til er jeg takknemlig for. Det blir ikke like mye tid til venner som før, men jeg er flink til å være sosial i perioder. Skulle gjerne prioritert litt trening, men det har vært vanskelig. Familieliv samt jobb går det stort sett i. Og når Adelen har sovnet blir det rydding og Netflix på sofaen resten av kvelden.

Øystein Ødegård ØstensenHYDROCEPHALUS ERMER ENN HODEPINE

Øystein Ødegård Østensen utviklet hydrocephalus da han var 15 år gammel. Det gikk mange år før han lærte at dette betød mye mer enn hodepinen, som merkes fra tid til annen og har resultert i en rekke sykehusinnleggelser opp gjennom årene. Han er hundre prosent uføretrygdet, og bor på Lillehammer. Han har de siste årene merket at han ikke leser så godt som før.

– Jeg var i yngre dager en ivrig leser men har måttet trappe ned de siste åra fordi konsentrasjonen faller raskere og hodet blir fortere slitent. I september 2017 fikk jeg derimot et særdeles godt tips av ei venninne om å benytte meg av Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek (NLB) sine lydbøker. Noe som har gjort at jeg i det siste i større grad har gjenopptatt lesingen. Det har betydd veldig mye. Øystein merker at han har lett for å glemme, men å lage seg lister istedenfor å lagre alt i hodet, fungerer for ham. Dessuten er det en fordel å ikke stresse når gjøremål skal utføres. Det har for han gjort at det blir færre forglemmelser enn før.

– Jeg sliter også med retningssansen. Dette utgjør likevel ikke noe stort problem, da jeg i det store og hele holder meg innenfor kjente områder hjemme på Lillehammer, og jeg er ikke redd for å spørre om retningen, eller be om hjelp når jeg er på ukjente steder. Øystein har, på tross av hydrocephalus, forholdsvis god helse. Han bor i et naturskjønt område, et flott utgangspunkt for fine fotturer han benytter seg av, særlig i sommerhalvåret. Øystein bruker mye tid til lesing, der historie og verdensrommet står i hovedfokus. Han finner stor glede i å skaffe seg ny kunnskap innenfor disse temaene.

– Jeg har gode venner. Venner som jeg har opplevd mange gode stunder med, men som også har vært med i tyngre perioder i livet. Det er et privilegium ikke alle har, og som derfor er noe av det aller viktigste i livet mitt. Hydrocephalus har gitt meg utfordringer opp gjennom årene, men jeg føler likevel at jeg lever et godt og meningsfylt liv. Vet ikke om jeg ville levd livet på så mange andre måter.

Merethe Høili JohansenJEG HAR EN FANTASTISK FORLOVEDE

Merethe Høili Johansen er lillesøsteren til Vibeke Høili Johansen, forfatteren av denne teksten. Hun er 24 år, bor i Trondheim sammen med sin forlovede, og har medfødt ryggmargsbrokk. Hun har mye smerter i kroppen, spesielt på kvelden, i nedre rygg, skuldre og bein. Det har oppstått en trykkskade på høyre hælbein som er operert tre ganger, men fortsatt ikke er bra.

– Nå har jeg fått en leggskinne som jeg skal prøve, for å se om det kan fungere bedre for meg. Jeg sliter også mye med urinlekkasjer, til tross for at jeg bruker Botox for å bli «tett». Disse utfordringene går også utover psyken, og jeg kjenner innimellom at jeg kan bli ganske lei av å ha mye vondt. Det å ha en funksjonshemning har i mange år vært belastende for meg på mange måter, men jeg har lært meg å leve med det.

Hva er det beste i livet ditt?

– Det er så mye positivt i hverdagen min. Jeg har en fantastisk forlovede, familie og venner rundt meg, som støtter meg i alt jeg gjør. Jeg liker veldig godt å gå turer med hunden min, han får meg opp og ut om dagene. Jeg liker også å bare slappe av, med mennesker jeg er glad i, spille brettspill og lage (og spise) god mat. Jeg er veldig glad i musikk, ta bilder og å skrive. Jeg føler jeg mestrer det meste hvis jeg bare får den tiden jeg trenger til det, og hvis jeg får god veiledning om det er noe nytt.

Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen er åpen for alle med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus, pårørende og andre interesserte som ønsker å være støttemedlem. Foreningen har aktiviteter for alle aldersgrupper og et veldig godt samarbeid med det Nasjonale Kompetansesenteret TRS, ved Sunnaas sykehus. De har i over 25 år opparbeidet seg kunnskap om ryggmargsbrokk, og ivaretar behovene til folk med denne diagnosen så godt de kan. Som i mange livssituasjoner kan nøkkelen til et fint liv være å smile til verden, slik at verden smiler tilbake. Det handler ofte ikke om hvordan man har det, men hvordan man tar det. Du har fått et liv.

Grip dagen, og lev godt så lenge du kan.


 

FAKTA

HYDROCEPHALUS

Hydrocephalus er en tilstand hvor hjernevæske hoper seg opp i hulrommene i hjernen. Tidligere ble hydrocephalus omtalt som vannhode. 80-85% av personer med ryggmargsbrokk utvikler hydrocephalus, noe som i varierende grad vil kunne påvirke hjernens funksjoner. Behandling av hydrocephalus går ut på å lede overflødig væske fra hulrommene i hjernen til en annen del av kroppen.

TRS KOMPETANSESENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for en rekke sjeldne, medfødte skjelett og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. TRS jobber tverrfaglig og med personer i alle aldre. Kompetansesenteret samler, utvikler og sprer kunnskap. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner.

SUNNAAS SYKEHUS

Sunnaas sykehus HF er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Sykehuset tilbyr tverrfaglig rehabilitering til pasienter med komplekse funksjonstap etter sykdom eller skade. Foretaket har hovedsakelig regionale, men også nasjonale oppgaver, og er et foretak med universitetsfunksjoner.

Kilde: TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser og Sunnaas sykehus

Lukk

Urinveisinfeksjon (UVI)

Det er mange som opplever å få urinveisinfeksjoner eller bekymrer seg for det. Coloplast har gjennom tett samarbeid med helsepersonell samlet informasjon og ønsker å gi deg gode råd for hvordan du kan ivareta blæren og unngå UVI. Lær mer om urinveisinfeksjon

Tekst og foto/illustrasjoner: Coloplast AS

Det kan være forskjellige årsaker til at man får UVI. Det er flere ting du kan gjøre for å unngå det. Du bør alltid henvende deg til helsepersonell dersom du får UVI eller har mistanke om det.

UVI er et vanlig problem for mange, også kateterbrukere. Er du i tvil om hvordan du skal redusere risikoen for UVI, er du ikke alene. Det er faktisk mange som opplever to eller flere urinveisinfeksjoner årlig, og bekymrer seg mye for å få det.

Kateter brukerundersøkelse
1. IK brukerundersøkelse (Land: USA, England, Tyskland, Nederland, Frankrike, Italia) Januar 2016 (n=2942)

HVA ER UVI?

Bakterier i urinblæra

En UVI blir bare diagnostisert i de tilfeller det er bakterier i urinen, og når personen har en eller flere symptomer som beskrevet under.

Hos de fleste mennesker er urinen steril (fri for bakterier), og eksistensen av bakterier i urinrøret forårsaker nødvendigvis ikke UVI. Hvis bakteriefloraen vokser til et nivå, vil det kunne forårsake infeksjon i urinrøret (kanalen der urinen passerer) som igjen gir lettere tilgang for bakterier å komme inn i blæren.

SYMPTOMER PÅ UVI

Hvis du har noen tegn eller symptomer på det som er nevnt her, er det mulig at du har en infeksjon. Det er ikke sikkert du føler smerte eller irritasjon i blæren dersom nervene til blæren din er påvirket. Husk at UVI kun blir diagnostisert når det også er bakterier i urinen. Du skal alltid ha en konsultasjon hos helsepersonell for å bekrefte diagnosen og få riktig behandling.

 • Feber og svette
 • Smerte ved vannlating
 • Økt frekvens av vannlating
 • Økt trang til vannlating
 • Brennende smerte (i området under ribbeina og over bekkenet)
 • Skjelving og økte spasmer i kroppen og blæren
 • Mørk farge og sterk lukt fra urinen
 • Grumsete/blodig urin

VIKTIGHETEN AV GOD PERSONLIG HYGIENE

UVI kan oppstå når bakterier sitter igjen etter dårlig håndhygiene, eller i området rundt urinrørsåpningen. Bakterier kan da videreføres inn i urinrøret ved kateterisering. Det er viktig å vaske hendene med såpe og vann før og etter kateterisering. Det er nok at du vasker underlivet en til to ganger om dagen før du bruker et engangskateter. Har du ikke tilgang til vann kan du desinfisere hendene med håndsprit. Vær nøye med å vaske hendene etter kateterisering og etter at du har vært på toalettet. Tørk alltid bakover fra urinrørsåpningen for å unngå eventuelle bakterier fra endetarmen. For råd, snakk med helsepersonell.

RUTINER OG IVARETAGELSE AV URINVEIENE

Det er viktig med gode rutiner og ivaretagelse av urinveiene for å forebygge UVI.

TØM BLÆREN REGELMESSIG

Hver gang du tømmer blæren eller kateteriserer, tømmes blæren for urin og eventuelle bakterier. Det er viktig å drikke regelmessig gjennom dagen for at blæren skal fylles på nytt med ny væske før den skal tømmes igjen senere. Å opprettholde anbefalte tømmerutiner kan redusere faren for UVI. 

6-8 glass vann dagligDRIKK 6-8 GLASS VÆSKE PER DAG

Alle trenger regelmessig inntak av væske for å opprettholde en god helse. Anbefalt inntak er 6-8 glass per dag. Er du i tvil om hva som passer best for deg i forhold til din medisinske tilstand, snakk med legen din. Det er best å drikke vann. Drikker som inneholder koffein, cola, kaffe, te, energidrikker og kunstige søtningsstoffer er blant de som kan gi blæreirritasjon. Derfor bør inntaket reduseres.

Mål hvor mye du tømmer blæra forSJEKK OM DU TØMMER OFTE NOK

Det anbefales med jevne mellomrom å sjekke hvor mye urin du har i blæren. Anbefalingen er å tømme blæren når det er mellom 250 til 400 ml urin i den. Da forebygger du overfylt blære og lekkasje. Tapper du mer enn 400 ml eller mindre enn 150 ml, bør du ta kontakt med helsepersonell. Her kan du bestille gratis målebeger.

KATETERVALG

Det er viktig å opprettholde gode rutiner for blæretømming og kateterisering også når du er utenfor hjemmet. Det kan oppleves utfordrende å bruke kateter når man ikke er i sitt vante miljø. Ved enkle forberedelser og valg av kateter kan dette bli enklere. En god ide kan være å ha med seg noen ekstra kateter på jobben, og å ha en liten toalettmappe klar med kateter og håndsprit.

Det er også utviklet ulike type kateter, noen spesielt egnet for bruk utenfor hjemmet, enten med innføringshylse eller en alt-i-ett kateter med poseløsning. Coloplast har et bredt sortiment av hydrofile tappekatetre. Helsepersonell hjelper deg å velge riktig størrelse. Et hydrofilt tappekateter er skånsomt for de følsomme slimhinnene i urinrøret. Hydrofil vil si at overflaten på kateteret er glatt når den kommer i kontakt med vann. Kateterøynene er finpolerte og gir lav friksjon, og dermed redusert risiko for skader i urinrøret.

KATETER SOM PASSER DIN LIVSSTIL

Livsstil og aktiviteter i hverdagen kan kreve ulike kateterløsninger. Det finnes mange forskjellige katetre, standard lengde kateter og kompakte katetre som kan passe i lommen eller vesken. Det å finne det rette kateteret er et personlig valg. Undersøkelser viser at det å være fornøyd med kateterløsning er viktig for å opprettholde en god rutine. Det er derfor en god ide å prøve forskjellige katetre. Du kan velge å ha ulike typer kateter, og tilpasse valget til hvor du er. Snakk gjerne med helsepersonell eller Coloplast om du vil vite mer om ulike typer kateter.

Speedicath uten PVC

Bestill gratis vareprøver på SpeediCath
Lukk

Vet du hva et kateter er laget av?

PVC vs PU Alle SpeediCath katetre er laget av PU og er uten PVC, noe som gir minimalt miljøavtrykk. Du er sikkert opptatt av miljøet, og ønsker å bruke mindre plast. Men visste du at noen typer plast er mer skadelig enn andre? Her kan du lære mer

Referanser

 1. Confederation of European Waste-to-Energy Plants (cewep), 2019, Latest Eurostat Figures: Municipal Waste Treatment 2017, Accessed on 29th July 2019, <http://www.cewep.eu/municipal-waste-treatment-2017/>
 2. Jacquinot B, Hjelmar O, Vehlow J, 2000, The influence of PVC on the quantity and hazardousness of flue gas residues from incineration, Accessed on 29th July 2019, <http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pvc/incineration.pdf>
 3. Calculation based on each catheter containing 6 g of PVC x 1825 used in a year, adding up to 10.95 kg.
 4. Calculation based on EAUN Guidelines recommending an adult patient should catheterize 4-6 times a day. If an adult catheterizes 5 times a day during 365 days, it will be approx. 1,825 catheterisations per year
 5. Regjeringen, 2019, Nedsetter et ekspertutvalg om farlig avfall, Accessed on 28th october 2019, https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nedsetter-et-ekspertutvalg-om-farlig-avfall/id2642141/
 6. Nordic Ecolabelling, 2019, Disposable bags, tubes and accessories for health care, Accessed on 29th July 2019, <https://www.ecolabel.dk/-/criteriadoc/4337>
 7. Health Care without Harm, PVC-Free Alternatives, Accessed on 29th July 2019, <https://noharm-europe.org/issues/global/pvc-free-alternatives>
 8. Healthcare Plastics Recycling Council (HPRC), 2016, Design Guidelines for Optimal Hospital Plastics Recycling, Accessed on 29th July 2019, <https://docs.wixstatic.com/ugd/49d7a0_16dc3540ea004c21bf72a7ae19f6f7f0.pdf>
 9. World Health Organization (WHO), 2017, Safe management of wastes from health-care activities – A summary, Accessed on 29th July 2019, <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259491/WHO-FWC-WSH-17.05-eng.pdf>
 10. European Commission, 2000, GREEN PAPER on Environmental issues of PVC, Accessed on 29th July 2019, <http://ec.europa.eu/environment/waste/pvc/green_paper_pvc.htm>
 11. Greenpeace, 2019, Go PVC-free, Accessed on 29th July 2019, <https://www.greenpeace.org/usa/toxics/pvc-free/>

Hvorfor er PVC skadelig for miljøet?

I Europa blir mer enn 55 % av restavfallet fra husholdninger sendt til forbrenning.1 I praksis betyr dette at over halvparten av søppelet vi kaster hjemme ikke kan resirkuleres og derfor blir avfallet brent. Årsaken til at restavfallet ikke kan resirkuleres og dermed bli til nye produkter er mange, her er noen av årsakene:

 • produktet er satt sammen av forskjellige materialer (papir/plast, plast/aluminium eller forskjellige typer plast)
 • produktet er skittent
 • produktet inneholder farlig avfall
 • medisinsk utstyr

I Norge blir katetre behandlet som restavfall fordi de er satt sammen av forskjellige typer plast, samt at det er regnet som medisinsk utstyr. Dette betyr at alle katetre i Norge går til et forbrenningsanlegg, og det er her PVC katetre blir et problem for miljøet. PVC er blant annet laget av klor som ved forbrenning danner saltsyre og dioksiner som er skadelig for miljøet. I tillegg er disse stoffene helseskadelige for mennesker og dyr.

Ved forbrenning danner PVC store mengder farlig avfall da røyken som oppstår ved forbrenning må renses og etterlater seg et såkalt restprodukt. 1 kg PVC skaper omtrent 1 kg farlig avfall når det brennes.2 Dette utgjør omtrent 11 kg farlig avfall per kateterbruker per år.3 Det farlige avfallet som oppstår ved forbrenning av PVC blir fraktet til spesielle deponier for farlig avfall.

PVC kateter danner farlig avfall ved forbrenning

PVC avfallsprosess

Deponi for farlig avfall i Norge

I Norge har vi kun to deponier for farlig avfall. Utfordringen med det er at det ene deponiet, Langøya-deponiet som ligger i Holmestrandfjorden, er forespeilet å bli fullt i løpet av noen få år. Samtidig produserer norske bedrifter og husholdninger mer og mer farlig avfall – i overkant av 1,53 millioner tonn i 2017. Dette er en økning på i underkant av 24 % fra 2013, ifølge Statistisk Sentralbyrå.5 I april 2019 satte regjeringen ned et ekspertutvalg som skal vurdere hvordan mengden farlig avfall i Norge kan reduseres, og hvordan fremtidige løsninger for behandling av farlig avfall kan sikres. Ekspertutvalget skal også se på hvordan vi kan sikre tilstrekkelig deponikapasitet i Norge. Forslaget om et nytt deponi for farlig avfall i Dalen gruver i Brevik har blitt møtt med kraftig motstand både fra lokalpolitikere og lokalbefolkningen da de ikke ønsker et slikt deponi i nærmiljøet. Per i dag har ikke regjeringen funnet et nytt sted for deponi for farlig avfall.

Fraråder bruk av PVC i medisinsk utstyr

EU-kommisjonen, Verdens helseorganisasjon (WHO) og flere andre helseorganisasjoner6-9,10 fraråder bruk av PVC i medisinsk utstyr på grunn av den skadelige miljøpåvirkningen, og Norge er intet unntak. Organisasjonen Greenpeace, som er verdens største uavhengige miljøorganisasjon, har i mange år argumentert for forbud mot all bruk av PVC. De hevder at PVC er den mest miljøskadelige plasten.11 På bakgrunn av den store miljøbelastningen PVC gir ved forbrenning kan man konkludere med at PVC er et uønsket materiale i medisinsk utstyr.6-9,11 Alternativet til et kateter laget av PVC kan være et kateter laget av PU. PU er en type plast som ikke danner farlig avfall ved forbrenning, fordi det ikke inneholder klor.

PU kateter danner ikke farlig avfall ved forbrenning

PU avfallsprosess

SpeediCath® setter standarden

Som statistikken viser øker mengden farlig avfall raskt, men dette er en utvikling som hver enkelt person kan være med på å bremse. Ved å bevisst velge bort produkter som skaper farlig avfall ved forbrenning, slik som PVC, kan hver enkelt av oss gjøre en forskjell for miljøet. Alle SpeediCath-katetre er laget av PU og er uten PVC, noe som gir minimalt miljøavtrykk.

Speedicath uten PVC

Bestill gratis vareprøver på SpeediCath
Lukk

Kornelius (6) – kraftkar og grensesprenger

Kornelius nærbilde Langt der nede bølger Middelhavets krystallklare vann dovent. Mallorcas strender blir stadig fjernere. Kornelius (6) og pappa Kai Olav stiger og stiger til værs. Fastspent til paraseiler-skjermen kjenner de på lykken over å sveve av gårde. Igjen har Kornelius tatt en ny utfordring på strake armer. Nok en gang er en grense sprengt. Les mer om Kornelius
Lukk

Kornelius (6) – kraftkar og grensesprenger

Tekst: Einar B. Strømstad
Foto: Frontpage/Tor Lindseth

Dagen begynte ikke så lovende. Nok en gang ble den lille rullestolen møtt med skepsis, de som skulle hente dem på hotellet var plutselig ikke særlig velvillige. De skyldte på liten plass i bilen, men pappa Kai Olav ga seg ikke: – Rullestolen får vi inn, og vi to trenger ikke store plassen.

Nok en gang førte viljen til å ikke gi opp helt fram – til stranda og båten som tok gutta rett til værs.

Minnene fra herlige soldager på Mallorca gjenfortelles i det lune hjemmet til Kristine Smeby (35) og Kai Olav Ryen (40). Huset, som ligger ved foten av Kongsvinger festning med utsikt over hele byen, oser av hektisk aktivitet og mild ro. I sofaen sitter Kornelius (6), mens lillebror Kaspian (5) og lillesøster Kornelia (1,5) herjer kjærlig og nært rundt storebroren. Det veksles mellom heftig putekrig og varme klemmer. – Kaspian har savnet broren sin veldig, de har et tett og nært forhold – de er nesten som tvillinger, sier Kristine, mens en leketøygiraff på halvannen meter suser forbi og lander i sofaen hos Kornelius. – Kan vi få is, roper søskenflokken unisont. Lydnivået senkes en kort stund mens barna koser seg med isen – men snart er det full rulle igjen.

Kornelius med søskenSJOKKET

Kornelius ler høyt og bryr seg ikke om at begge bena er gipset. Etter sju uker på Rikshospitalet er han lykkelig over å være tilbake hos familien. Han er hjemme, og han er et naturlig midtpunkt hos de fem forente K´ene; Kristine, Kai Olav, Kaspian, Kornelia – og Kornelius. En familie knyttet sterkt sammen – som en slags selvforsterkende K i femte potens.

Sju år tilbake i tid: Kristine er gravid i 30. uke, og tidligere utralyd-undersøkelser har ikke påvist noe unormalt. Likevel har hun en gnagende følelse av at noe ikke stemmer. Hun og Kai Olav velger å ta enda en ultralyd-undersøkelse. De gleder seg stort over å bli foreldre til Kornelius, men vil forsikre seg om at alt er normalt. Mens legen gjennomfører undersøkelsen følger Kristine nøye med på skjermen. Plutselig oppdager hun det. Som lege ser hun med en gang hva som er galt: Kornelius har ryggmargsbrokk. Kai Olav registrerer at Kristine blir lei seg og han hører hva legen sier, men han klarer ikke å ta sjokkbeskjeden innover seg. Da de gikk fra undersøkelsen var kom legen meden tydelig formaning: Nå skal dere ikke gå hjem å google!
Senere fikk de vite årsaken: Kristine hadde et stort underskudd av folat, som er et vannløselig B-vitamin og viktig for bygging av celler. Folat-mangelen var så stor at anbefalt tilskudd ikke hadde hjulpet.

– Det var et sjokk, men gradvis endret fortvilelsen seg til en innstilling om at vi skulle ta ting som det kom, det fikk bli som det ble, sier Kai Olav, som den gang var profilert fotballspiller på toppnivå i KIL. – Men av og til kunne det være tøft å se små unger springe rundt og samtidig vite at vår sønn aldri ville kunne gjøre det samme.

– Etter beste evne forsøkte vi å forklare omverden hva som feilte vår ufødte sønn, men det var ikke alle som tok det inn. Etterhvert ble det vanskelig å svare ærlig på folks kommentarer og gratulasjoner om at det snart kom en ny fotballspiller. – Til slutt ga jeg opp og svarte: Ja, det er nok en ny fotballspiller på vei, sier Kai Olav med et forsiktig smil.

Etterlengtede Kornelius kom – og Kornelius ble faktisk fotballspiller! Sittende voktet han målet på miniputtlaget, han var en del av teamet. For dette er Kornelius i et nøtteskall; han gir ikke opp, han vil prøve alt. Fra paraseiling til alpint – ingen hindring er stor nok, det kan av og til bare ta litt lengre tid.

Hafjell en kald vinterdag: Kornelius og pappa har stått i bakken i flere timer. Den spesialtilpassede sitteskien (bi-ski) gjør at Kornelius kan suse nedover bakken med pappa hengende i selen etter. – Fortere, pappa, fortere! Til slutt syns pappa Kai Olav det er nok, og vil tilbake til den varme hytta. Dét vil ikke Kornelius: Mer, pappa, mer!

– Kornelius er friskusen i familien. Han elsker å være ute, å leke i snøen er en favoritt. Han er en skikkelig vintersportgutt, og i fjor begynte han med langrenn. Sittende på en spesiallaget kjelke staker han seg iherdig fram – og er ikke den første i gjengen vår som gir seg – for å si det sånn, ler Kristine.

Kornelius og pappaMÅ SE LØSNINGER

Ryggmargsbrokk gir ulike grader av redusert funksjonsevne og utfordringer. Mange får problemer med avføring og vannlating, og må bruke hjelpemidler. Kornelius fikk i fjor sommer operert inn en blindtarmstomi. Dette fungerer godt, annenhver dag bruker Kornelius en time på do hvor én liter vann blir tilført gjennom stomien på magen. Tarmen skylles slik at den tømmer seg på naturlig vis. Dette er blitt en rutine som faller naturlig inn i familiens hverdag. Fordelen med en blindtarmstomi er at det er liten fare for lekkasje, og Kornelius slipper å ha en pose på magen. Det er en fordel for en aktiv gutt som ikke har så mye tid til å sitte i ro. – Det gjelder å finne de gode løsningene, og vi har fått god rådgivning og veiledning til å finne den riktige stomien.

For å kunne tisse er Kornelius avhengig av kateter. Hver andre til tredje time må han kateteriseres. Dette gjør Kornelius selv, selvfølgelig er heller ikke dét noe problem. – Hygienen er utrolig viktig når det skal settes inn kateter. Vi bruker kateter som er forseglet i plast og som er enkelt å håndtere sterilt, det reduserer risikoen for infeksjon. Kornelius ordner dette selv, og for han er det blitt en helt naturlig del av hverdagen. Skoleassistenten hans har også fått opplæring til kateterisering, men han trenger aldri å gjøre det. Når vi er ute på tur kan det settes en pose i enden av kateteret, da er vi ikke avhengig av tømmetidspunkt. – Enkelt og funksjonelt, sier Kristine.

Beitostølen Helsesportsenter høsten 2017: Kornelius og pappa har tre drømmeuker sammen med andre barn som har ryggmargsbrokk. Kornelius er den aller yngste, men kanskje den mest ivrige. Her finnes ingen begrensninger i aktiviteter. Gjennom ukene får han være med på riding, gymsalaktiviteter, svømming, boksing, trampoline, luftgevær, bordtennis, el-bandy med elektriske kjelker, kajakkpadling, grilling, klatring... Alt dette i tillegg til kurs i rullestolteknikk, og Kornelius er selvfølgelig blitt en racer. Men noe av det gjeveste var å prøve pumpesykkel, hvor armene er drivkraften. Snart skal han få sin egen pumpesykkel! Kjelkehockey er en annen aktivitet Kornelius har lyst til å prøve. No limits!! Det beste av alt på Beitostølen var nok likevel alle vennene han fikk.

Det er lett å se at Kristine og Kai Olav er et ressurssterkt team. De snakker lett og åpent om hverdagen som familie, og det synes som om de tar det meste på strak arm – i likhet med Kornelius.

– Er dere rett og slett superparet som fikser alt og som ikke ser noen hindringer?
De ler, ser på hverandre og rister lett på hodet. – Vi har en grunnleggende innstilling til at dette klarer vi, men det er ikke alltid like lett.

– Som en følge av ryggmargsbrokket fikk Kornelius også vannhode. Dette er nok den største bekymringen vi lever med. Hjernevæsken dreneres ikke på normalt vis, og trykket som oppstår kan bli fatalt. Imidlertid har Kornelius fått operert inn et shunt som gjør at væsken blir ledet ned i magesekken. Skulle shuntet tette seg kan det raskt bli kritisk. Dette har vi opplevd tidligere, blant annet en gang vi var på ferietur i Stockholm. Gutten ble raskt dårlig og måtte hasteopereres. Heldigvis gikk det bra. Men engstelsen ligger der for at det skal skje igjen, forteller Kristine.

– Egentlig var det flaks at vi var i Stockholm, skyter Kai Olav inn. – Da vi skjønte at noe var galt ringte vi til Rikshospitalet i Oslo, som beroliget oss med at de dyktigste spesialistene innen feltet befinner seg i Stockholm – og til og med på det sykehuset vi var på vei til. Det var jo en slags trøst, og det gikk heldigvis bra.

ET SOSIALT LIV

– Naturlig nok følger det mange tanker og bekymringer med å ha et funksjonshemmet barn, sier Kristine. – Da han var yngre tenkte jeg mye på om han ville få venner, om han ville få et sosialt liv og hvordan han kom til å takle hverdagen. Vil det bli vanskelig på skolen... Tankene har vært mange, og vi innrømmer at det er noen tunge stunder. Men heldigvis har Kornelius fått mange gode venner, han er en veldig åpen og sosial gutt. Da han begynte i førsteklasse i fjor var vi litt engstelige for at han ikke skulle finne sin plass i klassen. Han var jo på sykehuset nesten hele høsten. Men det har gått fint, han trives og liker seg godt.

– Hvordan er det for Kornelius å være med venner hjem?
Kai Olav og Kristine tenker seg om en liten stund: – Den største bøygen er faktisk foreldrene. Det handler mest om en frykt for det ukjente, og at de ikke vet hvordan de praktisk skal møte Kornelius og hans funksjonshemming. Men vi understreker alltid at Kornelius er ikke noe problem. Han er en selvstendig og på de fleste områder en selvhjulpen gutt. Han setter inn kateteret selv, og han krabber trapper opp og ned uten problemer. Han er lykkelig når han er med venner hjem, og stortrives når kompiser er på besøk.

– Hva med det sosiale livet utenfor familien?
– Heldigvis har vi mange gode venner. Noen vennskap har forsvunnet på veien, men nye venner har kommet til. Gjennom årene har det vært mange sykehusopphold, og det begrenser til en viss grad våre sosiale aktiviteter utenom familielivet. Men vi er en aktiv familie som gjerne reiser på utenlandsferier og vi får til mange fine turer sammen med andre familier. Og våre gode venner holder ut med oss, selv om det har blitt mange avbestillinger opp gjennom årene, ler Kristine og Kai Olav. – De som kjenner Kornelius og oss vet at vi fokuserer på det vi får til – og ettersom Kornelius blir mer selvhjulpen er han ikke en hindring for fellesaktiviteter.

– Vår hverdag blir selvfølgelig ekstra krevende, men vi er et godt team. En av de viktigste lærdommene er å ikke stille for høye krav, vi har nok utviklet en sterk evne til å nyte øyeblikkene. Et par timer alene med hverandre i sofaen ... det er ofte ikke mer som skal til før vi kjenner på at overskuddet kommer tilbake.

Kornelius med familienDEN GODE STØTTEN

Familien Smeby Ryen består ikke bare av de fem K´er. Heldigvis er det flere i den nære familien som gjerne trår til når det trengs. Bestemødre, søsken, nevøer og nieser stiller mer enn gjerne opp. De koser seg med Kornelius og søsknene, og har lært seg å håndtere Kornelius´ særlige behov. – Uten den formidable støtten de gir hadde det vært tøft, sier Kai Olav og Kristine.

Og støtten har kommet godt med. Det har vært seks år med mange utfordringer. Alt fra at barnehagen ikke hadde fått beskjed om at 11 måneder gamle Kornelius hadde ryggmargsbrokk til vanskeligheter med å få tillatelse til å bygge om boligen slik at den ble bedre tilpasset Kornelius. Eksemplene er mange, men nå gleder alle seg over at Kornelius blir så stor at han kan ta i bruk flere hjelpemidler som gjør at han kan få brukt energien sin.

For Kornelius vil klare alt selv. Ofte dytter han vekk foreldrene når de iler til for å hjelpe ham. – Kornelius er utrolig tålmodig, jeg er imponert over hvordan han med et smil strever med å klare det meste sjøl. Jeg tenker ofte at Kornelius er «dømt» til et liv i venting, men det plager ham lite, sier Kai Olav.

FULL FART FRAMOVER

Fram til i dag har rullestolen vært Kornelius viktigste hjelpemiddel for å ta seg fram. Men ofte har han så dårlig tid at han foretrekker å ake seg bortover gulvet, det er ikke noe problem for kraftkaren. Etter det lange oppholdet på Rikshospitalet kan Kornelius begynne å gå med skinner og krykker. Operasjonen rettet ut bena slik at han kan stå på dem, og nå trener han iherdig med krykkene for å lære å gå. For en vilter gutt på snart sju går det av og til litt for sakte, men hver dag gjør han store framskritt – bokstavelig talt.

Kornelius elsker vann. Han kunne svømme lenge før sine jevnaldrende venner, og han er fryktløs når han dykker etter gjenstander på bassengbunnen. I vannet kan han utfolde seg fritt, det finnes ingen begrensninger. – Etter at han fikk operert inn blindtarmstomi ble alt enklere, forteller Kai Olav og Kristine. – Vi trenger ikke være engstelige for lekkasjer, vi kan gå i svømmehallen og bare hygge oss. Det er en herlig opplevelse.

– Hva er deres viktigste råd til andre som står overfor de samme utfordringene?
– Vær åpne! Svar på spørsmål. Fortell gjerne om utfordringene, men understrek samtidig mulighetene. Kornelius kan være med på det meste, særlig hvis de voksne vet hva de trenger å gjøre – og ikke trenger å gjøre!

En annen erfaring vi har gjort er å være bevisste på mamma- og pappa-tid med de andre søsknene. Kai Olav har naturlig nok vært mye med Kornelius ettersom mange aktiviteter krever fysisk styrke. Jeg har som regel bodd med Kornelius når han har vært på sykehus. Det betyr at særlig Kaspian har savnet oss og savnet broren. Nå har vi byttet på slik at Kaspian blant annet er mer ute sammen med Kai Olav. Kaspian også er viktig for Kornelius. Det er liten aldersforskjell, og de leker godt sammen. Kaspian har faktisk pushet Kornelius mye, og skal ha en del av æren for at Kornelius tar og løser utfordringene, sier Kai Olav Ryen og Kristine Smeby.

Og ute venter nye opplevelser og nye grenser som skal sprenges...


Denne artikkelen ble først publisert i Assistanse magasin utgave 1/2019.
Klikk her for å bestille gratis abonnement på Assistane Magasin - informasjon og gode råd fra Coloplast.

Lukk

Det tar minst ett minutt å vaske hendene grundig

Vaske hender grundig Du vet at du bør vaske hendene før kateterisering. Men vet du hvordan du skal vaske dem? Slik vasker du hendene grundig

FOREBYGGE INFEKSJONER

Enhver infeksjon er en for mye. Det er et klart budskap fra mange sykepleiere.

En infeksjon er alltid en uønsket komplikasjon. Den kan være smertefull og kreve innleggelse på sykehus. Kateterbrukere har økt risiko for urinveisinfeksjon, som i verste fall føre til alvorlige komplikasjoner om den ikke behandles.

Selv om en infeksjon kan behandles med antibiotika, er det bedre å unngå den helt. Antibiotika kan som følge av ubalanse i tarmfloraen gi en tarminfeksjon, dette vil igjen kunne øke risikoen for at du får bakterier inn i urinrøret og nye urinveisinfeksjoner.

HALVPARTEN AV BAKTERIENE ER IGJEN PÅ HENDENE

Når vi snakker om hygiene i forhold kateterisering, er det særlig håndhygiene vi har fokus på.

Alle bør ha god personlig hygiene, også kateterbrukere, ved å dusje og skifte undertøy hver dag.

I forbindelse med kateteriseringen er håndhygienen ekstra viktig. Hendene er kilde nummer en for å overføre bakterier til kateteret. Dersom man rører ved den delen av kateteret som føres inn i urinrøret og opp i blæren, er ikke alltid god håndvask nok til å hindre bakterier i å komme til blæren. Fortsatt kan rundt halvparten av bakteriene være igjen på hendene. I noen tilfeller vil det være bra å kombinere god håndvask og bruk av håndsprit, på den måten vil rundt 99% av bakteriene være borte.

Det beste vil være at du lærer en god teknikk for kateterisering som gjør at du ikke trenger å ta på den delen av kateteret som føres inn i urinrøret. Det finnes ulike typer kateter som kan gjøre det enklere å finne et som passer deg.

BRUK AV HÅNDSPRIT FØR KATETERISERING

Problemet er at så snart du har rørt ved noe etter at du har vasket hendene, er de igjen «forurenset». Det er en av grunnene til at det kan være en god ide å bruke håndsprit rett før kateterisering. Særlig om du er på steder hvor du er usikker på om det er helt rent.

Med tanke på bakteriene rundt urinrøret skal man ikke vaske seg med såpe og vann ved kateterisering, det vil tørke ut og irritere huden. Daglig vask er tilstrekkelig, dersom området er rent. Bruker man en våtserviett ved vask, skal det skje i en bevegelse vekk fra urinrøret, så man ikke fører bakterier til urinrøret.

SLIK VASKER DU HENDENE

 1. Start med å gjøre hendene våte med kaldt eller lunkent vann.

 2. Bruk flytende såpe. Det kan vokse bakterier på en håndsåpe i en såpekopp. En antibakteriell såpe er ingen garanti for å drepe bakterier, og er ikke bra for miljøet.

 3. Gni såpen godt inn i hendene, også mellom fingrene og ved neglene, så den skummer opp. Fortsett med å gni hendene mot hverandre i ca 15 sekunder. Såpen løser opp fett og urenheter, den dreper ikke bakterier. Det er den mekaniske prosessen når man gnir hendene mot hverandre som fjerner bakteriene.

 4. Skyll såpen av hendene, steng om mulig kranen med håndbaken, og tørk hendene med engangshåndkle. Husk at håndklær kun er rent første gang. Alt i alt bør det ta minst et minutt fra start til slutt å vaske hendene hvis det skal være grundig.

Slik vasker du hendene


 

BESTILL GRATIS HÅNDSPRIT

HåndspritHygiene er ofte en utfordring når du er på reise. Da er det smart å ha med seg antibakteriell gele som desinfiserer hendene.

Bestill to flasker GRATIS håndsprit

 

Lukk

Servicehund - en hjelpende "hånd"

Hva er en servicehund og hvem kan få denne tjenesten? Vi har møtt lederen i Norske Servicehunder for å lære mer om hva en servicehund er og hvem som kan få denne tjenesten. Anne-Margrethe Rognheim har hatt servicehund i 17 år og forteller om hvordan hunden hjelper henne med praktiske gjøremål og gir økt trygghet i hverdagen. Les mer...
Lukk

Hva er en servicehund og hvem kan få denne tjenesten?

Tekst: Lena Lyseggen Brenden
Foto: Norske Servicehunder

For å få svar på dette kontaktet jeg Anne-Margrethe Rognheim Nyhus, som selv har hatt servicehund i mange år. Anne-Margrethe er også leder i foreningen Norske Servicehunder, så hun kan gi oss god informasjon. Ved ankomst hos Anne-Margrethe fikk jeg en fin velkomst av Gipsy, som er servicehund og har vært det i snart 2 år. Gipsy overtok jobben hos Anne-Margrethe da Marvin, hennes tidligere hund, ble pensjonist.

Mennesker med en fysisk funksjonsnedsettelse og som trenger bistand i hverdagen kan få servicehund. Det er i dag 27 servicehunder i aktiv tjeneste i Norge, og flere er under utdanning. For å få servicehund blir man vurdert i forhold til behov, det legges også vekt på at man kan gi et godt hundehold. Det vil gjennomført hjemmebesøk i perioden hvor søknaden behandles, dette for å sikre at man kan dekke det behovet som er hos brukeren.

HVILKE KOSTNADER ER DET FORBUNDET MED SERVICEHUND?

- Servicehunder koster ca 350 000,- med opplæring, forverter og veterinærkostnader og annet som trengs i hudens tjenestetid. Hunden kommer til brukeren med seng, matskål, bånd og kløv. Kostnader til forsikring og veterinær dekkes av NAV, men bruker må selv holde mat og daglige kostnader til hunden. Som dere ser koster dette en del, men vi må huske at en servicehund gjennom sine tjenestetid også sparer inn rundt 800 000,- i form av redusert behov for praktisk bistand i hjemmet og assistenter, forteller Anne-Margrethe. Selv har hun redusert behovet for kommunale tjenester og BPA (Brukerstyrt Personlig Assistent) ved at hun har servicehund.

KAN ALLE HUNDER BLI SERVICEHUNDER, ELLER ER DET BESTEMTE HUNDER SOM BRUKES TIL DETTE?

- Du kan ikke bare bruke din egen hund og få dette godkjent som servicehund. Det er hundeskolen Veiviseren i Vestby som står for avl og opptrening av servicehunder i Norge i dag. Man velger raser som er rolige og tjenestevillige, ofte labrador eller labradorblanding. Hundene ser på jobben som lek og moro, det skal være lystbetont, de er ofte glade i mat og det gjør det enklere med innlæring. Man ser etter egenskaper som arbeidslyst og at de er rolig, og avler gjerne på gode gener som vi vet fungerer, forteller Anne-Margrethe.

-Hunden starter i tjeneste når de 2- 2,5 år og jobber til de er 11 år, så fremt de er friske og velfungerende.

ServicehundHVORDAN TRENES HUNDEN TIL Å GJØRE AKKURAT DET DU TRENGER HJELP TIL?

- Servicehunder kan utføre mange ulike oppgaver, fra å hente ting, bære handleposer hjem fra butikken, av- og påkledning, åpne dører og ta ut tøy av vaskemaskinen. Dette gjør at man må på samtreningskurs med hunden før den skal overleveres til brukeren, her er samspillet viktig og vi må lære oss å gi de rette kommandoene til hunden. Kurset varer i to uker, og vi trener også hjemme hos den enkelte slik at hunden blir kjent med hvordan oppgaver skal utføres i hjemmesituasjonen, sier hun.

- For at hunden skal utføre rett oppgave er det for eksempel viktig hvordan jeg stiller opp stolen, så hun skjønner at døren skal åpnes og hvilken vei.

MANGE ÅR MED SERVICEHUND

Du sier du har hatt flere servicehunder, kan du si noe om hvorfor du har servicehund og hvordan du fikk vite om dette?

- Jeg har vært ryggmargsskadet i 28 år nå, og fikk min første hund, Salina, i 2002. Det var en tilfeldighet at jeg oppdaget muligheten gjennom en reportasje. Jeg hadde jo ønsket meg hund, men var usikker på hvordan det ville fungere. Nå ser jeg betydningen av servicehunden, og har som sagt min tredje hund nå.

- For meg betyr dette at jeg trenger mindre praktisk bistand hjemme, og er mer fri. Hunden hjelper meg med å hente ting, bære søppel og andre ting. Gipsy hjelper meg med å ta klær ut av vaskemaskinen slik at det enkelt kan legges i tørketrommelen, noe jeg hadde trengt bistand til ellers.

- Det er også en stor trygghet for meg når jeg er ute, og hun kan plukke opp ting jeg mister på bakken. Hun kan fint ta opp bankkortet eller mynter om jeg mister det. Gipsy har også lært å trykke på trygghetsalarmen om det skulle være behov for det, så det er klart det gir en stor trygghet i hverdagen, forteller Anne-Margrethe.

Vi får se hunden i tjeneste og det er imponerende hvor flink hun er og ikke minst hvor mye glede hunden viser ved å få jobbe.


HVORDAN SØKER DU?

Etter mange års kamp ble servicehund endelig et godkjent hjelpemiddel på lik linje med førerhund i 2018.
Det er nå NAV som har ansvaret for å utdanne, tildele og godkjenne servicehunder i Norge. Frist for å søke om servicehund i 2020 er 1. november 2019.

Les mer om stønad til servicehund på NAV sine hjemmesider...

Lukk

«Magen min skal ikke kontrollere livet mitt lengre»

Eva Holmgren - MS For Eva Holmgren har Peristeen vært med på å gi henne friheten tilbake. Nå er det ikke lenger magen som kontrollerer livet hennes. Les mer...
Lukk

«Magen min skal ikke kontrollere livet mitt lengre»

Utdrag fra RIKare Vetande, Coloplast Assistanse, Sverige (Tilrettelagt av Inger Stine Anseth)

En solrik og fin høstdag treffes MS-pasient Eva Holmgren, Ulrika Nilsson fra Coloplast og uroterapeut Lena Lindbo på Spinalisklinikken i Stockholm. Eva Holmgren fikk MS-diagnosen for 12 år siden, og ønsker å dele sin erfaring med Spinalisklinikken. Målet er å utveksle kunnskap om tarmutfordringene Eva hadde i starten etter at hun fikk diagnosen. Hun ønsker at andre som kommer etter henne skal få god veiledning og hjelp med sine problemer. Eva har brukt irrigasjonsmetoden i en lengre periode, og ønsker at pasienter skal ha de beste forutsetningene for å lykkes og kunne leve det livet de ønsker.

Etter at Eva Holmgren fikk MS diagnosen ble livet hennes forandret. Symptomene på MS er veldig individuelle, og for Eva startet det med urinveiene. Hun fikk hjelp etter relativt kort tid, og helsepersonell skjønte at hun hadde behov for å tappe blæren med et tappekateter. Det gikk fint og livet fungerte bra. Etter en stund fikk hun store mageproblemer. Hun søkte hjelp hos helsepersonell flere ganger uten hell, og endte opp med et legemiddel for å stabilisere tarmtømmingen. Hun gikk gjennom gastroskopier og til og med en operasjon i endetarmen. Men, det var dessverre ikke til hjelp. På dette tidspunktet var det ingen som knyttet hennes tarmproblemer til MS-diagnosen. Uroterapeut Lena Lindbo opplever at flere har henvendt seg med slike symptomer de seneste årene.

«Jeg kjempet virkelig for å få hjelp og bli hørt. Tarmproblemene påvirket hele mitt liv, både jobb og privat. Jeg turte ikke gå ut og spise med barna mine. Alt måtte planlegges etter magen min, og problemene med å tømme tarmen påvirket i høyeste grad mine nære og kjære. Jeg er så glad for at jeg er kommet i gang med behandlingen, og at den fungerer for meg.»

VERDIEN AV STØTTE OG HJELP

Å starte med en ny behandling med Peristeen® transanal irrigasjon kan ta tid. «Det er viktig å lære seg bruken av utstyret og bli kjent med metoden. Rutinene endret seg underveis for meg, og da var det fint å ha et sted å henvende seg til. I starten fikk jeg hjelp på klinikken, og så etter hvert ringte jeg sykepleierne hos Coloplast kundeservice. De er alltid tilstede på hverdager,» forteller Eva.

 «Jeg er glad jeg kan ringe Coloplast Assistanse. Jeg ringer dem direkte for å få hjelp og støtte når jeg trenger det.»

Eva tilpasser sin irrigasjon til hverdagen og jobb. Hun er lærer på en skole i Stockholm, og har valgt å være åpen om MS-diagnosen og sine blære- og tarmproblemer. «Jeg synes det er viktig at kolleger og sjefen min kjenner til utfordringene mine. Da forstår de enklere min livssituasjon. Jeg angrer ikke på at jeg fortalte dem om det. Det tok faktisk seks år å få hjelp med tarmtømmingsproblemet, før noen kom med den rette løsningen, forteller Eva. Nå har Eva brukt Peristeen i mer enn åtte år. Hun skulle ønsket hun hadde fått hjelp tidligere. «Takket være Peristeen kan jeg fortsette å jobbe som lærer, en jobb jeg elsker. Jeg kan gå ut på middag uten bekymring. Det er jeg som har kontrollen over magen min, ikke motsatt,» avslutter Eva.

HAR DU AVFØRINGSLEKKASJER ELLER UTFORDRINGER MED FORSTOPPELSE?

For deg som rammes av avføringslekkasje eller forstoppelse, kan det by på store utfordringer i hverdagen. Du er ikke den eneste som lider av dette, og det finnes effektive hjelpemidler som kan forbedre hverdagen og gi deg bedre livskvalitet. Det er viktig at du søker hjelp. Avføringsinkontinens kan ramme mennesker i alle aldre, ofte i sammenheng med sykdom eller skade, men også dersom nerver eller muskler skades, for eksempel når man blir eldre. Avføringsinkontinens er vanligere hos kvinner enn menn, blant annet som følge av fødsler. Du kan kontakte din fastlege og be om henvisning til en fagsykepleier eller stomisykepleier som kan gi deg veiledning og hjelp. Har du spørsmål til Peristeen transanal irrigasjon, kan du lese mer om dette på www.coloplast.no eller ringe våre sykepleiere på telefon 22 57 50 20. Vi har veiledningsbrosjyrer dersom du ønsker å bestille dette.

 

Peristeen transanal irrigasjonPeristeen® transanal irrigasjon

Peristeen er et irrigasjonssystem som brukes ved problemer med forstoppelse og avføringsinkontinens.

Det å kunne ta kontroll over når tarmen er noen av de viktigste faktorene for god livskvalitet hos mennesker som lider av tarmproblemer. Det gir frihet til å gjøre det man selv vil. Med Peristeen irrigasjon er det enkelt å tømme tarmen effektivt og sikkert. Ved å føre vann opp i endetarmen, stimuleres tarmen og den tømmer seg for avføring og vannet. Denne behandlingen forebygger forstoppelse og reduserer risikoen for avføringslekkasje. Det gir deg bedre kontroll og du kan føle deg trygg.

Din guide til et bedre liv med PeristeenBrosjyren «Din guide til et bedre liv med Peristeen» kan bestilles hos Coloplast. Det gir grunnleggende informasjon om Peristeen systemet.

Lukk

Rehabilitering med naturen som base

Valnesfjord helsesportsenter i nordlys Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) ligger i Fauske kommune, Norland Fylke, og i naturskjønne omgivelser ved foten av Sjunkhatten Nasjonalpark. Naturen brukes flittig under oppholdene, både sommer og vinter. Selv om det også foregår mye annen aktivitet, er det fokus på å formidle friluftsliv som et lavterskeltilbud med stort mangfold. Les hele artikkelen her...
Lukk

Rehabilitering med naturen som base

Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) ligger i Fauske kommune, Norland Fylke, og i naturskjønne omgivelser ved foten av Sjunkhatten Nasjonalpark. Naturen brukes flittig under oppholdene, både sommer og vinter. Selv om det også foregår mye annen aktivitet, er det fokus på å formidle friluftsliv som et lavterskeltilbud med stort mangfold.

Tekst: Lena Lyseggen Brenden
Foto: Valnesfjord Helsesportsenter

Varm velkomst

Valnesfjord Helsesportssenter er noe jeg har hørt flere snakke varmt om, stedet som ligger så flott til og som har mange gode tilbud. Jeg ønsket å finne ut mer om stedet, og gjorde en nærmere avtale med Line Merethe Bergli, Fagkonsulent Marked, om at jeg kunne få ta turen opp til Fauske. Dagen jeg ankom fikk jeg følgende melding når jeg landet i Bodø: «Kjør pent, det er glatt opp i bygda». Det skal sies at jeg tenkte, hvor er det jeg egentlig skal, for det er et stykke å kjøre fra hovedveien. Landskapet som møtte meg vitnet om det jeg hadde hørt. Det er et fantastisk sted, og menneskene som jobber der er rause og du føler deg velkommen fra første sekund.

Valnesford og ValnesfjordalpeneSenterets opprinnelse

VHSS er en privat, ideell stiftelse som har levert spesialisthelsetjenester innen habilitering og rehabilitering siden 1982. Her legger de særlig vekt på aktivitets- og deltagelsesaspektet som er av vesentlig betydning for alle menneskers fysiske, psykiske og sosiale utvikling.

I 2012 ble de også godkjent som forskningsinstitusjon og fikk ansvaret for å etablere Nasjonalt kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Senteret er landsdekkende, det vil si at det er mulig å søke opphold på VHSS selv om du ikke bor og tilhører region Helse Nord.

Tilbud på senteret

VHSS har tilbud til både barn, ungdom og voksne. Ettersom sykdom eller funksjonsnedsettelse kan ramme oss alle og i alle faser av livet, kan det føre til et behov for rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå. Gjennom mange års erfaring har man på VHSS lært at rehabilitering i grupper sammensatt av mennesker med ulike utfordringer, har god effekt. Tilbudet er derfor knyttet opp i grupper, men med en individuell tilpasning og tilrettelegging.

Oppholdene og tilbudet varierer med hvilke avtaler som finnes, men vi ser at det for tiden er tilbud innen nevrologi, hjertesykdommer, kronisk lungesykdom, kreft, overvektsproblematikk, muskel-/skjelettsykdom, revmatiske sykdommer, overvekt og arbeidsrettet rehabilitering for voksne. For barn er det blant annet egne opphold innen diagnosegruppene EDS, hypermobilitet, revmatisk sykdom, Downs, hjertesykdom, muskelsykdom, CP, overvektsproblematikk, utviklingshemming og multifunksjonshemming. Enten det gjelder barn, unge eller voksne, finnes det både tilbud om egne diagnoseopphold og opphold i grupper med blandede diagnoser. I tillegg er det en rekke temaopphold med ulikt aktivitetsfokus og enkelte familieopphold.

Valnesfjord leik og klatringTemaoppholdene er gjerne tilknyttet årstider og man får samtidig tilpasset og prøvd ut riktige aktivitetshjelpemidler for den enkelte. Opphold for barn involverer også i større grad pårørende og andre i omgivelsene rundt barnet. I enkelte tilfeller er en støtteperson avgjørende for å kunne skape deltakelse i aktiviteter. Derfor er det særdeles nyttig om assistentene også er tilstede under oppholdet. De tenger jo også å håndtere aktivitetshjelpemidlene som trengs.

- Tilpasset fysisk aktivitet er vårt viktigste virkemiddel, men samlet er målet å bidra til at den enkelte opplever mestring og deltakelse og bidra til å styrke troen på at mulighetene videre i livet, sier Line.

Alpinkjøring og tilpasning av utstyr

En av gruppene som var inne på senteret når jeg var der hadde fokus på aktivitetshjelpemidler, alpint for barn og unge.

Ragnhild Gundersen, avdelingsleder for habilitering barn og unge, fortalte om oppholdet og hensikten for denne gruppen.

- De prøver ut ulike varianter av sittende alpint med ledsagerstyring for de av barna som ikke kjøre helt selv. Vi har et godt samarbeid med leverandører av utstyr slik at vi kan prøve ulike varianter og finne det som passer best til det enkelte barnet og til den som skal ledsage, sier Ragnhild.

Vi tar turen ut i alpinbakken rett nedenfor senteret, for å se hvordan de trener. Her treffer vi blant annet Inger Sjøberg, friluftspedagog, en svært engasjert og dedikert dame som har barna og sikkerheten i fokus. Hun forteller oss at de starter med å la foreldre kjøre sit-skien med en sandsekk som tilsvarer vekten på barnet først. Dette for å se at de har kontroll og mestrer å ledsage før de får lov til å kjøre med barnet. Det er flere idrettspedagoger som er tilstede og kjører med ungene, slik at de også lærer å sitte og få følelse med hva dette innebærer.

- Det å finne rett utstyr til den enkelte familie er viktig, slik at dette kan bli en naturlig del av deres hverdagsaktivitet som familie også etter hjemkomst, sier Ragnhild.

Valnesfjord sit-skiStrålende fornøyd pappa til bruker; «Jeg får det til etter hvert, og det blir fint når hele familien kan dra på ski sammen»

Hva ønsker dere at man skal oppnå med opphold hos dere?

- Hovedtanken med et opphold er å gjøre den enkelte i bedre stand til å påvirke sin egen helse positivt gjennom deltakelse. Det er viktig å se den enkelte, og sikre at de får erfaring og læring her som de kan bruke hjemme også etter oppholdet, sier Line.

- For mange er målet å leve med sin funksjonsnedsettelse. Det handler mye om å bidra til økt livskvalitet gjennom å vise mulighetene fremfor begrensningene i ulike aktiviteter. Vi har mye fokus på mestring, fortsetter Line. Mestring på et sted fører gjerne til mestring et annet sted også – og målet er jo at de skal fortsette å være aktive og tørre å prøve ut ting også etter at de er kommet hjem.

Tverrfaglig samarbeid og fagkompetanse

På Valnesfjord Helsesportsenter jobber det rundt 100 personer. De har et høyt kompetanse nivå innenfor sine fagområder med videreutdanninger og spesialkompetanse innen relevante områder.

Her finner du fysioterapeuter, idrettspedagoger, ergoterapeuter, leger, sykepleiere, sosionomer, fagkonsulenter i ernæring, spesialpedagoger, rideinstruktører og aktivitører.

Valnesfjord slyngetreningDen brede tverrfaglige kompetansen, samarbeidet med hjemmemiljøet, samt et stort fokus på brukermedvirkning og ansvarliggjøring, bidrar til at den enkelte skal kunne ta kontroll på egen hverdag.

Stallen – rideterapi

En viktig del av tilbudet på Valnesfjord Helsesportsenter er stallen og rideterapi. I stallen møter jeg Carola Biberg, spesialfysioterapeut rideterapi. Carola har lang erfaring og mye kompetanse på området, og du merker fort at hun brenner for hestene og hva de kan bidra med i forhold til trening og rehabilitering. Senteret har 8 hester som brukes i terapi, og det er stort sett fjordhester og dølahester. De kan for noen virke litt store og skremmende, men en stor hest er ofte roligere. En større hest gir også gjerne bedre kontroll og støtte i forhold til balanse.

Valnesfjord hesteridningForskning viser at det har stor effekt å bruke hest og rideterapi ved flere diagnoser. Nevromotoriske diagnoser og barn prioriteres. Det er ellers ønskelig med små grupper med tanke på sikkerhet og ro i ridehallen.

- Vi ser stor effekt på balanse og koordinasjon. Bevegelsene fra hesten påvirker videre gangmønsteret til rytteren, sier Carola Biberg.

- Barn deltar ofte i stellet av hesten. På den måten blir de trygge på hestene og det blir enklere for oss å finne rett hest til den enkelte, sier Carola.

- Mens noen prioriteres for ridning, får andre øve mer på stell av hest og kjøring med hest og vogn, forteller Carola.

- Vi finner også på andre spennende aktiviteter med hestene, som for eksempel ryttersport med sverd. Her trener de som riddere og får bruke flere elementer. Eksempelvis blir balansen viktig og det oppleves mer utfordrende, forteller Carola.

- Det viktigste er å finne den aktiviteten som passer til den enkelte i forhold til behov og utfordringer. De skal mestre og samtidig få effekt av treningen, sier Carola.

Stallen er også blitt en utdanningsenhet for terapiridning, slik at fysioterapeuter kan få den fagkunnskapen som kreves for å drive terapiriding.

Bruker med MS sier selv; «Treningen gir raskt effekt. Jeg merker det godt på balansen»

Valnesfjord friluftslivNaturen og fasiliteter

VHSS ligger vakkert til ved foten av Sjunkhatten Nasjonalpark i Nordland. Omgivelsene er en viktig del av (re)habiliteringsoppholdet, og de bruker naturen ofte til aktivitet.

Det er også egne Friluftsopphold som du kan søke om å delta på. Her er fokuset friluftsaktiviteter ut fra dine forutsetninger.

På senteret finner du også et bredt utvalg av andre fasiliteter, alle er universelt utformet for å sikre tilgang for alle.

- Vi har mange mål uteområder med tilrettelagte turstier, orienteringsløyper, lysløyper, fiskeplasser og kanobrygge, sier Line. I tillegg er en lekeplass utenfor hovedinngangen under oppføring.

- Vi har ellers en stor utstyrspark med ulike aktivitetshjelpemidler for uteaktivitet, fortsetter Line.

Det er ikke bare ute det er muligheter for aktivitet. Line tar meg med på en omvisning inne på senteret. Her finner du basseng, gymsaler med alt av utstyr, justerbar klatrevegg slik at alle kan mestre, treningssaler for kondisjon og styrke. Mange av treningsapparatene er enkle å tilpasse også for de som sitter i rullestol. Du finner testlab, lekerom, fellesstuer, skoleavdeling, avspenningsrom, fysiosal, spisesal og undersøkelsesrom og mye annet på senteret.

- Det er muligheter for aktivitet her, ja, sier Line.

I fellesstuene og på aktivitetsrommet er det tilrettelagte aktiviteter flere kvelder i uken. Det kan være biljard, brett- og kortspill, skyting med pil og bue, lasergeværskyting, ulike håndarbeidskvelder, musikk eller bare mulighet for å snakke sammen. Det arrangeres også felles måneskinnsturer når været tillater det.

Valnesfjord FongenhyttaFongenhytta

Onsdager er det felles turdag og denne formiddagen var det tid for skitur. En av barnegruppene skulle samles ved Fongenhytta. Dette er en gammel hytte som i sin tid ble bygd av en gårdbruker. Senere fikk VHSS tilbud om å overta hytta for en svært billig penge. Dette er blitt et samlingssted hvor de har grillplass ute og kan kose seg. Hytta er etter hvert blitt ganske slitt og trenger sårt oppussing, og de ønsker å kunne tilrettelegge den bedre slik at alle enklere kan benytte den.

Line og jeg spente også på oss skiene og tok turen til Fongenhytta denne nydelige vinterdagen med sol og strålende skiføre.

Her ble vi møtt av stolte unger som hadde kommet før oss inn til hytta. Sammen med gruppa var også Richard Diset og hundespannet hans. Richard er en av de faste hundekjørerne i området som leies inn slik at ungene får være med på hundesledetur - et populært tilbud både for store og små. Ungene flokket seg rundt hundene, og det var mye latter og glede når de dro av gårde.

MESTRING – et av ordene jeg hørte mest under oppholdet på VHSS. Det var det samme ordet alle sa, enten de var brukere, pårørende eller ansatte.

Lukk

Motivasjon smitter - når smittet du noen sist?

Motivasjon smitter! Når smittet du noen sist? Motivasjon, kanskje det mest «slitte ord» vi kjenner. Hva er egentlig motivasjon? Hva er det som får oss til å føle motivasjon, og hvordan henter vi den til oss selv? Les hele artikkelen her...
Lukk

Motivasjon smitter! Når smittet du noen sist?

MotivasjonTekst: Karin Fevang Larsen

Det finnes tusenvis av bøker om motivasjon, og vi kan lese side opp og side ned uten å kjenne et snev av motivasjon i ordene.

Jeg leste en god historie om John Lennon som fikk et spørsmål på barneskolen om hva han ville bli når han ble stor. Jeg vil bli lykkelig, sier John. De sa da at han ikke hadde forstått oppgaven, men John sa, dere har ikke forstått livet!

Jeg tror vi gjør motivasjon for vanskelig. «Motivasjon er når viljen din tar på seg arbeidsklær», sa en klok mann til meg. Det betyr at det vi gjør må bety noe for oss. Når betydning er tilstede, henter vi frem krefter i oss som vi nesten ikke visste at vi hadde. Skal du gjennomføre noe som krever mye av deg, må du kjenne etter hva dette betyr for deg. Er du syk, er betydningen innlysende, det betyr noe å bli frisk. Er du kronisk syk, så betyr det noe for deg å ha en så god hverdag som mulig. Du blir motivert til å gjøre tiltak.

Noen dager våkner vi med et lyst sinn og tenker at det blir en god dag. Andre dager kan vi våkne og kjenne at vi heller vil snu oss i sengen og bli liggende. Hvor henter vi motivasjonen da? Kanskje kan det hjelpe på motivasjonen å tenke: «Det er ok å bli liggende. Akseptere at det er dager som ikke er alltid er like gode. Da blir de dårlige dagene ikke så farlige. For egentlig vet du at det betyr jo noe å stå opp.

Motivasjon handler mye om mestring. Mestring av egen hverdag gir oss en god følelse og en god motivasjon. «Javisst, klarte jeg dette også!» Jo mer vi mestrer i eget liv, jo mer motivasjon kjenner vi. Det er svært få mennesker som bare har gode dager, men de fleste har flere gode dager enn dårlige. Vi har lett for å henge oss opp i de dårlige. Rop Hurra for hver god dag du har. Lag deg et kamprop for egen tilværelse. Du vil bli overrasket over effekten. Hold fokus på det som er bra, det som fungerer, Alt er ikke perfekt.

Det er et fint ord som heter prososial motivasjon. Behovet for gjøre en forskjell for andre. Her byr det seg mange muligheter. Opplev følelsen av at du hver dag gjør en forskjell for andre. Det kan være en kollega, noen i familien, en venn og ikke minst – et smil til en du ikke kjenner.

Opplev det du får tilbake. Du vil kjenne deg motivert. Du gjør en forskjell. Vi er ikke født motiverte. Vi gråt da vi ble født. Vi kan velge og vi kan styre egen motivasjon. Ikke overlat til andre å være motivert i eget liv. Da blir du veldig sårbar og lite tilfreds.

Jeg mener ikke at vi ikke trenger hverandre og ytre stimuli for å kjenne motivasjon, men vi må ikke gjøre oss avhengig av det. Vi mennesker er laget av et godt materiale. Vi vet ikke hvilke krefter vi har før vi virkelig får bruk for dem. Det er mange krefter som ligger godt lagret altfor lenge.

Lykke til med ansvar for egen motivasjon.


Denne artikkelen ble først publisert i Assistanse magasin

Assistanse 3-2018Assistanse er helt gratis for alle som vil motta magasinet. Det kommer to ganger i året og inneholder brukernes egne historier og nyttig informasjon, råd og nyheter. 

Bestill gratis abonnement på Assistanse Magasin

Lukk

Bruk hue når du skal stupe

Anders Nupen Sommerferien siste bad endte ikke som forventet. Anders stupte ut i vannet, men det ble ikke som han hadde tenkt, det endte med brudd i nakken. Les hele historien...
Lukk

Bruk hue når du skal stupe

Sommerferien siste bad endte ikke som forventet. Anders stupte ut i vannet, men det ble ikke som han hadde tenkt, det endte med brudd i nakken.

Tekst: Lena Lyseggen Brenden
Foto: Private bilder og Lena Lyseggen Brenden

ET STUP KAN ENDRE LIVET FOR ALLTID

Til sommeren er det 11 år siden ulykken, hvor Anders brakk nakken. Det var sommerferiens siste tur til Glomma for å bade.
– Vi dro ned til Glomma for å bade, rett ned for der vi bor. Jeg hadde med kona og sønnen Halvor som da var halvannet år.
– Jeg tok god fart og skulle stupe langt ut, men fikk et overslag, så jeg gikk rett opp og rett ned. Jeg tenkte at dette går galt, så nå må jeg stupe salto i vannet, men da var hodet mitt allerede i bunnen. Så brakk jeg nakken, sier Anders. Venner og familie fikk trukket Anders på land. De forsøkte å finne ut om han var skadet, men da han ikke kjente noe nedenfor brystet forsto de alvoret. Han havnet på sykehuset. Jeg spør om han tenker på dette når sønnen er i Glomma for å bade, men han sier klart at det skjer ikke to i samme familie, så det er ikke noe han er redd for.
– Bruk hue når du stuper så går det fint, sier Anders.

LEVER ET AKTIVT LIV

Anders var aktiv før skaden og har alltid drevet med idrett og trening. Når vi ser på aktivitetsnivået i dag, både med trening og organisasjonsliv, er det ikke mye ekstra tid igjen i kalenderen. Anders bor fortsatt i huset på Kongsvinger, et hus han var nesten ferdig med å pusse opp da han skadet seg. Huset har tre etasjer og kanskje ikke det vi tenker på som rullestoltilpasset.
– Det skal ikke se ut som et funkishjem, sier Anders. Han er tydelig på at det ikke skal bære preg av at han sitter i rullestol, det eneste som er tilpasset er en trappeheis. Hverdagen fungerer fint, og han har funnet sine løsninger for å klare ting på en god måte.
– Jeg trener hos fysioterapeut fire ganger i uka, to ganger her i Kongsvinger og to ganger i Elverum. De har noe spesialutstyr i Elverum, det er grunnen til at jeg drar til dit. Ettersom jeg har vært med på prosjekt Walk, ønsker jeg å fortsette med tilrettelagt trening i forhold til dette. Det bidrar til at jeg opprettholder funksjonsnivået jeg har i dag, sier Anders.
– Jeg ønsker jo selvsagt å få mer tid til å sykle, pigge eller gå mer på ski, men tiden strekker ikke til. De ukene sønnen Halvor er hos meg, skal jeg også følge opp han på treninger, sier Anders.

Anders NupenENGASJERT – EN GOD BESKRIVELSE AV ANDERS

Anders er ikke i jobb, men er engasjert på mange områder.
– Jeg brenner for det jeg gjør, sier Anders.
Anders engasjerer seg både for sønnen og mange andre, i KIL, friidrettsgruppa har han ansvar for trenerne. Han er leder i hovedstyret til LARS, Landsforeningen for Ryggmargsskadde og leder for LARS Innlandet. Er med i styret til NHF Innlandet og i Glåmdalen, i tillegg er han med i brukerutvalget til NAV både for Kongsvinger og for Innlandet og sitter i utvalget for tekniske hjelpemidler for NAV Hedmark. Mye av tiden brukes for å bidra til å hjelpe andre som ønsker å komme seg ut å være aktive og leve det livet de ønsker.

Anders har travle dager, men må også av og til roe litt ned på dagen og slappe av. Skaden gir en del spasmer, som gjør at nattesøvnen kan bli dårlig. Humøret og pågangsmotet er det derimot ikke noe å si på.

VIKTIGHETEN AV GODE HJELPEMIDLER I HVERDAGEN

Engasjementet for å sikre tilgang til gode hjelpemidler for alle handler mye om at Anders ser betydningen av dette for at hverdagen skal være enkel. Dette gjelder både rullestol, utstyr til aktivitet og ikke minst medisinsk utstyr.
– Utstyret skal være funksjonelt og bare fungere, sier Anders. Jeg spør hva han mener er viktig i forhold medisinsk utstyr.
– Det er godt det er flere muligheter for å velge det som passer den enkelte best. At dere lytter til hva vi trenger, og at det er utvikling av nye produkter, særlig har dere i Coloplast vært flinke til dette, sier Anders.
– Som det nye SpeediCath® Flex kateteret deres, det er så enkelt å åpne. Tuppen er helt unik og gjør at det er enkelt å innføre, og hylsen bidrar til at vi opprettholder god hygiene, sier Anders.
– For mange er det også viktig å ha en diskre løsning, slik at ikke alle ser at de har med seg et kateter. SpeediCath Flex har en så nøytral og anonym farge at det ikke er så enkelt for andre å se hva det er. Pakningen betyr mye, sier Anders. Anders selv får det han trenger av medisinsk utstyr levert på døra, og det fungerer fint for han.

Lukk

Sammen dekker vi verden

Gunhild i New York - Streetart Med rullestolen som trofast følgesvenn har Gunhild Bottolfsen reist til 33 ulike steder, fordelt på 14 land. – Jeg drømte om et liv som turist, forteller hun. Reisekunnskapene deler hun gjennom bloggen sin. Les mer
Lukk

Sammen dekker vi verden

TEKST: INGER MARIE SPANGE.
FOTO: GUNNHILD BOTTOLFSEN

Gunhild har alltid vært en aktiv person. Det var en utforsykling i Hafjell som pådro henne en høy ryggmargsskade. Foruten at rullestolen er blitt hennes aller beste venn, har lite endret seg.

– Ingen gående tror at livet kan bli som normalt igjen etter å ha havnet i rullestol, men vi mennesker er ekstremt tilpasningsdyktige. Mitt liv er mer eller mindre helt likt som det var før, bortsett fra at jeg gjør ting sittende. Jeg spiller rullestolrugby i stedet for håndball. På lørdag skal jeg sykle utforsykling med fire hjul istedenfor med to. Jeg kjører bil, har de samme vennene, går på konserter og jobber på Sunnaas sykehus. Som liten svarte jeg "turist" da folk spurte hva jeg ville bli. Derfor reiste jeg mye før jeg skadet meg, og det har ikke blitt noe mindre etterpå.

Gunhild i New York - Ironwoodland

NEW YORK

Få dager før dette intervjuet ble gjort kom hun hjem fra New York, hennes tredje besøk i verdensmetropolen.

– Denne gangen bodde vi i Williamsburg i Brooklyn. Williamsburg har blitt et hipstersted, litt som Grünerløkka. Det var deilig å være der. Jeg er kunstinteressert, så jeg og venninnen min var med på noen guidede street-art turer og en tur innom MoMA, The Museum of Modern Art. Vi gikk også på noe som heter High Line Park, en gammel toglinje som ikke har vært brukt på mange, mange år. Den var helt gjengrodd, før de restaurerte traseen og laget fire kilometer gangvei-park, med kafeer og skulpturer. Det ligger ut mot Hudson river. Det var en utrolig kul måte å se New York på og et bra tips til alle som skal dit. Utover det spiste vi mye god mat og fikk med oss to konserter.

KØFRITT

Alle reisene har gitt Gunhild massevis av erfaring som rullende turist. På rullestolreiser.no har hun samlet smarte reisetips. Du finner informasjon om det å fly med rullestol, og flere destinasjonsguider.

– Det som er kult med å reise i rullestol er at du slipper alle køene. Av og på flyet er nesten en VIP-følelse. Da vi kom til New York var det sikkert en time kø i passkontrollen for de andre, men for oss tok det fem minutter.

– Er du litt ny når det kommer til å reise, kan du begynne med litt forsiktige mål. Hele Costa del Sol er ganske bra tilrettelagt og så er ikke flyreisen så lang. Det er et stort poeng. Å komme seg på flytoalettet er bøygen for mange og noen legger også inn kateter for å slippe det. På de nye Dreamlinerne til Norwegian er det handicaptoalett om bord. Hvis du ber dem om ha med en cabinstol på flighten, så kan du faktisk trille inn på toalettet. Da kommer du deg greit til for eksempel New York, Fort Lauderdale og Los Angeles.

Gunhild i Frankrike

PLANLEGG ETTER FUNKSJONSNIVÅ

– Den største utfordringen kan være å bevege seg i enkelte byrom. Ikke dra til Santorini i Hellas, for eksempel. Jeg var der før jeg skadet meg. Den byen ligger i en kjempebratt skråning og velger du feil by kan det være veldig bakkete og trappete. Hvilket funksjonsnivå du har betyr noe for hvor nøye du må være med å velge reisemål. Jeg som sitter i en manuell rullestol blir bare dratt eller løftet inn hvis det er et trinn eller tre inn til en butikk. En elektrisk rullestol kan ikke løftes på samme måte, den er for tung. Kommer du deg ut av rullestolen og kan ta et par skritt, kan du velge mer hårete reisemål.

På bloggen har Gunhild satt ikoner ved reiseguidene. Disse forteller noe om funksjonsnivået for den som har skrevet reiseguiden.

– Ikonene gjør at du kan lese artikkelen med et riktig perspektiv. Det blir veldig feil å lese en reiseberetning og følge tipsene fra en som har litt gangfunksjon, om du sitter i elektrisk rullestol selv. Det går helt fint å reise med elektrisk rullestol, men det krever litt mer planlegging og du må være mer bevisst på hvor du drar. Generelt vil jeg si at med litt planlegging, så går det meste.

TRYGGE VALG

– Det finnes flere steder i Spania som er enkle å reise til. Fuengirola på Costa del Sol og Los Christianos på Tenerife er noen av de. Ellers vil jeg absolutt anbefale Florida som et trygt første reisemål for dem som ikke lar seg stresse av den litt lengre flyturen. Florida er supert tilrettelagt! Jeg har ikke vært på alle stedene selv, men andre har skrevet om dem på reisebloggen.

SKREKKSTEDER

Det mest upraktiske stedet Gunhild har reist til er Toscana i Italia.

– Alle gamlebyene ligger på en høyde og gatene er dekket med gammel brostein, med store avstander mellom steinene. Det som var kjekt var at vi leide bil og hadde handicap-bevis. Slik fikk vi lov til å kjøre inn i alle gamlebyene og parkere like ved Piazzaene. Ingen andre enn dem som bor der får lov til det.

BLOGGEN ER OPPDATERT

Grunnen til at Gunhild begynte å skrive blogg var at hun selv fant lite informasjon, samtidig satt hun på mye kunnskap og erfaring.

– Nå er bloggen oppdatert. Det har vært endel jobb. Bloggene mine, rullesstolreiser.no og funksjonshjemmet.no blir brukt av ganske mange. Jeg er veldig glad for å ha fått til et samarbeid med Coloplast, slik at jeg har kunnet oppdatere bloggene. Gunhild vil gjerne at så mange som mulig bidrar med innhold til bloggen.

– Jeg kan ikke reise over hele verden. Jeg skulle gjerne gjort det, men budsjett og tid strekker ikke til. Så send erfaringene dine til meg, så putter jeg dem på nettet. Om alle bidrar kan vi dekke ganske store deler av verden.


Trygghet på reisen med Coloplasts reisemappe

Coloplast reisemappeFor at du skal føle deg trygg og kunne koble av på din reise har vi laget "Min reisemappe" med informasjon og tips som hjelper deg som er stomioperert eller bruker kontinensprodukter. 

 • Råd og tips for å reise trygt med hjelpemidler
 • Reisesertifikat for enklere innsjekking og sikkerhetskontroll
 • Kontaktinformasjon til alle Coloplasts kontorer

Reisemappen rommer 1 liter, og du kan oppbevare flytende veske i henhold til regler for sikkerhetskontroll på flyplasser.

Bestill GRATIS reisemappe her...

Lukk

Ivaretar du urinveiene dine?

Ivaretar du urinveiene dine? Fra litteraturen vet vi at urinveisinfeksjon er den mest vanlige komplikasjonen for de som utfører selvkateterisering. Følgende faktorer er nevnt som viktige i forhold til å forebygge urinveiene best mulig.¹ Les mer...
Lukk

Ivaretar du urinveiene dine?

Referanser

1) Wyndaele J.2002, intermittent catheterization, which is the optimal technique? Spinal Cord 40, pp 432-437, 2) EAUN Guidelines 2013, Vahr et al. 2013. Catheterization, Urethral Intermittent in adults. 3) De Ridder et al.2005, 4) Gardenas et al. 2011, 5) Fader M, Moore KN, Cattenden AM, et al. Coated catheters for intermittentcatheterization Smooth or sticky? BJU int. 2001; 88:373-7. 6) Steensballe et al 2005, 7) EAU Guidelines 2013,8) Si Afsar et al. Spinal Cord 2013, 9) EAUN Guidelines 2009, Stahrer et al. European Urology 56 (2009) 81-88,10) Bakke et al. 1997, 11) Sabalé E. Editor. Adherence to long term therapies: evidence for action. Geneva World-Health Organization, 2003, 12) Results from SpeediCath Compact Male evaluation 896 users, nov.2010 -June2012, 13) Pinder B et al. Patients Preference and Adherence 2015, 9381-388.

Tekst: Marianne Halvorsen Nyhuus

Fra litteraturen vet vi at urinveisinfeksjon er den mest vanlige komplikasjonen for de som utfører selvkateterisering. Følgende faktorer er nevnt som viktige i forhold til å forebygge urinveiene best mulig.1

VIKTIGE FAKTORER:

 • God kateteriseringsteknikk
 • Bruk av ulike katetertyper
 • God opplæring av alle som lærer opp brukeren i selvkateterisering
 • God compliance (etterlevelse av anbefalinger om tappefrekvens)

GOD KATETERISERINGSTEKNIKK:

Opplæring i en god teknikk ved selvkateterisering er viktig, men det finnes kun begrensede studier tilgjengelig som sammenligner de ulike teknikkene, ren og steril teknikk. I tillegg er ingen av de nevnte teknikkene bevist å hjelpe for å redusere urinveisinfeksjoner mer enn andre. 1,2

I Norge er ren teknikk tilstrekkelig ved selvkateterisering utenfor sykehuset, dersom ikke annet er anbefalt av helsepersonell.

BRUK AV HYDROFILE KATETRE

Sammenlignet med ikke-hydrofile katetre, reduserer hydrofile katetre risikoen for komplikasjoner i urinveiene i form av urinveisinfeksjoner, skade på uretra, og brukere av hydrofile katetre er mer fornøyde brukere.3-6

GOD OPPLÆRING

God og tilpasset informasjon er en viktig faktor. Opplæring i hvordan gjennomføre selvkateterisering er grunnleggende for å opprettholde riktig kateteriseringsfrekvens og redusere urinveisinfeksjoner2,7,8

COMPLIANCE

Effekten ved compliance har blitt godt dokumentert. Det er en klar sammenheng mellom antall kateteriseringer, resturin og risikoen for urinveisinfeksjoner og komplikasjoner. Selvkateterisering skal gjennomføres 4-6 ganger per dag for å sikre at blærevolumet ikke overstiger 400 ml.1,9,10

Til tross for at compliance er nøkkelen til å sikre god ivaretakelse av urinveiene, er overgangen fra sykehus til hverdagen hjemme en utfordring når nye rutiner skal innføres. I 50% av tilfellene vil ikke det behandlingsregime som bruker og behandler ble enige om gjennomføres.11

Hvilke barrierer er det mange typisk kan møte i hverdagen som fører til lavere compliance?

 • Begrensninger i sitt sosiale liv
 • Endret selvbilde
 • Tid og planlegging - selve prosedyren med kateterisering tar for lang tid

Både god opplæring og god oppfølging er viktige faktorer for å bemøte dette. I tillegg er produkter som kan gjøre hverdagen lettere for brukeren også viktig for å sikre god compliance, med andre ord produkter som er tilpasset brukerens livsstil.

Tømmer du blæren ofte nok?

SYMPTOMER VED URINVEISINFEKSJON

Hvis du ikke tømmer blæren regelmessig eller ikke tømmer den helt, kan du risikere at bakterier i urinen sprer seg og gir infeksjon i blæren eller urinveiene.

Symptomer kan være:

 • Tisser ofte med små mengder urin
 • Svie ved vannlating
 • Sterk lukt fra urinen
 • Smerter og feber
 • Forekomst av blod i urinen

Gode tips og rutiner

 • Tøm blæren ofte nok
 • Tøm blæren helt tom
 • Drikk nok væske 1,5-2 l daglig
 • Velg et kateter tilpasset din hverdag
 • Husk god håndhygiene
 • Blæren bør tømmes 4-6 ganger om dagen
 • Bruk målebeger og finn ut av hvor mange ml du tømmer blæren for. Bør ikke overskride 3-400 ml.

 


Målebeger

 

 

 

Klikk her for å bestille GRATIS målebeger

Lukk

Aktivitetsstipend 2019: "Jakt for alle"

Hjortejakt for alle «Jakt for alle» er et prosjekt for å få med flere funksjonshemmede og rullestolbrukere til å ta del i jakt, fiske og friluftsliv. I den forbindelse ble det sist høst arrangert hjortejakt på Vestlandet for flere rullestolbrukere og vi er klare igjen til høsten med ni rullestolbrukere med støtte fra Coloplast. Les hele artikkelen her...
Lukk

Rullestolbrukere på hjortejakt

Rullestolbrukere på hjortejakt

Tekst: Leif Arild Fjellheim
Foto: Leif Arild Fellheim, Even Hegland, Guro Konstanse Frønsdal

Organisert hjortejakt på Vestlandet ble for første gang arrangert sist høst i flott natur i Tysvær, Sveio og Vindafjord kommune ikke langt fra Haugesund. Totalt deltok seks rullestolbrukere og alle fikk flotte opplevelser.

BAKGRUNN

«Jakt for alle» i samarbeid med NJFF kom i stand etter en ide fra Sverige, hvor Svenska Jägareförbundet har hatt et «Jakt för alla» tilbud siden 2011. Leif Arild Fjellheim, som selv er rullestolbruker og jeger, tok deretter kontakt md Espen Søylen i NJFF for å høre om dette var noe NJFF kunne være interessert i, og det var han. Espen Søylen var svært positiv til dette og det ble enighet om å søke ExtraStiftelsen om et prøveprosjekt og pilot for Jakt for alle i Norge. Søknaden ble innvilget og i 2016 startet et toårig prosjekt hvor opplegget var å kjøre jegerprøver, skytetreninger for funksjonshemmede og rullestolbrukere i første omgang på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet.

Dette innledende prosjektet er nå ferdig og flere rullestolbrukere har nå som følge av det tatt jegerprøver og deltatt på jakt. Lokalforeninger i NJFF som for eksempel Karmøy Jeger- Fisker- og Naturvernforening, Kristiansand S JFF og lokalforeninger rundt Buttentjern skytesenter har alle vært veldig behjelpelige og positive gjennom prosjektet, og uten denne positiviteten til Espen Søylen, NJFF med lokalforeninger, så hadde det nok aldri blitt noe av dette prosjektet.

HjortejaktHJORTEJAKTA

Tidlig høsten 2018 ble det planlagt en hjortejakt for ni rullestolbrukere, men på grunn av en kraftig storm måtte vi kansellere og utsette denne jakta. Vi måtte som følge av det dele opp jakta i to turer, slik at flest kunne bli med, og slik at det passet inn med fullmånen.

Første jakttur ble arrangert på terrenget til Even Hegland som driver kommersiell hjortejakt via Hervik Jakt i Tysvær kommune. På denne turen deltok to rullestolbrukere fra Karmøy og Haugesund i tillegg til to rullestolbrukere fra Sørlandet. Hjortejakt på Vestlandet blir ofte utført med post- og bøjakt og Even Hegland hadde mange fine bøer vi fikk benytte. Tilkomsten til disse bøene og jordene er ofte med vei helt frem og derfor ypperlig for rullestolbrukere.

På post var det på kveldene i fire dager og her var det å vente i fint høstvær og måneskinn. Hjortejakt som dette er ofte ensbetydende med at det er kaldt for det blir fort kaldt etter noen timer på post, og da gjelder det å kle seg godt med flere lag med gode klær. Jervenduk er og et godt produkt å bruke eller også popup-telt som flere av oss hadde for å stoppe vind og eventuell nedbør. Slike telt hjelper og for å kamuflere skytteren og dempe lyd, så det kan absolutt anbefales. I tillegg brukte vi gode kikkerter som og er et must på skumringsjakt, både for håndkikkerter og kikkertsikter. Gode håndkikkerter er viktig for å skille dyr. Skytestokker/stativ er og nesten et krav, og da helst med tre bein. En kan og få dem med brakett oppå slik at riflen ligger stødig og klar til bruk i retning bøen.

Første hjortFørste jakt var en suksess og sent en natt så skjøt Guro Konstanse Frønsdal fra Haugesund sin første hjort. Det var ei fin kolle med slaktevekt på 76 kilo. Even Hegland har flott slakteri så dit bar det med hjorten for skinning og å gjøre klar for mørning. Vi andre så hjort, men enten var avstanden for stor eller så var det vanskelige skyteforhold.

Andre jakttur ble det jakt i nærheten hos Sigve Sandvik som driver Sveiobondens Jaktreiser. Her var vi og to rullestolbrukere fra Haugalandet og to rullestolbrukere fra Sørlandet. Igjen var det flott jaktvær og vi var på mange forskjellige bøer, men lite hjort ble felt. Kanskje været var for fint med høytrykk, fullmåne og klar himmel, for ofte kan hjorten vær noe sky om været er slik. Det ble uansett en fin tur og flotte naturopplevelser. Som ekstrabonus arrangerte Sigve Sandvik drivjakt ned en dal hvor rullestolbrukerne ble utplassert på poster langs dalen og en liten elv. Det ble så startet drev med hunder, men hjorten var nok litt sky den dagen også.

Selv om utbyttet ble kun en hjort er allikevel turen en suksess da vi har prøvd ut dette, arrangert turer med opplegg og lært mye som en kan ta med videre.

Samarbeidet med NJFF lokalforeninger har vært supert og jegere fra Karmøy JFNF som Jon Kvilhaugsvik og Marton Eriksen var med for å hjelp til. Leif Arild Fjellheim som er med i artikkelen her, er selv rullestolbruker. Leif Arild er med i styret i Karmøy JFNF som studieansvarlig, han har ansvar for blant annet arrangering av lokale jegerprøvekurs.

For begge turene så benyttet vi de fine leirområdene Sandbekken som Tysvær kommune eier og leier ut gratis til lokale foreninger.

Hjortejakt med ZieselHJELPEMIDLER

Det finnes mye hjelpemidler rullestolbrukere på jakt kan benytte, som nevnt over. I tillegg begynner det å komme en del spennende motoriserte fremkomstmidler som fungerer godt om en skal lengre inn i terrenget. Her må en selvfølgelig ha alle tillatelser i orden blant annet hos grunneiere.

På lørdagen under den siste jaktturen ble det en fin samling på anlegget til Karmøy JFNF hvor importør av Ziesel beltedreven rullestol og sittende Segway rullestol ble demonstrert og folk kunne prøve. Disse er veldig bra og på sikt kan kanskje slikt utstyr benyttes. Det kan legges til at det fungerer veldig bra kun med vanlig manuell eller elektrisk rullestol å komme seg ut på bøene vi var om en benytter bil og ruller litt med rullestolene. På lørdagen fikk og gjestene skyte leirduer samt vi fikk grillet veldig gode hjortepølser.

VEIEN VIDERE

Veien videre vil være å prøve å få til flere organiserte jaktturer og opplegg for funksjonshemmede og rullestolbrukere. Og til høsten blir det ny flott hjortejakt for ni rullestolbrukere på Vestlandet og vi er veldig glade for at Coloplast er med og støtter det arrangementet. Produkter som Coloplast har i sitt sortiment er veldig gode hjelpemidler for rullestolbrukere og funksjonshemmede med spesielle behov, for å kunne delta på slik jakt som dette. Vi gleder oss til høsten og kommer tilbake med ny reportasje etter at høstjakta er gjennomført! Skitt jakt!


Tips for storviltjakt for rullestolbrukere:

 • Husk varme klær og flere lag med ull
 • Jervenduk eller lignende kan være en god investering spesielt for å holde varmen i føttene – en blir fort kald etter noen timer i ro på post på høsten og vinteren
 • Popup-telt kan være en fordel for å gjøre det varmere og for å skjule bevegelser om en sitter på post på bøjakt
 • Skytefot med tre bein er en stor fordel på post- og bøjakt
 • Godt kikkertsikte med høy lystransmisjon og justerbart rødpunkt er en fordel på skumringsjakt på post- og bøjakt slik at en kan dra lengre nytte av skumringslys eller måneskinn
 • God håndkikkert er obligatorisk for å se og skille dyr på post- og bøjakt

Viltloven og jakt fra motorisert kjøretøy:

Per i dag er det ikke lov å oppsøk dyr eller skyte dyr fra motorisert kjøretøy på jakt. Dette kan slå uheldig ut for rullestolbrukere som benytter motorisert rullestol. NJFF har derfor tatt kontakt, og er i dialog, med aktuelle myndigheter for en justering av viltloven slik at det skal kunne bli mulig for rullestolbrukere å benytte motorisert rullestol og lignende på jakt.


Jakt for alle er 1 av 6 som har mottatt Coloplast Aktivitetsstipend for 2019. Vi vil presentere alle mottakerne i neste Assistanse magasin og i bloggen.

Lukk

Aktivitetsstipend 2019: Aina Olsen

Aina Olsen Aina er en sporty og aktiv dame fra Skien, hun ble ryggmargsskadet i 2004. Aina slet i mange år med blære og tarm, dette var en følge av ryggmargsskaden. For Aina ble løsningen på problemene å trene, i dag har hun et treningsprogram tilpasset henne. Hun velger å trene styrke og utholdenhet, for å holde sykkeltreningen vedlike gjennom vinteren ønsket hun seg en Monark arm- og bentrener til bruk inne. Les hele historien...
Lukk

Festen som snudde opp ned på livet

Aina Olsen med sin nye Monark

Tekst og foto: Lena Lyseggen Brenden

Det har gått 15 år siden den kvelden som skulle snu opp ned på dagene mine, slik starter Aina sin historie. Det startet med en hyggelig fest, og hun kommer etter hvert til seg selv på sykehuset – lam.Aina bor i Skien, og jeg har valgt å ta turen dit for å høre hennes historie og hvorfor hun har valgt å søke Coloplast® Aktivitetsstipend. Her blir jeg ønsket velkommen til et koselig hjem, og treffer ikke bare Aina, men også to av barna og kjæresten, som også er hennes trener.

JULEFEST

Det er nå 15 år siden Aina dro på en privat fest i Porsgrunn, det var 2. juledag og skikkelig kaldt husker hun. Stemningen på festen var god, og vi danset mye. Noen av måtte også ut av og til å trekke luft, til tross for kulden.

-Det var der det skjedde, en mann flørtet litt. Dette ble litt mye for Aina selv om hun hadde vært med på flørtingen, så hun valgte å gå inn igjen.

-Derfra ble det mørkt. Et kaos av mennesker står over meg mens jeg ligger stiller. Hører de ringer sykehuset, jeg har fryktelig vondt og klarer ikke kommunisere, sier Aina.

-Jeg blir hentet av ambulanse, men føler at de bare tror jeg er full eller ruset på noe. Kommer etter hvert på legevakten, ingen bryr seg og jeg blir liggende på en båre i gangen, forteller Aina.

-Endelig kommer mamma, jeg får ikke forklart noe, men slår meg selv på beina. Da får mamma tak i en lege, som endelig undersøker meg og stikker nåler i beina mine, jeg har ingen følelse. Da går det raskt med CT og andre undersøkelser, før jeg flys med luftambulanse til Ullevål sykehus og operasjon, sier Aina.

VÅKNER OPP

 -Jeg er lam. Fått vite at det er en komplett skade og at det ikke er noe håp om at jeg gå eller få igjen noen følelse, sier Aina.

-Det er nesten umulig å oppsummere hva jeg føler akkurat da. Det er først nå jeg skjønner at jeg har overlevd, og at det kommer til å bli en ny hverdag. Hjemme har jeg 3 barn, på 17, 7 og 2 år. Smertene er voldsomme, fortsetter hun.

-Det ble viktig for meg å ta vare på ungene, og klare dette på en god måte. Jeg måtte bare lære meg å håndtere situasjonen, sier Aina.

-Min motivasjon i den tøffe tiden var å sikre at ungene hadde det bra, jeg fulgte opp skole, fritidsaktiviteter og middag var alltid på bordet når de kom hjem, forteller Aina.

-Bare det å skulle kle på en to-åring parkdress var en stor oppgave, men vi klarte det. Ungene er blitt flinke til å hjelpe til selv, og de er blitt flinke til å holde orden, sier Aina.

FANT KJÆRLIGHETEN IGJEN

Det er nå 6 år siden Aina igjen fant kjærligheten. I en vanskelig tid traff hun igjen en mann hun hadde kjent fra tidligere.

-Usikkerheten var stor, ville virkelig en mann ha meg. Jeg var livredd for at han skulle forsvinne så fort han oppdaget min hverdag. Det å vise seg frem i alle situasjoner, også de mest private som dobesøk, dusj og påkledning kan være tøft. Til tross for dette ble han, han er blitt min klippe, min glede, mitt alt, sier Aina.

-Jan, så ikke noen problemer i dette. Han er tidligere aktiv kampsportutøver, og er nå trener. Dette bidro til at jeg begynte å trene med målrettet, sier Aina.

RUTINER ER VIKTIG

For Aina er det blitt viktig å ha gode rutiner i hverdagen, hun trenger å hvile litt hver dag og strekke seg ut. Fiksasjonen i ryggen gir mye smerter, så det å få legge seg litt ned er blitt en del av hverdagen. Det å holde huset i orden er viktig del av Aina sine rutiner, hun liker å ha det ryddig og rent rundt seg. Huset er koselig innredet, og det er ingen tvil om at orden er noe hun setter høyt.

-Det å få blære og tarm til å fungere optimalt krever også gode rutiner. Det har vært mange år med mye lekkasjer og uhell, forteller Aina.

-Jeg fikk Botox injeksjoner i blæra hver 4. måned i 9 år for å forebygge lekkasjer, dette sluttet jeg med for litt over et år siden. Jeg merket at mye av muskelkraften forsvant etter injeksjoner, og at det ble verre etter hvert, sier Aina.

-Vi så det tydelig på treningen, jeg reduserte vektene til en tredjedel av det vanlige første tiden etter nye Botox injeksjoner, sier hun.

Aina Olsen treningTRENING BLE REDNINGEN MOT LEKASJER

Aina har med hjelp av Jan begynt å trene regelmessig og etter et målrettet program som er tilpasset henne.

Utfordringen ble å finne et treningssenter som var tilpasset til Aina som sitter i rullestol, og ønsket skikkelig trening.

-Løsningen ble for oss å lage et treningsrom i kjelleren her hjemme med de apparatene jeg trenger, sier Aina.

Du tenker kanskje, hvordan kan det fungere med treningsrom i kjelleren, men Aina har fått montert heis i huset, så det går helt fint å komme på trening. Det å ha muligheten hjemme gjør det enkelt å få trent, og det er noe Aina mener er viktig for at det skal fungere i hverdagen.

-Etter at jeg begynte å trene mye styrke, jeg trener både benkpress og nedtrekk og har øvelser som jobber sammen. Dette har gjort at blære og tarm fungerer mye bedre. Tidligere kunne det gå både 1 og 2 uker mellom hver gang jeg var på do, nå fungerer tarmen normalt og jeg kommer på do hver dag, sier Aina.

-Jeg tror treningen bidrar til at kroppen fungerer bedre, fortsetter hun.

-Lekkasjene er også blitt redusert og er ikke lenger noe problem, så det å trene mener jeg bestemt har en viktig funksjon, sier Aina engasjert.

-Jeg bruker kateter fra Coloplast, SpeediCath® Compact fungerer helt supert for meg. Når jeg sitter over toalettet ved kateterisering oppdaget jeg også at det ble færre urinveisinfeksjoner, sier hun.

-Det er ikke noe «småtrening» hun driver med heller, sier Jan. Hun løfter tunge vekter, opp til maks av det hun klarer, og vi ser hele tiden forbedring. Vi har et program med trening 4 dager i uken, hvor vi jobber strukturert med ulike muskelgrupper. Etter 4 uker med hard trening, kjører vi en rolig uke, før vi jobber tøffere igjen, sier Jan.

-Treningen mener vi er bra også i forhold til å forebygge senskader og slitasje som kommer etter mange år i rullestol. Jeg føler at hjelper meg i min hverdag, sier Aina.

AKTIVITETSSTIPEND FRA COLOPLAST

Etter å lest bladet Assistanse® som Coloplast utgir, så Aina at det var mulig å søke om aktivitetsstipend. Søknaden ble sendt og Aina fikk i år penger til å kjøpe seg en håndsykkel som kan stå på et bord inne.

-Det er viktig for meg å opprettholde kondisjonen, og det er synes jeg ikke er så enkelt på vinteren, sier Aina.

-Et slik hjelpemiddel vil ha stor betydning i min hverdag, og ikke trodde jeg at jeg kunne bli så sliten av det heller, forteller hun ivrig.

HVA TENKER BARNA OM AT MAMMA ER RYGGMARGSKADET?

Jeg snakker med datteren, hun var 2 år når Aina skadet seg, og er i dag 17 år. Det er en reflektert og moden jente.

-Jeg vet jo ikke om noe annet enn at mamma sitter i rullestol. Tror nok at jeg er blitt mer tolerant i forhold til andre venner. Det unormale er det normale her i huset, sier hun.

HVERDAG OG JOBB

Aina jobbet hos Hydro Porsgrunn før skaden, hun fortsatte i en deltidsstilling ved sentralbordet og etter hvert i administrasjonen etter rehabiliteringsperioden.

Etter noen år kjent hun at dette ikke var det hun ønsket, og valgte å prioritere seg selv og barna.

-Du skal ikke spøke med oss damer som nærmer oss 50 heller, for nå har jeg sammen med partneren min startet et nytt firma. Trillepiken AS, hvor vi driver med kjøreopplæring, Jan er kjørelærer og jeg har ansvar for det administrative, sier Aina.


Aina Olsen er 1 av 6 som har mottatt Coloplast Aktivitetsstipend for 2019. Vi vil presentere alle mottakerne i neste Assistanse magasin og i bloggen.

Lukk

"Jeg sitter ikke så mye i sofaen"

BIlde av Guro Guro Konstanse Frønsdal er eneste norske deltager i VM i parabob i Salt Lake City som går av stabelen 30. - 31. mars. Vi heier på Guro og har hentet frem et intervju vi gjorde da hun mottok Aktivitetsstipend fra Coloplast i fjor. Les intervjuet med Guro
Lukk

"Jeg sitter ikke så mye i sofaen"

Flere artikler fra: Inger Marie Spange

Jeg skriver en sms til Guro Konstanse for å avtale et intervju.
– Du er velkommen til være med på leirdueskyting, fluefiske eller seilflyging, får jeg til svar. Jeg visste at hun skyter på leirduer og kjører bob, men seilflyging og fluefiske var ukjent for meg.
– Jeg holder ikke på med seilflyging, avkrefter hun da vi snakker sammen noen dager senere. 
– LARS Rogaland (Landsforeningen for Ryggmargsskadde) fikk midler fra Extrastiftelsen, og jeg er med og arrangerer en dag med seilflyging for rullestolbrukere og funksjonshemmede, et prosjekt som nå har fått midler. Jeg kunne selvfølgelig tenkt meg å ta flysertifikat. Det ville vært gøy.

Guro i fallskjermLAGDE DAM OG PLATTING SELV

Etter at hun skadet ryggmargen i en ulykke da hun var seksten år, ble hun sittende i rullestol. Noe hun ikke ser på som et stort problem.
– Jeg tenker ikke så mye over det. Det å ikke kunne gå er ikke noe kjempeproblem, det er mye annet som følger med den ryggmargsskaden som er mer utfordrende, sier hun. Hun har til og med bygget egen dam og platting i hagen. 
– Mesteparten har jeg gjort selv, men jeg fikk litt gravehjelp. Det er min form for trening, bære stein og jord og bygge terrasse. Jeg kan egentlig gjøre alt som jeg gjorde før jeg skadet meg. Mens andre kanskje ville brukt en dag, brukte jeg en uke på å flytte noen tonn med jord. Du må bare finne andre løsninger og bruke mer tid, slår hun fast.

ÅTTE ENDER I HAGEN

– Alt du holder på med er ganske actionpreget, men hva med fluefiske hvordan passer det inn?
– Skyting er en konsentrasjonssport og tålmodighet, det har jeg, selv om jeg liker fart og spenning. Håndverk er også noe jeg alltid har drevet med. Men fluefiske og det å være ute i naturen er meditasjon. Samtidig som jeg liker å være sosial og at det skjer noe, er det deilig å kunne trekke meg tilbake. Jeg bruker mye tid på hagen og alle dyrene mine. Dammen hennes er nå full av fisk. I tillegg har hun en minigris, et par katter og åtte ender. 
– Det begynte med to, så fikk de andunger. Jeg bor midt på et byggefelt, men har tydeligvis ganske tålmodige naboer.

Guro driver med fiske og bueskyting

SPORT FOR ALLE PENGA

Tidligere var hun aktiv blogger der hun la ut eget håndarbeid og redesign som også ble solgt gjennom Epla design.    
– Nå er det sport for nesten alle pengene. Jeg sitter ikke så mye i sofaen. Jeg gjør stort sett noe hele tiden. For tiden går det mest i skyting, men fremdeles bare på hobbybasis. 
– Det er veldig gøy. Jeg har akkurat kjøpt meg egen konkurransehagle. Så det er ganske nytt. Leirdueskyting har nettopp blitt godkjent som paraidrett. Men etter hvert kommer jeg nok til å begynne å konkurrere.
– Hvordan fant du frem til denne sporten?
– Jeg er med i et prosjekt kalt ”jakt for alle”. Det er et samarbeidsprosjekt mellom LARS og NJFF. Jeg tok jegerprøven nå i vår, og da fikk jeg øynene opp for leirdueskyting. Jakt har hun dessverre ikke fått være med på ennå.
– Kanskje til høsten. Jeg bor ikke sånn til at jeg får en terrenggående stol, så jeg vet ikke helt hvordan jeg skal løse det, men det ordner seg nok. Andejakt fra kajakk kan være et alternativ ellers trenger man kanskje ikke å komme seg så langt inn i skogen for å jakte storvilt.

Guro parabobKICK AV BOBKJØRING

At hun begynte å kjøre bob var også en ganske spontan avgjørelse.
– Parabobutøver Kenneth Jørgensen som jeg kjente litt fra LARS konferanser spurte på Facebook om det var noen som kunne tenke seg å prøve i og med at Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund skulle arrangere en parabobskole. Jeg tenkte at da kunne jeg ha det gøy en helg og slengte meg med. Men det var jo såpass gøy at jeg ikke kunne slutte med det. 
– Hva er så morsomt med bobkjøringen?
– Intensiteten og farten samtidig som du må holde hodet kaldt. Det er et kick, større og bedre enn å hoppe i fallskjerm. Veldig mange avgjørelser skal tas på kort tid. Da jeg meldte meg på, tenkte jeg at jeg bare kunne lukke øynene og la det stå til. Jeg visste ikke at jeg måtte styre en gang. 

ASKEFAST UTEN KATETER

– Hva har produktene til Coloplast betydd for deg?
– Jeg hadde ikke klart meg uten. Jeg er veldig glad for at jeg oppdaget Coloplast og de løsningene de har. Jeg husker ikke hva jeg brukte før, men da jeg fikk prøve SpeediCath Compact var det kateteret så mye lettere å bruke og å ha med seg. Det tar veldig liten plass. En gang ble jeg askefast i Egypt og måtte være der en uke lenger. Da hadde jeg ikke pakket med meg ekstra katetre. Da tok jeg runden fra apotek til apotek og rundt omkring på sykehus, men de hadde aldri sett maken. De trodde jo ikke på meg en gang når jeg sa at dette var et kateter. 

 

Lær mer om kateterisering og våre produkter her...

 

Ønsker du å abonnere på vårt gratis magasin Assistanse?
Registrer deg her: www.coloplast.no/assistanse

Lukk

– Skal ikke se ut som en institusjon!

Funksjonshjemmet - stue Da Gunhild søkte etter gode tips til å tilpasse hus og leiligheter til rullestolbruk, var det lite informasjon å finne. Det måtte hun gjøre noe med. Les hele artikkelen her...
Lukk

– Skal ikke se ut som en institusjon!

Tekst: Inger Marie Spange

Det var etter at Gunhild skadet ryggmargen i en terrengsykkelulykke, at hennes søken etter gode tips til innredning for rullestolbrukere begynte. Da hun senere bygde eget hus, satt hun til slutt med et vell av informasjon. Dette syntes hun måtte komme flere til gode. – Jeg jobber på Sunnaas sykehus og der kom jeg i snakk med mange pasienter som skulle bygge hus og som savnet informasjon. Kombinasjonen av at jeg satt på mye fakta etter at jeg hadde bygd hus selv, at jeg liker å skrive og synes det er morsomt å lage nettsider, gjorde at jeg til slutt valgte å lage en blogg.

Dessverre ble publiseringsplattformen som bloggen funksjonshjemmet.no ble laget på nedlagt. Det gikk ikke lenger an å oppgradere den. Derfor er alt i ferd med å flyttes over på en ny plattform. – Det er grunnen til at bloggen ikke har vært så aktiv de siste to årene. Det er litt av en jobb å flytte alt over. Jeg får klippet og limt inn teksten, men alt annet må gjøres på nytt. Heldigvis har jeg fått til et samarbeid med Coloplast, slik at jeg slipper å gå i minus på dette prosjektet.

– Hvordan kom du i kontakt med Coloplast?

– Jeg ble kjent med Lena, hun er jo med på alt, ler Gunhild. Også bruker jeg stomiproduktene deres. De er dritbra. En av de største problemene med stomiutstyr er at ikke alle tåler limet, slik at huden blir ødelagt. Jeg har per dags dato, og jeg møter mange, aldri vært borte i noen som ikke tåler limet som Coloplast bruker.

Funksjonshjemmet stue

VIL IKKE BO PÅ INSTITUSJON

– Hva var de første erfaringene du gjorde deg?

– Jeg ønsker ikke at hjemmet mitt skal se ut som en institusjon, og man kan få til mye fint som ser helt vanlig ut. Ingen som ser dette huset her tenker umiddelbart at her bor det en med rullestol. De ser det åpne kjøkkenet og heisdøren, men det er det eneste beviset på at det bor en med rullestol her. Det er ikke så komplisert å tilrettelegge og du kan få utrolig mange kule løsninger med ting som du får kjøpt på det helt vanlige markedet. – Når du skal bygge et bad, hvorfor ikke bare ha en pen eikeplate med en vask på toppen? Sett eikeplata fem centimeter lavere enn vanlig, så fungerer det fint for deg, og er ikke så galt for stående heller. Hvis du leser interiørblader, så ser halvparten av badene slik ut uansett og ingen tenker på at det tilpasset for rullestol. Å endre et bad er dyrt, men det går i det minste an å gjøre noe med dem, som å pigge opp gulvet slik at det blir lavere eller bytte ut dusjen med svingbare dører som kan slås helt inntil veggen. Da Gunhild ble skadet, eide hun en leilighet som var bygget etter universell utformingsstandard. – Det jeg gjorde, var å sette på døråpner på inngangsdøra. Så bygde jeg opp terrassen litt, slik at jeg hadde terskelfri utgang dit. Deretter tok jeg bort skapene under vasken på badet, men ikke på kjøkkenet, for jeg hadde ikke stort nok kjøkken. Da satt jeg sidelengs mens jeg lage mat og vasket opp. Det gikk fint, men jeg foretrekker det slik jeg har det nå.

Funksjonshjemmet kjøkken

DETALJER BETYR ALT

– Alt ligger i detaljene. Har du plass til en hev-og-senk kum og steketopp på kjøkkenet, så er det veldig deilig. Da kommer du under og får riktig høyde. Jeg valgte også å ha stort nok kjøkken til å slippe overskap, for jeg er altfor utålmodig for sånne heve og senke skap. Dessuten synes jeg kjøkken er finest uten overskap. Det er fint for stående også, for de slipper å skalle i overskapene. Det er til og med i tiden. I interiørmagasinene finnes det massevis av kjøkkenløsninger uten overskap. Det betyr jo at du må ha stor nok plass til å få nok underskap, for et sted må du jo oppbevare kjøkkenutstyret ditt.

SJAKTHEIS

Når folk får høre at Gunhild har bygget hus, lurer de på om hun har bygget alt på ett nivå. Men hun valgte å bygge i tre etasjer. – Når folk hører det, da blir alle sånn: Har du bygget på tre?! Bygger du i Oslo, så bygger du med kjellerhybel. Det betyr gode skattefrie kroner og gir deg en større økonomisk frihet. I tillegg har jeg et stort rom i kjelleren. Det krever plass å sitte i rullestol, for du skal ha alt mulig av sykler, ekstra rullestoler og dekk. Dessuten er det å bygge på én flate dyrere enn å bygge på flere. Grunnflata koster mest. Å bare bygge på ett nivå, gjør at du får et mye dyrere hus. Tomten her var heller ikke stor nok til at jeg kunne bygge på ett nivå. Hvis jeg ikke skulle bygge et frimerke da, men det kan du ikke gjøre når du sitter i rullestol. Så lenge du får deg en sjaktheis, slik jeg har fått, er det null stress. For å få støtte til en løfteplattform i sjakt, må du ha et primærrom som du ikke når og det bør heller ikke være plass til trappeheis i trappa. – Med en løfteplattform i sjakt, beveger du deg mellom etasjene på en helt annen måte enn med trappeheis. Og hvis heisen står, har jeg også alt jeg trenger på dette nivået her, både bad og et sted å sove. – Er det vanskelig å bygge slike sjakt-heiser i eldre hus? – Ikke nødvendigvis, for du kan bygge dem på utenpå huset.

INNGANGSPARTIER

– Noen gode tips til inngangspartier?

– Kjøp nytt hus, utbryter Gunhild og ler. – Det finnes så mange stygge løsninger. Hvis jeg hadde hatt et inngangsparti, som var så høyt at jeg måtte ha heis inn og ut, så hadde jeg flyttet. Jeg hadde en sånn heis i den tiden jeg bodde hos mamma og pappa etter ulykken. Men vi bor i Norge med vinter og is. Det ikke alltid heisen virker, for å si det sånn. Det noen gjør, er å flytte inngangspartiet til et sted på tomta der overgangen er lavere. Det er også mulig å mure opp en rampe som vender 180 grader midt på, slik at den ikke blir så uendelig lang. Flislegger du den og har et blomsterbed i midten, så ser det egentlig veldig stilig ut. Du finner masse tips inne på bloggen og flere skal det bli. Jeg håper også at andre der ute vil hjelpe til, så det blir enda mer.

FIKK NAVNET FRA AFTENPOSTEN

– Hvordan fant du navnet på bloggen din?

– Det var Aftenposten som ga meg det. En typisk desk-jobb. Det kom noen og skulle lage en artikkel. Da avisen kom, trodde jeg først at de hadde skrevet funksjonshemmet, og da tenkte jeg bare fy …, er det mulig? De skal skrive om et hus og så er overskriften… – Så sier venninnen min, ‘det står ikke funksjonshemmet, men funksjonshjemmet’. Wow, tenkte jeg, det var jo genialt. Så der hadde jeg bloggnavnet mitt.

 

 

FAKTA

På bloggen funksjonshjemmet.no finner du alt fra tips til kjøkkenet, som stekeovn med sideåpning og kjøkkenvifte med fjernkontroll, til andre små og store løsninger, som dusjstoler og snører til å dra opp glidelåser med. Bloggens drives og skrives av Gunhild Bottolfsen, men har du gode tips eller ønsker å skrive artikler til bloggen, vil hun gjerne at du kontakter henne på funksjonshjemmet@gmail.com.

Lukk

Infeksjoner i urinveiene

Ryggmargsskadde og urinveisinfeksjoner For mennesker som lever med en ryggmargsskade er urinveisinfeksjoner en av de vanligste komplikasjonene. Uroterapeut Gro Cecilie Stensrud ved Aleris Urologisk Senter i Oslo forklarer årsaker, symptomer og behandling av nedre urinveisinfeksjon hos ryggmargsskadde. Les hele artikkelen her...

Tekst: Gro Cecilie Stensrød

Noen opplever kanskje 1-2 blærebetennelser i løpet av et år, mens andre har det vi kaller residiverende (gjentatte) infeksjoner med hyppige antibiotikakurer og mange plager knyttetopp imot dette. Urinveisinfeksjoner, UVI, oppstår enten ved at bakterier fester seg i slimhinnen til blæren, eller de lager kolonier som oppholder seg i blæren til de blir mange nok til å bryte ut i en infeksjon.

Årsakene til UVI kan ofte være sammensatt, men de vanligste er:

 • Resturin (blæren blir ikke tømt ved vannlating).
 • Ved kateterisering benyttes ikke riktig teknikk.
 • Blæren tømmes for sjelden/urinen blir værende lenge i blæren.
 • For mye urin i blæren slik at den overstrekkes.
 • Nedsatt immunforsvar. Enten i form av generelt dårlig helsetilstand eller fordi vår egen «snille» bakterieflora blir ødelagt av antibiotikakurer og overdreven intimhygiene.
 • Feil bruk av inkontinenshjelpemidler som uridom og inkontinensbind.
 • Avføringslekkasje.
 • Forekomst av motstandsdyktige bakterier pga gjentatt antibiotikakurer.

Det finnes andre alvorlige årsaker til UVI, men som regel er listen over et greit sted å begynne.

Vi skiller mellom nedre og øvre urinveisinfeksjon. Den nedre typen er vanligst og minst alvorlig. De nedre urinveiene består av blære og urinrør, og infeksjoner her blir benevnt som cystitt (betennelse i blære) og uretritt (betennelse i urinrøret).

Symptomer kan være: Svie ved vannlating, hyppig vannlating, grumset og illeluktende urin, evt. allmenn sykdomsfølelse og feber (sjelden høy feber), spasmer/mer spasmer enn vanlig, blod i urinen og urinlekkasje/mer lekkasje enn vanlig.

De øvre urinveiene består av urinledere og nyrer. Dersom bakteriene har angrepet nyrene og laget en nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt), er tilstanden straks mer alvorlig.

Symptomer: Kraftige infeksjonssymptomer med sykdomsfølelse, høy feber og frostrier, smerter i ryggen/ flanken og urinen blir veldig konsentrert og «grøtete».

Infeksjonen kan føre til at bakterier spres via blodbanen (sepsis). For noen er dette livstruende. Øvre urinveisinfeksjon behandles vanlig med intravenøs antibiotika i sykehus.

Det store spørsmålet er når skal man behandle en nedre urinveisinfeksjon. Mange personer med ryggmargsskade har ofte bakterier i urinen uten at det gir symptomer. Dette kalles asymptomatisk bakterieuri(ABU) og skal ikke behandles. Det vil si at å ta regelmessige urinprøver for «sikkerhets skyld» eller å ha en daglig/ukentlig rutine på å undersøke urinen sin med stix har ingenting for seg. Det man kan risikere å oppnå ved å behandle ABU med antibiotika er at bakterier blir motstandsdyktige og man blir resistent mot en eller flere antibiotikatyper. For mange ryggmargsskadde kan det være vanskelig å tolke symptomene fra kroppen, da disse ofte kan være noe diffuse. Dette kan igjen føre til at man kan komme til å «over-» eller «underbehandle» infeksjoner. Derfor anbefaler vi å levere urinprøve til fastlegen dersom man har mistanke om at noe er under oppseiling i urinveiene. Fastlegen kan sende denne urinprøven til dyrkning slik at man finner ut av hvilken spesifikk bakterie som herjer i blæren og dermed starter opp med rett antibiotika. Dersom man har en urinveisinfeksjonsproblematikk man ikke får taket på og alle mulige tiltak er prøvd ut, er det viktig med god utredning for å finne roten til problemet. Noen ganger kan det for eksempel være en blærestein som er problemmakeren, og den må fjernes. Dersom man stadig opplever å få stadig gjentatte infeksjoner bør årsak utredes av spesialist. Ta derfor kontakt med fastlegen og be om henvisning til urolog/uroterapeut for grundig utredning.

 


Har du utfordringer med UVI? Bestill en gratis magasin med råd og tips fra Coloplast.

 

Ring 22 57 50 00 eller bestill Assistanse Urinveisinfeksjoner her


Gro Cecilie StensrødRåd og tips:

Den viktigste kunnskapen når det gjelder urinveisinfeksjoner, er hva man kan gjøre for å unngå dem! Her kommer råd og tips jeg har samlet opp gjennom årene:

 • Intermitterende kateterisering gir mindre risiko for urinveisinfeksjoner. Allikevel kan infeksjoner oppstå dersom man ikke er helt nøye med teknikk og valg av utstyr. Viktige ting ved RIK (Ren intermitterende kateterisering) er:
  • Vask alltid hendene før kateterisering
  • Underlivet kan vaskes en gang om dagen, men husk å bruke mild og PH-nøytral såpe. Overdreven vask med sterke såper fjerner de naturlige og gode bakteriene som er der for å bekjempe infeksjoner. I tillegg blir slimhinnene tørre og såre og bakterier finner lettere feste.
  • Tøm blæren ofte nok og vær nøye med å tømme helt.
  • Unngå friksjon i urinrøret.
  • Bruk gode katetre og bruk riktig størrelse. Vi anbefaler ch 14 for menn og ch 12-14 for kvinner.
 • Dersom du har resturin, kan det være årsaken til UVI, og tiltak må iverksettes for å bli kvitt den.
 • Drikk tilstrekkelig, men ikke for mye. Det er bra å drikke 1,5-2 liter (ikke bare kaffe) hver dag. Dette skyller gjennom systemet, man unngår konsentrert urin og eventuelle bakterier skylles ut.
 • Sørg for at blæra ikke blir overstrukket. En blære skal ikke måtte romme mer enn 450-500 ml. Faren ved overstrekk er at det kan bli små sprekker i blæreslimhinna hvor bakteriene kryper inn. Sirkulasjonen kan også bli satt ned i en overfylt blærevegg og dermed svekkes immunforsvaret.
 • C-vitamin, tranebær, kjerringrokk, gullriste, rå solbærsaft… Virker det så viker det! Man har ikke klart å påvise dette i dokumentasjonsform foreløpig. Det eneste vi har fått dokumentert effekt på er tranebær. Men bare der hvor det er bakterier som formerer seg ved å feste seg i blæreslimhinna. Tranebær virker nemlig ved å gjøre slimhinna ekstra glatt.
 • Surgjøring av urinen er effektivt dersom man har bakterier som ikke liker sur urin. F. eks. Pseudomonasbakterien er lite glad i sure omgivelser.
 • Noen får UVI av å fryse – noen får ikke. Hen må den enkelte prøve seg frem.

Finn det kateteret som passer deg og din hverdag. Forskjellige situasjoner kan kreve forskjellige typer katetre - avhengig av om du er hjemme, på jobb eller på reise.

Katetre for kvinner

Katetre for menn

Lukk

Forutsigbarhet er nøkkelen til bedre livskvalitet

Forutsigbarhet gir bedre livskvalitet Peristeen® transanal irrigasjon er et tarmirrigasjonssystem for de som lider av kronisk forstoppelse eller avføringslekkasje. Med god opplæring hos erfarent helsepersonell og oppfølging i etterkant kan du få en betydelig økt livskvalitet. Les hele artikkelen her...
Lukk

Forutsigbarhet gir bedre livskvalitet

Becky Walker på hjul

Referanser

 1. Christensen P, Olsen N, Krogh K, Bacher T, Laurberg S. Scintigraphicassessment of retrograde colonic washout in fecal incontinence andconstipation. Dis Colon Rectum 2003; 46:68 – 76.
 2. Christensen P, Bazzocchi G, Coggrave M, et al. A randomized controlled trial of trans anal irrigation versus conservative bowel management inspinal cord-injured patients. Gastroenterology 2006; 131:738-747.
 3. Norton C. Guidelines for the use of Rectal Irrigation, St. Marks Hospital September 2007.
 4. Roerig J, Steffen K, Mitchell J, Zunker C. Laxative Abuse – Epidemiology, Diagnosis and Management Drugs 2010; 70 (12):1487-1503.
 5. A deterministic Markoc decision model predicts that patients diagnosed aged 30, with a life expectancy of 37 years using TAI will experience a 35,4% reduction in stoma surgery and 28.7% reduction in UTI`s compared with patients continuing SBC. Abstract PMD89; Emmanuel A et al, 2015,Long-term cost effectiveness of Trans anal Irrigation in Patients with Neurogenic Bowel Dysfunction Who Have Failed Standard Bowel Care.

Regelmessig og smertefri avføring til selvvalgt tid, er et vesentlig aspekt for å oppnå fysisk og psykisk velvære. Peristeen er utviklet for å hjelpe brukere med å opprettholde en forutsigbar tarmfunksjon. Det brukes daglig eller annenhver dag. På denne måten kan du velge når du vil tømme tarmen. Det gjør at du kan være trygg i hverdagen og få en bedre livskvalitet.

TØMMING AV TARMEN MED PERISTEEN

Med Peristeen kan du tømme tarmen på en forutsigbar måte. Hos personer med anal inkontinens tømmes tykktarmen og endetarmen så effektivt at ny avføring ikke når frem til endetarmen før neste irrigasjon – i gjennomsnitt to dager senere¹ - og uhell kan dermed unngås. Hos pasienter med en kronisk forstoppelse bidrar en regelmessig tømming av endetarmen og den nedre tykktarmen til bedre bevegelse og transport av avføring gjennom hele tykktarmen. Det vil dermed hjelpe til å forebygge forstoppelse. Peristeen tar mindre tid enn mange konservative tømmingsmetoder, slik at du kan redusere tiden du bruker på å ivareta tarmfunksjonen. Peristeen er også forbundet med betydelig færre urinveisinfeksjoner enn andre konservative tarmtømmingsmetoder²

TARMPROBLEMER KAN HA INNVIRKNING PÅ LIVSKVALITETEN

Vanlige symptomer: Avføringsinkontinens, forstoppelse, ubehag,smerter og oppblåsthet
Vanlige konsekvenser: Tap av verdighet, tap av trygghet ogsosial isolasjon

HVEM KAN HA NYTTE AV PERISTEEN?

Peristeen kan benyttes i behandling av avføringslekkasje og kronisk forstoppelse hos både voksne og barn over tre år.3 Disse symptomene er ofte forbundet med en tarmdysfunksjon som stammer fra en nerveskade. Årsaken til skaden kan være ryggmargsskade, ryggmargsbrokk, multippel sklerose eller funksjonsnedsettelser som følge av fødselsskader på de anale lukkemusklene. Peristeen er utviklet for å være enkelt å håndtere slik at alle kan bruke det og være uavhengige av hjelp fra andre. Det er også utviklet slik at de med nedsatt håndfunksjon skal kunne håndtere produktet ved egen hjelp.

HVORDAN STARTER JEG MED PERISTEEN?

Før du begynner å bruke Peristeen må du gjennomgå en medisinsk undersøkelse. Fastlegen kan henvise deg til erfarent helsepersonell som har kunnskap om irrigasjon, ofte en stomisykepleier som jobber på en poliklinikk. Du trener med helsepersonell i starten og får deretter oppfølging i etterkant. Opplæringen sikrer at du får god veiledning i bruk av systemet på en optimal og trygg måte. Etter opplæring kan du prøve selv på egenhånd. Det kan være nødvendig med flere opplæringstimer, men det varierer fra person til person. Er du kronisk forstoppet kan det være tarmen må tømmes før bruk av Peristeen. Det er helt nødvendig og normalt at det er en tilvenningsperiode for å etablere en god rutine tilpasset ditt tarmsystem. Noen mestrer fremgangsmåten etter få dager og andre bruker 4 til 10 uker før de kommer ordentlig i gang. Det er som mange andre ting du starter med, det krever tålmodighet.

TA EN TEST MED NEVROGEN TARMDYSFUNKSJONSKÅR – NBD

NBD skåren er et validert spørreskjema som består av ti spørsmål om dine toalettvaner. Det kan gi en indikasjon på om du har behov for Peristeen transanal irrigasjon. Denne evalueringen er enkel og du kan selv svare på spørsmålene. Skåren gir en total poengsum fra 0-47. Denne skåren korresponderer med de plagene du måtte ha. På skjemaet står det forklart hvor alvorlig din lidelse kan være avhengig av poengskåren. Du kan ta med skjemaet til din fastlege, som sammen med deg vurderer om det er nødvendig med videre henvisning til poliklinikk.

På våre nettsider www.coloplast.no kan du finne skåren. Vi har også sykepleiere som kan hjelpe deg via telefon og mail dersom du har spørsmål til Peristeen. Vi vet hvor helsepersonell gir opplæring rundt i landet, og det er veldig viktig med oppfølging i etterkant av opplæringen. Våre sykepleiere snakker med mange de første ukene etter opplæringen – både for å oppmuntre og veilede i bruken av Peristeen. Det viser seg at det ikke alltid er like enkelt å huske alt som ble sagt på sykehuset. Vi har også brosjyrer og skriftlige materiale om Peristeen. Du er velkommen til å ringe oss både før og etter opplæring på telefon 22 57 50 00. E-post: assistanse@coloplast.com

BRUK AV PERISTEEN

Peristeen er enkelt i bruk, selv for de med nedsatt håndfunksjon. Du sitter på toalettet med den fylte vannposen ved siden av deg. Vannposen er koblet til en pumpe. På slangen festes et mykt rektalkateter med en liten ballong. Rektalkateteret føres inn i endetarmen og deretter pumpes ballongen på kateteret opp slik at det ikke skal falle ut igjen før vann pumpes inn i endetarmen. Helsepersonell forteller deg hvor mange pump du skal benytte. Deretter pumper du den mengde vann inn i tarmen du er veiledet til å bruke. Når vannet er pumpet inn, vrir du knappen over til ’tøm ballong’. Da glir kateteret ut og du blir sittende på toalettet og venter til tarmen tømmer seg. Det varier fra person til person hvor lang tid du benytter på toalettet. Det kan variere fra 10-30 minutter. I utgangspunktet høres det kanskje mye ut for enkelte og for andre er det lite tid i forhold til tidligere og før bruken av Peristeen. Beregninger viser at du kan spare inntil to uker sammenhengende toalettid i løpet av et år ved bruk av produktet. Tømmingen er svært effektiv, og det gjøres hver annen dag hos de fleste.

Peristeen PERISTEEN PÅ MARKEDET I MER ENN 10 ÅR

I mer enn ti år har Peristeen forandret måten tusenvis av mennesker foretar sin tarmtømming. Det er verdens beste og mest veldokumenterte tarmirrigasjonssystem og gir disse fordelene¹:

 • Forbedrer tarmtømmingen
 • Gir økt og forbedret livskvalitet
 • Signifikant reduserer tidsbruk på toalettet

 

ØNSKER DU MER INFORMASJON OM PERISTEEN?

Mer informasjon om Peristeen, filmer og NBD skåren finner du på: www.coloplast.no

Har du spørsmål til Peristeen analirrigasjon, ta kontakt med våre sykepleiere på telefon 22 57 50 00.

Lukk

Hvordan lykkes med RIK?

Hvordan lykkes med RIK Det viser seg at det å lykkes med RIK ikke alltid er så enkelt. Anette har satt fokus på dette i sin fagoppgave. Her ser hun på både opplæring og oppfølging, og hva som skal til for at flest mulig skal lykkes. Les mer
Lukk

Hvordan lykkes med RIK?

Om artikkelen

Tekst: Lena Lyseggen Brenden

Foto: Coloplast og Anette Ilebrekke Pettersen (privat)

Sitater er hentet fra Anette Ilebrekke Pettersen sin fordypningsoppgave om RIK og etterlevelse av behandlingen.

Tekst: Lena Lyseggen Brenden

Foto: Coloplast og Anette Ilebrekke Pettersen (privat)

Sitater er hentet fra Anette Ilebrekke Pettersen sin fordypningsoppgave om RIK og etterlevelse av behandlingen.Det viser seg at det å lykkes med RIK ikke alltid er så enkelt. Anette har satt fokus på dette i sin fagoppgave. Her ser hun på både opplæring og oppfølging, og hva som skal til for at flest mulig skal lykkes.

FØLG RÅDENE

Ren intermitterende kateterisering (RIK) er veldokumentert og gullstandard for behandling av tømmingsproblemer. For å få ønsket effekt og god behandling ved bruk av ren intermitterende kateterisering, heretter kalt RIK, er det viktig å følge legens/sykepleierens råd og anbefalinger. Vi ønsker i denne artikkelen å se på hva som skal til for å gjøre det enklere å etterleve dette og oppnå god effekt av behandlingen.

Anette Ilebrekke PettersenFORDYPNINGSOPPGAVE OM RIK, REN INTERMITTERENDE KATETERISERING

Anette Ilebrekke Pettersen, utdannet sykepleier og med spesialisering som uroterapeut, har lenge interessert seg for urologi. Hun jobber i dag ved Rikshospitalet, Urologisk kirurgisk sengepost. Hun valgte å skrive om temaet kateterisering i sin fordypningsoppgave ved uroterapistudiet. Med utgangspunkt i denne oppgaven har vi tatt en prat med Anette for å høre hva hun har funnet ut i forhold til hvordan vi kan bidra til at flere følger rådene de får ved opplæring i bruk av kateter. Oppgaven er skrevet med utgangspunkt i mange studier som er gjort på temaet.

HVORFOR BRUKES KATETER

Det er mange grunner at man må begynne å bruke RIK, Ren intermitterende kateterisering. Uansett hva som er bakgrunnen for at du må starte med en slik behandling, er det viktig å forstå hvorfor. Studiene viser at forståelse for behandling bidrar til at det er enklere å gjennomføre i henhold til rådene man får.

– Motivasjonen til å følge rådene har veldig ofte sammenheng med at man ser hva det kan bety for livskvaliteten, og at det bidrar til å lindre symptomer rundt sykdommen eller årsaken til at man starter opp behandling.For mange kan det å slippe å stå opp flere ganger om natten eller unngå uhell med urinlekkasjer være en god motivasjon til å gjennomføre kateteriseringen. Det at man kan bidra til økt livskvalitet, er noe av det som bør være fokus i forhold til informasjon og opplæring, forteller Anette med bakgrunn i erfaringer og funn i flere studier.

OPPLÆRING

En av de viktigste faktorene for å få til en vellykket behandling med RIK er god opplæring og oppfølging i etterkant, forteller Anette. Det å ta seg tid ved opplæring, skape ro i situasjonen og la brukeren føle trygghet. Jeg vil også si at det å forstå situasjonen til den enkelte er viktig, da er det lettere å anbefale et kateter som kan passe inn i hverdagen. Derfor er det en fordel å forstå hvordan jobb – og hjemmesituasjonen er i forhold til valg av kateter og bruk.

– Studier og erfaringer viser at det er viktig å forstå hva den enkelte er utrygg på og hvorfor de opplever det vanskelig, da er det lettere å finne en god løsning og bidra til at behandlingen gjennomføres på en optimal måte.

– Anette sier også at godt undervisningsmateriell med både tekst, illustrasjoner (og eventuelt film) har stor betydning for at de som helsepersonell kan gi en god opplæring, dette hjelper de med å forklare hvordan kroppen fungerer og hvordan et kateter skal brukes.

– Det er også viktig i henhold til studier og egne erfaringer at helsepersonell som foretar opplæringen kjenner produktene godt, og vet hvordan de skal brukes. Dette er med på å skape trygghet hos den som skal bruke de, sier Anette.

Se veiledningsvideoer om selvkateterisering med engangskateter

INFORMASJON OM BEHANDLINGEN

Studier viser at hvordan man får informasjonen om behandlingen i forkant av opplæringen kan ha betydning for gjennomføring i etterkant.

– Vi ser at det kan være en fordel å få skriftlig informasjon i forkant av opplæringen, om hvorfor behandling med kateter er viktig, og samtidig informere om hvordan behandlingen foregår. Dette bidrar til økt forståelse og trygghet ved opplæringen sammen med helsepersonell, ved at brukerne er forberedt på hva de har i vente. Det er mye informasjon, og for mange er dette noe man aldri har hørt om tidligere. Da vil det å vite litt mer, og kunne få mulighet til å stille spørsmål til den som skal gjennomføre opplæringen være en avgjørende faktor, sier Anette.

– Det kan også være nyttig å lese om andres erfaringer med bruk av kateter før de selv skal gjøre det, da er det lettere å se at det fungerer fint og at det ikke nødvendigvis er et hinder i hverdagen, sier Anette.

Sykepleier demostrerer kateterVALG AV PRODUKT

Det er mange ulike typer kateter å velge mellom, hva mener du er viktig når du skal anbefale et kateter i forbindelse med opplæring?

– Jeg mener det er viktig å forstå hva som er behovet til den enkelte bruker, hvor ofte skal de bruke kateter og i hvilke situasjoner. Dersom man skal bruke kateter flere ganger om dagen, vil kanskje behovet for en diskré løsning ofte være av stor betydning for at de skal opprettholde anbefalingen om å kateterisere seg ofte nok, forteller Anette.

– Det at et kateter kan pakkes sammen i lommen eller i en veske kan ha stor betydning, det kan være enklere for damene siden de ofte har med seg en veske. I tillegg ser vi ofte at det på offentlige toaletter gjerne er avfallsbøtter inne på toalettet til damene, men ikke nødvendigvis på et herretoalett. Noe som også gjør at det kan være viktig at kateter er diskre pakket i en nøytralt farget emballasje og at det er mulig å pakke det med seg også etter bruk. Hvite pakninger er enklere å skjule i hvitt tørkepapir enn de som har sterke farger, sier Anette.

– Studiene viser også at mange kvier seg for å bruke et handikaptoalett, da de ikke sitter i rullestol. De føler at de ikke kan gå dit, selv om det ikke er noen grunn til at de ikke kan bruke det.

– Når vi sammen med brukeren finner et kateter som passer til behovene, og som de fint håndterer er det viktig at de får akkurat dette utlevert fra apotek/bandasjist i oppstartfasen. Mange kan bli utrygge om de får tilbud om noe annet, og det kan føre til at de ikke bruker kateteret som avtalt. Vi ser at det er en fordel å sende med kateter direkte fra sykehuset etter opplæringen slik at de har for noen dager, og at de får det produktet de har fått til å begynne med. De kan selv velge å prøve andre typer kateter etter hvert.

OPPFØLGING ETTER OPPLÆRINGEN

Er det gjort noen erfaringer med oppfølging etter opplæring og hva det betyr i forhold til riktig bruk?

– Studiene jeg har sett på, sammen med egne erfaringer viser at det er veldig viktig å tilby oppfølging. Det er mye informasjon i en opplæringssituasjon, og mange trenger ekstra oppfølging for å sikre riktig bruk, løse problemer eller svare på spørsmål.

– For å sikre at de er trygge på bruken av et kateter også etter at de er kommet hjem, er det fint at de har noen de kan kontakte. Man bør sette opp en eller flere avtalte kontrolltimer. Enten over telefon eller et møte på poliklinikken igjen, men for noen kan det være nok med et telefonnummer slik at de kan ringe inn selv. Mange problemer kan løses over telefonen og med fast avtalt oppfølging kan det være at brukerne ikke slutter med behandlingen, da de kan være redd for å være til bry ved å ringe inn på egenhånd.

– Anette sier videre at det er viktig med individuell tilpasset oppfølging på samme måte som opplæringen, vi må se hva den enkelte har behov for. Det at helsepersonell, og gjerne en uroterapeut som følger opp er av stor betydning. Det viktigste er at det er noen som har god kjennskap og erfaring fra RIK som følger opp, og at de også forstår hvorfor det skal brukes RIK som behandling. Det er også mulig å ringe kateterleverandøren, noen av de har sykepleiere som kan svare på spørsmål om bruken av det enkelte kateter, dette er også fint sier Anette.

Coloplasts tilbud om veiledning på telefon

KONKLUSJON

Det viser seg at det er flere faktorer som har betydning for hvordan RIK-behandlingen etterleves. Individuelt tilpasset opplæring og oppfølging er viktig. Det å kartlegge brukernes fordommer mot RIK, behov og forventinger er viktig, slik at opplæringen tilpasses den enkelte. Det at helsepersonell, fortrinnsvis uroterapeut, er tilgjengelig for råd og veiledning vil gi økt trygghet. Økt livskvalitet er viktig og bør alltid være i fokus.

Finn det rette kateteret for deg som mann

Finn det rette kateteret for deg som kvinne

Lukk

Jeg vil ikke la det definere meg

Astrid Moe Eirem som PT Astrid ble kronisk syk: Det å få MS-diagnosen var et sjokk, men Astrid tok et valg. Hun valgte å bruke trening som motivasjon, og gikk fra å hate trening til å løpe New York Maraton. Les hele historien her...
Lukk

Jeg vil ikke la det definere meg

Flere artikler fra: Lena Lyseggen Brenden

MS diagnosen

MS er en nevrologisk sykdom som påvirker kroppens evne til å beskjeder fra hjernen og gjennom ryggmargen og hemmer nervesignalene. Resultatet kan være gradvis mer kraftløshet, koordinasjonsvansker og problemer med syn, gange og blærefunksjon.

Man regner i dag med at om lag 11.000 personer i Norge har MS. Over dobbelt så mange kvinner som menn har sykdommen.

For ti år siden Astrid Moe Eikrem fikk diagnosen MS (Multippel Sklerose). Før dette tok Astrid en økonomisk utdannelse. Så fikk hun en trainee-stilling og det hun kaller en ’flying start’ på karrieren. Hun jobbet i flere år med merkevarebygging og ledelse i Ringnes, som daglig leder i Solo og i vinimportfirmaet Vinordia, og til slutt innenfor marketing i Arcus. Astrid var vant til høyt tempo og blekksprutarmer.

For Astrid var karrieren med å definere henne som person. Hun trivdes i lederrollen, gikk rundt i fine drakter, likte bli oppfattet som seriøs.

– Jeg var fryktelig straight og seriøs,  sier hun selv.

Måtte hvile hver dag

Plutselig en dag kom endringen, kroppen lystret ikke lenger. Bein og armer føltes som gelé. Hun følte seg utmattet og trengte å hvile på sofaen etter jobb hver dag.

– Jeg merket at jeg måtte delegere flere oppgaver til andre og følte ikke at jeg mestret jobben som leder lenger.

 Noe var galt. Selv om man har passert 40 år skal ikke kroppen være slik. En dag kjente hun nummenhet i venstre side. Det bar rett til sykehuset. Tre dager senere fikk hun diagnosen. Det var en brutal beskjed.

– Det var mye nytt å sette seg inn i og ikke minst hvordan jeg skulle håndtere dette.

Måtte akseptere situasjonen

– Etter diagnosen måtte jeg ta noen valg. Det er klart jeg var innom en fase hvor alt var håpløst, og ingenting var positivt. Det er lov ’å grave seg ned og ta en offerrolle’. Men så kom det til et punkt der jeg måtte ta noen valg. Jeg måtte akseptere situasjonen, godta fakta og finne en måte å håndtere livet på. Jeg har vært heldig tross alt, sier Astrid.

– Jeg har ikke mye symptomer på sykdommen i dag. Det er ulike grader av hvordan MS rammer, og det er det viktig å ta hensyn til.

Astrid sier det på en fin måte:

– Ikke pålegg deg selv ansvaret for sykdommen du har fått, ikke gruble for mye på den. Du kan uansett ikke endre på det som har skjedd.

– Etter akseptfasen må man over i neste fase, den handler mer om ’Hva kan jeg gjøre nå – hvordan kan jeg komme meg videre’.

Sa opp jobben

Astrid sier at hun valgte å fokusere på den positive motivasjonen og den erfaringen dette hadde vært for henne selv. Hvor mye det betydde å kjenne mestring og lyst til å gjøre nye ting. Det å holde på nysgjerrigheten for nye ting og oppgaver er viktig. Astrid har derfor startet et eget firma ’Heile deg – Coaching og trening’.

– For meg ble det et naturlig valg å si opp lederstillingen i næringslivet. Etter det har jeg gått i en ny retning, blitt sertifisert NLP-Coach og utdannet meg som personlig trener ved Norges Idrettshøyskole. Disse to rollene føler jeg utfyller hverandre i stor grad. Jeg mener at hode og kropp henger sammen, og at vi må ha begge med for å få til en endring.

Lettere å snakke når vi går

– Du bruker mye fysisk trening sammen coaching – kan du si litt mer om det?

– Det er mye fordi jeg har tro på sammenhengen mellom kropp og hode. Det foreligger mye forskning om den effekten fysisk trening har på det mentale. Vi ser at riktig trening gir oss økte mengder med endorfiner, som igjen påvirker humøret.

– Jeg tar ofte med meg kundene mine ut og jobber med coaching mens vi går eller jogger. Da får de samtidig utviklet kondisjonen og mange synes det er lettere å snakke enn når vi sitter inne på kontoret mitt. Mange opplever en positiv effekt, de kjenner at treningen gjør godt og finner mer plass til den i livet.

– Jeg tror det er viktig at man finner sitt mål for å komme i gang med trening eller fysisk aktivitet, ikke gjøre det fordi alle sier det er så bra. Hva gir deg motivasjon? For eksempel at du skal orke å leke med barnebarna eller at du vil klare å ta en skitur. Du må finne årsaken til at du ønsker en endring.

Astrid Moe Eikrem trenerFikk beskjed om å trene

– Hva gjorde du for å håndtere den nye situasjonen?

– På sykehuset fikk jeg informasjon om medisiner som kan bremse sykdommen. Det viktigste var likevel beskjeden om at jeg måtte trene, slik at jeg kunne holde meg så frisk som mulig. Trening kan bidra til å skyve rullestolen langt vekk, inn i fremtiden og å holde medisinforbruket nede. Trening vil gjøre deg bedre rustet til å møte sykdommen, uansett hvilket forløp den får.

– Og jeg som ikke engang likte å trene, sier Astrid med en smil. – Hvert steg ble et ork, men jeg følte at jeg måtte gjøre dette på grunn av sykdommen.

Ble hektet

– Hva endret dine tanker om trening?

– Jeg fikk med meg noen venninner og vi lagde vår egen intervallklubb, dette ble vendepunktet for meg, sier Astrid.

– Det å trene sammen med andre gir en helt annen glede og motivasjon. Så fra å trene fordi jeg måtte på grunn av sykdommen, ble jeg hektet. Det ble gøy å utfordre egen kropp, kjenne at jeg ble sterkere og at jeg kunne sette meg nye mål. Det endret seg fra negativ til positiv motivasjon. Nå trente jeg fordi jeg hadde lyst og at det ga masse overskudd.

Løp New York Maraton

– Du har valgt et nytt liv og en ny karriere – kan du si litt om dette valget?

– Ti år etter at jeg fikk MS-diagnosen, det året jeg fylte 50 år, løp jeg New York Maraton. Jeg hadde trent mye og følte at jeg stilte på lik linje med de andre på startstreken.

– Så når lokalavisen på Jæren, der jeg kommer fra omtalte meg som ’MS-syke Astrid’ - da kjente jeg at dette ble helt feil. Det er ikke sykdommen som definerer meg.

Motivasjonsforedrag

– Vi har hørt noen av dine foredrag om motivasjon og mestring – for et par år siden holdt du et foredrag for oss med tittelen ’Hvor stor plass skal sykdommen ta i livet mitt?’. Kan du si litt om hva du tenker om det?

– En kronisk sykdom som for eksempel MS vil alltid ligge i bakhodet til den som har fått diagnosen, og den skal få en naturlig plass i livet. Men det er noen teknikker som kan bidra til at den ikke overskygger alt i livet. Jeg tenker litt på det som et hus, skal sykdommen få være overalt eller kan jeg plassere den i et eget rom. Kanskje den skal ligge i en skuff eller i en bod i kjelleren. Det er likevel viktig at du tenker at du skal behandle den på en god måte, men samtidig ikke så bra at den blir der hele tiden. Det er fint å tenke at sykdommen ikke skal styre alt, den vil uansett påvirke familien. Det mange med MS eller andre kroniske sykdommer føler ofte, er at de er til bry og at de andre hele tiden tar hensyn, selv om de med MS ikke nødvendigvis ønsker det.

– Jeg vet at det er en stor sorg å få en diagnose, men vi må likevel ta ansvar for oss selv og vårt eget liv. Det er lett å gi sykdommen skylden. Jeg pleier å si; Det er helt i orden å dra ’MS-kortet’ av og til, men ikke gjør det for ofte, det kan ødelegge for deg. Husk å være her og nå, avslutter Astrid.


Gode tips fra Astrid:

BRA-BOKA: Finn deg en liten skrivebok og skriv ned noen ord hver kveld før du sovner. Eller bare tenk gjennom dagen.

 • BRA - 3 ting fra dagen som har vært bra. Det kan være helt enkle ting som at du husket å ringe mor, du rakk møtet, gjennomførte dagens gåtur.
 • TAKK – 3 ting du er takknemlig for i dag. Også helt enkle ting som du satte pris på i dag.
 • MER – 3 ting du ønsker å gjøre mer av fremover. Visualiser hva du ønsker å få til. Hold fokuset mot det positive, og tenk på hva som vil bety at ting blir mer positivt. Det å reflektere på slutten av dagen bidrar til av du roer ned og vi lærer mye av stoppe opp og tenke over hva vi har gjort i dag.

POSTITIVE TANKER: Det er en treningssak å tenke positivt.
Astrid sier at det er viktig å trene hjernen – hun sier det er styrketrening for hjernen og gir oss en øvelse hvor vi bruker sansene våre; lyd, syn, lukt, smak og følelse. Tenk på en lyd som du liker, det kan for eksempel være fuglekvitter. En lukt du liker, som kan være lukten av god kaffe. På denne måten tvinger du hjernen til å finne gode øyeblikk

FEIRE SMÅSUKSESSER: Lag en liten markering for deg selv som kanskje involverer de rundt deg. Dette trenger ikke bety at du skal feire med kaker og kos, men at du gir deg selv et klapp på skulderen og sier ’Dette klarte du bra’.

Lukk

Kroppskunstneren

Kari kroppskunstneren Tatovøren Kari fikk lammelser etter en operasjon. Som ryggmargskadd og selvstendig næringsdrivende må Kari planlegge godt for å få hverdagen til å gå opp. Allikevel har hun krefter til å drive veldedighetsarbeid og setter alltid andres behov foran sine egne. Møt Kari Kjelskau her
Lukk

Kroppskunstneren Kari Kjelskau

Tekst: Lena Lyseggen Brenden

Engasjert, omtenksom og fargerik – en god beskrivelse av Kari Kjelskau for de som kjenner henne. Hun tenker alltid på at alle rundt henne har det bra før hun tar seg tid til å tenke på seg selv og egne behov.

Mange av oss er blitt kjent med Kari i ulike miljøer, og alle jeg har snakket med beskriver henne som en omsorgsfull person og som alltid setter andres behov foran sine egne. Likevel kan vi se at Kari har klare meninger og står for det hun brenner for.

 Kari slet i mange år med ryggsmerter, og legene avfeide henne med at det var en depresjon og at hun burde prøve «lykkepiller», en annen lege skyldte på tatoveringene og at de var de forårsaket ryggsmertene. Etter hvert ble det oppdaget en cyste ved ryggmargen, den var ikke mulig å fjerne men de ønsket å lage større plass til den. Resultatet av operasjonen ble ikke som forventet og etter fire år ble smertene verre og Kari fikk lammelser i låret og begynte å slite med inkontinens. Så ble det en ny operasjon, da var Kari blitt 45 år, og hadde startet sitt eget tatoveringsstudio i Oslo.

Hvordan gikk det etter operasjonen?

-Jeg ble helt lam en periode etter operasjonen, noe som varte i omkring to måneder. Så klarte jeg heldigvis å begynne å gå noe ved hjelp av krykker, sier Kari.

 Hva betyr i hverdagen på jobb at du kan gå med krykker?

-Jeg kan som sagt gå noe med krykker men blir fort sliten og får mer smerter. Jeg kan gå med krykkene eller støtte meg på møbler inne på jobb, men bruker rullestolen på lenger avstander. Selv om jeg både kan gå og jobbe litt blir jeg fortere sliten, så jeg kan bare jobbe korte perioder hver dag sier Kari.

-Drømmen er en hel dag uten smerter, det hadde vært fantastisk, sier hun.  Om natten må hun bruke smertestillende for å få sove og det at man hele tiden har mye smerter går utover overskuddet i hverdagen.

Kari, Memento Tattoo

Memento Tattoo

Kari har sitt eget tatoveringsstudio på Sagene i Oslo, det er nå ti år siden hun startet dette. Totalt har hun 17 års erfaring med tatovering. I tillegg har Kari i utgangspunktet foto og grafisk utdanning, hun er god til å se det visuelle og er kreativ. Dette er noe vi ser godt på arbeidene hun utfører.

Det å være selvstendig næringsdrivende med en ryggmargsskade krever sitt, særlig når man bare kan jobbe kortere dager. Smertene tar mye av energien min, så jeg må tilpasse energiforbruket og planlegge godt for å få hverdagen til å gå opp, sier Kari med et smil.

 Jeg har sett at du har arrangert tatoverings events for å samle inn penger til gode formål, kan du si noe om dette?

-Hvert år arrangerer jeg en innsamlingsaksjon for Barnekreftforeningen som heter «Kroppskunst mot Barnekreft», her er vi tilsammen 30-40 tatoveringsstudioer i Norge som tilbyr enkle tatoveringer på ca 5x5 cm for kr 500,- hvor alt går uavkortet til Barnekreftforeningen. Folk står i kø lenge før vi åpner på slike dager, sier Kari.

-I tillegg har vi her på Memento en egen dag hvor vi samler inn penger til Dyrebeskyttelsen, da er det også 500,- for en tatovering og mange ønsker å bidra til dette arbeidet, noe vi setter pris på.

 

Camp Spinal – et arrangement mange ryggmargsskadede er blitt kjent med Kari.

Camp Spinal arrangeres av Sunnaasstiftelsen, og det er nå tre camper i året. En foregår om sommeren, på Toppidrettssenteret på Sognsvann. Her er det fokus på mestring av hverdagen og sommeraktiviteter. Det er en Camp på vinteren, denne arrangeres gjerne i mars og det er Pellestova på Hafjell som er stedet, her er fokuset ski og vinteraktiviteter. I 2017 ble det for første gang arrangert en H2O Camp, denne var i Barcelona. Her fikk mange utfordret seg selv og sine grenser med dykking og annen vannsport.

Hvordan ble du kjent med Camp Spinal?

-Etter operasjonen var jeg Sunnaas for rehabilitering, og var det mye i perioder. Alt virker så enkelt når du er der, for det er jo tilrettelagt på alle måter. Bare det at det kommer noen og hjelper deg når du ringer på en sykepleier, da føles det som du skal klare alt, forteller Kari. Men så kom nedturen etter hjemkomsten, man innser at ikke alt er tilrettelagt som på sykehuset og at det er mye som er tungvint.  I denne perioden opplevde jeg å bli tung til sinns og slet med depresjoner sier Kari. Da var det godt å komme tilbake til Sunnaas, hvor de så hva jeg slet med og anbefalte meg å bli med på Camp Spinal. Så etter litt tenketid ble jeg med og det var redningen for meg, forteller Kari.

-Det å se at andre i rullestol som fikset hverdagen og hvordan de løste ulike utfordringer var til stor hjelp for meg, sier hun. Bare det å dele erfaring med andre og få litt mer forståelse av at jeg ikke er alene om mine utfordringer var til stor hjelp. Det er ingen utenfra som kan forstå helt hvordan vi har det, og hvilke utfordringer vi lever med, sier Kari.

-Man innser begrensningene sine, men klarer likevel å finne en løsning som fungerer.

Kari Camp Spinal

Nå er Kari med som leder i stol på sommercampen og i Barcelona, hun er trygg på seg selv og er til stor hjelp for andre.

-Jeg har alltid vært sjenert, og kjenner meg godt igjen i det å være litt på sidelinjen når det er store samlinger. Jeg har aldri vært den som tar oppmerksomheten og setter meg selv i sentrum, sier Kari. Hun er gjerne den som tar kontakt med de hun ser er litt forsiktige og usikre nå de kommer på camp.

-I tillegg er det nok godt for noen med en voksen og trygg person. Jeg har nå blitt gammel nok til å være trygg på meg selv, så det er ikke noe problem å snakke om utfordringer med blære og tarm. Det å fortelle om mine erfaringer med bruk av kateter er helt greit, forteller Kari. Jeg tror åpenhet er viktig, slik at flere forstår hva det handler om. Selv bruker jeg SpeediCath Compact Eve, det er enkelt å ha med seg, det er diskret så ikke alle ser at det er et kateter og det fungerer fint for meg. Også på jobb der jeg tar med meg et kateter foran kunden er ikke et problem, de tror som regel at jeg tar med meg sminke.

 Du er jo også aktiv med rullestolrugby.

-Ja dette ble jeg presentert for på Camp Spinal, en idrett med action og moro. Jeg synes det er gøy med lagidrett, så dette passet meg fint, sier Kari. I dag er hun aktiv i klubben Born to Run i Oslo, hvor hun også er med i styret. I tillegg til å spille på laget er hun fotografen som dokumenterer all aktiviteten. Vi trenger flere personer på laget, så er det noen som har lyst til å prøve er de hjertelig velkommen. Det er flere lag rundt om i Norge, og vi håper å få til mange konkurranser fremover, sier Kari.

Kari rugby

At du liker fart og spenning har jeg forstått, for jeg har jo møtt deg i bobbanen på Hafjell også, hva førte deg dit?

-Etter skaden har jeg ikke fått kjenne ordentlig på det med adrenalin og sommerfugler i magen, livet i stolen ble litt kjedelig, er svaret fra Kari.

 -De senere årene har det vært mye aktivitet, og tilbudene står i kø fra flere hold for å prøve nye ting. Jeg prøvde meg på tandemhopp i fallskjerm, men det var ikke noe for meg, forklarer Kari.

-Bob derimot likte jeg godt, og med Pia Wedege fra Sunnaas var det flere som fikk prøvd seg på Parabob. Pia er tidligere utøver i aking, deltok i OL på Lillehammer, så hun brenner litt ekstra for sporten.

- Ettersom jeg aldri hadde prøvd det før, var det en god mulighet til å gjøre noe nytt, sier Kari.

-Det hele startet med at jeg ble med på en bobskole i Hafjell, med flere utøvere fra Norge og Europa. En fin opplevelse og god introduksjon til sporten. Her traff jeg også Guro (Guro Konstanse Frønsdal, som ble nummer 3 i VM sist vinter, henne kan du lese mer om i Assistanse 2-2017) for første gang, sier hun. Det har utviklet seg til et godt vennskap og de har møtt hverandre på Camp Spinal et par ganger nå. Det å fortsette med bob er litt vanskelig økonomisk, da det koster en del å være med på World Cup med reise, opphold og startavgifter. Det er jo ikke hvert år at det legges mange arrangement til Norge, avslutter Kari.

 

Sommer og høytid for tatoveringer

Nå som det nærmer seg sommer er det flere som ønsker tatovering, det er virker som at når man begynner kle av seg litt etter vinteren setter man større fokus på kroppen. Det er jo ikke den beste tiden å tatovere seg, da man bør beskytte nye tatoveringer mot sol. Jeg vil uansett anbefale alle om å tenke seg nøye om før de tar en tatovering, man skal være sikker på motiv og plassering, sier Kari.

Det er flere som kommer for å fjerne de, og det mange ganger dyrere enn å få en tatovering, så det er greit å tenke seg om.

Ettersom du selv sitter i stol, er det sikkert noen spør deg om råd i forhold til tatovering og ryggmargsskade – er det noen tips du kan gi?

Ja det er noen ting å ta hensyn til;

-Blodsirkulasjonen under skadestedet er dårligere, dette gjør at tatoveringen gror saktere. Riktig stell av tatoveringen er derfor viktig, og man bør være mer nøye enn «friske» personer. -Man bør ikke tatovere for stort område av gangen, men la det få tid til å gro mellom hver gang. Jo større område, jo lenger tid tar det å gro.

-Det er lett å få spasmer ved tatovering, så det kan være lurt å finne en tatovør som er tålmodig.

-Ikke tatover deg rett før planlagt sykehusopphold på grunn av bakterier og infeksjonsfare, huden er åpen etter tatovering.

-Ikke tatover deg før en operasjon, da kan sykehuset nekte deg operasjon.

 

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte Kari, hun har vært på mange ulike seminar om sår og tatovering og forebygging av infeksjoner.

Kontaktinfo:

Finn meg gjerne på Facebook: Kari Kjelskau eller lik firmaet Memento Tattoo

Tlf. arbeid 40484 572

Lukk

Klar for nye mål og ny sesong

Einar på båt Einar Løvøi mottar Coloplast sitt idrettsstipend. Nå er triatlon-sesongen 2018 er i gang, med nye mål og muligheter. Overvintringen har gått omtrent som ønskelig for Einar Løvøi. Triatlon-atleten roser kona og familien og tar ny sats. Les mer om Einar
Lukk

Klar for nye mål og ny sesong

Tekst og foto: Bjørn Lønnum Andreassen

Einar Løvøi mottar Coloplast sitt idrettsstipend. Nå er triatlon-sesongen 2018 er i gang, med nye mål og muligheter. Overvintringen har gått omtrent som ønskelig for Einar Løvøi.  Triatlon-atleten roser kona og familien og tar ny sats. 

 – Jeg er spent på sesongen og har satt meg noen hårete mål for konkurransene. Og det blir nok fortsatt litt prøving og feiling. Sykkeltimene har gått på rulla i garasjen i vinter, ja. Resultatene er betraktelig bedret så syklingen er jeg brukbart fornøyd med, sier Løvøi med sin joviale fremtoning. Etter sykkelulykken i Oslo-trafikken har han en pågangsvilje flere av oss ville likt å ha.

– Så har jeg fått ny racing-stol. Den vil jeg bruke mer tid på å venne meg til. Det er mer komplisert enn jeg har tenkt meg, forteller han stadig med et smil om munnen. Siden forrige sesong har han fått svømt mindre enn hva tanken var.

– Snørik vinter gjorde at det noen ganger ble litt vel tungvint å komme seg ut av huset og inn i bilen min for å kjøre til svømmehallen. Jeg ville likt å svømt mer, sier han som bor i Våler i Østfold. Tross alt har han hatt veldig stor fremgang også på svømmingen. Han forteller med iver at sykkelrittet Rudskogen 24 blir en prøve som kommer. – Da skal jeg sykle så mange runder som mulig på 12-timer. En runde er litt over tre kilometer, forklarer 39-åringen.

Det handler om å gjøre ting jeg ikke trives med

Einar er en pågående utøver. Pågangsmotet og fokuset er positivt. Derfor kommer forbedringene for han som ble lam fra brystet og ned etter ulykken for fire år siden. – Nå går innsatsen på å teste seg selv med lange konkurranser og trening. Lengder som tar lang tid å komme igjennom. Jeg må simpelthen gjøre ting jeg ikke trives så godt med. Ta utfordringene og flytte grenser, slår Einar fast. Han nevner eksempel som maraton og Iron-man-løp.

– Løpet på 12 timer er godt eksempel på måte å teste seg selv på. Mål og plan er i hodet. Så er det å spille på lag med kroppen, sier han med en enkelhet det ikke er helt lett å skjønne hvor han tar fra.

Brent i sjøen

Einar har fått litt praksis fra konkurranser. Triatlon i Son i fjor høst er siste konkurransen han var med i. Fremgangen var fenomenal fra resultatene i Kristiansand tidligere på sommeren.  – Son var lærerikt, med mye folk og fin stemning. Det ble veldig intimt da jeg skulle opp av vannet og inn til skiftesonen. Når folk heier så mye motiverer det. Publikum legger merke til meg, utdyper han og forklarer om møtet med en brennmanet. – Jeg måket igjennom en brennmanet som brant meg godt på hånda og ansiktet. Men det var glemt da jeg kom på land. Våtdrakten tok jo det meste. Jeg måtte fokusere på løpet, ikke problemet med maneten.

Einar på svømmetrening

Svømmingen til Einar har blitt vesentlig bedre.

Spenning og nerver før konkurranser

Han begynner å kjenne nervene i forhold til konkurranser på kroppen. – Denne jobben handler om å ta tak i det som skal forbedres. Analysere hva som kan bli bedre.

"Stemmen i hodet"

– Jeg var like nervøs i Son som i Kristiansand i fjor. Fra jeg våknet om morgenen til jeg begynte å svømme var jeg kvalm og svimmel. Da er det bare å ikke høre på den lille stemmen i hodet. Den som sier vi heller vil være hjemme å ha en lang frokost med kona Anne Beate og slappe av. Gjerne se en film, sier han og ler lett.

Viktige støttespillere

– Familie og nære venner er viktige støttespillere. Helt uvurderlig. Jeg hadde ikke fått til alt dette uten kona, familie og nære venner. De er viktig for meg. Kona har forresten tatt noen eksamener så det har blitt travelt nok, forteller han.

Han tar litt lattermildt med at første sykkelkonkurranse gikk så hardt for seg at han besvimte. Men etter triatlon i Son har han altså lært. – I tillegg har jeg fått mer trygghet på svømmingen. Jeg skal trene på å sikte på bøyene. Snart vil jeg kunne svømme de 500 meterne uten pause. Jeg skal ned mot 10 minutter, sier han ettertrykkelig.

Vi får forklart at Einar har forbedret svømmingen med minst ett minutt fra første konkurranse. Etter svømmingen trengs forbedringene mest i syklingen. Kjøring i rullestol erstatter løping i vanlig triatlon, forklarer han.

Kjedelig med den ulykken

Atleten blir litt ettertenksom og forteller det var kjedelig med ulykken. – Men jeg får ikke gjort noe med det. Derfor er min filosofi å gjøre det beste ut av situasjonen nå etterpå. Fokus må være positivt. Det hjelper meg mye.

Triatlon-sesongen 2018 er i gang, med nye mål og muligheter.

Einar med på triatlon

Tett med flere enn kona som heiagjeng i Son.

 

Les hele historien til Einar her. 

Lukk

VM i Parabob

Guro Konstanse i parabob Etter en lang, innholdsrik og spennende vinter avsluttes sesongen for de norske Parabobutøverne med VM på hjemmebane ved Hunderfossen. Les hvordan det gikk med Guro Konstanse Frønsdal og resten av de norske utøverne. Les mer
Lukk

VM i Parabob

Etter en lang, innholdsrik og spennende vinter avsluttes sesongen for de norske Parabobutøverne med VM på hjemmebane ved Hunderfossen. Les hvordan det gikk med Guro Konstanse Frønsdal og resten av de norske utøverne.

Guro deltok på bobskole i Hunderfossen vinteren 2017 og fikk også da muligheten til å kjøre World Cup på hjemmebane. Det ble en sesong med prøving og feiling og mye fokus på å lære. Så kom høsten og i begynnelsen av november det ble ny bobskole, også denne arrangert i Norge i anlegget ved Hunderfossen. Det var med deltagere fra flere land og det ble bygget et godt miljø.

Veien til målet om å kjøre VM på hjemmebane.

Guro Konstanse Frønsdal har søkt idrettsstipend hos Coloplast og fikk tildelt penger for å satse denne sesongen. Etter oppholdet på Hunderfossen i November søkte hun om å få delta på en ny Parabobskole i Calgary hvor det også avsluttes med to runder i World Cup. I Calgary kjørte Guro inn til en syvende og en niende plass. Etter dette valgte hun å fortsette reisen sin til Lake Placid hvor det var en ny runde i World Cup første helgen i desember. Her fikk hun en niende og ellevte plass, i hard konkurranse med etablerte mannlige utøvere. Denne turen tar Guro alene som utøver fra Norge, men har med seg støttespillere fra Norges Ake- Bob og Skeletonforbund, (NABSF).

Julen ble tilbrakt i Norge med mye aktivitet, noen treningsdager i Hafjell og Hunderfossen, både på sitski og i bobbanen.

Europa står for tur

Etter jul fortsetter jakten på internasjonale konkurranser og deltagelse i World Cup for å kvalifisere seg til det store målet – VM på hjemmebane i mars. I midten av januar setter de tre deltagerne fra Norge, Siri Malene Valle, Kenneth Jørgensen og Guro, samt svensken Sebastian Westin, seg i bilen og kjører nedover i Europa for flere World Cup konkurranser.

-Det er enklere å kjøre selv enn å ta fly og skaffe leiebil, ikke sikkert de på utleiefirmaet hadde blitt like imponert om vi kom fire med rullestoler og ingen til å kjøre bilen, sier Guro med smil.

Første konkurranse er i Innsbruck. Her er det flere runder i World Cup hvor de får gode resultater alle fire. En av dagene er det også innlagt European Championship hvor Guro tar bronsemedaljen. Deretter går ferden videre til St Moritz hvor de også kjører inn til gode resultater. Morsomt er det at de norske deltagerne får såpass gode resultater med tanke på at de er relativt nye i denne idretten sammenlignet med sine konkurrenter.

Så kommer vi til mars, og de norske deltagerne er igjen å treffe i anlegget ved Hunderfossen. Denne gangen er det VM medaljer det skal konkurreres om, og de norske er fokuserte og føler seg godt forberedt. De starter allerede på tirsdagen med gjennomgang av banen, såkalt «trackwalk», hvor de går/ruller gjennom banen for å se på de ulike kurvene og hvordan man skal styre for å spare tid og få mest mulig fart. Onsdag og torsdag er treningsdager, hvor alle får kjøre tre runder hver og det blir filmet slik at de i etterkant kan se hva som må forbedres til lørdagens konkurranse. Hver runde er unnagjort på under minuttet så hvert sekund kan være avgjørende.

Etter fredagens treningsrunde kan det sees at Guro har kjørt inn til tredje beste tid av alle, Siri og Kenneth er midt på listen og ikke helt fornøyde med dagen, men ser frem til lørdagen.

-Jeg har et ekstremt konkurransefokus, så det er ikke sikkert jeg snakker så mye i morgen og jeg er nok ikke alltid så hyggelig heller sier Guro. Det er ikke bare når jeg kjører bob altså, jeg liker ikke tape i brettspill heller, kommer det som en tilleggskommentar. Så vi er advart på forhånd. Bob handler mye om å fokusere og være mentalt tilstede, så det må vi akseptere.At Guro kan være kald når hun skal konkurrere er ikke like lett å forstå når man treffer henne andre dager, for da er hun blid, imøtekommende og ei skikkelig solstråle.

 

Konkurransedagen er her

Lørdag er den store dagen, og det er spent stemning i teltet ved start. Alle er fokuserte og klare for dyst. Solen har også dukket opp og det ble en fin dag både for utøvere og publikum. Det klargjøres og alle bruker den tildelte tiden til å finpusse bobene sine, ingenting skal overlates til tilfeldighetene. Det kjøres to omganger lørdag og to på søndag, tiden sammenlagt teller. Det er derfor viktig å ikke gjøre noen store feil. Guro kjører inn til en fin tredjeplass etter første dag, det lover godt. Kenneth og Siri ligger etter første dag midt på lista. Søndag blir spennende, hvor bra kan dette bli? Første og andre plassen ligger langt foran alle andre, og det er tredjeplassen det kjøres for. En medalje til Norge hadde smakt godt. Guro holder roen og fortsetter den gode prestasjonen og vinner bronsemedaljen.

-Det er virkelig gøy å prestere på denne måten i konkurranse med gutta, sier Guro.

Vi må bare gratulere så mye med en flott sesong og en fantastisk avslutning på hjemmebane.

Veien videre

-Akkurat nå tenker jeg at det skal bli godt å komme hjem til meg selv og dyrene mine, de har ikke sett meg mye i vinter, sier Guro. Hun har vært på farten i seks uker før VM på hjemmebane, mellom bobkonkurranser har hun også lagt inn et treningsopphold på Beitostølen.

-Nå jobber jeg for å få muligheten til å kjøre hele neste sesong også, men det koster mye penger. Jeg har brukt mye av egne penger i tillegg til stipend fra Coloplast og noen legater. Nå har også Thomas Vesteraas i NABSF hjulpet meg å søke stipend fra forbundet, så får vi se hva det bringer, legger hun til.

Camp Spinal

En uke senere treffer jeg igjen Guro på Hafjell, denne gangen på sitski. Hun deltar på Camp Spinal som arrangeres av Sunnaas Stiftelsen. Her får ryggmargsskadde tilbud om å delta for å lære seg å kjøre sitski. Guro er ei tøff jente som mestrer det hun setter seg som mål, og det var stor progresjon å spore i skibakken også.

 

Skrevet av: Lena Brenden

Lukk

MS og vannlatingsproblemer

Prosjekt om personer som nylig har fått MS diagnosen og vannlatingsproblemer Malene Krokeide har intervjuet Hildegunn Gjerald, uroterapeut ved Nevrologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus i Bergen. Her utreder, diagnostiserer og behandler Hildegunn mennesker med symptomer på nevrologiske sykdommer eller skader. Det kan være mistanke om MS, ALS, kronisk utmattelsessyndrom, søvnproblemer, hodepine, borreliose m.m. Les mer om vannlatingsproblemer for mennesker med MS
Lukk

Prosjekt om personer som nylig har fått MS diagnosen og vannlatingsproblemer

TEKST OG FOTO: Malene Krokeide

I løpet av 2011 -2012 gjorde Hildegunn en kartlegging av 50 personer som nylig hadde fått diagnosen MS. Hensikten med prosjektet var todelt;

 1. Å systematisere kartlegging og behandling av blæredysfunksjon hos personer med MS
 2. Å evaluere helsepersonell sin tilnærming til blæreforstyrrelse hos pasienter med MS.

Spørsmålene som ble stilt innledningsvis var: Har du et vannlatingsproblem? Har du sammen med helsepersonell diskutert denne problemstillingen? Majoriteten av det som var med i prosjektet ønsket å bli spurt om vannlating, de opplevde selv det vanskelig å ta det opp selv med helsepersonell. Kartleggingen viste også at 5o prosent av de som ble spurt, hadde et vannlatingsproblem. Kun 6 personer ble behandlet for dette og det var urovekkende.

Har dere rutiner for at personer med MS blir forespurt om vannlating?

Når pasienter er inne for utredning, behandling eller kontroll, blir de oftere spurt om dette i dag enn tidligere, både av leger og sykepleiere. Vi pleier å informere pasientene vi kommer i kontakt med at mange med nevrologiske sykdommer opplever problemer med vannlatingen. I forlengelse av dette spør vi om hvordan dette er for deg. Dersom pasienten forteller oss at de ofte må opp om natten for å late vannet er dette nyttig informasjon

Hvor mange personer med MS har vannlatingsforstyrrelser?

Ulike studier har litt ulike tall, men man antar at mellom 70-90% av personer med MS opplever vannlatingsforstyrrelser. For noen kan det faktisk være første symptom på sykdommen.

Hva er de vanligste vannlatingsproblemer personer med MS opplever?

Vannlatingsproblemene som personer med MS opplever kan variere. Da symptomene kan komme og gå litt, kan det være utfordrende å avdekke problemet. Plutselig innsettende sterk vannlatingstrang, kalt urgency ser vi ofte. Gjerne med litt lekkasje samtidig. Noen forteller at disse urinlekkasjene lager mange begrensninger for dem i dagliglivet. Det blir ofte rapportert at de må stå opp flere ganger om natten for å late vannet. For en del viser det seg at de ikke får tømt blæren skikkelig tom. Det positive er at problemene kan gå tilbake, derfor er det ekstra viktig å passe på blæren når det oppstår problemer. Dessverre kan en få varig skade om blæren blir for full og ikke blir tømt. I slike perioder er det viktig å få tømt blæren med et kateter. 

Har du et godt råd til de som har MS og opplever blærefunksjonsforstyrrelser?

Kunnskap om MS og vannlatingsproblem er ofte den beste måten å forstå problemet på. Søk kunnskap. Vær frimodig å ta det opp med helsepersonell, det kan være fastlegen, kontroll på nevrologisk avdeling eller ved innleggelse på sykehus. Noen ganger møter en helsepersonell som ikke tar dette problemet opp. Ta det opp selv. Kanskje har ikke den du spør så stor kunnskap om dette. Be derfor om å få prate med noen som har denne kunnskapen. Det kan være uroterapeut, lege, fagsykepleier, MS sykepleier, likemann i pasientforening eller andre.

Ønsker å lese mer om hvordan Hildegunn Gjerald jobber i sitt møte med personer som har nevrologiske sykdommer eller andre tilsvarende artikler? Registrer deg å motta vårt Assistanse magasin- for en enklere hverdag. Bladet utgis gratis to ganger i året. 

Lukk
Trillende og triumferende gjennom brasiliansk territorium – mye går an!

Trillende og triumferende gjennom brasiliansk territorium – mye går an!

Med kort mellomrom mistet Vibeke to av sine beste venninner. "Tapene skjedde på veldig kort tid, og da var det som jeg våkna litt opp. Jeg forsto hvor sårbart livet kan være når jeg fikk det så tett oppå meg." Sammen med 7 andre med funksjonsnedsettelser dro hun på en fantastisk, spennende, inspirerende og utrolig tur til Amazonas! Les mer om opplevelsen
Lukk

Ut på tur

Tekst: Marte Hegstad

Vibeke (32) har medfødt ryggmargsbrokk, utviklet etter hvert hydrocephalus (vannhode), har gjennomgått flere operasjoner og har og to stomier; en kontinent urostomi og en colostomi (se faktaboks 2 og 3). Hun har opplevd mye tøft i livet, og du kan lese mer om henne her.

Tross store helseplager, levde Vibeke likevel i en slags rosa boble da hun var 25 år gammel. «Jeg festet, studerte og levde livet,» forteller hun. «Jeg trodde aldri at det kom til å skje noe vondt,» fortsetter hun. Men, plutselig, skjedde noe som snudde livet hennes på hodet.

Med kort mellomrom mistet hun to av sine beste venninner, Yvonn og Thea, i 2011 og 2012. «Tapene skjedde på veldig kort tid, og da var det som jeg våkna litt opp. Jeg forsto hvor sårbart livet kan være når jeg fikk det så tett oppå meg. Da forsto jeg at vi har ett liv, og har én sjanse til å gjøre de tingene man vil. Å miste de to gjorde at jeg tenkte at nå må jeg bare begynne å leve» fortsetter hun, som inntil da hadde slitt med angst og depresjon - noe som gjorde at hun lot seg begrense av ting hun var redd for.

En tilfeldig sjanse som ikke kan gå tapt

Da Vibeke i 2013 ble invitert med på en tur sammen med en som hadde vunnet en reise for to til Amazonas fant hun ut at hun ikke kunne la sjansen gå fra seg. «Jeg tenkte at jeg bare måtte hoppe ut i det, og angrer ikke på det i det hele tatt,» forteller Vibeke, som legger til at det ble en kjempefin tur: «Det var en kjempefin plass. Mens jeg var der så følte jeg at det var en tur som flere funksjonshemmede kunne takle. I området var det så mye forskjellig man kunne oppleve og takle bevegelseshemmet: padling i forskjellig type vann, fra grunt elvevann til havet med bølger. Man kunne dra på fjelltur, ligge i hengekøye, fiske, og se piraja,» ramser hun opp. «Dette jo bare flere funksjonshemmede få oppleve

Inspirert

Da Vibeke kom hjem fra den turen lot hun først det hele synke inn. Smått om senn satte hun seg ned og skrev en artikkel om turen - den ble publisert flere steder. Hun laget også et foredrag som hun holdt på en padlesamling for mennesker med funksjonsnedsettelser. Etter litt tid fortsatte Vibeke å kontakte folk hun trodde kunne tenke seg å være med på tur. Hun pratet med Asbjørn, som hun vet er både glad i og flink til å ta bilder. Hun tok kontakt med folk hun kjente som er aktive innen idrett og spesielt padling, som for eksempel Kamilla. Og så tok hun kontakt med folk hun visste hadde hatt det tøft, og kanskje trengte en ny start. «Jeg tenkte litt på folk som trengte den følelsen jeg selv kom hjem med: selvtillit og trua på meg selv. Jeg følte meg sterkere på en helt ny måte. Jeg ville gi enda flere den følelsen,» forteller en glødende ivrig Vibeke.

Vibeke samlet 15 personer som hun holdt foredrag for. Der viste hun fram bilder og pratet om tilretteleggingen som ble gjort. Mange ble veldig nysgjerrige, og Vibeke selv ble litt overveldet. «Jeg hadde egentlig ikke peiling på hva jeg dreiv med!» innrømmer hun. «Det å oppleve sorg har fått meg til å gå utenfor komfortsonen, til å gjøre ting som gjør at jeg kjenner at jeg lever. Og dette fikk meg til å kjenne at jeg lever, for å si det sånn!» ler Vibeke.

Eventyrlystne med funksjonsnedsettelser

Av de 15 personene som kom på foredraget om Amazonas, ble 7 med på tur; Kim Andre, Asbjørn, Sveinung, Kamilla, Vibeke og ekteparet Hans Christian og Sigrid. Av disse har fem personer ryggmargbrokk, hvor fire i tillegg har hydrocephalus, en har CP og en har revmatisme. Noen bruker rullestol, noen bruker krykker, noen klarer å gå korte avstander, mens flere veksler mellom de tre framkomstmåtene. Både Vibeke og flere andre deltakere har stomi.

Ut på tur

Etter tre år med nøye planlegging ble det endelig tid for avreise den 17. november 2017. Vel framme ved base camp i Alter Do Chao, sov de fleste i hengekøye i en sirkel – malokka – under tak. Det var også gjort klar noen rullestol-tilgjengelige soverom. På de ulike utfluktene bisto en gruppe med hjelpere med praktiske ting som forflytning og annen fysisk støtte.

Gruppa var uensartet når det gjaldt både personlighet, interesser, funksjonsnedsettelser og fysisk form, og de planla derfor å gjøre noe sammen og noe i mindre grupper. «Vi måtte prøve og feile for å finne ut hva som fungerte, og stort sett ble folk veldig fornøyde,» forklarer Vibeke entusiastisk, og jeg får på følelsen av at jeg egentlig trenger uendelig spalteplass dersom alle de spennende opplevelsene som følger skal få uttrykt seg i den grad de fortjener gjennom det skrevne ord. 

Padling med piraja og krokodiller

En dag dro reisefølget på dagstur i elvebåt. De fikk bistand til å gå fra base camp til en toetasjes turbåt, hvor de tilbrakte dagen sammen med hjelpere som tilberedte og serverte mat. Båten kjørte etter hvert til en gård hvor kapteinen bodde. Det var i et område med brunt vann, hvor både piraja og kaimaner (en slags krokodille) lå på lur og (forhåpentligvis!) døset i vannet. Vibeke forteller at «fire av oss padlet, og her måtte man innstille seg på at her kan vi ikke velte, vi må bare gunne på! Da vi kom tilbake til båten, hadde noen fiska piraja – fra akkurat samme vann som vi padla i...» 

Østenfor sol og vestenfor måne – gjennom jungelen med rullestol, kano og krykker

Turgruppa skulle besøke en familie som bor midt i tjukkeste jungelen. På denne turen hadde de med seg både kameramann og flere hjelpere som løftet rullestoler, krykker og folk ombord i båter og opp på land, trillet de som trengte det, og støttet de som hadde behov for balansehjelp når de skulle over smale planker. Med denne hjelpen så kom de seg fram. «Å komme seg opp og fram i jungelen med krykker og rullestol - det er stort,» påpeker Vibeke. Ta Kim Andre for eksempel, som har hatt en trøblete oppvekst. På grunn av lekkasje (red.anm. urin og avføring) og sår-problematikk under beina, har han ikke fått svømt og badet noe særlig. «Da vi var på vei ut av kajakkene og skulle opp til familien, stod han med vann til knærne – det var en stor opplevelse for ham,» erkjenner en rørt Vibeke.

Å få se hvordan en familie lever i en jungel, er en sterk opplevelse som setter det meste i perspektiv. Familiefaren hadde laga en utedo til reisefølget og gjort klart mye for dem. De fikk blant annet smake spennende mat og bade i et vann inne i jungelen. Sveinung elsker akvariefisk og har fisk fra Amazonaselva hjemme i akvariet sitt. Han fikk oppfylt sin store drøm ved å svømme og snorkle blant de samme fiskene – i deres naturlige omgivelser. «Jeg ble ganske rørt av å se hvor lykkelig han ble. Det var akkurat det jeg drømte om, å gi mennesker en sånn opplevelse,» snufser Vibeke. 

Til fjells med nebb og klør

Flere av dagene delte reisefølget seg opp. Fire i gruppa bestemte seg en dag for å gå opp et høyt fjell. «Oppover på fjellet fikk vi utfordret kroppen på mange måter, det var beinhardt!» sier Vibeke. «Vi sleit og krabbet oss oppover, tok pauser og drakk mye. Vi hadde på oss bukser fordi vi regnet med at vi måtte både sitte og krabbe – og sånn ble det. Alle hadde bestemt seg for at vi skulle opp. Kim Andre hadde høydeskrekk og fikk en ekstra utfordring. Han sleit en del oppover, men gav seg ikke. Han begynte å grine på toppen!»

Grensesprenging fra en annen verden

Det har betydd mye for Vibeke å dra på tur med en gjeng som turte å sprenge grenser, det være seg høydeskrekk, bevegelses-utfordringer eller en pose på magen – uten et eneste toalett i sikte.

«Det beste tror jeg må være at drømmen min gikk i oppfyllelse,» stråler Vibeke. «Jeg var der for fire år siden og fikk en idé, og så turte jeg å begynne å snakken om den ideen, å tro på den og å gjennomføre den. Jeg hadde nok ikke klart det uten alle de som var med, både turdeltakere og samarbeidspartnere i Brasil og Norge. Hjelpeapparatet rundt oss fra Brasil som fulgte oss på hele turen var helt fantastiske! Alle var viktige for at dette skulle kunne gjennomføres. Jeg synes det er utrolig fint at så mange ville være med oss på dette. Det var veldig stort å være initiativtakeren, og å se andre gjøre det samme som meg fire år tidligere. Jeg visste hvor bra det var, så å dele det med flere og se at det betød så mye, var veldig stort.»

Mye går an – det skal ikke så mye til!

Vibeke håper at dette er starten på at enda flere kan gjøre noe slikt - at historien ikke stopper her. «Jeg håper at de som leser dette får lyst til å ta noen sjanser,» legger hun til. «Jeg tror det er viktig å ta noen sjanser i livet, å tørre å gå ut av komfortsonen sin innimellom – men samtidig gjøre det på en trygg måte.»

Vibeke forteller at budskapet hele turgruppa vil ha ut, er at mye går an! «Det er viktig at vi funksjonshemmede er åpne og forteller om hvilke utfordringer vi har og hva som kreves. Kommunikasjon er veldig viktig. Vi ville vise samfunnet at mennesker med ulike utfordringer kan få til veldig mye hvis samfunnet er villig til å tilrettelegge og samarbeide med et åpent sinn,» avslutter Vibeke håpefullt.

Lukk
Rullestoltennis

Rullestoltennis

Rullestoltennis være noe for deg dersom du vil prøve noe som gir deg litt ekstra utfordringer. Spillet foregår på vanlige tennisbaner, men med en vesentlig forskjell fra vanlig tennis, ballen kan nemlig sprette to ganger. Les mer om rullestoltennis
Lukk

En idrett som gir deg fysisk aktivitet, lek og utfordringer sammen med andre

Rullestoltennis være noe for deg dersom du vil prøve noe som gir deg litt ekstra utfordringer. Spillet foregår på vanlige tennisbaner, men med en vesentlig forskjell fra vanlig tennis, ballen kan sprette to ganger. I starten kan man spille i sin egen stol for å se om dette er noe man ønsker å fortsette med. Etter en innledende fase på 3-6 måneder vil det være naturlig å tenke på om man skal bestille en tennis rullestol. En slik stol har ekstra bakhjul, man sitter dypere i stolen. Stolene er utstyrt med flere festebelter slik at man sitter stabilt i stolen. Er man ustabil i overkroppen er det vanlig å bruke magebelter for å bli mer stabil i sittestillingen.

Kristoffer Holmer in action


Treningen kan tilpasses nivå

Treningen kan legges opp etter ambisjonsnivå. Ønsker man kun å drive med tennis som en treningsaktivitet er det fullt mulig. Har man mer ambisjoner legger man opp til flere treninger på bane og mer fysisk trening. En forutsetning for å få til spillet er at man har god koordinasjon og har god mobilitet i rullestolen. Rullestoltennis krever mye bevegelse og dynamikken i spillet gjør at man er utspilt om man sitter stille.

For å kunne delta som konkurranseutøver må man ha en skade som gjør at man ikke kan delta i vanlig tennis. Det er delt inn i 2 klasser, Para og Quad. Para er den største klassen, og den som omfatter skader eller pareser i ben. I denne klassen er ryggmargsskadde, polio, amputasjon og ryggmargsbrokk som er de vanligste skadene. I quadklassen har man skader / nedsatt funksjon i både ben og armer. Man kan ha inkomplett skade i begge klasser. Det er en egen klassifiseringsnorm som administreres internasjonalt via ITF.

Valg av ball bidrar også til en god tilpasning i forhold til nivået.. Dette gjøres blant annet ved at man har innført baller med ulik sprett. I dag finnes 4 nivåer, delt opp i fargekoder. Rød Ball, er en større ball med 25 % av hastigheten av gul ball. Orangeball, har normal størrelse, men 50% hastighet av gul ball. Grønn ball, har normal størrelse, men har 75 % hastighet av gul ball. Gul ball har normal størrelse og er den som er blitt brukt tidligere.

Einar Enevoldsen

Det er tilbud flere steder i Norge for de som vil prøve rullestoltennis

Det finnes klubb i Bergen og Oslo. I Oslo har de trening i hallen på Hasle 2 ganger i uken.

Klubben i Oslo ble stiftet i 1997.  Det er 6-8 aktive medlemmer.

Krever reaksjon og koordinasjon

En av de vi traff på trening i Hasle Tennishall er Einar Enevoldsen, ryggmargsskadet.  Han trener tennis 2 ganger i uka. Ettersom han har en skade ved TH5 mangler han litt stabilitet og muskulatur, og velger å bruke belte for å bli mer stabil i stolen. Einar sier selv at man sterk i overkroppen av å trene tennis, da det krever at man både må forflytte seg raskt og slå ballen. Rullestoltennis krever koordinasjon og reaksjonsevne i tillegg til fysikk som styrke og utholdenhet.

Thomas Högqvist og Kristoffer Holmer takker for kampen

Lukk
Fakta om urinveisinfeksjon

Fakta om urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon er en vanlig infeksjon som forårsakes av bakterier som trenger inn i urinrøret og urinblæren. Inne i urinblæren vokser bakteriefloraen raskt. Les mer om urinveisinfeksjon og hvordan best opprettholde en frisk blære. Hvem er mest utsatt for urinveisinfeksjoner?
Lukk

Urinveisinfeksjon vanligst hos kvinner

Mer enn halvparten av alle kvinner får en eller annen gang i løpet av livet en urinveisinfeksjon(1). Det er vanligst hos yngre kvinner og kvinner over 60 år. Årsaken til at kvinner oftest får det, er at bakteriene har det vanskeligere når de vandrer i mannens lange urinrør, sammenlignet med kvinnens korte urinrør(1).

Bakterieflora

I 80% av tilfellene skyldes urinveisinfeksjon bakterien Escherichia coli (E.coli) som trenger seg inn i urinveiene (3). Den nest vanligste bakterien er en spesiell sort stafylokokkbakterie som ofte forårsaker urinveisinfeksjoner hos yngre kvinner på sensommeren og høsten(1).

Ved samleie der prevensjonsmiddel som pessar eller kondom med spermiedødelige middel brukes, er kvinner i risikogruppen. En annen årsak er menn som har vanskeligheter med å tømme urinblæren på grunn av prostata.

En risikofaktor er antibiotikakurer som ødelegger for den naturlige bakteriefloraen, som gjør det enklere for tarmbakterier florerer og forsøker å ta seg inn i urinblæren (1). En annen kjent risikofaktor for urinveisinfeksjon er seksuell aktivitet (2).

Urinveisinfeksjon kan også oppstå ved tømming av urinblæren ved hjelp av et kateter (3). For å redusere risikoen anbefales ren intermitterende kateterisering (RIK) med et tappekateter. Det er et bedre alternativ enn inneliggende kateter (KAD). I helsevesenet skyldes inntil 80% av infeksjonene inneliggende kateter. Hygienen er svært viktig når man tapper seg, men det aller viktigste er å tømme blæren helt, ettersom resturin som ligger igjen i blæren er årsaken til at bakteriene florer (4).

Dersom urinveisinfeksjonen sprer seg til nyrene og urinlederne oppstår en nyrebekkenbetennelse(1). Risikoen for at urinveisinfeksjon utvikles til en nyrebekkenbetennelse er svært liten(2). Spredningen kan være fordi bakteriene er svært aggressive, eller at ventilen ved urinledernes munning ikke fungerer (vanlig hos gravide). Hos menn med forstørret prostata, kan nyrebekkenbetennelse forårsakes av at urinblæren har et høyt trykk(1).

Nyrebekkenbetennelse gjør at man blir veldig syk.  Det er vanlig med feber og ubehag, ofte er det vondt på siden av magen eller i korsryggen. Hos eldre kan nyrebekkenbetennelse føre til blodforgiftning og barn kan få nyreskader(1).

Hyppige toalettbesøk

Ved urinveisinfeksjon er følelsen av å måtte tisse hele tiden, svie og vannlatingstrang vanlige symptomer. Dersom dette er typiske kjennetegn, er sannsynligheten 90% for at det er urinveisinfeksjon(2) Andre symptomer kan være verk i nedre delen av buken og ryggen, grumsete og illeluktende urin, frysninger og litt blod i urinen. Det kan også være symptomfritt. Det er vanligst hos kvinner og menn over 50 år(1). Det er veldig uvanlig at det oppstår komplikasjoner av en urinveisinfeksjon. Derimot er hyppige urinveisinfeksjoner slitsomt for mange(1)

Forsvinner ofte uten behandling

Urinveisinfeksjon leges ofte av seg selv(1). For 30% opphører symptomene innen en uke uten behandling(2). Smertestillende tabletter og rikelig med drikke kan hjelpe på mot smerter(1). Ved for mye ubehag kan en antibiotikakur være nødvendig for å redusere sykeperioden(2).

For kateterbrukere kan det hjelpe å sjekke blæretømmingsrutinene. Det kan være en god ide å sjekke at kateteriseringsrutinene følges som anbefalt, og at blæren tømmes fullstendig(6). Det er også viktig at hygienerutinene følges(3) og at RIK brukes som tappeteknikk(5). Pasienter med KAD har i prinsippet alltid bakterier i urinen(2).

!Ved nyrebekkenbetennelse trengs det alltid behandling med antibiotika.!

Tøm blæren helt

God hygiene er viktig for å forebygge infeksjon(2). Derimot kan også en veldig god hygiene forårsake at slimhinnene blir irriterte, noe som gir lignende symptomer som urinveisinfeksjon(1). Regelmessige toalettbesøk, riktig vannlatingsteknikk slik at blæren tømmes helt. Å tisse etter samleie kan også redusere risikoen for urinveisinfeksjon(5)

Kvinnens nedre urinveier.

Kvinnens nedre urinveier

 

Mannens nedre urinveier

 mannens nedre urinveier

Tips til deg som tømmer blæren ved hjelp av kateter

 • Vask alltid hendene før du kateteriserer

 • Kateteriser deg så ofte som du er anbefalt av din lege/uroterapeut

 • Sørg for at blæren tømmes helt for urin slik at bakteriemengden ikke vokser på grunn av resturin. Et tips kan være at du beveger på kroppen, hoster eller kremter litt før du tar hele kateteret ut av urinrøret.

 • Kateteriser deg riktig og følg RIK prosedyren. Det er fordi RIK metoden reduserer risikoen for urinveisinfeksjon. (5)

  SpeediCath range

 SpeediCath kateter

 

Se våre RIK instruksjoner på animasjonsfilm. Filmene er laget for både kvinner og menn.

Artikkelen er hentet fra Assistanse - fo en enklere hverdag 2/2015. Ønsker du å lese hele bladet eller andre tilsvarende artikler? Bestill bladet gratis her.  

 

Kilder

 1. Vårdguiden 1177

 2. Läkartidningen nr. 15, 2008, volym 105

 3. «Skitenkelt». Om blære- och blåsrubbning. Maseileine Stenius, 2011

 4. Vårdrelaterande urinvägsinfektioner – åtgärder för at förebygga. Sveriges Kommuner og Lansting, 2011, ISBN: 978-91-7164-634-7

 5. Vårdhandboken

 6. http/www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9629/2006-123-12_200612312.pdf

 7. D.K.J.M De Ridder et al; «Intermittent catheterisation with hydrophollic-coated catheters (SpeediCath) reduces risk of clinical urinary tract infection in spinal cord injured patients a prospective randomised parallel comparative trial». Eur Urolo 2005;48;991-995

 8. Cardenas D et al; “Intermittant catheterization with a hydrophilic-coated catheter delays the occurrence of urinary tract infection in patients with acute spinal cord injury: A prospective, randomized, parallel, multi-center trial”. PM&R 2011, in press 5

 9. “Chartier-Kastler E and Denys P, Neurourol and Urodyn 2011; 30:21-31 

Lukk
Bilde av Carsten

"Nå bestemmer jeg selv når tarmen skal tømmes"

Carsten Bartling fra Tyskland ble paraplegiker etter en trafikkulykke. En av de største utfordringene etter ulykken var tarmsystemet. Carsten og Peristeen
Lukk

Forstoppelse gjorde livet vanskelig

Jeg levde med mange forstoppelser. I starten prøvde jeg piller for å tømme tarmen, men det fungerte ikke. Det var rene torturen å sitte på toalettet flere timer om dagen uten at det skjedde noe, forteller Carsten. Og da det plutselig skjedde, var det på feil tidspunkt. Han var ikke sikker på om han kunne gå ut på kino eller gjøre andre ting. Han gikk med en redsel inni seg med tanke på hva som kunne skje.

Det gjorde meg veldig utrygg og derfor var jeg mye hjemme. Før ulykken var Carsten aktiv innen sport, deriblant motocross. Jeg kunne jo ikke bare gi opp. Jeg synes fortsatt det er gøy å kjøre og konkurrere. Mine interesser er gokart, både inne og ute, basket og skyting. Jeg driver også med håndsykling i fritiden.

Carsten startet med Peristeen® analirrigasjon ca et år etter ulykken. Nå har han brukt det i to år. I starten synes han det var litt uvant, men så fikk han god opplæring i systemet og dens funksjon. Han lærte blant annet hvordan pumpen på utstyret fungerte. "Først jeg litt usikker og forsiktig. Men etter å ha prøvd det et par ganger gikk det bra. Det ble fort en av mine daglige rutiner."

Bilde av Carsten i en gokart

I dag føler Carsten seg veldig trygg og bruker Peristeen irrigasjon annenhver dag. Det er ikke slik med meg at jeg kan kjenne eller får følelse av når jeg skal bruke den igjen, så derfor har jeg faste rutiner. Etter at jeg startet med Peristeen irrigasjon er det jeg som bestemmer når tarmen skal tømmes. Jeg kan gjøre spontane ting, gå på kino eller ta en is i byen. Jeg behøver ikke lengre tenke på at det komme en lekkasje, avslutter Carsten.

Peristeen utstyr

Lukk
Bilde av Shana

SpeediCath Compact Set=selvtillit

"SpeediCath Compact Set forandrer mulighetene i hverdagen helt. Det er perfekt å ta med seg ut. Settet har gjort at jeg kan gjøre de tingene jeg elsker og det gir meg selvtillit. Jeg kjenner meg tryggere når jeg trener, er intim, besøker venner og familie, spesielt de som bor langt unna" - Shana Les om Shana og hennes erfaringer

Shana Pezaro ble lagt inn på sykehuset med nevrologiske symptomer første gang da hun var syv år. I de kommende tjue årene besøkte hun sykehus mange ganger og fikk feilaktige diagnoser. Alt fra vannallergi, akinesi (en ekstremt uvanlig nevropsykologisk sykdom) og osteoporose. Selv om hun har operert både bein og bihuler, gikk det mange år før hun fikk rett diagnose.

Etter studier på universitetet jobbet Shana som produksjonskoordinator i TV- bransjen. De hektiske arbeidsukene var slitsomme kombinert med alle sykehusbesøk. Shana valgte derfor en radikal kurs for sin karriere. Ettersom hun alltid har elsket sang, dans og piano, startet hun en sceneskole og et castingbyrå. Da Shana ble 28 år, fikk hun diagnosen MS. Da bestemte hun seg for å slutte i jobben. Shana_700

Kontroll på blæren

Shana sin MS har hatt stor innvirkning på hennes bevegelighet og hun har hatt store utfordringer med urinretensjon (vanskeligheter med å tisse). For å klare å håndtere dette, har hun kateterisert seg siden 2008 med tradisjonelle katetre. Hun bruker ulike kateterløsninger, og hun har ofte behov for å koble en urinpose til kateteret. Det å ha kontroll over blæren gjør noe med hennes livskvalitet. Etter at hun prøvde SpeediCath®Compact Set, trenger hun ikke stresse med å finne et toalett. Hun kan bruke katetersettet uten tilgang til toalett. Det har hjulpet henne i mange uforutsette situasjoner. Siden hun har nedsatt håndfunksjon ser hun etter enkle løsninger.

Kan gjøre de tingene hun ønsker

Etter å ha prøvd SpeediCath Compact Set er hverdagen enklere for Shana. Hun synes det er fint at produktet ligger godt beskyttet i en hylse og at det kan legges tilbake etter bruk.  Hun er også opptatt av hygiene og at det er klart til bruk. Det å slippe å ha med seg løse urinposer og slanger som skal kobles til kateteret er en stor fordel for Shana.

SpeediCath Compact Set forandrer muligheten i hverdagen helt. Det er perfekt å ta med seg ut. For ikke så lenge siden satt jeg fast i trafikken i åtte timer. Da var jeg glad jeg hadde med meg SpeediCath Compact Set – ellers kunne det blitt skikkelig pinlig. Settet har gjort at jeg kan gjøre de tingene jeg elsker og det gir meg selvtillit. Jeg kjenner meg tryggere når jeg trener, er intim, besøker venner og familie, spesielt de som bor langt unna, forteller Shana.

I dag er Shana 36 år, og jobber med å svare på spørsmål som berører MS. I tillegg er hun en ivrig hagearbeider og trener mye. Og ikke nok med det, hun skriver også barnebøker. 

Lukk
Sjarmen med tarmen, eller er det bare vondt?

Sjarmen med tarmen, eller er det bare vondt?

Sliter du med å gå på do eller med lekkasjer? Da er du en av veldig, veldig mange. – De som sliter med dette kjenner som oftest ikke til at det finnes noe som faktisk kan hjelpe, sier Ragne Sletbakk, stomisykepleier i Coloplast. Les mer for nyttig informasjon og hjelp
Lukk

Peristeen analirrigasjon

Går tarmen for tregt har du mye vondt. Du kan føle deg uvel, du kan bli slapp og kan også få urinveisinfeksjoner.

– I dag har vi hjelpemidler mot forstoppelser og lekkasjer men ikke alle vet at de finnes. Selv ikke fastlegene kan nok om dette. En annen ting er at de som er forstoppet og føler seg uvel tror at dette kommer av andre ting. Da kan det gå lang tid, med flere legebesøk og sykehusutredninger uten at du blir henvist til en stomisykepleier og får den hjelpen du trenger, sier Ragne Sletbakk.

Trenger jeg behandling?

– En forstoppelse er vanskelig å beskrive og fastlegen kjenner ikke nødvendigvis godt nok til dette og hva som kan hjelpe. Men på nettsidene våre har vi lagt ut en global kontinens score. Det er et skjema med ti spørsmål der du krysser av for hvor ofte du går på do, om du har lekkasjer og så videre. Poengsummen du får sier noe om alvorlighetsgraden av din forstoppelse og om du bør utredes. Denne scoren er utarbeidet på bakgrunn av en stor og anerkjent studie, for alt materialet vi bruker kommer fra anerkjente studier.

– Hvis resultatet sier at jeg bør utredes, hva gjør jeg da?

– Skriv ut skjemaet og ta det med til fastlegen. Poengsummen din sier noe om ditt behov for utredning eller hjelp. Det finnes en behandlingsstige for problemer med tarmen. Først skal du endre kostholdet og drikke nok væske. Nummer to er avføringstabletter. Etter et par uker vet du om pillene hjalp deg ut av problemet eller ikke. Hvis du fortsatt har lekkasjer, eller fortsatt er forstoppet er neste steg irrigasjon. Hvis poengsummen fremdeles er høy, kan fastlegen sende deg til utredning på en poliklinikk. Er du allerede utredet kan legen sende deg rett til en stomisykepleier.

Skulle visst dette før

Ragne har god kunnskap og erfaring om tarmproblemer fra sine 31 år som sykepleier, hvorav 25 år var på Rikshospitalet. Hun har tilleggsutdannelse både som operasjonssykepleier og stomisykepleier. Nå jobber hun i Coloplast og veileder helsepersonell i bruken av Peristeen analirrigasjon, som er en måte å tømme tarmen på ved hjelp av vann. – Det beste med å jobbe i Coloplast er at de har en visjon om å gjøre brukernes hverdag enklere og bedre. Og med irrigasjon vet jeg virkelig at jeg gjør andres liv bedre.

På Rikshospitalet begynte hun å jobbe med premature barn, så barnekirurgi, deretter ble hun operasjonssykepleier der hun var med og opererte mage og tarm på barn og voksne. – Det var veldig interessant. Derfor ble jeg stomisykepleier. En av oppgavene var å lære opp barn til analirrigasjon, som betyr å skylle ut tarmen. Når du jobber med barn er det flere ressurser tilgjengelig. Men jeg så at det var et stort behov ute blant voksne også, men de får ikke så mye hjelp. Mange vet ikke engang at irrigasjon finnes som et hjelpemiddel. Det gjelder barna også. De sier: – Dette skulle jeg visst om lenge før. Hvorfor har ingen fortalt meg dette? – Men det er jo fordi ikke fastlegene vet om at tilbudet finnes, forklarer hun.

Tabu

Ingen snakker høyt om tarmproblemer. Derfor sliter mange i ensomhet og lekkasjer og luftproblemer gjør at de isolerer seg fra omverdenen. – Jeg besøkte en MS-forening en gang og da introduserte de meg med at ’i dag skal vi snakke om noe vi ikke engang tør å spørre legen om’. Da kjente jeg det i magen, er det virkelig sånn? Er det så tabu? Helsevesenet er ikke flinke nok til å plukke opp disse problemene hos pasientene og pasientene tør ikke spørre. Noen tør ikke engang å si det til mannen sin. Mange prøver nok å tømme tarmen sin selv på ulike vis, for dette er så skambelagt og så vondt. Det er også veldig vanskelig å spørre pasienter om dette, for de normaliserer det unormale. Mange svarer ja på om de har hatt avføring selv om det dreier seg om en liten sauelort. Det er derfor disse skjemaene er så bra å bruke.

Lekkasjer

De fleste av oss har opplevd en tyntflytende magesyke som melder sin plutselige ankomst. Skjer det i det offentlige rom er det ekstra ubehagelig. De som er forstoppet kan oppleve dette daglig.

– Hvorfor fører en forstoppelse til lekkasjer?

– Selv om tarmen er forstoppet, kan den tynne væsken fremdeles renne forbi, uten kontroll. Slike lekkasjer fører ofte til sosial isolasjon, siden du er avhengig av å ha en do i nærheten. Bruker du avføringsmidler, har du heller ikke helt kontroll på når og om de virker. – Jeg vet om de som har vært 50 prosent sykemeldt fordi det begynte å lekke etter lunsj. Om ungene får en avføringslekkasje på skolen fører dette ofte til erting og stigmatisering. Da jeg jobbet med barna kunne jeg se det på kroppsspråket og smilene deres når de ikke lenger hadde lekkasjer.

Urinveisinfeksjoner

– Hvorfor kan en forstoppelse gi meg urinveisinfeksjon?

– At en tarm blir forstoppet er noe av det slemmeste som skjer med den. Den utvider seg og skaper problemer i kroppen. Den tar plassen i bekkenet og kan klemme på blæra. Den klemmer også på nerver og blodårer. Så det å ha tarmen tømt er veldig viktig. Går du mange år med dette før du får hjelp, blir det med tarmen på samme måte som en ballong som mister lufta, den blir slarkete og slapp. Så ikke skyv på dette, formaner hun.

– En forstoppelse forstyrrer også hvordan blæra fyller og tømmer seg. På ultralyd har jeg sett at den blir flat som ei pannekake istedenfor å være rund som en appelsin. I tillegg kan den lage en liten lomme, slik at det blir liggende igjen urin som kan skape en infeksjon. Studier viser i alle fall at man er mindre utsatt for urinveisinfeksjon ved å bruke analirrigasjon.

Rent vann og enkel i bruk

– Hvordan bruker jeg analirrigasjon?

– Selv med førlighet i kun en arm, kan du bruke Peristeen. Ingenting må henges opp i taket eller lignende. Du sitter på toalettet. På gulvet ved siden av deg har du en vannpose som er koblet til en pumpe. På den sitter et mykt kateter med en ballong. Ballongen føres forsiktig inn bak før du blåser den opp. Når det er gjort, henger den fast. Så pumper du vann inn i tarmen. Hvor mye, avhenger av hva som er blitt avtalt på sykehuset. Når vannet er pumpet inn vrir du knappen over til ’tøm ballong’. Da glir kateteret ut og du sitter kanskje i 20 minutter mens tarmen tømmer seg. Det høres kanskje mye ut, men de som bruker analirrigasjon sparer inn totalt to uker sammenhengende toalettid i løpet av et år. Du blir så godt tømt at det holder i en til to dager.

– Jeg får egentlig mer kontroll enn en med frisk tarm?

– Ja, men mat kan påvirke. Sterk mat kan gi fart og spiser du ti hveteboller eller drikker alt for lite går det enda saktere. Det å drikke for lite er en kardinalfeil mange gjør.

– Er Peristeen kostbart?

– Kjemiske avføringsmidler er kostbart. Dette får du på blå resept og her bruker du rent vann. Det er en bedre og tryggere løsning.

– Jeg kan bruke vann fra springen?

– Så fremt det kan drikkes. Hvis ikke, koker du vannet eller bruker flaskevann. Dette systemet kommer i ei fin toalettmappe, så det er bare å pakke det ned i kofferten og du kan rigge det til over alt.

Disse kan hjelpe

– Hvem kan gi meg oppfølging?

– I Coloplast har vi faktisk ansatt to sykepleiere som kan dette. De sitter her fra åtte til fire og de møter deg som ringer inn på en helt fantastisk måte, smiler Ragne. – Er du usikker på om du trenger behandling eller føler at fastlegen ikke strekker til, så ring. De har også oversikt over hvor du kan finne hjelp i nærheten av der du bor, slår hun fast.

– De følger deg også opp når du skal ta dette i bruk hjemme. For det hender at man ikke husker alt de sa på sykehuset og så blir man usikker. Til å begynne med kjenner du ikke tarmen din godt nok. Pumper du inn vannet for fort, for eksempel, går det ikke oppover men utvider tarmen i stedet. Det gjør vondt. Vanligvis tar det mellom åtte til tolv uker før du får det skikkelig til. Derfor trenger alle oppfølging i den perioden. Studier viser at over sytti prosent av dem som får oppfølging av Coloplast fortsetter med dette, mens blant de som ikke tar imot hjelp, fortsetter bare omtrent 30 prosent. Er det vanskelig for deg å snakke om dette, kan du bruke chatten på hjemmesiden vår i stedet. Gevinsten i den andre enden er at du til slutt får kontroll.

Passer veldig mange

– Analirrigasjon passer for rundt 60 til 70 prosent av de med tarmproblemer som lekkasje og forstoppelse. Men først må legen kartlegge deg. For det kan finnes grunner til at du ikke kan bruke det, som betennelser, strålebehandling eller at du er nyoperert. Hvis du er skikkelig forstoppet må vi også få ut det som ligger i tarmen før du begynner med anal irrigasjon. For avføringen er da som små steiner. Hvis disse får vann på seg, utvider de seg og strekker enda mer på en veldig sprengt tarm. Dette kan medføre smerter og ubehag. Det er derfor du skal inn på sykehus til opplæring, for det skal man utelukke.

Det sikreste på markedet

– Hvor trygt er det å bruke dette?

– Peristeen har vært på markedet i ti år og det er hele tiden gjort forbedringer. Peristeen er laget slik at du ikke kan gjøre feil. For eksempel sprekker ballongen før du klarer å pumpe den den alt for stor. Posen er formet som en trekant, for på den måten ser du at vannivået synker og hvor fort det synker. Du har også kontroll på hvor mye vann som er ført inn i tarmen. Peristeen er valgt inn på nasjonalt anbud og den fikk ti av ti poeng. Det er også det eneste produktet i Norge som også er godkjent for barn. Det er en grunn til det. Så skulle jeg bruke noe oppi tarmen min hadde jeg ikke valgt et annet produkt, sier Ragne alvorlig.

Peristeen utstyr

Bryter en ond sirkel

– Det finnes studier som viser at det å skylle tarmen, eller irrigere den som vi sier, hjelper til med å bryte en ond sirkel. Forstoppelse kan oppstå av flere grunner; dårlig tid og stress, angst, vonde ting du har opplevd eller genetikk.  Da handler det om å måtte lære å leve godt med tarmen sin og bryte dårlige mønstre. Det kan analirrigasjon hjelpe til med, forklarer Ragne Sletbakk.

– Men gruppen som trenger analirrigasjon er større enn dette. Tarmproblemer kan komme av medfødte sykdommer, misdannelser og det vi kaller det dysfunksjonelle funksjoner, altså at tarmen rett og slett ikke fungerer. På de som har skader i ryggmargen, Multippel Sklerose, Parkinsons syndrom, andre muskelsykdommer eller har fått slag, så ser vi at tarmen jobber for sakte og da blir det til slutt en kraftig forstoppelse, lekkasje eller begge deler. Kvinner med fødselsskader og ødelagt lukkemuskel kan også bruke dette.

Ta kontakt å få hjelp

– Har du et siste råd på veien?

– Ikke utsett dette. Da kan du ende med en stomi. Det er mange flotte stomisykepleiere rundt om i landet, men du må komme til dem, for de kan dessverre ikke gå ut og lete etter deg. Start gjerne hos oss, vi kan gi råd og geleide deg til riktig ekspertise.

 

Viktig informasjon:

NBD Skår-skjemaet kan du laste ned som PDF her.

 

Har du spørsmål om tarmproblemer, irrigasjon, kontinens eller stomi

kan du ringe våre sykepleiere på 22 57 50 00

Lukk
BIlde av Guro

Aktiv hverdag

Jeg skriver en sms til Guro Konstanse for å avtale et intervju. – Du er velkommen til være med på leirdueskyting, fluefiske eller seilflyging, får jeg til svar. TEKST: Inger Marie Spange Les intervjuet med Guro
Lukk

Guro Konstanse Frønsdal

Jeg skriver en sms til Guro Konstanse for å avtale et intervju. – Du er velkommen til være med på leirdueskyting, fluefiske eller seilflyging, får jeg til svar. Jeg visste at hun skyter på leirduer og kjører bob, men seilflyging og fluefiske var ukjent for meg. – Jeg holder ikke på med seilflyging, avkrefter hun da vi snakker sammen noen dager senere. – LARS Rogaland (Landsforeningen for Ryggmargsskadde) fikk midler fra Extrastiftelsen, og jeg er med og arrangerer en dag med seilflyging for rullestolbrukere og funksjonshemmede, et prosjekt som nå har fått midler. Jeg kunne selvfølgelig tenkt meg å ta flysertifikat. Det ville vært gøy.

Lagde dam og platting sel

Etter at hun skadet ryggmargen i en ulykke da hun var seksten år, ble hun sittende i rullestol. Noe hun ikke ser på som et stort problem.– Jeg tenker ikke så mye over det. Det å ikke kunne gå er ikke noe kjempeproblem, det er mye annet som følger med den ryggmargsskaden som er mer utfordrende, sier hun. Hun har til og med bygget egen dam og platting i hagen. – Mesteparten har jeg gjort selv, men jeg fikk litt gravehjelp. Det er min form for trening, bære stein og jord og bygge terrasse. Jeg kan egentlig gjøre alt som jeg gjorde før jeg skadet meg. Mens andre kanskje ville brukt en dag, brukte jeg en uke på å flytte noen tonn med jord. Du må bare finne andre løsninger og bruke mer tid, slår hun fast.

Åtte ender i hagen

– Alt du holder på med er ganske actionpreget, men hva med fluefiske hvordan passer det inn?– Skyting er en konsentrasjonssport og tålmodighet, det har jeg, selv om jeg liker fart og spenning. Håndverk er også noe jeg alltid har drevet med. Men fluefiske og det å være ute i naturen er meditasjon. Samtidig som jeg liker å være sosial og at det skjer noe, er det deilig å kunne trekke meg tilbake. Jeg bruker mye tid på hagen og alle dyrene mine. Dammen hennes er nå full av fisk. I tillegg har hun en minigris, et par katter og åtte ender. – Det begynte med to, så fikk de andunger. Jeg bor midt på et byggefelt, men har tydeligvis ganske tålmodige naboer.

 Guro på fisketur

Sport for alle penga

Tidligere var hun aktiv blogger der hun la ut eget håndarbeid og redesign som også ble solgt gjennom Epla design.     – Nå er det sport for nesten alle pengene. Jeg sitter ikke så mye i sofaen. Jeg gjør stort sett noe hele tiden. For tiden går det mest i skyting, men fremdeles bare på hobbybasis. – Det er veldig gøy. Jeg har akkurat kjøpt meg egen konkurransehagle. Så det er ganske nytt. Leirdueskyting har nettopp blitt godkjent som paraidrett. Men etter hvert kommer jeg nok til å begynne å konkurrere. – Hvordan fant du frem til denne sporten? – Jeg er med i et prosjekt kalt ”jakt for alle”. Det er et samarbeidsprosjekt mellom LARS og NJFF. Jeg tok jegerprøven nå i vår, og da fikk jeg øynene opp for leirdueskyting. Jakt har hun dessverre ikke fått være med på ennå.– Kanskje til høsten. Jeg bor ikke sånn til at jeg får en terrenggående stol, så jeg vet ikke helt hvordan jeg skal løse det, men det ordner seg nok. Andejakt fra kajakk kan være et alternativ ellers trenger man kanskje ikke å komme seg så langt inn i skogen for å jakte storvilt.

Loffer Nordover

Men før den tid skal hun reise nordover og delta på Arctivity, som er et idrettstilbud i Valnesfjord i Nord-Norge til alle med fysiske funksjonsnedsettelser. I 2016 sto for eksempel klatring, kiting og seiling, terreng- og downhillsykling, orientering, kajakk havpadling, fridykking, golf og ridning på programmet. – Jeg skal fordype meg i kiting. Jeg har reist veldig mye, men har aldri sett Nord-Norge. Så nå kjører jeg opp dit og enda videre nordover etter at Arctivity er ferdig. Før du ringte meg rakk jeg akkurat å bestille meg et portabelt toalett, så da er alt i boks. Guro Konstanse er glad i å ta ting på sparket, så ingen overnattinger er bestilt.– Jeg tenkte å sove i bilen, en Caravelle. Så lenge jeg har et toalett og en plass å sove er det fint. 

Guro i alpinbakken

Dykking i Barcelona

Når hun kommer hjem skal hun være med på Camp Spinal H2O i Barcelona, som handler om  vannsport. – For ikke lenge siden prøvde jeg meg på dykking med flaske i basseng. Det ga jo absolutt mersmak og jeg gleder meg til å dykke i Barcelona. Det tok lang tid før hun meldte seg på Camp Spinal for første gang, som mange andre, trodde hun at Camp Spinal bare var for de nyskadde. – Noen er nyskadd og andre har mer erfaring, har jeg skjønt. Det er veldig forskjellig.– Lærte du noe du ikke kunne fra før?– Jeg lærte å gå ned trapper forlengs. Jeg har alltid kommet meg ned på et vis, men det å våge og hoppe ned fremover var noe annet. Men det klarte jeg.– Noen aktiviteter du har tatt med deg videre?– Sit Ski, som jeg lærte på Camp Spinal vinter. Det var noe jeg hadde lyst til da jeg var nyskadd, men jeg fikk ikke ski den gangen. Derfor har jeg egentlig ikke vært så aktiv om vinteren. Det begrenser seg jo med framkommelighet og muligheter om man ikke har en vinteraktivitet å drive med. Nå gleder jeg meg til neste vinter. Da satser jeg på at jeg både har ski, som jeg har søkt om igjen, og kan kjøre bob, sier hun og legger til: Camp spinal har betydd veldig mye for meg. En ting er aktivitetene, for det er ikke så mange tilbud her jeg bor, men det viktigste har kanskje vært å treffe andre i samme situasjon og det sosiale. Selv om det er lenge siden jeg skadet meg, plukker jeg opp tips og triks fra andre og lærer nye ting. Jeg har hatt stor nytte av det.

Kick av bobkjøring

At hun begynte å kjøre bob var også en ganske spontan avgjørelse. – Parabobutøver Kenneth Jørgensen som jeg kjente litt fra LARS konferanser spurte på Facebook om det var noen som kunne tenke seg å prøve i og med at Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund skulle arrangere en parabobskole. Jeg tenkte at da kunne jeg ha det gøy en helg og slengte meg med. Men det var jo såpass gøy at jeg ikke kunne slutte med det. – Hva er så morsomt med bobkjøringen?– Intensiteten og farten samtidig som du må holde hodet kaldt. Det er et kick, større og bedre enn å hoppe i fallskjerm. Veldig mange avgjørelser skal tas på kort tid. Da jeg meldte meg på, tenkte jeg at jeg bare kunne lukke øynene og la det stå til. Jeg visste ikke at jeg måtte styre en gang. Foreløpig er det bare tre parabobutøvere her til lands.– Det skal være ny parabobskole i november, så vi satser på at det dukker opp noen flere. 

 Guri i parabob

Askefast uten kateter

– Hva har produktene til Coloplast betydd for deg? – Jeg hadde ikke klart meg uten. Jeg er veldig glad for at jeg oppdaget Coloplast og de løsningene de har. Jeg husker ikke hva jeg brukte før, men da jeg fikk prøve SpeediCath Compact var det kateteret så mye lettere å bruke og å ha med seg. Det tar veldig liten plass. En gang ble jeg askefast i Egypt og måtte være der en uke lenger. Da hadde jeg ikke pakket med meg ekstra katetre. Da tok jeg runden fra apotek til apotek og rundt omkring på sykehus, men de hadde aldri sett maken. De trodde jo ikke på meg en gang når jeg sa at dette var et kateter. 

Håper på VM

– Har du noen sportslige drømmer for fremtiden? – Nei, det våger jeg ikke å si. Jeg har lyst til å kvalifisere meg til VM i parabob, men da må jeg først delta på to World Cup utenlands. Så var det økonomien da, det koster jo endel. Jeg driver og søker om penger og tigger litt, men det er jo ikke så kjekt og foreløpig har jeg ikke noen resultater å vise til. Men på en annen arena kan hun i alle fall vise til resultater.

– Du deltok på Wings For Life World Run. Hva er det? – Jeg visste ikke så mye om det før jeg deltok. Jeg var med på en LARS konferanse og så meldte jeg meg på for å støtte en god sak. I tillegg er jeg jo et konkurransemenneske så jeg yter mitt beste. Ei dame fulgte meg hele veien og jeg skjønte ikke helt hvorfor hun gjorde det. Jeg syntes egentlig det var litt irriterende. Etterpå skjønte hun hvorfor: – Da tre damer hoppet ut fra Wings For Life bilen og sa jeg hadde vunnet, ble jeg overrasket. Jeg ante jo ikke at jeg lå fremst!

Lukk
Lukk

Gratis vareprøver - gratis frakt

Takk for din bestilling

Kvittering

Vis skrivebordsversjon